Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Föreläsningar om specialpedagogik för autismspektrum och vilka förutsättningar i skolan som påverkar elevernas psykiska hälsa. Du hör också hur du kan arbeta med social och känslomässig kompetens hos barn och unga samt om skolans styrning påverkar elevernas hälsa. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018 : Samband mellan skola, elevers prestation och hälsaDela
 1. De bidrar till
  de enskilda elevernas välbefinnande-

 2. -och signalerar till
  övriga elever i klassrummet-

 3. -att stöd finns tillgängligt
  om så skulle behövas.

 4. Det kan också så klart
  tänkas verka hälsofrämjande i sig.

 5. Jag tänkte börja presentationen med
  att kort och väldigt översiktligt-

 6. -berätta om den forskning som jag
  och mina kollegor på CHESS har gjort-

 7. -när det gäller skola och hälsa
  under de senaste tio åren.

 8. Jag presenterar ett av mina pågående
  projekt kring skola och hälsa-

 9. -som handlar om lärare och elever i
  högstadieskolor i Stockholms kommun.

 10. Avslutningsvis kommer Mia att
  presentera resultat från två studier-

 11. -som hon har gjort på detta material
  inom ramen för sin avhandling.

 12. Där tittar hon på skolans etos
  och betydelsen av skolans etos-

 13. -för elevers skolprestation
  och psykiska hälsa.

 14. Men... Nu ska vi se här.

 15. När vi i vår forskargrupp
  har funderat över-

 16. -vilka olika förhållanden som kan
  vara kopplade till elevers hälsa-

 17. -har vi utgått ifrån tanken att minst
  två olika områden är betydelsefulla-

 18. -men kanske kräver skilda teoretiska
  och metodologiska ansatser.

 19. Det ena är skolan som social arena
  och handlar om-

 20. -hur elevens relationer till andra
  individer på skolan ser ut.

 21. Både till andra elever och till vuxna
  på skolan.

 22. Det andra området
  handlar om skolan som en arbetsmiljö.

 23. Hur själva skolarbetet är upplagt
  och organiserat.

 24. När det då gäller skolan
  som en social arena-

 25. -har vi på CHESS,
  som har jobbat med de här frågorna-

 26. -framför allt intresserat oss för
  mobbning och dess hälsokonsekvenser.

 27. Både konsekvenserna
  för de direkt utsatta eleverna-

 28. -men också vilka konsekvenser som
  mobbningsförekomsten på skolan får-

 29. -för det allmänna skolklimatet-

 30. -och därmed också för välbefinnandet
  bland eleverna överlag.

 31. Vi har tittat
  en hel del på kamratstatus.

 32. Den sociala status som en elev
  tillmäts av sina klasskamrater-

 33. -och hur det påverkar
  den enskilda elevens hälsa.

 34. Kamratstatus och mobbning är nåt
  som starkt kopplade till varandra.

 35. Om man har en hög position
  i kamrathierarkin i klassen-

 36. -är risken mindre
  att drabbas av mobbning.

 37. Men ju längre ner man sjunker
  i kamratstatusen-

 38. -desto mer ökar risken för
  att bli utsatt för mobbning.

 39. Sen har vi också tittat en hel del på
  hur socialt stöd-

 40. -både från skolkamrater och lärare-

 41. -kan skydda, buffra eller motverka
  de negativa hälsokonsekvenserna av-

 42. -att man befinner sig i en stress-
  fylld situation eller skolsituation.

 43. När det gäller skolan
  som arbetsmiljö-

 44. -har vi bl.a. undersökt hur krav
  i relation till kontroll och stöd-

 45. -och hur elevens ansträngning i rela-
  tion till den upplevda belöningen-

 46. -kan knytas till elevernas hälsa.

 47. De här studierna utgår ju då ifrån
  så att säga-

 48. -teorier som har utvecklats
  med tanke på vuxna förvärvsarbetare.

 49. Men vi har anpassat och applicerat
  modellerna på skolungdomars arbete.

 50. Sist har vi tittat på betydelsen av
  praktiskt stöd från lärare-

 51. -i relation till skolan
  som arbetsmiljö.

 52. Att tillgången till lärarstöd har
  en positiv inverkan-

 53. -på elevers skolprestation
  och psykiska välbefinnande-

 54. -är ett fynd som ofta återkommer
  i våra studier som direkta effekter-

 55. -men också som kontextuella effekter
  och även buffrande effekter.

 56. Så lärare som har tid och möjlighet
  inom ramen för sitt arbete-

 57. -att ge individuellt stöd
  i skolarbetet-

 58. -eller har tid att uppmärksamma
  elever som behöver tillfälligt-

 59. -eller på ett mer permanent plan
  lite extra support i vardagen-

 60. -bidrar till
  de enskilda elevernas välbefinnande-

 61. -och signalerar till
  övriga elever i klassrummet-

 62. -att stöd finns tillgängligt
  om så skulle behövas.

 63. Det kan också så klart
  tänkas verka hälsofrämjande i sig.

 64. Det är det som är den kontextuella
  effekten av lärarstöd.

 65. I mitt senaste skolprojekt-

 66. -har vi undersökt huruvida lärares
  skattning av olika mått på skolan-

 67. -bl.a. mått på skolans ledning-

 68. -kollegialt samarbete
  och skolans etos-

 69. -hänger samman med elevers
  skolprestation och hälsa, t.ex.

 70. Inom det här projektet har vi också
  samlat in data om lärarstress.

 71. En hel rad indikatorer på
  lärarstress-

 72. -och information
  om lärares tidsanvändning-

 73. -eftersom det också kan tänkas
  ha bäring på-

 74. -hur eleverna uppfattar
  sin skolsituation.

 75. Inom ramen för det här projektet-

 76. -genomförde vår forskargrupp
  en enkätundersökning-

 77. -bland Stockholms alla
  högstadielärare i årskurs 7-9.

 78. Det gjorde vi våren 2014
  och en gång till våren 2016.

 79. Den här informationen har vi kopplat
  till befintlig elevinformation-

 80. -som samlas in vartannat år inom
  ramen för den s.k. stockholmsenkäten.

 81. Så det här materialet som vi har
  analyserat omfattar information om-

 82. -2 090 högstadielärare-

 83. -och nästan 10 300 niondeklasselever
  i Stockholms kommun.

 84. De här är fördelade över
  150 högstadieskolor 2014 och 2015.

 85. När jag säger 150 skolor-

 86. -har jag räknat skolor som deltog i
  båda årens undersökningar två gånger-

 87. -i mina analyser, eftersom det rör
  sig om två helt skilda elevkullar.

 88. Väldigt kortfattat kan man säga att
  syftet med den här lärarenkäten var-

 89. -att skaffa mått på skolors grad av
  överensstämmelse med-

 90. -principerna för s.k. framgångsrika
  skolor. "Effective schools".

 91. Jag är säker på att de flesta här är
  bekanta med den teoribildningen.

 92. Ytterligare ett syfte var att skaffa
  information om lärarstress-

 93. -som en reflektion
  av lärares arbetsvillkor-

 94. -som ju har försämrats påtagligt
  under det senaste decenniet-

 95. -när det gäller stress
  om man får tro olika rapporter.

 96. Förutom att ta hänsyn...

 97. Eller för att kunna ta hänsyn till
  skolors olika förutsättningar-

 98. -att nå goda resultat
  på de här båda områdena-

 99. -styrning och lärares arbetsvillkor-

 100. -var ett tredje syfte att försöka
  skaffa nåt mått på skolsegregation-

 101. -så att vi skulle kunna ta det med
  i beaktning i våra analyser.

 102. Vi är ytterst intresserade av att se-

 103. -om dessa skolkontextuella yttringar
  hänger samman med elevernas vardag.

 104. Så som de rapporterar kring det
  själva.

 105. Till exempel i termer av skol-
  prestation, utsatthet för mobbning-

 106. -och även psykiska besvär i form av
  inåtvänd och utåtvänd problematik.

 107. Framgångsrika skolor mättes
  med hjälp av frågebatterier-

 108. -kring tre dimensioner
  som vi ställde till lärarna.

 109. Ett batteri handlade om
  samarbete och samsyn mellan lärare.

 110. Vi ställde frågor om hur lärarna
  uppfattade skolans ledarskap.

 111. Och till slut ett frågebatteri
  kring klimat och kultur på skolan-

 112. -som huvudsakligen handlar om
  hur lärarna förhåller sig till...

 113. Interagerar med eleverna på skolan.

 114. Det brukar inom den här
  teoribildningen kallas för skoletos.

 115. Lärarstress mätte vi med många
  olika frågebatterier kring stress.

 116. Men bl.a. självskattad stress. Krav,
  kontroll och stöd i arbetsmiljön.

 117. Och tidsanvändning bland lärarna.

 118. Slutligen
  som ett mått på skolsegregation-

 119. -identifierade vi
  fyra olika skolkluster-

 120. -på basis av ett antal kriterier som
  rör elevsammansättningen på skolan.

 121. Närmare bestämt föräldrarnas
  genomsnittliga utbildning-

 122. -andel elever som är födda utomlands
  och andel nyanlända elever.

 123. Sen också ett mått på-

 124. -genomsnittlig studiemotivation
  bland eleverna på skolan.

 125. Här kan vi se
  hur elevsammansättningen ser ut-

 126. -i de här fyra skolklustren
  som vi tog fram.

 127. Skolkluster ett kännetecknas av
  de mest studiemotiverade-

 128. -och socialt gynnade eleverna-

 129. -om man tänker i termer av
  deras föräldrars utbildning.

 130. Andelen elever som är födda utomlands
  är mycket låg-

 131. -och även andel nyinvandrade elever,
  som är i det närmaste obefintlig.

 132. 0,5 % i det här skolklustret.

 133. Den här elevsammansättningen står i
  kontrast till den i skolkluster tre-

 134. -och skolkluster fyra,
  som kännetecknas av skolor-

 135. -med en hög andel elever som är födda
  utomlands och nyligen hitflyttade.

 136. Dock gäller det i högre grad i skol-
  kluster fyra än i skolkluster tre.

 137. I skolkluster fyra är det hela 80,1 %
  av eleverna som är födda utomlands.

 138. Båda de här klustren kännetecknas av
  elever med låg studiemotivation-

 139. -och föräldrar
  med genomsnittligt lägre utbildning-

 140. -än i skolkluster ett och två.

 141. Sammanlagt omfattar
  kluster tre och fyra-

 142. -11 respektive 15 % av eleverna
  i vårt datamaterial.

 143. Skolkluster ett omfattar 18 %.

 144. Skolkluster två,
  som vi kallar för genomsnittsskolor-

 145. -består av majoriteten av eleverna
  i vårt material: 56 %.

 146. Även statistiken för dem
  ligger mittemellan-

 147. -dem som vi hittar i skolkluster
  ett, tre och fyra.

 148. Det är alltid svårt
  att sätta namn på skolor.

 149. Men vi har landat i att kalla skol-
  kluster ett för högstatusskolor-

 150. -tvåan för genomsnittsskolor,
  trean har namnet resurssvaga skolor-

 151. -och fyran:
  utanförskapspräglade skolor.

 152. Vi tycker ändå att vi kan se de
  tendenserna i den här statistiken.

 153. Den här kartan visar
  hur skolklustren fördelar sig-

 154. -över de fjorton stadsdelarna
  i Stockholms kommun.

 155. Som ni kan se från kartan-

 156. -är högstatusskolorna,
  som representeras av rosa punkter-

 157. -huvudsakligen belägna i
  Stockholms innerstad.

 158. Medan de resurssvaga skolorna,
  röda och gröna prickar-

 159. -tenderar att ligga
  i kommunens utkanter.

 160. I våra analyser av materialet-

 161. -har de här tre skolkontextuella
  måtten som jag har pratat om-

 162. -visat sig vara kopplade till
  en rad olika elevutfall.

 163. T.ex. skoltrivsel
  och "teacher caring".

 164. Det kopplas till framtidstro
  bland eleverna.

 165. Mobbning både i form av nätmobbning
  och traditionell skolmobbning.

 166. Och även skolprestation.

 167. Men däremot predicerar de här måtten
  inte psykiska besvär bland eleverna-

 168. -i lika stor utsträckning
  som vi hade förväntat oss.

 169. Ett undantag här är dock de resultat
  som vi har hittat för just skoletos.

 170. Eller skolans klimat och kultur.

 171. Jag tänkte visa
  några preliminära resultat-

 172. -innan jag lämnar över ordet
  till Mia.

 173. Hur mättes skoletos? Det är en viktig
  fråga när man ska studera det.

 174. Det övergripande måttet grundar sig
  på sjutton olika påståenden-

 175. -som lärarna fått bedöma
  sina respektive skolor utifrån-

 176. -på en femgradig skala.

 177. De sjutton påståendena finns
  på den här bilden.

 178. Men utöver det har vi också
  med hjälp av faktoranalys-

 179. -identifierat fem olika delaspekter
  av det här måttet på skoletos.

 180. Det första delmåttet
  tar fasta på personalstabilitet-

 181. -som handlar om sjukfrånvaro
  bland lärare, omsättning av lärare-

 182. -och hur vanligt det är
  med vikarier på skolan.

 183. Det andra delmåttet att ta fasta på
  är läraranda.

 184. På engelska "teacher morale".
  Det ställer frågor kring-

 185. -huruvida man har hög arbetsmoral
  och stor arbetsentusiasm på skolan.

 186. Om lärarna känner sig stolta över
  skolan och trygga i sitt ledarskap.

 187. Den tredje delaspekten handlar om
  ordningsregler och värdegrund.

 188. Vi ställer frågor om värdegrund,
  om skolan arbetar aktivt i frågor-

 189. -gällande hot, våld och mobbning.

 190. Det gör alla skolor,
  man är ålagd att göra det.

 191. Men när vi frågar lärarna
  kan vi få en nyansering av-

 192. -på hur pass stort allvar
  man tar den här frågan.

 193. Vi frågar om huruvida lärarna är
  trygga med vad de får göra och inte-

 194. -om våldsamma situationer uppstår
  bland eleverna.

 195. Och om regler för ordning och
  uppförande är tydliga på skolan.

 196. Den fjärde delaspekten är elevfokus.

 197. Det är en ganska viktig aspekt av
  teoribildningen som jag pratade om-

 198. -som heter "effective schools".
  Man har stort fokus på den här delen.

 199. Där handlar det om
  att ge eleverna positiv återkoppling-

 200. -om man har höga förväntningar
  på elevernas prestationer-

 201. -och om man tycker
  att eleverna behandlas med respekt.

 202. Den femte och sista delaspekten
  kallar vi för lärandemiljö.

 203. Eller akademisk atmosfär. Lärare fick
  ta ställning till två påståenden.

 204. Huruvida skolan tillhandahåller
  en stimulerande arbetsmiljö-

 205. -och huruvida man tycker-

 206. -att elevernas studiemotivation utgör
  en stimulerande del av arbetet.

 207. Det här är det sätt
  på vilket som vi har mätt skoletos.

 208. Vi har bett lärarna att skatta
  den egna skolans grad av skoletos.

 209. Det ville vi sätta i relation till
  elevernas skattning av sin hälsa.

 210. Lärarnas skattning av etos och
  elevernas skattning av sin hälsa.

 211. De två hälsoutfall
  som jag och Mia har analyserat-

 212. -i relation till skoletos
  är dels inåtvända psykiska besvär-

 213. -som t.ex. att ofta känna sig ledsen
  och deppig utan att veta varför.

 214. Och dels aggressivt beteende som
  ett uttryck för utåtvänd problematik.

 215. T.ex.
  om eleven instämmer i påståendet:

 216. "Jag tål inte att bli provocerad,
  då kan jag slå till nån."

 217. Eller: "Om jag blir arg,
  drar jag mig inte för att skada nån."

 218. Enligt den klassificering
  som vi använde oss av-

 219. -bedömdes 14,7 % av eleverna
  ha inåtvänd problematik.

 220. Medan 18,6 % av eleverna
  klassificerades-

 221. -som att de hade utåtvänd problematik
  i form av aggressivt beteende.

 222. Det här måttet på skoletos
  ska jag också säga-

 223. -är ytterst tänkt att i nån mån
  spegla skolledningens förmåga-

 224. -att via lärarna på skolan
  förmedla och även forma-

 225. -de attityder, värderingar
  och beteenden som man tycker behövs-

 226. -för att man ska få till stånd
  en aktiv lärmiljö-

 227. -och även förhindra uppkomsten av
  oönskade beteenden bland eleverna.

 228. Det gör man genom att skapa gemensam
  mening och gemensamma mål för skolan.

 229. Det är det som vi hoppas
  att måttet på skoletos fångar.

 230. Hypotesen är att om en skola är
  lyckosam i det här arbetet-

 231. -kommer det också att avspegla sig i
  elevernas psykiska välbefinnande.

 232. Analyserna som jag ska visa...

 233. Det här är preliminära analyser
  som vi inte har publicerat än.

 234. Men de baserar sig på 8 800 nionde-
  klasselever i Stockholms kommun.

 235. Måtten på skoletos baserar sig på-

 236. -skattningar av totalt 2 090 elever-

 237. -fördelade över 150 skolor
  2014 och 2016.

 238. Det här är resultaten
  som jag har fått fram.

 239. Punkterna i figuren representerar
  logit-estimat från flernivåanalyser-

 240. -för de här fem olika delaspekterna
  av etos.

 241. Och sen också
  ett övergripande mått på etos.

 242. Vi kan se att varje delaspekt
  representeras av en färg-

 243. -där en har en mörkare nyans
  och en har en ljusare nyans.

 244. De representerar olika modeller.
  Den första modellen kontrollerar för-

 245. -ett antal mer standardmässiga
  variabler. Åtminstone i min analys.

 246. Alla håller inte med om att kön
  är en standardmässig variabel.

 247. Den första modellen justerar för kön,
  könsfördelningen-

 248. -antal lärare per elev
  och även undersökningsår.

 249. De mörkare punkterna
  representerar dem.

 250. De ljusare nyanserna
  representerar estimat-

 251. -där jag också har tagit
  elevens socioekonomiska bakgrund...

 252. Eller sociodemografiska bakgrund
  i beaktande för att försöka fånga...

 253. ...elevkompositionen på skolan.

 254. I modell två, representerat av de
  ljusa estimaten, kontrollerar vi för-

 255. -föräldrarnas utbildning,
  elevens migrationsbakgrund-

 256. -och om man bor med
  sina biologiska föräldrar-

 257. -eller i nån annan typ av
  familjekonstellation.

 258. Sen ska jag säga att de här pinnarna
  som sticker ut från estimaten-

 259. -representerar
  s.k. konfidensintervall.

 260. Om de här pinnarna
  överskrider 0 i analysen-

 261. -representerat av
  den streckade linjen, betyder det-

 262. -att estimatet inte är signifikant.
  De här två är inte signifikanta.

 263. För de överskrider linjen.

 264. Här kan vi se om vi tittar på
  de mörkare punkterna i modell ett-

 265. -att samtliga de här aspekterna
  av skolans etos-

 266. -utom den som rör personalstabilitet-

 267. -är signifikant kopplade till elevers
  psykiska hälsa i den första modellen.

 268. Ju högre lärarnas skattning med
  avseende på de här aspekterna är-

 269. -desto mindre är förekomsten av
  inåtvänd problematik på skolan.

 270. När vi sen justerar för elevernas
  sociodemografiska bakgrund-

 271. -kan vi också se att två av de här
  delaspekterna blir insignifikanta.

 272. Man kan tolka det som att de
  förklaras av elevsammansättningen.

 273. Måttet läraranda blir insignifikant
  och även elevfokus.

 274. Men som ni kan se kvarstår
  det övergripande måttet på etos-

 275. -som fortsatt signifikant kopplat
  till elevhälsan-

 276. -liksom även lärandemiljö och måttet
  för ordningsregler och värdegrund.

 277. Även med avseende på
  utåtvänd problematik-

 278. -i form av aggressivt beteende
  bland eleverna-

 279. -kan ni se tydliga samband med
  lärarnas skattning av skolans etos...

 280. ...för samtliga delaspekter.
  Även det övergripande måttet på etos.

 281. I båda modellerna är de signifikanta.

 282. Men med undantag för måttet på
  ordningsregler och värdegrund.

 283. Det kan te sig motsägelsefullt
  kan man tycka-

 284. -med tanke på de frågor
  som den här aspekten tar fasta på.

 285. Det behöver vi kolla närmare på.

 286. Vi har inte haft tid att gräva
  i frågan än. Men så ser det ut.

 287. Sammanfattningsvis finner vi
  en tydlig koppling-

 288. -mellan lärarskattning av etos
  och elevers självrapporterade hälsa-

 289. -i form av både inåtvänd
  och utåtvänd problematik.

 290. En tänkbar mekanism
  eller motor i det här sambandet-

 291. -som säkert många av er
  sitter och tänker på-

 292. -skulle kunna ha med skolprestation
  eller skolbetyg att göra.

 293. Det här området har Mia fokuserat på
  i sitt avhandlingsarbete.

 294. Så det är dags att lämna över ordet
  till dig nu, Mia.

 295. Vi ska se om det funkar. Jajamänsan.

 296. Vilken roll spelar skolkontext och
  skolsegregation för elevers betyg?

 297. Hur hänger betyg ihop med psykisk
  hälsa för elever i årskurs nio?

 298. Jag presenterar resultat från två
  kvantitativa studier i vårt projekt-

 299. -om sambandet mellan skolkontextuella
  faktorer, betyg och psykisk hälsa.

 300. Vi har tagit hänsyn till skolans
  sociodemografiska elevsammansättning-

 301. -med tanke på den påtagliga skol-
  segregationen i städer som Stockholm.

 302. I samband med det har det uppstått
  klyftor i betyg mellan olika skolor.

 303. Forskningen visar även på stora
  skillnader i skolans kvalitet.

 304. Vi har undersökt om lärarskattade
  mått om skolans ledarskap-

 305. -lärares samarbete och samsyn
  och skoletos-

 306. -skiljer sig åt
  mellan olika segregationskluster.

 307. Finns det samband mellan indikatorer
  på framgångsrika skolor och betyg?

 308. I vår andra studie vill vi se
  hur etos hänger ihop med betyg-

 309. -och även självrapporterade
  inåtvända och utagerande problem.

 310. Och om det finns skillnader mellan
  flickor och pojkar.

 311. I den första studien
  har vi använt flernivåanalyser-

 312. -eftersom vi har att göra med både
  skoldata och data på elevnivå.

 313. Studie två baseras på
  Structural Equation Modeling-

 314. -med teoretiska begrepp som inåtvända
  symtom som möts via indikatorer.

 315. Man undersöker sen relationerna
  mellan de här teoretiska begreppen.

 316. Den första studien handlar om
  framgångsrika skolor-

 317. -skolsegregation
  och sambanden med betyg.

 318. I den här figuren kan vi då se-

 319. -hur framgångsrika skolor
  hänger ihop med segregationsprofil.

 320. Om man tittar på högstatusskolor
  pekar de lärarskattade måtten-

 321. -på ledarskap, samarbete, samsyn
  och skoletos-

 322. -på relativt gott ledarskap,
  samarbete och samsyn-

 323. -och en positiv skoletos
  jämfört med de andra skolklustren.

 324. En signifikant skillnad mellan hög-
  statusskolor och andra skolkluster-

 325. -framför allt för skoletos.

 326. Det bekräftar bilden av
  signifikanta kvalitetsskillnader-

 327. -mellan olika typer av skolor
  i Stockholm.

 328. Hur hänger dessa indikatorer ihop
  med skolbetyg?

 329. Här representerar punkterna ökning i
  snittbetyg i kärnämnen för eleverna.

 330. Även vid justering för kön, familje-
  bakgrund och skolsegregationsprofil-

 331. -hänger högt ledarskap,
  samarbete och samsyn-

 332. -och skoletos ihop med högre betyg.

 333. Så kvaliteten på skolan man går på
  har konsekvenser för elevens betyg.

 334. Vi har undersökt
  sambanden mellan elevsammansättning-

 335. -det vill säga vilken skola man går
  på, och snittbetyg i kärnämnen.

 336. Vi har kommit fram till
  en direkt effekt-

 337. -mellan elevsammansättning och betyg.

 338. Våra analyser visade även på
  en indirekt effekt via skoletos.

 339. Elevsammansättning
  är kopplat till skoletos-

 340. -som är kopplat till snittbetyg.

 341. Sen ville vi ta reda på om det finns
  skillnader inom dessa kluster.

 342. Om en utanförskapspräglad skola,
  som vi kallar dem för-

 343. -med stark skoletos
  har bättre snittbetyg-

 344. -än en liknande skola med svagare
  skoletos skattad av lärarna.

 345. Punkterna representerar
  ökning i snittbetyg.

 346. I både högstatusskolor
  och de utanförskapspräglade skolorna-

 347. -finns det samband mellan ledarskap,
  samarbete och samsyn och skoletos-

 348. -och elevernas betyg.

 349. Dessa tre kontextuella egenskaper
  gör skillnad inom dessa kluster.

 350. För genomsnittsskolor hittade vi bara
  signifikanta samband för skoletos.

 351. För resurssvaga skolor
  fanns det inga signifikanta samband.

 352. Det tyder på att skolor med en mindre
  privilegierad elevsammansättning-

 353. -kan höja betyg genom att höja
  kvaliteten på skolan, bl.a. skoletos.

 354. För de resurssvaga skolorna
  såg jag ett märkligt resultat.

 355. Framför allt jämfört med
  de utanförskapspräglade skolorna.

 356. Vi har inget entydigt svar på
  varför det ser ut så.

 357. I studie två
  har vi tittat på skoletos-

 358. -i förhållande till skolprestation
  och psykisk ohälsa-

 359. -för att se hur betyg
  hänger ihop med psykisk ohälsa.

 360. Ungdomars psykiska hälsa har för-
  sämrats under 1900- och 2000-talet.

 361. Skolan spelar en viktig roll. Dels
  för att många upplever skolstress-

 362. -och i årskurs nio är det konkurrens
  om att komma in på bra gymnasier.

 363. Forskning visar på ett samband mellan
  dåliga betyg och psykisk ohälsa.

 364. Vad som är hönan och ägget
  är inte alltid helt tydligt.

 365. Men när det gäller skolfaktorer
  visar forskningen på samband-

 366. -mellan elevers skolprestation
  och deras psykiska välbefinnande.

 367. Kopplingar mellan skolkontextuella
  faktorer och psykisk hälsa finns.

 368. Vi har intresserat oss för sambandet
  mellan skoletos och psykisk hälsa.

 369. Både inåtvända och utagerande symtom.

 370. Och att titta på
  om det finns skillnader mellan-

 371. -hur etos påverkar
  flickor och pojkar.

 372. Dels har vi fokuserat på
  inåtvänd problematik.

 373. Inåtriktade, känslomässiga
  symtom på psykisk ohälsa.

 374. Vi har använt indikatorer
  som nedstämdhet, ångest-

 375. -och i vilken mån man tycker
  att det är härligt att leva.

 376. Dåliga betyg
  kan leda till dålig självkänsla-

 377. -vilket är kopplat till nedstämdhet.

 378. Skolstress är självklart också
  en faktor-

 379. -som kan kopplas till såna besvär.

 380. Flickor har högre tendens
  att rapportera såna besvär-

 381. -som känslomässiga symtom på
  psykisk ohälsa.

 382. Möjligtvis eftersom de är
  mer stressade än pojkar.

 383. Vi har även tittat på
  utagerande problematik-

 384. -eftersom detta är utåtriktade
  reaktioner på psykisk ohälsa-

 385. -som ofta inte får lika mycket
  uppmärksamhet som inåtvända besvär.

 386. Till skillnad mot inåtvända besvär
  på psykisk ohälsa är dessa symtom-

 387. -riktade mot andra i omgivningen.

 388. Som att man gör tvärt emot
  vad man blivit tillsagd-

 389. -att man är lättprovocerad eller
  rapporterar aggressivt beteende.

 390. Pojkar har en större tendens än
  flickor att rapportera såna symtom.

 391. Hur ser kopplingen mellan skoletos,
  betyg och psykisk ohälsa ut?

 392. Våra analyser visar på en positiv
  koppling mellan skoletos och betyg.

 393. Det vill säga: ju högre skoletos,
  desto bättre betyg.

 394. Vi kan visa på-

 395. -en direkt effekt mellan skoletos
  och utagerande besvär.

 396. Ju högre skoletos,
  desto mindre utagerande besvär.

 397. Vidare kunde vi visa på
  indirekta effekter-

 398. -mellan skoletos, inåtvända
  och utagerande besvär via betyg.

 399. Skoletos påverkar betyg, som i sin
  tur kopplas till inåtvända besvär-

 400. -och utagerande besvär.

 401. Finns det skillnader i hur flickor
  och pojkar påverkas av skoletos?

 402. För flickor finns en direkt effekt
  mellan etos och utagerande besvär-

 403. -och indirekta effekter
  mellan skoletos-

 404. -och inåtvända och utagerande besvär
  via betyg.

 405. För pojkar existerar dessa effekter
  bara för utagerande besvär-

 406. -medan vi inte hittade nån koppling
  mellan skoletos och inåtvända besvär.

 407. Ett positivt samband tycks finnas
  mellan ledarskap, samsyn samt etos-

 408. -och elevers skolprestationer.

 409. Skolans kvalitet har betydelse för
  elevernas betyg i årskurs nio.

 410. Vi har en tentativ kompensatorisk
  effekt som vi har hittat-

 411. -i och med att skolor med en mindre
  privilegierad sammansättning-

 412. -kan höja betyg genom att förbättra
  kvaliteten, som t.ex. skoletos.

 413. Skoletos medierar möjligtvis effekten
  av elevsammansättningen på betyg.

 414. Skolbetyg medierar skoletoseffekten
  på inåtvända och utagerande problem.

 415. Hur kan man stärka skolors etos? Det
  kan vara ett nytt forskningsprojekt.

 416. Men vi drar slutsatsen-

 417. -att skolors etos inte enbart avgörs
  av en skolas elevsammansättning.

 418. Även om en enskild skola inte kan
  påverka strukturella faktorer-

 419. -som leder till skolsegregation, kan
  skolor med kvalitetsförbättringar-

 420. -också höja betyg,
  oavsett elevsammansättning.

 421. Det kräver medvetet arbete gällande
  värderingar, normer och relationer-

 422. -och att lärarna ges förutsättningar
  att utföra sitt pedagogiska arbete-

 423. -men även att ge dem tid och energi
  att skapa positiv etos på skolan.

 424. Skolor kan göra skillnad för elevers
  betyg, välbefinnande och framtid.

 425. Tack.

 426. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Samband mellan skola, elevers prestation och hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hänger skolans styrning och lärares arbetsvillkor ihop med elevers skolprestation, mobbning och psykiska besvär? Ett skolprojekt i Stockholms kommun har tittat på just det. Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi, och Mia Granvik Saminathen, doktorand i folkhälsovetenskap, berättar om vad de kommit fram till. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Lärarrollen, Pedagogik, Psykisk hälsa, Skolan, Skolans socialpsykologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Lyckade arbetssätt för elever med autism

Personer med diagnosen autismspektrumtillstånd kan ofta ha ett repetitivt beteende och svårigheter att utveckla social kommunikation. Samuel L. Odom är professor i specialpedagogik och berättar om hur du kan hjälpa dessa elever i skolan och vilka arbetssätt du kan använda. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Frisk- och riskfaktorer i skolmiljö

Hur påverkar skolmiljön den psykiska ohälsan hos eleverna? Och vilka faktorer i skolan är det i så fall som påverkar psykisk hälsa eller psykisk ohälsa? Det ska Kupolstudien undersöka, och Maria Rosaria Galanti som är professor i epidemiologi berättar vad som hittills kommit fram i den. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Verktyg för känslomässiga kompetenser

Hur kan du jobba med social och känslomässig kompetens i förskolan och skolan? Och hur kan du förhindra och minska beteendeproblem? Vilka manualbaserade program kan du använda i undervisningen, och hur hjälper de barnen? Medverkande: Lilianne Eninger, docent i psykologi; Hanna Ginner Hau, psykolog; Mina Sedem, fil. dr i psykologi. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Samband mellan skola, elevers prestation och hälsa

Hänger skolans styrning och lärares arbetsvillkor ihop med elevers skolprestation, mobbning och psykiska besvär? Ett skolprojekt i Stockholms kommun har tittat på just det. Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi, och Mia Granvik Saminathen, doktorand i folkhälsovetenskap, berättar om vad de kommit fram till. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Barn och ungdomars hälsa och välbefinnande

Vad är det som gör att allt fler elever mår sämre, och hur stor del har skolan i barn och ungdomars hälsa och välbefinnande? Mara Westling Allodi är professor i specialpedagogik och berättar om hur debatten om skolan påverkar elever och lärare och vad det är som kan ligga bakom psykisk ohälsa. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Entreprenöriellt lärande i dramapedagogik

Annelie Einarsson är forskare på Malmö högskola och arbetar med dramapedagogik. Hon menar att det finns många beröringspunkter mellan dramapedagogik och entreprenöriellt lärande. Båda är utmaningsbaserade och multimodala, vilket innebär att man berättar på många sätt samtidigt, och båda inbjuder till kreativa processer i grupp. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.