Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Föreläsningar om specialpedagogik för autismspektrum och vilka förutsättningar i skolan som påverkar elevernas psykiska hälsa. Du hör också hur du kan arbeta med social och känslomässig kompetens hos barn och unga samt om skolans styrning påverkar elevernas hälsa. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018 : Verktyg för känslomässiga kompetenserDela
 1. Man har även gjort
  samhällsekonomiska analyser.

 2. Man får betydande vinster av
  att investera i SEL-program.

 3. Trevligt att vara här
  och berätta om vårt projekt.

 4. Vi ska rama in det genom
  att prata mer generellt-

 5. -om tidiga förebyggande insatser.

 6. Vi ska nämna exempel.
  Programmet PATHS som är ett verktyg-

 7. -för att stärka sociala
  och känslomässiga kompetenser.

 8. Vi här arbetar tillsammans och det är
  en ganska stor projektgrupp.

 9. Flera olika institutioner är
  inblandade.

 10. Jag kommer att ge en översikt
  över vad vi ska gå igenom.

 11. Vi får först veta lite mer om
  tidiga insatser i förskola och skola.

 12. Hanna kommer att berätta lite om det.

 13. Jag ska prata om vad social
  och känslomässig kompetens är-

 14. -och vad det har för betydelse
  för beteende och lärande.

 15. Sen berättar jag om PATHS
  som vi har använt i vår studie.

 16. Sen berättar jag lite
  om utvärderingen av programmet.

 17. Den svenska studien i förskolan-

 18. -och så långt vi har kommit med det.

 19. Jag börjar med att lämna över till
  Hanna som ska prata inledningsvis.

 20. Jag heter Hanna Ginner Hau
  och ingår i projektet.

 21. Jag är lektor i specialpedagogik
  på specialpedagogiska institutionen.

 22. Jag tänkte börja med att rama in...

 23. Det vi berättar kanske inte handlar
  så specifikt om programmet PATHS.

 24. Det handlar om ett sätt,
  både till form och innehåll-

 25. -att jobba förebyggande
  inom förskola och skola.

 26. Tidiga insatser inom förskola/skola
  ska, precis som all verksamhet, vila-

 27. -på vetenskaplig grund
  och beprövad erfarenhet.

 28. Det kan finnas
  olika definitioner på det.

 29. Men PATHS har
  en tydlig teoretisk bakgrund.

 30. Det bygger på ett antal
  socioemotionella komponenter-

 31. -som är teoretiskt väl förankrade
  och empiriskt väl undersökta.

 32. Programmet är manualbaserad,
  vilket jag återkommer till.

 33. Det har betydelse för
  hur man kan utvärdera programmet.

 34. Det är välstuderat i USA,
  där man har undersökt effekterna-

 35. -som visat sig ha varit bra. Det
  pågår nu en utvärdering i Sverige.

 36. Det är vad vi gör nu.
  Programmet har översatts-

 37. -och det pågår sedan några år
  tillbaka en utvärdering av PATHS.

 38. Manualbaserade program kanske ni
  känner till.

 39. Det är helt enkelt program
  som följer en given struktur.

 40. Det är ett på förväg bestämt innehåll
  som ges i en bestämd ordning.

 41. Det har en i förväg bestämd frekvens
  under en på förväg bestämd period.

 42. Allt är strukturerat i förväg.

 43. Jag ska tillbaka dit, vänta.

 44. Man kan säga olika saker
  om manualbaserade program.

 45. Man kan tycka
  att det arbetssättet ha sina brister.

 46. Men det har även sina poänger.
  En poäng med dessa program är-

 47. -att vi kan utvärdera effekter.
  Vid en systematisk insats-

 48. -kan vi också på annat sätt
  systematiskt utvärdera dem.

 49. En annan fördel är att vi kan föra
  över kunskaper på systematiskt sätt.

 50. Vi har specifika komponenter
  i programmet, vi kan lära ut dem.

 51. Vi kan fånga in saker som vi vet är
  verksamma i verksamheten.

 52. Några rekommenderade grundläggande
  egenskaper sammanfattas-

 53. -i nåt som heter SAFE
  där S står för sekvens/progression.

 54. Det innehåller sammanlänkande-

 55. -och koordinerade målrelaterade
  aktiviteter som bygger på varann.

 56. A står för aktiv.

 57. Programmet ska innehålla
  aktiva former av lärande.

 58. Programmet fokuserar på att utveckla
  socioemotionella färdigheter.

 59. Man ska etablera
  explicita lärandemål-

 60. -för de specifika
  socioemotionella färdigheterna.

 61. Det här är rekommendationer
  som PATHS följer.

 62. Det är en vetenskaplig grund
  och beprövad erfarenhet.

 63. Man kan prata på olika sätt
  om interventioner.

 64. Jag kommer från psykologi och jobbar
  mycket med preventionsområdet.

 65. Där pratar man om universell
  och indikerad prevention-

 66. -och riktad prevention - man har
  olika termer i olika sammanhang.

 67. Inom elevhälsa pratar man om hälso-
  främjande, förebyggande, åtgärdande.

 68. Hälsofrämjande handlar om att stärka
  psykisk och fysisk hälsa som finns.

 69. Man ska stärka, främja, utveckla den.

 70. Förebygga handlar om att förhindra
  uppkomsten av psykisk/fysisk ohälsa.

 71. När det gäller åtgärdande
  har det redan inträffat.

 72. Då försöker vi åtgärda skadan
  som skett.

 73. Vi pratar normalt om PATHS
  som ett förebyggande program.

 74. I de här termerna... Det här kommer
  jag att komma in på mer sen.

 75. PATHS ges till en grupp som helhet.

 76. Socioemotionella färdigheter kan ses
  som främjande för den grupp-

 77. -som inte ligger i riskzon.

 78. Vi tänker även utveckla olika typer
  av problem i PATHS inom detta område.

 79. Vi tänker
  att det också är förebyggande.

 80. Men det är inte åtgärdande
  eller indikerat.

 81. Vi pratar ofta om...
  Det handlar om var man genomför nåt.

 82. Insatser kan ske på olika nivåer.

 83. I skolan pratar vi om
  organisations-, grupp-, individnivå.

 84. Alla åtgärdsprogram utgår
  från de tre nivåerna.

 85. Då kan vi förankra PATHS som ett
  program som genomförs på gruppnivå.

 86. En universell insats
  som ges till gruppen som helhet.

 87. Vi har inte särskilda barn
  som är föremål för insatsen.

 88. Man tänker
  att det här stärker hela gruppen.

 89. Om man pratar om programmets form...

 90. ...så är insatsen manualbaserad
  och vilar på vetenskaplig grund.

 91. Den är hälsofrämjande och
  förebyggande, beroende på eleven.

 92. Den är universell, vilket innebär
  att den ges på gruppnivå.

 93. Den kommer alla i gruppen till godo.
  Det är formerna.

 94. Vi tänker att vi ser PATHS som
  exempel på denna typ av program.

 95. Det gäller även programmets innehåll.

 96. Det handlar
  om socioemotionella färdigheter.

 97. Det ligger ju också inom ramen
  för skolans uppdrag.

 98. Det är färdigheter som man behöver
  utveckla för att fungera i samhället.

 99. Nu kommer Lilianne
  och pratar mer om innehållet.

 100. Jag ska berätta vad man menar med
  social och känslomässig kompetens.

 101. Det är flera olika saker. Dels
  handlar det om god självkännedom.

 102. Att man förstår sig på sina känslor,
  hur de uppstår i olika lägen-

 103. -och förstår vad det handlar om.

 104. En annan aspekt är att kunna hantera
  sina känslor och inte bli övermannad.

 105. Man behöver också kunna reglera
  sina känslor.

 106. Det handlar även om att kunna ha
  fungerande relationer med andra-

 107. -så det blir ett positivt samspel.

 108. Också att kunna förstå sig på
  andras känslor-

 109. -sätta sig in i andras perspektiv
  och ta hänsyn, visa empati.

 110. Och också kunna veta hur man agerar
  i olika sociala situationer.

 111. Hantera konflikter, lösa problem
  så det känns bra för alla inblandade.

 112. Det är olika aspekter som ingår
  i social och känslomässig kompetens.

 113. Det är också de färdigheterna
  som man fokuserar på-

 114. -i program som jobbar med socialt
  och känslomässigt lärande.

 115. Det finns ganska många SEL-program.

 116. Det är ett begrepp
  som förekommer flitigt.

 117. Vad har SEL för betydelse
  för beteende och lärande?

 118. Det har gjorts flera olika
  sammanställningar av många studier-

 119. -på skolbaserade, universella
  SEL-program.

 120. En av 213 såna program visar små
  till medelstora effekter-

 121. -dels på social
  och känslomässig kompetens-

 122. -men även andra saker
  som minskning av uppförandeproblem.

 123. Man ser även minskning
  av depressiva symtom.

 124. Och generellt förbättrade
  skolprestationer.

 125. Utifrån denna sammanställning ser man
  att det inte bara fungerar-

 126. -på social och känslomässig kompetens
  som ligger i fokus för SEL.

 127. Det spiller även över
  på andra viktiga aspekter.

 128. Man pekar också på att implementering
  är en viktig aspekt.

 129. Tyvärr har man inte arbetat så aktivt
  med denna aspekt tidigare.

 130. Det är viktigt att programmen
  genomförs som det var tänkt-

 131. -och som de har utvärderats för.

 132. Det är större sannolikhet
  för positiva effekter-

 133. -om programmet utförs i enlighet med
  vad som är tänkt och står i manualen.

 134. Man har också gjort
  samhällsekonomiska analyser.

 135. De pekar på att man får betydande
  vinster av att investera-

 136. -i SEL-program.

 137. Man får ut elva gånger så mycket
  som man har investerat.

 138. Investerar man en krona
  får man elva tillbaka, jämfört med-

 139. -om man inte skulle ha investerat
  och de kostnader som det innebär.

 140. Skolmognad är en aspekt-

 141. -som man fokuserar mycket på
  inom forskningen.

 142. Det är en viktig förmåga.

 143. Om man inte uppvisar skolmognad,
  tenderar det-

 144. -att vara kopplat
  till sämre anpassning längre fram.

 145. Man kan se skolmognad som en del
  i en negativ kedja av utvecklingen-

 146. -om man har brister i skolmognad.

 147. Det definieras utifrån språkliga,
  sociala och emotionella kompetenser.

 148. När barnen börjar skolan är det
  viktigt att de har med sig ordförråd-

 149. -och bokstavskännedom,
  men det är lika viktigt-

 150. -att de har med sig
  en känslomässig förståelse.

 151. De ska kunna fokusera sin
  uppmärksamhet och hantera sin ilska-

 152. -och upprätthålla positiva
  relationer.

 153. Då kommer jag in på PATHS-programmet är
  och vad det syftar till.

 154. Sen ska jag prata
  om den teoretiska bakgrunden.

 155. Som Hanna nämnde är det viktigt att
  program vilar på vetenskaplig grund.

 156. Det hoppas jag kunna visa
  att PATHS-programmet gör.

 157. Syftet är
  att tidigt lägga en bra grund-

 158. -för social och känslomässig
  förståelse.

 159. Det är hälsofrämjandet
  som Hanna var inne på.

 160. Ett annat syfte är
  att förhindra eller minska-

 161. -beteende- och känslomässiga problem
  i förskoleåldern.

 162. Det är förebyggande
  då man hindrar en negativ utveckling.

 163. Ett annat syfte är att förbättra den
  sociala miljön och inlärningsmiljön.

 164. Det här är ett amerikanskt program
  som har använts i USA-

 165. -i grundskolan sedan 80-talet.

 166. Sen utvecklades en version för
  förskolan som har använts sen 2005.

 167. Den har studerats i välkontrollerade
  studier och man har funnit-

 168. -att det finns stöd för att
  programmet fungerar som det är tänkt.

 169. Man kan stärka sociala och känslo-
  mässiga kompetenser genom programmet.

 170. Det har lyfts fram
  som ett välfungerande program.

 171. Vi ville se om det även fungerar
  i en svensk kontext.

 172. Det finns
  flera huvudkomponenter i PATHS.

 173. Man vill jobba med att förstärka
  en positiv förskolemiljö-

 174. -känslomässig förståelse,
  självreglering och problemlösning.

 175. Dessa huvudkomponenter stöds
  av olika teoretiska kopplingar.

 176. Man har samlat tidigare forskning
  och teoretiska modeller-

 177. -för att lägga en bra grund
  för att jobba med dessa aspekter.

 178. Det är flera olika teorier
  och modeller-

 179. -som man har använt sig av när man
  har formulerat programinnehållet.

 180. Jag tänkte gå in lite kort
  på en del av de här teorierna.

 181. Bioekologisk systemteori
  av Bronfenbrenner har inspirerat.

 182. Där ingår barnen
  i flera olika kontexter-

 183. -som har betydelse för utvecklingen.
  Det kan vara på olika nivåer.

 184. Barn i förskolan har kontakt med
  pedagoger, kamrater och föräldrar.

 185. En annan kontext är hur ledningen
  för förskolan fungerar.

 186. I vidare perspektiv är det social,
  ekonomisk och kulturell kontext-

 187. -som alla samspelar i utvecklingen.

 188. Det har man också med sig in
  i programmet-

 189. -när det till exempel gäller
  samarbetet med hemmet.

 190. ABCDE-modellen av utveckling
  som då...

 191. ...formulerades av programutvecklarna
  Mark Greenberg och Carol Kusché.

 192. Där är det olika aspekter
  som man ser som viktiga-

 193. -att lyfta fram.

 194. Är de integrerade på ett bra sätt, så
  ser man också mer gynnsam utveckling.

 195. Det ska finnas känslomässiga
  och beteendemässiga aspekter.

 196. Och tankemässiga aspekter. De ska då
  samspela under utvecklingen.

 197. Är samspelet bra utvecklas
  en känsla av kompetens.

 198. Känslomässiga aspekter handlar om
  en förmåga att förstå egna känslor.

 199. Rent beteendemässigt handlar det
  om självreglering.

 200. Kunskap om vad
  som är lämpligt i olika situationer-

 201. -utveckla vänskaper, och så vidare.

 202. Tankemässigt handlar det om förmåga
  att tänka kring konflikthantering.

 203. På vilka olika sätt kan man göra det?
  Vad är bra och sämre strategier?

 204. Förskolebarn handlar ju väldigt
  mycket utifrån sina känslor.

 205. De stannar sällan upp
  och tänker efter.

 206. De använder ännu inte det kognitiva
  i så stor utsträckning.

 207. Det här är nåt som lärare och
  även föräldrar har en stor roll i.

 208. De ska hjälpa barnen att förstå
  sina känslor, sätta ord på dem-

 209. -så det blir
  en mer reflekterande handling-

 210. -och inte bara agerar
  på sina känslor.

 211. Det hänger ihop med
  den neurologiska utvecklingen också.

 212. De nätverken finns inte tidigt.

 213. Kopplingarna till de frontala loberna
  som är viktiga styrfunktioner-

 214. -är inte lika väl utvecklade
  så tidigt.

 215. Där kan omgivningen vara till hjälp
  med att utveckla det.

 216. Språket är en annan viktig aspekt.

 217. Genom att sätta ord på känslor-

 218. -och differentiera mellan olika
  känslor, känns de mindre intensiva.

 219. I studier har man sett att hjärnans
  aktivering förändras.

 220. Det blir mindre aktivering
  i det limbiska systemet i hjärnan-

 221. -om man kan sätta ord på känslan arg
  och förstå vad problemet är.

 222. Man får då ökad aktivering i den
  tänkande delen, prefrontala delarna.

 223. Det känslomässiga språket är en
  viktig aspekt som man jobbar med.

 224. Relationer har betydelse och är
  en viktig grund i det här programmet.

 225. Det är olika slags relationer.

 226. Det är barn/föräldrarelationen
  och den till pedagogerna-

 227. -och till kamrater, kamratgruppen.

 228. En annan viktig aspekt är det här
  med självreglering.

 229. Tidigare studier har visat-

 230. -att tidig förmåga till
  självreglering och självkontroll...

 231. ...är relaterad till anpassningen
  på sikt inom en rad olika områden.

 232. Mått på tidig förmåga
  att reglera sina handlingar-

 233. -är relaterat till hälsa, olika
  hälsoutfallsvariabler i vuxen ålder.

 234. Även inkomst, socioekonomisk status,
  kreditvärdighet, kriminalitet.

 235. På en rad olika områden är själv-
  regleringsförmågan predicerande.

 236. Jag ska komma in på vad studier
  i USA har visat för resultat-

 237. -när man har jobbat
  med förskoleversionen av PATHS.

 238. Utifrån dem har man sett
  att det har hållit vad det har lovat.

 239. Man ser förbättringar i social
  kompetens och social problemlösning.

 240. Och även en minskning
  av aggressivt beteende.

 241. Vidare studier har visat minskning
  av socialt undvikande-

 242. -en förbättrad
  läs- och skrivkunnighet-

 243. -genom förbättrad uppgiftsorientering
  och fokus.

 244. Lär man sig
  att reglera sina känslor...

 245. Det är en generell förmåga
  i viss utsträckning.

 246. Det hjälper också till
  att reglera uppmärksamhetsfokus.

 247. Det här har betydelse för att kunna
  ägna sig åt till exempel skolarbete.

 248. De flesta effekterna fanns kvar
  vid uppföljningen efter ett år.

 249. Man såg också att programmen
  påverkade lärarnas beteende.

 250. Om man ska hjälpa nån
  att reglera sina känslor-

 251. -är det viktigt
  att man själv klarar av det.

 252. Om inte, så kanske man lär sig det
  genom det här programmet.

 253. Lärarna verkade också förändras.
  De var mer hjälpsamma.

 254. De använde sig av mer coachning
  tillsammans med barnen.

 255. Mer barncentrerat språk.

 256. Och även mer stöd i undervisningen.

 257. Då ska vi titta på struktur
  och innehåll i PATHS.

 258. Här är de saker som man jobbar med-

 259. -inom ramen för programmet.

 260. Detta gör man
  enligt en viss progression.

 261. Först skapar man en trygg omgivning,
  fostrar en positiv miljö för barnen.

 262. Sen jobbar man
  med grundläggande känslor.

 263. "Vad innebär det att vara arg?
  Hur känns det i kroppen?"

 264. "Hur ser man om nån är arg?
  Syns det i ansiktet?"

 265. "Hur kommer det sig att man är arg?
  Vad kan man göra åt det?"

 266. "Kom på en situation
  när ni har varit arga."

 267. Man lägger grunden
  och börjar prata om känsloorden.

 268. De får ett språk
  som de kan prata om känslor med.

 269. Man jobbar med självreglering.
  De får metoder för att lugna sig.

 270. Det handlar om vänskap,
  lösa olika problem, göra val.

 271. När det blir lite äldre och har
  fått de grundläggande känslorna-

 272. -så pratar man
  om mer avancerade känslor.

 273. Programmet...

 274. ...i sin helhet ges under ungefär
  ett läsår, ibland lite längre.

 275. Då är det en kort övning på ungefär
  15 minuter, en gång i veckan.

 276. Och de bygger ju på varandra.

 277. Först grunderna, sen mer avancerat.

 278. Tanken är att det inte ska begränsas
  till en övning i veckan.

 279. Man ska försöka att generalisera
  till andra verksamhetsaspekter.

 280. Man ska hitta tillfällen
  till inlärning under dagen-

 281. -när det går prata om känslor
  och vidareutveckla de tankarna-

 282. -och förståelsen av känslor.

 283. I programmet finns förslag på lekar-

 284. -som är kopplade till olika övningar:
  Pyssel som är vanligt på förskolan.

 285. Det kan vara kopplat på olika sätt
  till, exempel till, handdockor-

 286. -och såna koncept som har tagits upp.

 287. Det är
  ett väldigt barnvänligt material.

 288. Barn i den här åldern älskar
  för det mesta handdockor.

 289. De finns med i olika berättelser.
  Det finns förslag på dialog-

 290. -när dessa handdockor agerar.

 291. Det finns fina sagoböcker.

 292. Det finns känslokort med olika
  känslor representerade schematiskt.

 293. Varje barn har en egen uppsättning.
  Då blir det mer konkret.

 294. Känslor är ganska abstrakta i början.

 295. Det kan vara bra att ha ansikten
  på korten som man kan peka på.

 296. Det finns förslag på pyssel och lekar
  som är kopplade till varje övning.

 297. Och förslag
  på återkoppling till hemmet.

 298. Hur kan vi berätta om det vi har
  gjort? Vilken känsla pratade vi om?

 299. Jag tänkte ge några exempel
  på de olika aspekterna som tas upp.

 300. Tre, i alla fall.

 301. När man ska fostra en positiv
  förskolemiljö, så arbetar man med-

 302. -att barn får turas om
  att vara "dagens hjälpreda".

 303. Då får de uppmärksamhet
  av sina kamrater.

 304. Det här kan göras på lite olika sätt.

 305. Man väljer slumpmässigt
  ett barn varje dag-

 306. -som får vara hjälpreda, eller
  som de kallar det, "PATHS stjärna".

 307. Det är väldigt uppskattat
  att barnen får vara i centrum-

 308. -och få ta emot uppmärksamhet, beröm
  och bekräftelse från sina kamrater.

 309. Samlingsregler är nåt
  som de flesta har på förskolan.

 310. Men det här är en övning,
  så det blir tydligt.

 311. Ska gruppen fungera är det viktig
  att vi lyssnar när nån annan pratar-

 312. -och att vi räcker upp handen.

 313. Det finns bilder
  som man använder sig av som stöd.

 314. När det gäller grundläggande känslor
  finns det en del material.

 315. Dels är det bilder
  som man kan diskutera utifrån.

 316. Sen finns det annat pyssel.

 317. Man kan färglägga olika situationer
  där nån är ledsen eller arg.

 318. Man kan ha diskussioner kring det.

 319. Känslokorten är inte
  från programmet i sig-

 320. -men de är snarlika såna bilder
  som används.

 321. Här får både barn och pedagoger
  var sin uppsättning av korten-

 322. -som stöd för
  att konkretisera det här med känslor.

 323. Och för att kunna differentiera
  mellan olika känslor.

 324. Sen ska man kunna generalisera det
  man har lärt sig på övningarna-

 325. -och integrera det med andra aspekter
  av verksamheten.

 326. Här är exempel från en förskola
  som vi har jobbat med.

 327. De kopplar det här till språket. Här
  har man jobbat med känslan ledsen.

 328. Barnen har då fått rita.
  Det här ska vara en ledsen mun-

 329. -som de målar något kring
  och berättar om känslan.

 330. "Jag blir ledsen
  när jag tappar en glass."

 331. "Jag blir ledsen när jag inte får
  vara med", har en annan skrivit.

 332. Det här är ett sätt att öka
  den känslomässiga kommunikationen.

 333. Självreglering är en metod-

 334. -som de lär sig och vi har valt
  att kalla den "sköldpaddan".

 335. Det handlar helt enkelt om
  att få hjälp-

 336. -att lugna sig och få tid att tänka-

 337. -och inte bara agera på sin känsla
  utan att reflektera.

 338. Det finns olika steg:
  Stopp, andas, säg vad problemet är.

 339. Gör det till en kognitiv handling
  och använd det känslomässiga språket.

 340. Sen har vi utvärderingen i Sverige.

 341. Projektet innefattar en kulturell
  anpassning och utvärdering av PATHS.

 342. Vi har översatt och prövat
  det amerikanska programmet.

 343. Vi har tagit med pedagoger i arbetet
  för att diskutera kring olika behov-

 344. -av kulturell anpassning och vad
  som fungerar i svensk kontext.

 345. Vi har ett urval av 30 förskolor
  från Botkyrka, Järfälla och Danderyd.

 346. Vi har utfört studien
  med interventionsgrupp-

 347. -och väntelista-kontrollgrupp.

 348. Vi har fått in all data och håller på
  att analysera det nu.

 349. Jag kan inte presentera
  några resultat än.

 350. Vi har utvärderat flera kvantitativa
  och kvalitativa aspekter.

 351. Vi har frågat pedagoger och barn
  och studerat deras kompetenser.

 352. Vi har studerat implementeringen,
  hur programmet har genomförts.

 353. Vi har också använt ett stödsystem
  för pedagoger-

 354. -så de får hjälp med
  att reflektera kring programmet.

 355. Och att de för stöd av ett nätverk.
  Det har visat sig vara viktigt-

 356. -att det finns
  ett stödsystem för pedagogerna.

 357. Dessa aspekter finns med i vår
  utvärdering för att se effekterna.

 358. Vi tänker att flera olika aspekter
  kan påverkas-

 359. -inte bara social och känslomässig
  utveckling utan även problembeteende.

 360. Det kan få effekter på möjligheten
  att fokusera sin uppmärksamhet.

 361. Analyserna sker i detta nu, så jag
  kan inte säga nåt om resultaten än.

 362. Vi har också gjort kvalitativa
  analyser där vi har fokusgrupper-

 363. -med pedagoger i Sverige för att höra
  hur de har uppfattat programmet.

 364. Det ska Mina få prata om. Varsågod.

 365. Vad tyckte pedagogerna om
  programmet?

 366. Det är ju intressant.
  Resultaten är lite preliminära.

 367. Vi är inte klara med
  den kvantitativa sammanställningen-

 368. -och den kvalitativa är under arbete.

 369. Man kan titta på generella mönster.

 370. De preliminära resultaten visar
  att pedagogerna är väldigt nöjda-

 371. -med det här programmet
  och att det finns en bra struktur.

 372. Det finns både utmaningar
  och en del fördelar.

 373. Det var inte nåt nytt eftersom många
  av pedagogerna har arbetat-

 374. -med liknande metoder.

 375. Det blir strukturerat och schemalagd
  när man arbetar utifrån programmet.

 376. Om man ska försöka
  att sätta lite stolpar här-

 377. -så är färdigt koncept en sådan.
  Man vet redan vad man ska göra.

 378. Det finns nåt man kan följa.

 379. "Under varje samling
  ska vi göra på detta sätt."

 380. Det ger nåt slags trygghet
  att man kan följa ett schema-

 381. -och inte slarva
  eller hoppa över rutinen.

 382. Man ska jobba med dessa frågor
  och stärka den socioemotionella...

 383. ...utvecklingen hos barnen. På det
  sättet är pedagogerna väl utrustade.

 384. De tyckte att det var ett
  väldigt bra verktyg och bra struktur.

 385. Det såg vi när vi sammanställde
  tankarna efter träningen-

 386. -när vi intervjuade
  våra fokusgrupper.

 387. De tyckte det var givande och
  utvecklande vilket kanske är kopplat-

 388. -till att man själv förstår
  sina egna impulsiva handlingar-

 389. -och sina känslor i olika sammanhang.

 390. Man kan även se den här utvecklingen
  hos barnen.

 391. De förstår varför de känner
  på ett visst sätt.

 392. Samtidigt kan man säga...

 393. Många jobbade mycket med barn som
  inte hade svenska som modersmål-

 394. -och barn som var lite introverta
  och inte uttryckte sina känslor.

 395. De tyckte det var givande
  att kunna se nåt slags progression.

 396. Man kunde se hur de blyga barnen
  kunde rita sina känslor.

 397. De blomstrade.

 398. De nyanlända barnen
  som inte kunde svenska-

 399. -använde sig av bilderna
  och andra verktyg från programmet.

 400. De blev redskap för
  att uttrycka sina känslor.

 401. På så sätt fanns det
  en hel den vinster-

 402. -som man kan säga att de ändå...

 403. Vid implementeringen har man
  gjort det lite till sitt eget.

 404. Man har inte följt varje steg
  och det har ju...

 405. Det har ju också sina fördelar.
  Man har fokuserat på vissa saker mer.

 406. Här har vi mer behov. Man kanske inte
  behöver följa det slaviskt-

 407. -utan hoppa över några steg och välja
  det som är aktuellt för just oss-

 408. -och som vi kan dra nytta utav.

 409. Det är väldigt behovsanpassat.

 410. Det gäller framför allt barn
  som inte har svenska som modersmål.

 411. Även nyanlända kan förenkla
  vissa moment, t.ex. dockorna.

 412. Man kan göra sitt eget material
  med verktygen som vi har gett dem.

 413. Vissa förskolor hade skapat
  sina egna verktyg.

 414. De skapade nåt slags...

 415. Det blev väldigt kreativt
  för både förskolelärarna och barnen.

 416. När det gäller vinster
  kan man säga att det främjar-

 417. -både de barn som behöver extra stöd
  och de som inte behärskar svenska.

 418. Även tysta barn och barn
  med funktionsvariationer.

 419. Vi såg att även
  känsloförståelsen hade ökat.

 420. Barnen gav spontana kommentarer
  och komplimanger till varandra.

 421. Det blev mer hjälpsamhet i gruppen
  och lugnare klimat.

 422. Man fick även strategier för att ta
  ett steg bakåt och lugna ner sig-

 423. -när man blev lite arg.

 424. Man kunde identifiera sina känslor
  och förstå hur man hanterade dem.

 425. Ansvarskänslan ökade också
  i samband med detta.

 426. Inte minst det här med empati
  och vänskap hade främjats av det här.

 427. Lilianne var inne på det där
  med impulskontroll.

 428. Där hade man också sett progression.

 429. Man arbetade med integritet
  och hur man vet var gränserna går.

 430. Och inte minst konfliktlösning
  som är viktig på förskola och skola.

 431. Hur ska man hantera det?
  Där hade vi också en hel del vinster.

 432. Det fanns utmaningar också.
  Det var organisatoriskt.

 433. Det här med tiden
  och få med hela gruppen.

 434. Involvera alla
  och kollegialt samarbete.

 435. Mer stöd efterfrågas
  från organisationen och chefer.

 436. Samtidigt ska man kunna arbeta
  med sina egna känslor.

 437. Och arbeta med självreglering-

 438. -när det gäller sig själv
  och barnen man arbetar med.

 439. Det är viktiga områden
  att fortsätta jobba med.

 440. Pedagogerna tyckte självreglering och
  impulskontroll var svåra övningar.

 441. Det gällde både under aktiviteter
  inomhus och utomhus.

 442. Inta bara stanna vid
  att tillämpa det inomhus.

 443. PATHS ska användas naturligt,
  det ska sitta i ryggmärgen.

 444. Man ska inte behöva gå
  till manualen och titta.

 445. Pedagogerna tyckte också att PATHS
  ska förändras i hela verksamheten.

 446. Innan jag avslutar
  vill jag bjuda in Hanna.

 447. Jag tycker
  att hon kan knyta ihop säcken.

 448. Vi har en bild som sammanfattar det
  som jag sa inledningsvis.

 449. Jag tjatar lite, men jag vill lyfta
  fram att det här är ett arbetssätt-

 450. -som både är hälsofrämjande
  och förebyggande.

 451. Man ska inte bara rikta det
  mot enskilda individer.

 452. Man ska jobba med hela gruppen och
  undvika individorienterat arbetssätt.

 453. Man ska också jobba
  på vetenskaplig grund.

 454. Vi vill lyfta fram PATHS innehåll
  som Lilianne och Mina pratade om.

 455. Det här har historiskt sett inte
  varit så vanligt i förskola, skola.

 456. Men man ser det nu öka i viss mån.

 457. Det här är inte lösningen
  på alla problem.

 458. Men det är ett sätt att i bästa fall
  uppfylla de här utgångspunkterna.

 459. Vad det gäller utvärderingen av PATHS
  kommer nu en bild som säger-

 460. -att arbetet fortsätter och vi hoppas
  kunna presentera resultat-

 461. -av effekterna av de interventioner
  som har gjorts inom kort.

 462. Ska ni...?

 463. Textning: Karin Hagman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Verktyg för känslomässiga kompetenser

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan du jobba med social och känslomässig kompetens i förskolan och skolan? Och hur kan du förhindra och minska beteendeproblem? Vilka manualbaserade program kan du använda i undervisningen, och hur hjälper de barnen? Medverkande: Lilianne Eninger, docent i psykologi; Hanna Ginner Hau, psykolog; Mina Sedem, fil. dr i psykologi. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Emotionell intelligens, Fysiologisk psykologi, Kognitiv psykologi, Känslor, Mognad (psykologi), Personer med psykisk funktionsnedsättning, Psykologi, Social kompetens, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Lyckade arbetssätt för elever med autism

Personer med diagnosen autismspektrumtillstånd kan ofta ha ett repetitivt beteende och svårigheter att utveckla social kommunikation. Samuel L. Odom är professor i specialpedagogik och berättar om hur du kan hjälpa dessa elever i skolan och vilka arbetssätt du kan använda. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Frisk- och riskfaktorer i skolmiljö

Hur påverkar skolmiljön den psykiska ohälsan hos eleverna? Och vilka faktorer i skolan är det i så fall som påverkar psykisk hälsa eller psykisk ohälsa? Det ska Kupolstudien undersöka, och Maria Rosaria Galanti som är professor i epidemiologi berättar vad som hittills kommit fram i den. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Verktyg för känslomässiga kompetenser

Hur kan du jobba med social och känslomässig kompetens i förskolan och skolan? Och hur kan du förhindra och minska beteendeproblem? Vilka manualbaserade program kan du använda i undervisningen, och hur hjälper de barnen? Medverkande: Lilianne Eninger, docent i psykologi; Hanna Ginner Hau, psykolog; Mina Sedem, fil. dr i psykologi. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Samband mellan skola, elevers prestation och hälsa

Hänger skolans styrning och lärares arbetsvillkor ihop med elevers skolprestation, mobbning och psykiska besvär? Ett skolprojekt i Stockholms kommun har tittat på just det. Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi, och Mia Granvik Saminathen, doktorand i folkhälsovetenskap, berättar om vad de kommit fram till. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Barn och ungdomars hälsa och välbefinnande

Vad är det som gör att allt fler elever mår sämre, och hur stor del har skolan i barn och ungdomars hälsa och välbefinnande? Mara Westling Allodi är professor i specialpedagogik och berättar om hur debatten om skolan påverkar elever och lärare och vad det är som kan ligga bakom psykisk ohälsa. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Sexuella övergrepp i förskolan - så påverkas personal och föräldrar

Hur tar man emot besked om att sexuella övergrepp skett mot barn i förskolan? Cecilia Kjellgren och Christina Carlsson forskar inom socialt arbete på Linnéuniversitetet och presenterar en fallstudie om föräldrars och personals reaktioner från en kommun där övergrepp skett i 30 förskolor. De berättar om den typiske pedofilen, om grooming och vilket stöd man som anhörig kan ge. Inspelat den 24 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.