Titta

UR Samtiden - Barns livsvillkor

UR Samtiden - Barns livsvillkor

Om UR Samtiden - Barns livsvillkor

Föreläsningar från Barns livsvillkor 2018 om hur förutsättningarna för barn och familjer i Sverige ser ut i dag och om hur de kan göras mer likvärdiga. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns livsvillkor : Utbildning på landsbygden och i storstadenDela
 1. Här, liksom i förorten-

 2. -så talar ungdomar om vi,
  oss och de andra.

 3. De andra finns bara längre bort,
  de finns i stan.

 4. Jag ska kort säga nåt om
  vad jag ska fokusera på.

 5. Jag ska ge en kort bakgrund om
  utbildning och förändringar över tid-

 6. -eftersom föregående presentation
  har talat mycket om förändringar.

 7. Sen ska jag tala om utbildning
  i olika områden-

 8. -med fokus på unga och hur
  undervisningen förhåller sig-

 9. -till deras omgivning
  och de skillnader de lever under.

 10. Först storstaden som både forskningen
  och den politiska diskussionen-

 11. -talar om som en delad stad.

 12. Jag kommer att fokusera på förorten
  i den delningen.

 13. Sedan landsbygden, som forskningen
  ägnar sig väldigt lite åt.

 14. Det är verkligen lite.
  Det gäller både allmänt-

 15. -och i relation till undervisningen.

 16. Också i media har det varit tyst
  om den till på senare år-

 17. -när det har kommit
  ett ökat intresse och en diskussion-

 18. -om Sverige som ett delat land-

 19. -med problem som finns
  i synnerhet på landsbygden.

 20. Vi talar ibland
  om en nordisk välfärdsmodell.

 21. I denna välfärdsmodell
  är utbildningen väldigt central.

 22. Utbildningen beskrivs
  som en av de centrala benen-

 23. -i denna nordiska välfärdsmodell.

 24. Det är en utbildning
  som ska ge lika möjligheter för alla-

 25. -som är gratis och viktig för social
  sammanhållning och inkludering.

 26. Utbildningen ska förändra samhället-

 27. -till att bli
  jämlikt och demokratiskt.

 28. I den svenska historien
  känner vi igen det från metaforer-

 29. -som "en spjutspets mot framtiden".
  Utbildningen ska vara drivande-

 30. -i det som ska vara ett kommande
  samhälle som är mer jämlikt.

 31. I läroplaner har det tagit formen
  av ambitioner-

 32. -att unga ska utbildas i,
  för och genom demokrati.

 33. Skolan ska ge utbildning i demokrati-

 34. -för ett demokratiskt samhället och
  genom att unga får erfara demokrati-

 35. -i sin skolvardag och i utbildningen.

 36. Under senare år har man talat om
  att den välfärdsmodellen-

 37. -och välfärdsskolemodellen
  kanske har förändrats så drastiskt-

 38. -att vi inte kan tala om
  att vi har en nordisk modell.

 39. Den diskuteras i termer som
  föregående presentation tog upp:

 40. Avregleringen, decentraliseringen
  och marknadiseringen.

 41. Det är en förändring i alla nordiska
  länder, men den är större i Sverige.

 42. Här har inflytandet av olika
  marknadskrafter varit tydligare-

 43. -än i de andra nordiska länderna.

 44. Lisbeth Lundahl som har gjort
  genomgångar och analyser-

 45. -av det fria skolvalet
  och marknadiseringen-

 46. -har beskrivit det som att vinnarna
  är stadsungdom från resursstarka hem.

 47. Förlorarna är av två slag:

 48. Det är dels ungdom med små socio-
  ekonomiska resurser från storstaden-

 49. -och landsbygdsungdomen. Det är de
  två grupper jag ska fördjupa mig i.

 50. Vi har ett antal förhållanden
  där skillnaderna ökar.

 51. Vi ser en ökad skolsegregation,
  ökade betygsskillnader mellan skolor.

 52. Också Skolverkets statistik visar att
  skillnaderna har ökat över tid.

 53. Vi har också en ökad skolsegregation
  i sammansättningen av elever-

 54. -utifrån föräldrarnas socioekonomiska
  och utländska bakgrund.

 55. Det finns också ökande skillnader
  i betydelsen föräldrarnas utbildning.

 56. Den skillnaden råder det
  en förvånande tystnad om-

 57. -både politiskt och i media.

 58. Det är också så att könsskillnader,
  skillnaden mellan flickor och pojkar-

 59. -får ett betydande utrymme,
  den skillnaden är mycket mindre.

 60. Den som finns beroende på
  föräldrarnas utbildningsnivå-

 61. -adresseras nästan inte alls.

 62. Att mellanskolsvariationen
  har blivit större-

 63. -och att de varierar mer sinsemellan
  har betydelse på olika sätt.

 64. Social blandning
  är viktigt för prestationerna.

 65. Det finns kamrateffekter,
  där en elevs prestationer-

 66. -varierar och påverkas
  av kamraternas prestationer.

 67. Det är alltså bra för elevens betyg
  att de andra presterar bra.

 68. Elever själva pekar också på den
  sociala betydelsen av blandningen.

 69. Det är inte bara de som man tänker
  sig skulle vinna mest på det-

 70. -d.v.s. de som har ett annat språk
  än det svenska som skulle gynnas-

 71. -utan också mellanskiktelever
  från ekonomiska välbeställda hem-

 72. -som säger att man vinner nåt på att
  gå med elever med en annan bakgrund.

 73. Man får en bättre bild
  av hur samhället är-

 74. -och man lär sig också något om
  hur andra tänker.

 75. Det är tydligt i intervjuer med
  elever på de få skolor i Göteborg-

 76. -som har ett heterogent elevupptag.

 77. Man talar om det som en vinst
  att vara tillsammans med andra.

 78. Storstäderna är starkt segregerade
  och där står plats-

 79. -som en viktig markör
  av social bakgrund och migration.

 80. Det finns en entydig bild av vilka
  kategorier människor som bor var.

 81. När unga talar om sociala skillnader
  så talar de om det som "plats".

 82. Förortselever i Göteborg talar ofta
  om "Askimsbarn" och "Hisingsbarn"-

 83. -när de beskriver unga
  som lever med olika sociala villkor.

 84. Ibland sägs det att vi talar lite
  om social klass i Sverige.

 85. Internationella kolleger säger att
  det är skillnad mot Storbritannien.

 86. Begreppet används inte så ofta här,
  men det som klass refererar till-

 87. -socioekonomi och utbildningsnivå,
  det talar vi och unga om-

 88. -men vi talar ofta om det som plats.
  Där är det tydligt.

 89. Ungdomar i förorten talar om
  skillnaderna i olika områden-

 90. -och att de själva har sämre villkor
  än de som föds i andra områden.

 91. Frågan är hur de ska hantera detta.

 92. Hur ska de förstå sin omgivning
  och hur ska de agera på den?

 93. Våra och andras studier visar att
  elever ställer frågor om samhället-

 94. -de vill gärna diskutera samhället
  och sin position i den-

 95. -och hur de ska hantera sina villkor.

 96. Men det är en önskan som de som
  undervisar inte så ofta tar tag i.

 97. Undervisning om demokrati
  är ofta om nationella-

 98. -och europeiska regleringar
  och valsystem.

 99. Det handlar sällan om hur unga kan
  agera för att påverka sin omgivning-

 100. -eller hur de kan analysera
  vad som händer i omvärlden.

 101. Men när det sker, när det är
  såna inslag i undervisningen-

 102. -så talar de om det som viktigt
  och värdefullt för deras framtid.

 103. För ett antal år sen ledde jag
  en studie där elever på en skola-

 104. -var påtagligt aktiva
  i lokalpolitiken.

 105. De försökte påverka politikerna
  att ta andra typer av beslut-

 106. -om sin skolas ekonomi.

 107. Ett av förhållandena
  som de lyfte fram själva-

 108. -som viktigt för att
  och hur de agerade-

 109. -var att de hade en undervisning
  där de diskuterade aktuella ämnen-

 110. -ståndpunkter
  och handlingsalternativ.

 111. När vi gjorde observationer visade de
  att diskussionerna var återkommande-

 112. -i flera skolämnen,
  de rörde olika företeelser.

 113. Det förekom spontana diskussioner
  som eleverna initierade-

 114. -och såna som lärarna
  hade planerat tid och innehåll för.

 115. Alla eleverna
  deltog inte i diskussionerna.

 116. En del var mer aktiva och drivande.
  Men även de tysta i klassen-

 117. -som själva sa "jag är inte
  en sån som pratar mycket"-

 118. -berättade att diskussionerna
  var viktiga för dem.

 119. De förstod olika sätt att uppfatta
  företeelser runt omkring sig-

 120. -och också olika vägar
  för att hantera dem.

 121. Det finns ganska mycket forskning
  om förorten.

 122. Det finns mycket forskning
  om städer och förorter.

 123. Det finns väldigt lite forskning
  om landsbygden och dess utbildning.

 124. Vi vet en del saker och en del
  förhållanden bli iögonfallande-

 125. -när man går utanför städerna.

 126. Det handlar om brist på skolor
  och brist på utbildningar-

 127. -alltså mycket mindre variation.

 128. Det finns en trend mot nedläggning
  av små skolor på landsbygden-

 129. -i Sverige och andra nordiska länder.

 130. Bristen på behöriga lärare är större
  på landsbygden än i städerna.

 131. Bristen på kommunikationer
  får andra konsekvenser.

 132. Det blir t.ex. svårt
  att organisera läxhjälp-

 133. -då den ligger efter skoldagens slut
  och det blir problem med skolskjuts.

 134. Det blir problem för eleverna
  att ta del av såna åtgärder.

 135. Gymnasieutbildningar får man nästan
  regelmässigt gå på på en annan ort.

 136. Då måste man antingen resa dit
  eller bosätta sig där.

 137. Långa resor innebär hälsorisker
  och ökad stress.

 138. Att flytta till en annan ort
  innebär ekonomiska påfrestningar.

 139. I ett nu pågående projekt
  om landsbygdens unga-

 140. -så blir det dramatiskt påtagligt
  att det kan bli en diskussion-

 141. -om hur många barn i familjen man kan
  låta gå i utbildning nån annanstans.

 142. De ungdomar som flyttar
  lämnar sitt sociala sammanhang-

 143. -och måste vistas i ett annat.

 144. I den diskussion och forskning
  som finns om förorten-

 145. -så talar man ofta om
  förortens utanförskap-

 146. -och riskerna som finns i att grupper
  inte känner sig hemma i samhället.

 147. Det kan då förvåna
  att när man gjort studier...

 148. Ungdomsstyrelsen
  gjorde en studie 2010-

 149. -där det visade sig att det är främst
  unga utanför storstadsregionerna-

 150. -som uttrycker
  en bristande delaktighet.

 151. Där finns också en större misstro
  mot riksdag och regering.

 152. Men den risken
  talas det förhållandevis lite om-

 153. -och det som ligger bakom upplevelsen
  att inte vara en del.

 154. Våra studier av unga i glesbygden
  och deras skolor...

 155. Jag talar om glesbygd.
  Det finns olika slags landsbygd.

 156. I resultaten finns det en skillnad
  mellan små industrialiserade orter-

 157. -och glesbygd. Glesbygden
  finns både i Norrland och här nere.

 158. Där visar sig en kritik
  mot det som är en storstadsnorm.

 159. Ungdomar talar om hur beslutfattare
  i stan är okunniga om naturen-

 160. -och hur man klarar sig i den,
  och att de romantiserar den.

 161. De pekar på att boende
  i stan och beslutsfattare-

 162. -inte förstår landsbygdens
  sociala och ekonomiska villkor.

 163. Det påverkar också
  den nationella politiken.

 164. De är kritiska mot storstadsnormen-

 165. -och det finns en bild
  av att makten finns i stan.

 166. På de här platserna är den sociala
  segregationen mindre markerad.

 167. Vi ser inte skillnad mellan olika
  områden som vi gör i storstäderna.

 168. Vi ser inte heller tydliga spänningar
  mellan olika områden.

 169. Men här, liksom i förorten, så talar
  ungdomar om vi, oss, och de andra.

 170. De andra finns bara längre bort.
  De finns i stan.

 171. Vi ser också att skolor i glesbygd,
  alltså en viss typ av landsbygd-

 172. -förhåller sig till omgivningen
  mer än vad skolor i storstaden-

 173. -vanligtvis gör i studier.

 174. De gör det också
  på ett positivt sätt.

 175. Det finns en insikt
  om att villkoren är besvärliga-

 176. -men det finns också en positiv bild
  av det som finns runt omkring.

 177. Undervisningen på skolorna knyter
  mer an till och analyserar mer-

 178. -den lokala omgivningen,
  den lokala arbetsmarknaden-

 179. -de olika näringar som finns,
  omgivningens historia-

 180. -olika traditioner
  som lever i undervisningen.

 181. Här framhålls också på ett sätt
  som vi sällan ser i förorten-

 182. -omgivningens positiva värden.

 183. Positivt både för de som bor där
  och för landet som helhet.

 184. Man talar om naturen som en resurs
  för de som bor där och för andra.

 185. Man talar om den nationella
  betydelsen i form av matproduktion-

 186. -och energi.
  Sin plats i det som är-

 187. -ett mer resursuthålligt samhälle.

 188. Den egna platsen
  framställs mer som värdefull.

 189. Om jag kort ska summera nånting-

 190. -så ser vi en ökad skolsegration,
  vi ser att...

 191. ...betygsskillnaderna ökar.

 192. Betydelsen av social bakgrund
  och föräldrars utbildningsnivå ökar.

 193. Vi ser att plats identifierar och
  markerar socioekonomi och migration.

 194. "Säg mig var du bor, så säger jag vem
  du är." Vi kan snabbt identifiera.

 195. Den urbana segregationen är tydlig.
  Vi ser vilka områden-

 196. -som är marginaliserade i relation
  till det välbeställda stadslivet.

 197. Den rurala situationen
  och utbildningen däremot-

 198. -riskerar att bli osynlig i
  forskningen och diskussionen-

 199. -av hur landet ser ut.

 200. I båda de sammanhangen
  som jag har talat om-

 201. -är skolan viktig att förstås i sitt
  lokala och nationella sammanhang.

 202. Den är inte i sig isolerad,
  den finns i ett sammanhang-

 203. -som är väldigt viktig.

 204. Den lokala anknytningen är tydligare
  i landsbygdens undervisning-

 205. -än stadens. Eleverna talar mer
  om sitt sammanhang-

 206. -och det som är flödet
  in i skolan ut i samhället.

 207. Vi ser att en analys av omgivningen-

 208. -både av samhället i stort och
  av det lokala är viktigt för unga.

 209. Det är viktigt för deras förståelse
  av vad som händer-

 210. -och viktigt för att kunna hantera
  och handla i samhället de lever i.

 211. Tack så mycket.

 212. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utbildning på landsbygden och i storstaden

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Segregationen mellan Sveriges skolor ökar, bland annat när det gäller elevsammansättning och betyg. Analyser av det fria skolvalet och omorganiseringen av skolan visar att det finns två slags förlorare: ungdomar med små socioekonomiska resurser från storstaden, samt landsbygdsungdomen. Elisabet Öhrn är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och berättar om hur situationen ser ut för skolorna i storstaden och på landsbygden, hur unga talar om den och om hur undervisningen förhåller sig till omgivningen där den finns. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Skola och samhälle
Ämnesord:
Segregation, Skolan, Stad och land, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Barns livsvillkor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så går det i skolan för placerade barn

Att lyckas i skolan är en viktig faktor för ett bra liv. Forskning visar att barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem presterar sämre i skolan än sina jämnåriga. Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur unga påverkas av att bli placerade i samhällets vård och om vilka faktorer som varit stödjande för unga såväl som för fosterhemsföräldrar. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Orsaker till minskad likvärdighet i grundskolan

Den svenska grundskolan har blivit mindre likvärdig. Forskning visar att skillnaderna mellan skolorna har ökat när det gäller såväl skolresultat som elevsammansättning. Men vad beror de ökande skillnaderna på? Kajsa Yang Hansen, professor i pedagogik vid Högskolan i Väst, berättar om några av de strukturella orsakerna till den minskade likvärdigheten. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Utbildning på landsbygden och i storstaden

Segregationen mellan Sveriges skolor ökar, bland annat när det gäller elevsammansättning och betyg. Analyser av det fria skolvalet och omorganiseringen av skolan visar att det finns två slags förlorare: ungdomar med små socioekonomiska resurser från storstaden, samt landsbygdsungdomen. Elisabet Öhrn är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och berättar om hur situationen ser ut för skolorna i storstaden och på landsbygden, hur unga talar om den och om hur undervisningen förhåller sig till omgivningen där den finns. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Om de bara visste

Många av de barn som blir mobbade berättar inte om mobbningen för någon vuxen. Ylva Bjereld är lektor i socialt arbete och postdoktor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur det mobbade barnets relation till föräldrar, lärare och andra vuxna vanligen ser ut och om hur relationerna kan förändras av mobbningen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så har barn utsatta för våld och övergrepp det i skolan

Barn som utsatts för våld och övergrepp har svårare att fungera tillsammans med andra och prestera i skolan än sina jämnåriga. Johan Melander Hagborg är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet. Här berättar han om hur barns skolgång påverkas av våld och övergrepp. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Hälsofrämjande skolutveckling för en likvärdig skola

Elevhälsans arbete syftar ytterst till att alla skolelever ska få en likvärdig utbildning, ett mål som skolan i alla tider har haft problem med att uppnå. Eva Hjörne är professor i pedagogik och forskningsledare för PRIS vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur elevhälsan kan bidra till en skolmiljö som gynnar utveckling och hälsa hos alla elever och om vilka insatser som kan göras för en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Vem bestämmer hur faderskap ska göras?

Vem bestämmer hur en pappa ska vara och vilken roll pappan ska spela i barnets liv? Therése Wissö är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och har forskat om hur platsen och hemområdet påverkar villkoren för föräldraskapet. Hon berättar om hur pappor i Biskopsgården upplever sitt faderskap och om de olika maskulinitetsideal som råder på olika platser. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan föräldraskapsstöd utjämna skillnader

Föräldraskapsstöd kan bidra till att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och hälsa. Men trots att många föräldrar är intresserade av föräldraskapsstöd är det få som vet om vilka resurser som finns att tillgå. Karin Wallgren Thorslund är doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet och berättar om vad som kan göras för att föräldraskapsstödet ska nå de som behöver det. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan den sociala barnavården förbättras

En betydande del av de barn som omhändertas av socialtjänsten upplever någon form av instabilitet; de omhändertas på nytt efter att de flyttat hem eller flyttar runt inom systemet. Många barn beskriver också upplevelsen som en svängdörr. Evelyn Khoo är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om vad barn som omhändertagits säger att de behöver och vilka de viktigaste faktorerna är för att barnen ska må bra. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnfattigdom i den förändrade välfärdsstaten

Sedan 1980-talet har invandrarbarn kommit att utgöra en allt större del av de fattiga barnen i Sverige. Björn Gustafsson är professor emeritus i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur barn är representerade i inkomstfördelningens topp och botten och om hur faktorer som föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå avgör deras socioekonomiska status. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnens roll i familjemigrationen

Ekonomiska svårigheter får föräldrar från europeiska länder att arbetsmigrera till Sverige. Universitetslektorerna Oksana Shmulyar Green och Charlotte Melander har forskat om beslutstagande, relationer och förhandlingar mellan barn och föräldrar som migrerat från Polen och Rumänien till Sverige. De berättar om vilken roll barnen spelar för föräldrarnas beslut och om hur migrationen påverkar barnens mående och relationerna inom familjen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Det handlar om oss

Nätet - den nya fritidsgården

Barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid på sociala medier och i spelvärlden. Där formar de till stor del sitt sätt att vara och relatera till andra. Här formas även värderingar och normer. Problemet är att i dessa världar är vuxna ofta frånvarande. Jesper Englin från Sverok pratar om det viktiga i att uppfostra sitt barn på nätet. Gör man inte det är det som att man uppfostrar sitt barn bara halva tiden. Beteendevetaren Olle Cox menar att skolan har ett ansvar för mobbning som sker utanför skoltid om det påverkar eleven i skolan.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Var ska Joel bo, i Stockholm eller Tornedalen?

Joel flyttar över 100 mil bort, från Stockholm till byn Hedenäset i Tornedalen. Hur är det att börja i en klass där det bara är fem elever i 2:an, mot att ha varit 75 elever i den gamla skolan? Och hur är det att bo med bara halva sin familj? Joels mamma fick ett nytt jobb i Övertorneå och Joel ville följa med. Varannan helg åker de hem till Stockholm till resten av familjen. Vi får följa Joel från januarivintern till skolavslutningen i juni.