Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Föreläsningar från Flora- och faunavårdskonferensen 2018, om vad som krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018 : Strategi för ett rikt odlingslandskapDela
 1. Vad krävs för att få ut fler djur
  på betesmarken och öka produktionen?

 2. Det första är långsiktiga
  och stabila jordbrukarstöd.

 3. Man vill veta förutsättningarna
  på lång sikt.

 4. Johan, du arbetar med
  att samordna Jordbruksverkets arbete-

 5. -med miljömålet
  "Ett rikt odlingslandskap".

 6. -Så är det. - Det hörs, va?
  -Varsågod.

 7. På den förra konferensen sa Hjalmar
  att jag var ansvarig för målet.

 8. Men det är ju Jordbruksverket.
  Jag samordnar vårt arbete-

 9. -med "Ett rikt odlingslandskap".
  Och...

 10. Nu när vi under lång tid
  följt upp målet-

 11. -har vi märkt att det inte
  blir bättre. Vi lyckas i vissa fall-

 12. -men totalt sett blir det
  inte bättre. Vi måste fundera.

 13. "Vad går fel? Vad kan vi göra?"
  Vi tog fram en strategi-

 14. -för bevarande av den biologiska
  mångfalden i odlingslandskapet.

 15. Då yppade sig ett tillfälle då
  regeringen inrättade Miljömålsrådet-

 16. -som har varit nu.

 17. I det rådet sitter alla myndigheter
  med ansvar i miljömålssystemet.

 18. Vi riggade ett projekt där
  med olika myndigheter-

 19. -för att ta fram strategin
  för bevarande av biologisk mångfald.

 20. Ni ser vilka myndigheter det är.

 21. Många av de som har arbetat med det,
  sitter med här och lyssnar.

 22. Tar jag rätt? Vad är det för mål
  vi har med vår strategi?

 23. Sverige har anslutit sig till
  många mål kring biologisk mångfald.

 24. Det uttrycks väl i miljökvalitets-
  målet för ett rikt odlingslandskap-

 25. -vad det är man ska nå. Vi ska bevara
  den biologiska mångfalden-

 26. -och kulturmiljövärdena.

 27. Vi har klara mål,
  men målet med strategin då?

 28. Vad vill vi med den? Vi tror inte
  att vi kommer nå ända fram-

 29. -till att få gynnsam bevarandestatus
  för allt med den här strategin.

 30. Vårt mål med strategin
  är att hejda den minskning vi har-

 31. -av arter och livsmiljöer,
  och så kunna vända skutan-

 32. -så att vi ser en begynnelse
  till ökning igen.

 33. Det är inte som med målet
  med ett rikt odlingslandskap.

 34. Vi tror att om vi lyckas med det,
  kan vi gå vidare till att finjustera-

 35. -så att vi också klarar
  det här med gynnsam bevarandestatus.

 36. Jag vill säga en sak: Biologisk
  mångfald är ingen isolerad ö.

 37. Den påverkas inte bara av vår kunskap
  om hur arter ska skötas-

 38. -utan den är också beroende av den
  samhällsutveckling vi haft i landet.

 39. Det kan handla om att flytta från
  landsbygd till stad, eller annat-

 40. -som att vi rustar ner servicen
  på landsbygden.

 41. Det handlar också om vilka attityder
  vi har till svenskt jordbruk.

 42. Vilka attityder vi har
  till vad mat får kosta.

 43. Och vilka attityder vi har till
  att vi spenderar mycket skattemedel-

 44. -till att betala jordbruket
  för att bevara biologisk mångfald.

 45. De frågorna
  är inte givna på lång sikt.

 46. Även om vi i dag engagerar oss för
  det, vet vi inte hur det är om 20 år.

 47. Det är en avgörande fråga. En annan
  fråga är lönsamheten i brukandet.

 48. Jordbruksföretag är som alla företag,
  man strävar efter lönsamhet.

 49. Lönsamhet i det här fallet
  är att ha en rimlig lön-

 50. -men också att ha pengar för att
  investera i byggnader och maskiner.

 51. Det är endast då vi klarar biologisk
  mångfald på sikt. Att vi klarar det.

 52. Jordbruksföretag har inte biologisk
  mångfald som primärproduktion.

 53. Det är livsmedel. Vi måste få det att
  gå ihop med det lönsamma jordbruket.

 54. Biologisk mångfald kan också berika
  jordbruket när det gäller produktion.

 55. Det kan också bli en produkt
  i jordbruket framöver.

 56. När vi jobbat med strategin, har vi
  delat in den i olika fokusområden.

 57. Vi har jobbat med hållbart brukande
  åkermark, att utöka arealen-

 58. -av biologiskt värdefulla områden,
  kunskap om skötselmetoder.

 59. Och också det här med landsbygd,
  det är en stor del.

 60. Allt hänger ihop, men för att få ett
  bra angreppssätt arbetar vi så här.

 61. Jag återkommer till siffrorna.
  Vad har vi för odlingslandskap i dag?

 62. Till vänster ser ni hur det såg ut
  i början av 1900-talet.

 63. Det här finns i SCB:s bok från 1930.

 64. Hur landskapet såg ut.
  Vi kan konstatera att det har krympt.

 65. Nästan halverats i storlek.

 66. Vissa saker som förr var basala
  i odlingslandskapet, som skogsbeten-

 67. -och slåttermarker, har
  i stort sett upphört att existera.

 68. När det gäller betesmarker
  har vi tappat en stor del.

 69. Inte bara arealerna. Givetvis de här,
  det var väl betesmark allting.

 70. I den här har vi en hel del
  kultiverade betesmarker nu.

 71. När det gäller åkermarken,
  så var ju åkern som vi har här-

 72. -enligt dagens synsätt en
  väldigt extensiv jordbruksproduktion.

 73. Det vi har här är högeffektivt,
  med täta grödor.

 74. Det här landskapet
  existerar inte längre.

 75. Med den har vi också tappat en stor
  del av den biologiska mångfalden.

 76. Det här landskapet har gett oss en
  livsmedelstrygghet. Vi svälter inte.

 77. Samtidigt
  har vi förlorat biologisk mångfald.

 78. Vi vet att en stor del
  av de rödlistade arterna-

 79. -återfinns i odlingslandskapet.

 80. Även de vanliga arterna
  minskar i odlingslandskapet.

 81. Hur ska man tackla det här?

 82. Vi började med att titta på var
  vi har biologiskt värdefulla områden.

 83. Vi gav ett uppdrag till ArtDatabanken
  att plocka fram kartor.

 84. De kartor vi ser här
  över södra Sverige-

 85. -är föga förvånande.
  Det är i de östra delarna-

 86. -som vi har hög biologisk mångfald.

 87. I Skåne, Blekingetrakten,
  Östergötland.

 88. Vi har också Falbygden.

 89. Tittar man i norra Sverige
  så ser det ut så här.

 90. Det är koncentrerat kring
  Storsjöbygden och längs kusterna.

 91. Vi har också en del fäbodbruk här.

 92. Ju mörkare rött det är, desto högre
  värden. Gult och grönt är lägre.

 93. Det är på nationell nivå
  de värdefullaste markerna vi har.

 94. I alla fall biologiskt värdefulla
  och rika marker.

 95. De kartorna måste kompletteras
  med det regionala perspektivet-

 96. -men för nationell del är detta
  en av de viktigaste sakerna.

 97. Det som blir intressant
  är när man kombinerar kartorna-

 98. -med hur jordbrukets
  framtida förutsättningar ser ut.

 99. Då visar bilden till höger var vi har
  stora utmaningar för jordbruket-

 100. -om man vill vara diplomatisk.
  Man har dåliga förutsättningar.

 101. Markerna ligger utspridda och
  kan vara små. De har låg avkastning.

 102. Där kan jordbruket inte tas för givet
  på längre sikt.

 103. Då undrar man hur stor andel av
  de marker som är väldigt värdefulla-

 104. -är i områden där vi inte kan lita
  på att jordbruket kommer finnas kvar?

 105. De primära beräkningarna
  är att i södra Sverige är runt 25 %-

 106. -av de värdefulla områdena
  i områden där jordbruket kan upphöra.

 107. Det är en stor utmaning.
  Det positiva är att 40 % av områdena-

 108. -ligger i områden där det finns
  bra förutsättningar för jordbruk.

 109. Det här var för att få koll på
  var vi har biologiskt rika områden.

 110. Sen frågade vi forskarna: Hur kan
  vi vända trender? Vad behöver göras?

 111. Lunds universitet fick i uppdrag
  att utifrån fågelövervakningen-

 112. -se vad som behöver göras.
  Vi fick tillbaka det här svaret.

 113. "Stoppa förlusten av jordbruksmark."
  Behövs forskare för att förstå det?

 114. Det är uppenbart att om den marken
  försvinner, så försvinner fåglarna.

 115. Men det är ett jätteviktigt resultat.

 116. Det vi måste göra för att klara
  fåglarna är att bevara jordbruket.

 117. Inte tappa jordbruksmark.

 118. Det andra som lyftes fram som viktigt
  var att öka landskapets variation.

 119. Ett enahanda landskap
  innebär att vi tappar arter.

 120. De sakerna är viktiga: Småbiotoper,
  träd- och kantzoner, ruderatmarker.

 121. Och att vi inte tappar jordbruk.

 122. Vi funderade då på jordbrukarstödets
  betydelse för odlingslandskapet.

 123. När man analyserar stödens betydelse,
  kan man se gårdsstödets effekter.

 124. Alltså det EU betalar ut
  till bönderna som ett inkomststöd.

 125. Skulle vi plocka bort det,
  så skulle vi i dag-

 126. -tappa hälften av betesmarkerna.
  Vi skulle tappa 40 % av åkerarealen.

 127. Den åkerareal vi tappar är inte den
  på Söderslätt, utan den åkermark-

 128. -som finns i skogsbygd och mellan-
  bygd. De marker vi vill behålla.

 129. Klart vi vill behålla Söderslätt
  också, det är ju inte det.

 130. Men för biologisk mångfalds skull
  är det de rika markerna.

 131. Om man plockar bort miljöersättningen
  till betesmarker, då?

 132. Trefjärdedelar av betesmarkerna
  vi har kommer att försvinna på sikt.

 133. Det är ingen process som sker direkt.

 134. Miljöersättningarna
  har jättestor betydelse!

 135. De måste vi hantera med varsamhet.

 136. En annan sak: Vi ställde frågor
  till brukarna också.

 137. Alla djur kommer inte ut på
  betesmark. Varför gör de inte det?

 138. Då är en sak
  att man har tillgång till betesvall.

 139. Man släpper hellre djuren där
  än på naturbetesmarkerna.

 140. Att få ut djur på betesmarker
  konkurrerar-

 141. -med att man har bra förutsättningar
  med betesvall i närheten.

 142. Det andra man sa var
  att man inte får tag i mer betesmark.

 143. Det tredje var att man har för
  låg tillväxt på djur. Ekonomi alltså.

 144. Det går över 100 %,
  men man kunde svara flera alternativ.

 145. Följdfrågan blir vad som krävs
  för att få ut fler djur.

 146. Vad krävs
  för att man ska öka sin produktion?

 147. Det första är långsiktiga
  och stabila jordbrukarstöd.

 148. Man vill veta förutsättningarna
  på lång sikt. Vad gäller?

 149. Inte att man hattar och ändrar.
  Det är begripligt.

 150. Det kan hänga ihop med att vi haft
  problem med att få ut stödpengar.

 151. Tror jag, i det här fallet.

 152. En annan intressant sak
  är att man behöver större stall.

 153. Det är nåt vi kan göra. Med en
  investering kan man få en produktion-

 154. -och en betesdjursdrift
  på längre sikt.

 155. Det är kostsamt,
  men det finns möjligheter.

 156. Sen arrende till ett bra pris,
  det är nåt man också efterfrågar.

 157. När vi hade all den här informations-
  inhämtningen, kan man fråga sig:

 158. Vad behöver vi göra? Vad föreslår vi
  att man bör göra i vår strategi?

 159. Om vi tittar på åkermarken...

 160. ...har vi som mål att behålla marken
  i hävd och öka landskapsvariationen.

 161. Jag ska bli konkret.
  Att vi behöver visioner är en sak-

 162. -men för att visa att det finns
  möjliga åtgärder, blir jag konkret.

 163. Det blir en uppradning av olika saker
  vi föreslår att man bör göra.

 164. Det första vi tror är att man behöver
  en tydlig viljeinriktning-

 165. -inom gårdsstöd och landsbygds-
  program, för att öka variationen.

 166. Att man utnyttjar möjligheterna
  man har. De har stor betydelse-

 167. -och kan bidra mycket
  till att skapa en variation-

 168. -i framförallt slättbygden.

 169. Apropå gårdsstöd måste vi se till att
  fortsatta miljöåtgärder är effektiva.

 170. De ska ge effekt helt enkelt.
  Det är bra inom Sverige-

 171. -men framförallt
  skulle EU i stort gynnas av detta.

 172. De riktigt stora jordbruken
  ligger i Tyskland och Frankrike.

 173. Får vi miljöeffekter där, så får vi
  positiv effekt på biologisk mångfald-

 174. -i hela EU.

 175. Landsbygdsprogrammet, då?
  En sak apropå slättbygd och åkermark-

 176. -är att få in mer
  ekologisk produktion i slättbygden.

 177. Det kan man göra redan i dag.
  Vi har styrmedel.

 178. Vi måste kanske differentiera stöden
  så att ekologisk produktion gynnas-

 179. -eller en omställning till den
  i slättbygden, mer än den gör i dag.

 180. Förutom att vi får
  en större variation i växtföljden-

 181. -får vi också glesare grödor.

 182. Vi får minskad användning av växt-
  skyddsmedel. Flera positiva effekter.

 183. Det behöver inte vara ideologiskt
  drivet. Det är natureffekterna.

 184. Vi tror också att vi behöver lägga in
  nya miljöersättningar.

 185. Att man kan jobba
  med de saker vi lyft fram tidigare.

 186. Skapa små habitat,
  blommande kantzoner.

 187. Man kan föra in mångfaldsträda.

 188. Det är nåt vi tror skulle kunna ge,
  som Niklas sa innan-

 189. -snabba effekter
  på den vanliga biologiska mångfalden.

 190. Inte på de mest hotade arterna,
  men de som utför ekosystemtjänster.

 191. Så kan vi ganska snabbt
  bygga upp en rik biologisk mångfald-

 192. -även i slättbygden.

 193. Vi måste satsa mer på rådgivning
  i dessa områden.

 194. Vi har byggt en pyramid
  där grunden kan läggas i gårdsstödet.

 195. Man bygger på med frivilliga åtgärder
  i landsbygdsprogrammet.

 196. Sist slänger man på rådgivning
  för att sälja det till lantbrukare.

 197. Här driver vi redan ett projekt-

 198. -som heter "Mångfald på slätten"-

 199. -just apropå förstärkt rådgivning
  inom slättbygden. Det har gått bra.

 200. Många har sett möjligheterna
  att stärka mångfalden-

 201. -och få andra saker på köpet.
  Biologisk bekämpning av skadedjur.

 202. Det finns exempel på att
  skördarna ökar om man jobbar så här.

 203. Det behövs mindre växtskyddsmedel. En
  ekonomisk vinst, en avkastningsvinst.

 204. Det är viktigt. Det behövs en dialog
  för generell hänsyn inom jordbruket.

 205. Med näringen. Diskutera, som skogen
  gjort. Vad ingår i miljöhänsyn?

 206. Att föra den dialogen och se vad
  näringen kan göra. Det är nog mycket.

 207. Som ska gå att kombinera
  med ett rationellt jordbruk.

 208. Stat och kommun äger också
  ganska mycket jordbruksmark.

 209. Varför kan de inte gå före genom att
  ställa vissa krav på miljöåtgärder?

 210. "Om man arrenderar marken,
  så ska man anlägga lärkrutor"-

 211. -"eller ha en blommande kant."

 212. Här finns möjligheter
  att få ut en ganska stor volym.

 213. När vi kommer till de marker som
  man oftast pratar om, som gräsmarker-

 214. -och skogsbygd,
  är landsbygdsprogrammet viktigt.

 215. Höjda ersättningar är ett måste
  för att vi ska ha kvar arealerna.

 216. Kanske ska man införa
  en tredje ersättningsnivå-

 217. -för de marker
  som är svåra att sköta.

 218. Vi betalar mer,
  annars försvinner dem.

 219. De har sannolikt biologisk betydelse.

 220. Vill vi öka arealerna,
  måste vi betala för restaureringen.

 221. Om vi vill ha de biologiskt
  värdefulla områdena, måste vi betala.

 222. Det är nåt samhället efterfrågar.

 223. Kanske resultatbaserad ersättning.
  I dag betalar vi för kostnaderna.

 224. Kanske ska man i stället betala
  efter de resultat man får.

 225. Det pågår projekt kring detta.

 226. När vi tittar på arbetssätt,
  kan vi se behov av nya arbetssätt.

 227. Framförallt på Länsstyrelserna.
  Att man jobbar mer med regional nivå-

 228. -och samordning.
  Att man har uppsökande verksamhet.

 229. "Här vill vi restaurera."

 230. Man samlar folk som bor där. "Vad kan
  vi göra? Hur kan vi komma vidare?"

 231. Man bygger upp lokala nätverk,
  där Länsstyrelsen är ett smörjmedel.

 232. Sen kommer det underifrån
  vad man vill göra.

 233. Satsningar på det är jätteviktigt.

 234. Och även... Nu tappade jag bort den.

 235. Det behövs en bättre dialog
  mellan myndigheter och lantbrukare.

 236. Lantbrukarna tycker inte alltid
  att dialogen är bra.

 237. Myndigheter säger olika saker.
  Det kommer en fogde-

 238. -och bestämmer vad man ska göra.

 239. Sen har vi det avslutande:
  Kunskapsuppbyggnad, kommunikation.

 240. Vi behöver mer kunskap om arter,
  och hur de påverkas av olika hävd.

 241. Vi behöver
  en förstärkt utvärdering av åtgärder.

 242. Det sker massor
  som inte dokumenteras.

 243. Vi har en stor kunskap att hämta in.
  Vad funkar, vad funkar inte?

 244. Det behövs förstärkt samarbete mellan
  forskare, Länsstyrelser och bönder.

 245. Resultatet ska omsättas i praktiken.

 246. Också att den kunskap som finns på
  Länsstyrelsen och bland lantbrukare-

 247. -spelas in till forskningen.

 248. Så att de får bättre metoder.
  Här föreslår vi en plattform.

 249. Att man ordnar en plattform.

 250. Sen det sista: Landsbygdsprogrammet
  och dagens jordbruk klarar inte allt.

 251. Vi kommer tappa saker.

 252. Därför behövs en strategi
  för nån form av formellt skydd.

 253. Vad gör vi med de marker som kommer
  att tappas? Vi måste ha en beredskap.

 254. Kartorna som vi visade
  kan vara ett underlag.

 255. I vilka områden behöver vi jobba
  mer med det formella skyddet?

 256. Tack så mycket!

 257. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Strategi för ett rikt odlingslandskap

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många av odlingslandskapets arter är numera hotade och har därmed inte gynnsam bevarandestatus. Johan Wallander, miljömålssamordnare på Jordbruksverket, berättar om vad som behöver göras för att vända de negativa trenderna och hur statligt stöd kan användas för att främja ett hållbart brukande av åkermark. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Arter (biologi), Miljöfrågor, Naturskydd, Naturvetenskap, Naturvård, Odlingslandskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Hotad mångfald i odlingslandskapet

Jordbrukslandskapet är den landskapstyp där det står sämst till när det gäller andelen rödlistade arter. Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiologi och tillförordnad chef för Artdatabanken vid SLU, berättar om vad som har lett till att flera arter som är beroende av jordbrukslandskapet har minskat i antal och om vad som behöver göras för att främja en större biologisk mångfald. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Situationen för fjärilar i odlingslandskapet

Många av de arter av fjärilar som ska bevaras enligt EU:s art- och habitatdirektiv har blivit alltmer lokala, och på flera ställen har de försvunnit helt. Lars Pettersson, forskare vid Lunds universitet och koordinator Svensk dagfjärilsövervakning, ger här en lägesbeskrivning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Han lyfter också fram insatser som kan främja områden som gynnar fjärilar. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

En larmrapport om hotade vildbin

De senaste hundra åren har Sverige förlorat flera arter av vildbin. En tredjedel är i dagsläget starkt hotade, vilket är problematiskt då färre arter innebär att ekosystemet får sämre motståndskraft mot förändringar. Niklas Johansson, entomolog vid Artdatabanken, SLU, berättar om svenska pollinatörers status och minskning och hur man kan motverka effekten av naturtypernas förändring. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Levande fäbodkultur i Schweiz

Hur kan staten göra för att säkra god landskapsskötsel och biologisk mångfald? I Schweiz har man en blomstrande fäbodkultur med ett lönsamt lantbruk. Fabian Mebus, landskapsvårdsutredare på Riksantikvarieämbetet, berättar om hur fäbodkulturen fungerar i Schweiz och vad Sverige kan lära av det. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Strategi för ett rikt odlingslandskap

Många av odlingslandskapets arter är numera hotade och har därmed inte gynnsam bevarandestatus. Johan Wallander, miljömålssamordnare på Jordbruksverket, berättar om vad som behöver göras för att vända de negativa trenderna och hur statligt stöd kan användas för att främja ett hållbart brukande av åkermark. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Vad gör regeringen för den biologiska mångfalden?

Sveriges jordbrukslandskap måste bli en mer variationsrik livsmiljö för att bryta den negativa trenden för den biologiska mångfalden. Stefan Berggren, departementsråd på naturmiljöenheten vid miljö- och energidepartementet, berättar om regeringens livsmedelsstrategi för att främja odlingslandskapets biologiska mångfald, våtmarker och gröna infrastruktur. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Värdetrakter i odlingslandskapet

Utan ett rikt odlingslandskap kan vi inte ha ett rikt växt- och djurliv. Nuvarande stöd till jordbruket räcker inte till för att bevara och hantera de värdefullaste markerna och landskapsavsnitten. Det konstaterar Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket. Han berättar om vilka styrmedel som behövs för att främja biologisk mångfald i odlingslandskapet. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Grön infrastruktur

En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är att förbättra förutsättningarna för arter i gräsmarker. Helena Rygne och Ida Lilja från länsstyrelsen i Örebro län berättar om hur de har samordnat det regionala arbetet för att bibehålla och stärka de biologiska värdena. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Bonden och den levande landsbygden

Betesdjuren spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden, men av Sveriges 290 kommuner har 127 för få betande djur för att betesmarkerna ska hållas öppna. Emilia Astrenius Widerström, djurskötare och ordförande i LRF Ungdomen, berättar om vilka de största hoten mot den biologiska mångfalden är, varför jordbruket ser ut som det gör idag samt vad som behöver göras för att gynna mångfalden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Odlingslandskapet i skogen

I stora delar av Sverige var skogen en del av odlingslandskapet till långt in på 1900-talet, vilket har format den biologiska mångfalden. Tommy Lennartsson, forskare vid Centrum för biologisk mångfald och naturvårdare vid Upplandsstiftelsen, berättar om vad vi kan lära oss av det historiska nyttjandet av skogen för att skydda biotopen i framtiden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Skogen i odlingslandskapet

Många biologiska arter är beroende av miljön som finns mellan odlingslandskapet och skogslandskapet. Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, anser att gränsen mellan landskapstyperna är för skarp, vilket försvårar arbetet med att skydda dem. Han berättar om skogsägarens ansvar för odlingslandskapets arter i skogen och om var utmaningarna och kunskapsluckorna finns. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Landskapsperspektiv för ett hållbart jordbruk

Hur ska vi restaurera och bevara den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i odlingslandskapet? Emelie Waldén, forskare vid institutet för naturgeografi vid Stockholms universitet, berättar om vikten av landskapsperspektiv, långsiktighet och kommunikation. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Make mångfalden great again

Sju sorters blommor borde vara allas rättighet. Det anser Tina-Marie Qwiberg, berättare, filmskapare och jordvän, som värnar om den biologiska mångfalden. Hon berättar bland annat om vikten av att nå ut och beröra för att skydda och främja den biologiska mångfalden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Dyrbara patienter

Kommer vi i framtiden att ha råd att hjälpa alla patienter med sällsynta sjukdomar på ett bra sätt? Panelsamtal om likabehandlingsprincipen och vårdens prioriteringar. Medverkande: Lars Sandman, etikprofessor, Karin Båtelson, vice ordförande Läkarförbundet och Anna-Lena Sörensson, vice ordförande i Socialutskottet. Moderator: Hans Winberg. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.