Titta

UR Samtiden - ResearchED 2018

UR Samtiden - ResearchED 2018

Om UR Samtiden - ResearchED 2018

Föreläsningar från den internationella skolkonferensen ResearchED. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Till första programmet

UR Samtiden - ResearchED 2018 : Den svåra uppgiften med prestationsutvärderingDela
 1. Så är fallet. Elever med höga
  provresultat får också höga betyg.

 2. Tack för att ni har kommit hit.

 3. Jag heter Jonas Vlachos och är
  professor vid Stockholms Universitet-

 4. -och
  Institutet för Näringslivsforskning.

 5. Jag intresserar mig för hur olika
  aspekter av konkurrens påverkar skolan.

 6. En av aspekterna är hur man utvärderar
  prestation skolorna emellan.

 7. Det behöver man ju göra
  i alla sorters system-

 8. -inte minst i det marknadsorienterade.

 9. Problemet är att det är en svår uppgift
  i ett marknadsorienterat system.

 10. Det svenska systemet för utvärdering
  bygger i grund och botten på förtroende.

 11. Vi har standardiserade prov-

 12. -som används
  för att bedöma kunskapsnivån.

 13. Svaren bedöms lokalt i skolan.

 14. Sverige har länge haft
  nationella prov som bedöms lokalt.

 15. Det har sina fördelar. Läraren får en
  uppfattning om elevens kunskapsnivå-

 16. -i förhållande till de kunskapskrav
  som myndigheterna ställer på eleven-

 17. -och indirekt på läraren och skolan.

 18. Men det är även problematiskt med
  tanke på diskretionen i bedömningen.

 19. Diskretionen kan i viss utsträckning
  te sig harmlös, det är bara "brus".

 20. Vissa lärare är hårdare
  i betygsättningen än andra lärare.

 21. Man värderar svaren olika.

 22. Men diskretionen kan även missbrukas
  för strategiska syften.

 23. Utöver detta har vi betygen som sätts
  av lärarna. Även det är problematiskt.

 24. Det finns goda skäl
  till att lärarna ska sätta betyg.

 25. Det innebär att eleven bedöms utifrån
  vad som har lärts ut i klassrummet.

 26. Utifrån vad läraren bedömer som viktigt
  baserat på de material som används.

 27. Återigen har vi problemet
  med diskretion i bedömningen.

 28. Vissa lärare är generösare med betygen-

 29. -även om olika elever
  besitter exakt samma kunskaper.

 30. Återigen handlar det om att man kan
  missbruka diskretionen om man vill.

 31. Det här vore inte så problematiskt
  om betyg inte var så viktiga.

 32. Men betyg är viktiga i svenska skolan.

 33. De avgör elevernas
  framtida möjlighet att plugga vidare.

 34. Eleverna bryr sig därför i stor
  utsträckning om vilka betyg de får.

 35. Samtidigt finns, som ni alla vet, starka
  marknadskrafter i svenska skolan.

 36. I ett sånt system uppfylls i allmänhet
  kundens önskemål.

 37. Därför finns det starka incitament
  att manipulera skolsystemet.

 38. Det är problematiskt
  om man vill utvärdera skolor.

 39. Den här bilden har nog vissa här sett.

 40. Den heldragna linjen åskådliggör
  genomsnittligt meritvärde-

 41. -för slutbetygen i årskurs 9.

 42. Den pekar stadigt uppåt.

 43. Den streckade linjen visar svenska
  elevers snittresultat i tre ämnen-

 44. -i Pisa-undersökningarna.

 45. Det finns en stor diskrepans mellan
  utvecklingen av resultaten enligt Pisa-

 46. -och meritvärdets utveckling i Sverige.

 47. Om man använder betyg
  för att utvärdera-

 48. -hur väl det går för
  det svenska systemet som helhet-

 49. -säger de inte så mycket.

 50. Om vi nu ser diskrepansen
  mellan ett relativt objektivt-

 51. -men inte helt perfekt utvärderings-
  verktyg som Pisa och meritvärdet-

 52. -och att den är så stor överlag-

 53. -är diskrepansen troligen även stor
  mellan de enskilda skolorna.

 54. Ett sätt att ta reda på hur stort
  problemet är skolorna emellan-

 55. -är det här:

 56. Jag har tittat på skolor som fick samma
  resultat på nationella provet-

 57. -i matematik, engelska och svenska
  i årskurs nio.

 58. Jag jämförde en skola
  med relativt hård betygssättning-

 59. -där relativt låga betyg sattes-

 60. -med en skola som var relativt generös
  i betygssättningen.

 61. Jag jämförde inte ytterligheterna-

 62. -utan relativt hårda
  och relativt generösa skolor-

 63. -med samma genomsnittliga resultat.

 64. Skillnaden mellan en generös
  och en hård skola är ungefär 25 poäng.

 65. Hur mycket är det?

 66. Om man skulle rangordna alla de 1 600
  svenska skolorna på den här nivån-

 67. -skulle skolan gå
  från plats 1 100 till 500.

 68. Trots att skolorna har samma resultat-

 69. -kan de alltså klättra 600
  platser på listan.

 70. Givet hur ofta vi rangordnar skolor
  kan det ju ses som problematiskt-

 71. -och förändra vår syn på hur
  vi rangordnar de olika proven.

 72. Svårigheterna tar inte slut här.

 73. Det här är i förhållande till
  de lokalt betygsatta nationella proven.

 74. Nästa fråga vi kan ställa oss
  är om proven är tillförlitliga.

 75. Skolinspektionen har också ställt sig
  den frågan, är de tillförlitliga?

 76. Det finns stora skillnader
  i hur skolorna bedömer proven.

 77. De samlade in tusentals prov
  och rättade om dem.

 78. Dessa data har jag använt-

 79. -för att undersöka friskolornas
  och de kommunala skolornas prestation-

 80. -under gymnasiets första år.

 81. Jag kontrollerade för en rad faktorer
  på elevnivå-

 82. -såsom elevernas tidigare studieresultat
  i den nioåriga grundskolan-

 83. -socioekonomiska faktorer o.s.v.

 84. Den första stapeln, benämnd "external"-

 85. -visar resultaten
  från den relativa jämförelsen-

 86. -när vi använder de externt rättade
  proven. De har en negativ effekt.

 87. Elever i fristående gymnasieskolor-

 88. -presterar alltså sämre
  än elever i kommunala gymnasieskolor.

 89. Sen gjorde jag samma analys
  med exakt samma test-

 90. -men använde i stället
  lärarens egen utvärdering.

 91. Då fick jag fram den andra stapeln.

 92. Om detta resultatmått används-

 93. -ser det ut som om friskolorna
  presterar bättre.

 94. Och det statistiskt signifikant bättre
  än de kommunala skolorna.

 95. Om man försöker utvärdera...

 96. Det här är hela sektorn.

 97. Jämförs hela gruppen friskolor
  och hela gruppen kommunala skolor-

 98. -får man diametralt motsatta
  uppfattningar om hur sektorn fungerar-

 99. -beroende på om man tittar på
  externt eller internt rättade prov.

 100. Det är som sagt exakt samma prov.
  Inga andra resultatmått används.

 101. Om proven används i utvärderingssyfte
  är de alltså inte så tillförlitliga.

 102. Analysen kan göras på andra sätt.

 103. Så här ser jag på saken:

 104. Givetvis mäter prov och betyg
  inte samma saker.

 105. Betyg är mer omfattande
  och mäter fler parametrar än prov.

 106. Men det borde åtminstone finnas
  en viss koppling mellan prov och betyg.

 107. Och det gör det. Elever som får höga
  provresultat får också höga betyg.

 108. Men stora skillnader förekommer, och
  många av dem är inget att oroa sig för.

 109. Det är så systemet är uppbyggt,
  och det av goda skäl.

 110. Korrelationen beskriver jag
  som en funktion.

 111. En funktion som korrelerar
  provresultaten med betygen.

 112. Antalet frånvarande elever måste även
  räknas in. Inte alla elever gör proven.

 113. Om man tittar på data så förstår man
  att de inte är slumpvis utvalda.

 114. Det brukar vara de sämsta eleverna.

 115. De elever som inte deltar i proven
  är alltså inte slumpvis utvalda.

 116. De är de mest lågpresterande.

 117. Jag har tagit med både provresultaten-

 118. -och antalet frånvarande
  vid skolorna i fråga i beräkningen.

 119. Jag har velat se om systematiska
  skillnader mellan skolorna förekommer-

 120. -och i synnerhet hur stora de är.

 121. Problemet är ju att proven
  inte är helt tillförlitliga.

 122. Graden av tillförlitlighet varierar.

 123. Baserat på den omrättning
  som Skolinspektionen gjorde-

 124. -har jag klassificerat de olika proven.

 125. Proven är ju
  mer eller mindre tillförlitliga.

 126. Matematikprovet är mer tillförlitligt.

 127. Men inte helt. Det kan även
  manipuleras, och det är nåt som görs.

 128. Våra data visar ändå att det är rätt
  tillförlitligt. I engelska ges tre prov:

 129. Mindre tillförlitliga är
  de muntliga och skriftliga proven.

 130. Däremot verkar det tredje provet,
  Läsa och förstå, högst tillförlitligt-

 131. -troligen
  för att provet består av flervalsfrågor.

 132. Detsamma gäller för svenska.

 133. Det skriftliga och det muntliga provet
  är mindre tillförlitliga-

 134. -medan delprovet Läsa och förstå
  är mer tillförlitligt.

 135. Nationella prov ges även
  i NO-ämnena och SO-ämnena.

 136. De verkar vara mindre tillförlitliga-

 137. -sett till diskrepansen mellan intern
  och extern rättning av samma prov.

 138. I ett antal ämnen ges inga nationella
  prov, såsom de praktiska och estetiska.

 139. Jag har försökt använda mig
  av detta som undersökningsunderlag-

 140. -för att se hur skolorna sätter betyg-

 141. -och huruvida det finns systematiska
  skillnader skolorna emellan.

 142. För att kunna göra det har jag klumpat
  ihop alla kommunala skolor i en grupp.

 143. Bara årskurs 9 ingår i undersökningen.

 144. Sen har jag jämfört dem
  med de tre största friskolekoncernerna:

 145. Academedia, IES - engelska skolan -
  och Kunskapsskolan.

 146. Dem har jag delat in i separata grupper
  eftersom de äger så pass många skolor.

 147. Sen har jag klumpat ihop
  alla andra friskolor i en hög.

 148. Förhållandet mellan prov och betyg-

 149. -skiljer det sig mellan de kommunala
  skolorna och de fyra friskolegrupperna?

 150. Om samma förhållande
  gällde för alla skolor-

 151. -och det enda som skilde sig mellan
  skolorna var brus, tillfälligheter-

 152. -skulle vi få nollestimat
  för alla dessa olika friskolor.

 153. Om friskolorna tenderade att vara
  hårdare jämfört med provresultaten-

 154. -skulle vi få negativa estimat. Var de
  generösa skulle vi få positiva estimat.

 155. Hur är det då med kärnämnena?

 156. När det gäller matematik
  har jag jämfört mattebetygen-

 157. -med provresultaten i matematik.

 158. Man kan konstatera
  att samtliga fyra friskolegrupper-

 159. -tenderar att ge mer generösa betyg.

 160. På Y-axeln illustreras meritvärdet.

 161. Det innebär att exempelvis IES-

 162. -är 0,6 meritpoäng mer generösa.

 163. Är det mycket? Inte supermycket.

 164. Men sett till
  spridningen mellan skolorna...

 165. Spridningen av betygen i matematik
  mellan skolorna-

 166. -är 1,5.

 167. Jag skulle säga att det här utgör en
  stor del av skillnaden mellan skolorna.

 168. Vi ser samma mönster för alla skolor.

 169. Sen tittade jag på engelska.
  Först jämförde jag betygen-

 170. -med resultaten överlag
  från det nationella matteprovet.

 171. Återigen ser vi samma mönster.

 172. Dock är estimaten något lägre,
  i synnerhet för IES.

 173. De är ändå positiva, så en viss tendens
  mot mer generös betygssättning finns.

 174. Men problemet är att vi ju vet-

 175. -att genomsnittsbetyget baseras på
  resultatet från tre olika delprov.

 176. Och två av dem är inte så
  tillförlitliga, de är lättmanipulerade.

 177. Så jag har bara jämfört engelskbetyget-

 178. -med resultaten
  från det mest tillförlitliga provet.

 179. Alltså delprovet Läsa och förstå.

 180. Vad har jag då kommit fram till?

 181. Jämför vi engelskbetygen med det
  mest tillförlitliga engelskdelprovet-

 182. -ser vi en enorm diskrepans, särskilt
  i IES fall. Hur förklarar man det?

 183. En förklaring är att eleverna vid IES
  och Kunskapsskolan, ja, allihop-

 184. -är särskilt bra
  på att uttrycka sig skriftligt-

 185. -och även på att uttrycka sig muntligt
  på engelska.

 186. IES är en engelskspråkig skola. Dessa
  prov lämpar sig nog särskilt väl.

 187. Det för oss fram till problemet.
  Vilket är det bästa utvärderingssättet?

 188. Vi har ett prov som vi litar på och
  de andra är behäftade med problem-

 189. -men innehåller värdefull information.

 190. Vi bryr oss inte bara om
  elevernas läs- och hörförståelse-

 191. -utan även om deras
  skriftliga och muntliga färdigheter.

 192. De resultatmått som vi använder
  påverkar som synes analysens utfall.

 193. Sen gjorde vi samma sak med svenska.

 194. Betygen i svenska jämfördes med
  resultaten från det nationella provet.

 195. Vi jämförde bara med
  det mest tillförlitliga provet.

 196. Mönstret är ganska tydligt:

 197. När vi använder det mest tillförlitliga
  provet är friskolorna mer generösa-

 198. -än de kommunala i betygssättningen.

 199. Vi kan även göra en liknande analys
  genom att bara jämföra-

 200. -resultaten från de mindre tillförlit-
  liga proven med de mer tillförlitliga.

 201. Vi kan göra det
  inom de enskilda ämnena.

 202. Vi ser på resultatet
  från det muntliga provet-

 203. -i förhållande till
  läs- och hörförståelseprovet.

 204. Vi tar resultatet på skolnivå från
  delprovet som är mindre tillförlitligt-

 205. -och jämför det med resultatet
  från det mest tillförlitliga provet:

 206. Läs- och hörförståelseprovet.
  Det här mönstret ser vi.

 207. I synnerhet när det gäller IES-

 208. -gör dessa elever
  betydligt bättre ifrån sig på proven-

 209. -som vi vet är lättare att manipulera.

 210. Vi gjorde samma sak
  med det skriftliga provet-

 211. -och ser samma mönster.

 212. Friskolorna är systematiskt bättre-

 213. -eller är mer generösa med betygen,
  beroende på hur man ser det-

 214. -när vi använder
  det mindre tillförlitliga provet.

 215. Man kan göra samma sak med svenska.

 216. Det muntliga och det skriftliga provet.
  Mönstret är detsamma.

 217. Vilka resultat vi än använder-

 218. -är friskolorna i samtliga fyra grupper
  mer generösa i betygssättningen-

 219. -än de kommunala.

 220. Vi kan även titta på NO-resultat.

 221. Vi kan jämföra betygen i dessa ämnen-

 222. -med deras egna provresultat
  i de enskilda ämnena.

 223. Prov i biologi, fysik och kemi
  ges enligt ett roterande schema.

 224. Det här mönstret framgår
  när vi jämför biologiresultaten-

 225. -med resultatet
  från det nationella provet i biologi.

 226. Betygssättningen är återigen generös.

 227. Dock litar vi inte på biologiproven
  eller proven i de andra NO-ämnena.

 228. Ett annat sätt att göra det här är att
  jämföra biologibetyg med matteresultat.

 229. Matte är inget idealiskt mått,
  det är inte biologi-

 230. -och det är det ämne som bäst kan
  förutsäga elevernas samlade resultat.

 231. Vad händer om man jämför
  biologibetygen med matteresultaten?

 232. Jo, då hittar man en stor diskrepans.

 233. Med biologiprovet eller matteprovet
  som utgångspunkt-

 234. -framträder resultatskillnader
  skolorna emellan.

 235. Man kan göra samma sak med kemi
  och hitta samma mönster-

 236. -och fysik och hitta samma mönster.

 237. Man kan göra samma sak
  med SO-ämnena.

 238. De proven ges också
  enligt ett roterande schema.

 239. Man kan antingen jämföra betygen
  med resultaten från deras egna prov.

 240. Det illustreras i den första stapeln.

 241. Sen har jag jämfört samhällskunskaps-
  resultaten med matteprovresultaten.

 242. Samma mönster framträder.

 243. När vi använder de prov
  som har mer ämnesanknytning-

 244. -men även är mer lättmanipulerade
  med strategiska överväganden-

 245. -kan vi se
  att de fyra olika friskolegrupperna-

 246. -nästan konsekvent
  tycks prestera bättre-

 247. -när betygen jämförs med
  de egna proven än med matteprovet.

 248. Det är problematiskt.

 249. Slutligen kan man göra samma sak med
  ämnena i vilka nationella prov inte ges.

 250. Praktiska och estetiska ämnen.
  Vad jämför man dem med?

 251. Skolresultaten skiljer sig åt på grund
  av elevurvalet och skolornas kvalitet-

 252. -men vi utgår från att matte är den
  bästa resultatindikatorn som vi har-

 253. -och matteresultatet
  är bästa resultatmåttet.

 254. Vi jämför betygen i de ämnena
  med matteresultatet.

 255. Ett konsekvent mönster framträder igen.

 256. Alla fyra friskolegrupper tenderar
  att sätta högre betyg i de ämnena...

 257. ...i jämförelse med matteresultaten.

 258. Ett sätt att förklara detta är förstås-

 259. -att om en skola som specialiserar sig
  på idrott eller musik-

 260. -har eleverna högre betyg i de ämnena.

 261. Om jag detaljgranskar
  de skolor som har musikinriktning-

 262. -så ser jag att så faktiskt är fallet.

 263. Om jag detaljgranskar data
  ser jag att skolor som Adolf Fredrik-

 264. -har höga musikbetyg
  jämfört med matteresultatet.

 265. Det är precis vad man förväntar sig.

 266. Problemet är att om man gör det,
  så sticker två friskolegrupper ut-

 267. -som alldeles särskilt bra
  på ämnena bild, musik och idrott:

 268. Kunskapsskolan och IES.

 269. Såvitt jag vet har inte de
  musik- eller idrottsinriktning.

 270. De har snarare en akademisk profil
  och fokuserar mer på det.

 271. De har ingen specialinriktning.
  De borde vara bra på grundkunskaper.

 272. Men de är även duktiga på hemkunskap.

 273. Visst kan betygen vara rättvisande,
  eller också är det nåt lurt.

 274. Man kan göra detta på olika sätt.

 275. Med jämförelsen
  mellan olika friskolegrupper-

 276. -vill jag visa att diskrepanserna
  är systematiska och ganska stora.

 277. Det innebär inte att problemet
  bara finns bland friskolorna.

 278. Här är ett annat sätt att se på saken.
  Här ser vi betygsfördelningen.

 279. Vi applicerade min metod på alla ämnen-

 280. -för att se hur
  de olika skolornas betygsättning-

 281. -förhöll sig
  till de mest tillförlitliga resultaten.

 282. Alltså provet i matematik-

 283. -och i engelsk och svensk
  läs- och hörförståelse.

 284. Jag jämförde betygen
  från alla ämnen med dessa prov.

 285. Den blå linjen
  representerar de kommunala skolorna.

 286. I genomsnitt är de minst generösa,
  vilket jag just har visat.

 287. Men det finns en stor spridning vad
  gäller betygsgenerositeten i gruppen.

 288. Graden av betygsgenerositet hos läraren
  har betydelse även i kommunala skolor.

 289. Den röda linjen representerar övriga
  friskolor som inte tillhör koncernerna.

 290. De är i snitt också mer generösa, men
  skolorna skiljer sig åt ganska mycket.

 291. Den gröna linjen representerar de fri-
  skolor som tillhör de stora koncernerna.

 292. I snitt är dessa skolor
  de mest generösa-

 293. -men spridningen är stor även här.

 294. Vad gör vi åt saken, då?

 295. För det första har vi kunnat se att det
  är svårt att välja rätt resultatmått.

 296. Resultatmåttet påverkar utfallet.

 297. Ju mer tillförlitligt resultatmåttet är
  desto mindre kan validiteten vara.

 298. Ju mindre spelrum som finns för att
  använda diskretion i betygssättningen-

 299. -eller att bedöma ett prov i ämnet-

 300. -ju snävare blir den del av kursplanen
  som vi kan testa.

 301. Ju mer obestämbart kunskapsinnehållet
  som vi önskar testa är...

 302. Vi vill ju att eleverna ska kunna skriva
  och inte bara kunna läsa engelska.

 303. ...desto mer diskretion måste användas.

 304. Så om vi förlitar oss till
  väldigt tillförlitliga indikatorer-

 305. -som gör det svårt för lärarna
  att manipulera provresultaten-

 306. -blir kunskapsdelen
  som vi kan testa snävare.

 307. Man måste göra en avvägning.

 308. Man kan inte få det ena utan det andra.

 309. Om man vill testa bredare och djupare
  kunskapsinnehåll-

 310. -måste man även tillåta
  viss diskretion i betygssättningen.

 311. En lösning på problemet
  skulle kunna vara extern bedömning.

 312. Den stora fördelen med det - lokal
  rättning har ju också sina fördelar -

 313. -är att man faktiskt kan testa
  mer obestämbart kunskapsinnehåll-

 314. -utan strategiska motiv
  från lärarens eller skolans sida.

 315. Det finns problem med detta också,
  däribland undervisning inför provet.

 316. Det förekommer sannolikt redan.

 317. Lärarna anpassar undervisningen-

 318. -utefter det de tror ska komma på
  nationella provet och struntar i annat.

 319. Strategisk frånvaro förekommer också.
  Lågpresterande elever-

 320. -ombes att inte göra provet.

 321. Det är vanligt i USA, vilket kan bero på
  att skolorna ständigt utvärderas där.

 322. Fusk förekommer också.

 323. Studier från USA visar att en av
  nackdelarna med all utvärdering-

 324. -är att fusket och användandet
  av otillbörliga hjälpmedel kan öka.

 325. Det här förekommer sannolikt redan
  i Sverige. I alla fall i en viss grad.

 326. Men man kan även förvänta sig
  att om vi börjar med extern rättning-

 327. -så växer nog problemen.

 328. En lösning vore att införa individ-
  anpassade prov som de har i Danmark.

 329. Proven ser olika ut för olika elever.

 330. De struktureras olika från år till år,
  så provinriktad undervisning försvåras.

 331. Men problemet med den modellen-

 332. -är att det är svårare
  att jämföra resultaten elever emellan-

 333. -och över tid. Man kan inte få allt.

 334. Jag har ingen perfekt lösning.

 335. Men vi måste inse att när vi vill
  utvärdera skolors resultat-

 336. -finns det en konflikt mellan
  tillförlitligheten i proven vi använder-

 337. -och validiteten i utvärderingssystemet.

 338. Mäter de verkligen det vi vill mäta?

 339. Det är svårt att ta fram ett bra och
  tillförlitligt prov med stor validitet.

 340. Däri finns en konflikt.

 341. Vi måste också förstå att...

 342. Jag har pekat på ett problem,
  skolornas olika strategiska motiv.

 343. Men det finns andra problem
  med stor diskretion.

 344. Vissa grupper gynnas mer.

 345. Om jag skulle visa
  vilka grupper det är-

 346. -som drar störst nytta av diskretionen-

 347. -är det flickor med svensk bakgrund
  och högutbildade föräldrar.

 348. Det är den gruppen som ändå tenderar
  att göra bra ifrån sig i skolan.

 349. En tydligare koppling
  mellan provresultat och betyg-

 350. -vore till gagn
  för de missgynnade grupperna.

 351. Problemet är enligt
  Skolverkets senaste rapport-

 352. -att trots att flickor med svensk
  bakgrund och högutbildade föräldrar-

 353. -som gynnas av diskretionen-

 354. -och vars betyg skulle sjunka om prov-
  resultat och betyg kopplades samman-

 355. -är det ändå den gruppen-

 356. -som presterar bättre
  än andra grupper i gymnasiet.

 357. Det innebär att lärarna gör rätt
  när de är mer generösa med betygen.

 358. De ger högre betyg till de elever-

 359. -som presterar bättre i gymnasiet.

 360. Här finns det inte bara en konflikt
  mellan tillförlitlighet och validitet-

 361. -utan det är även fråga om rättvisa...

 362. Effektivitet och rättvisa.

 363. Om vi använder ett prov
  som antagningsmekanism till skolorna-

 364. -väljer vi ju ut de elever som i
  genomsnitt presterar sämre i gymnasiet.

 365. Ett av skälen till att vi vill ha betyg
  är att de är bra på att förutsäga saker.

 366. De säger mycket om
  elevens kunskaper från skolan.

 367. Det är positivt.

 368. Samtidigt är de inte helt tillförlitliga
  och i viss mån även orättvisa.

 369. Orättvisan verkar löna sig.

 370. Vad gör man då, kan man undra?
  Det är nåt vi får fundera över.

 371. I sammanfattning kan man säga detta
  om dagens utvärderingssystem:

 372. Jag har visat att vissa problem finns.

 373. Det är alltid lättare att hitta problem-

 374. -än att komma på uppenbara
  eller perfekta lösningar.

 375. Man får göra avvägningar. Tack!

 376. Översättning: Lisa Albright
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den svåra uppgiften med prestationsutvärdering

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Alla vet att prestationsutvärdering i skolan är utmanande. Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, berättar här om vad utmaningen verkligen består av. Finns det skillnader mellan kommunala skolor och friskolor? Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Betyg och bedömning, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Kunskapsbedömning (pedagogik), Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Utvärderingsmetodik
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - ResearchED 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Den svåra uppgiften med prestationsutvärdering

Alla vet att prestationsutvärdering i skolan är utmanande. Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, berättar här om vad utmaningen verkligen består av. Finns det skillnader mellan kommunala skolor och friskolor? Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Varför misslyckas bra professionell utveckling?

Det finns en forskningskonsensus om att bra professionell utveckling tar tid och ska fokusera på inlärning. Ändå har en rad nya tester visat att professionell utveckling med hjälp av dessa modeller har haft en begränsad inverkan på lärarutövningen och ingen inverkan på studentresultat. Varför är det så? Harry Fletcher-Wood, biträdande utbildningschef på Institute for teaching i Storbritannien, berättar. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Från forskning till praktik

Tom Sherrington har arbetat som lärare och rektor i 30 år. Han är nu utbildningskonsult som specialiserat sig på lärarutveckling, läroplan och bedömningsplanering. Här talar han om vilken resa lärare behöver göra så att deras insikter från forskning omvandlas till praktiska handlingar och beslutsfattande i klassrummen. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Minne och mening

Det har funnits två sidor av hur man ser på utbildning. Den ena menar att utbildning är att få eleven att förstå, den andra menar att det är genom memorering som kunskap sitter. Utbildningsdesignern Oliver Caviglioli berättar här om ämnet genom att utforska Daniel Willinghams citat "förståelse är minne i förklädnad". Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Tillförlitlig bedömning av valfria ämnen

Valfria ämnen, som essäer, är mer autentiska men svårare att bedöma på ett tillförlitligt sätt. Daisy Christodoulou är utbildningsdirektör vid No more marking. Hon arbetar nära skolor med att utveckla nya metoder för bedömning. Här hör du hur hon anser man kan möta denna utmaning. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Skapa skolkultur

Det finns bevis som tyder på att det som många lärare har blivit ombedda att ägna sig åt i klassrummen varit högst ineffektivt och i värsta fall slöseri med tid. Detta har lett till en ofta ohållbar nivå av arbetsbelastning och lärarutbrändhet. Tom Bennett, grundare av ResearchEd och rådgivare för utbildningsdepartementet i Storbritannien, försöker peka ut de väsentliga komponenterna i ett framgångsrikt klassrum baserat på forskning. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Dokumentation för lärande

Gymnasieläraren Daniel Sandin har i flera år särskilt intresserat sig för frågor som rör bedömning och dokumentation. Här föreläser han om en modell för dokumentation med verktyg som blir till hjälp i det formativa bedömningsarbetet och vid betygssättning. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Staten ger första hjälpen till problemskolor

Med sina 21 vitesförelägganden om totalt drygt 14 miljoner kronor utmärker sig skolkoncernen Praktiska Sverige AB bland de skolor Skolinspektionen har granskat. Koncernen är nu en av de skolhuvudmän som Skolverket har inlett en dialog med inom den statliga satsningen Samverkan för bästa skola. Satsningen är ett uppdrag från Regeringen och ska erbjuda hjälp och stöttning till skolor med problem. Skolutvecklaren och debattören Per Kornhall är kritisk till att staten går in och håller skolföretag under armarna på det här sättet. Han menar att man lappar och lagar ett system som är felbyggt i grunden och att staten istället borde ta över skolor som inte fungerar.