Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Föreläsningar från Flora- och faunavårdskonferensen 2018, om vad som krävs för att återskapa ett mångformigt jordbrukslandskap med bibehållen biologisk mångfald. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018 : Odlingslandskapet i skogenDela
 1. Så fort man har en skog med
  nyttjandehistoria bör man överväga-

 2. -att se om spåren finns kvar.

 3. Då ska man överväga skötsel för att
  efterlikna historiskt nyttjande.

 4. Jag tänkte tala om gränserna
  mellan skog och odlingslandskap.

 5. De är i dagens landskap
  ganska starka, får man säga.

 6. Jag tänkte resonera om vi drar
  för skarpa gränser inom naturvården-

 7. -och kanske också forskningen,
  mellan odlingslandskap och skog.

 8. Det är ju så att de skarpa gränser
  vi hittar i dagens landskap-

 9. -är ju en ganska ny företeelse.

 10. De gick mer diffust in i varandra
  i det förindustriella landskapet-

 11. -både utseendemässigt,
  som på bilden, och funktionellt.

 12. Skogen var en del av odlingsland-
  skapet till långt in på 1900-talet.

 13. Det beror på att skogen tillhandahöll
  resurser även för jordbruket.

 14. Man använde skog som sommarbetes-
  marker och skördade vinterfoder, hö-

 15. -på olika biotoper i skogslandskapet.

 16. Det här nyttjandet av skogen
  fördes långt ut i skogslandskapet-

 17. -särskilt i fäbodområdena där man
  etablerade fäbodar miltals från byar.

 18. Kartan är över Älvdalens Kronopark
  från 1870-

 19. -och ni ser ett antal fäbodar och
  finnbosättningar som röda fyrkanter-

 20. -och deras betesområden
  som stjärnformiga mönster.

 21. Som ni ser är det lite mark,
  den gråmarkerade, som inte betas.

 22. Dessutom är det gröna områden
  som syns lite grann-

 23. -och det är slåttermarkerna. I parken
  var det 3 700 ha slåttermyrar-

 24. -som karterades vid storskiftet 1870.

 25. Det var inte bara omfattande
  skogsbete utan så pass intensivt-

 26. -att det kan antas ha påverkat
  skogsbiotoperna ordentligt.

 27. Här är boskapssiffror från några
  dalasocknar, också 1870.

 28. Ni ser att kor, får och getter
  räknades i tusen- och tiotusental.

 29. De var ute i skogslandskapet och
  betade hela somrarna - fäbodsystemet.

 30. Dessutom kompletterades betet
  med diverse andra åtgärder.

 31. Det var betesröjningar och bränningar
  och så skördade man andra saker.

 32. Sammantaget kan man tänka sig
  att om det pågår i tusen år-

 33. -så måste det forma
  särskilda skogsbiotoper.

 34. Som den här tallskogen på Gotland
  som är betespräglad.

 35. Eller som här, en fäbodskog
  från rumänska Karpaterna.

 36. Eller här, ett skogsbete
  från österrikiska Alperna.

 37. Man kan tänka att det långa nytt-
  jandet skapar en hel grupp biotoper-

 38. -vi kan kalla "betesskog", med bio-
  logisk mångfald knuten till substrat:

 39. grovgreniga träd, solexponerade
  substrat, lågträd och buskar-

 40. -varav vissa var betesskadade, örtrik
  mark i mosaik med magrare partier.

 41. Förnafattig mark med trampskador
  och dynga, osv.

 42. Det är de strukturerna som behöver
  plockas upp när vi sköter skogen.

 43. De måste också plockas upp
  i miljöersättningssystemet.

 44. Och framförallt att uppmärksamma
  att skogsbeten är en mosaikbiotop-

 45. -med produktiva
  och lågproduktiva partier.

 46. I dag betalas skogsbetesstödet ut
  bara till de produktiva fläckarna.

 47. I en sån här skog har hävden bety-
  delse, kruxet är när den växer igen.

 48. Då är det lätt att förbise de värdena
  och fokusera på de som kommit sen.

 49. Ibland tränger sig hävdhistorien på.

 50. Det kan vara konstiga träd
  från ett annat skogstillstånd.

 51. Eller en gammal vinterhässja som
  vittnar om att det var slåttermark.

 52. Eller en slåtterbod
  i Härjedalsfjällen.

 53. Även om de strukturerna uppmärk-
  sammas, som den här fäbodstigen-

 54. -så är det sällan man funderar över
  om biotoper runtomkring-

 55. -också innehåller en rest
  från det gamla betet-

 56. -alltså om skogarna innehåller
  ett biologiskt kulturarv.

 57. Det är troligt att de gör det
  i många fall.

 58. Alltså att många arter är en rest
  från hävden och riskerar försvinna.

 59. Jag har ett exempel
  som jag fick av min biologilärare-

 60. -som inventerade ett 60-tal gammel-
  skogar i Bergslagen på 70-talet.

 61. Tolv var inte huggna
  i början av 2000-talet-

 62. -och ni ser att antalet kärlväxter
  har minskat i allihopa.

 63. I de översta objekten övergavs
  skogsbetet i början på 70-talet-

 64. -medan skogsbetet upphörde
  i de nedersta för 30-40 år sen.

 65. Skälet är förmodligen att skogarna
  ser ut på det här viset i dag-

 66. -men i själva verket är de en rest
  från när det såg ut så där.

 67. Det gäller inte bara markväxter utan
  arter knutna till träd och buskskikt.

 68. När vi skyddar skog i dag
  jobbar vi med fri utveckling-

 69. -och skötsel ska i regel efterlikna
  naturliga processer, som brand.

 70. Det är relevant om vi jobbar med skog
  som har en hög grad av orördhet.

 71. Men med en skog
  med lång nyttjandehistoria-

 72. -bör vi överväga skötsel för att
  efterlikna historiskt nyttjande.

 73. Det görs väldigt sällan.

 74. I stället trillar skötselobjekten in
  i fri utvecklings-spåret.

 75. Det beror på kunskapsbrist. Det fors-
  kas på naturlig skogsdynamik/brand-

 76. -inte minst efter den stora
  Västmanlandsbranden.

 77. Men forskningen och kunskapen om
  skogsbete är närmast obefintliga.

 78. Det har varit så ända sen 50-talet.

 79. Det är nog så att Sten Selanders
  uttalande-

 80. -"vi här har en stor lucka i vetandet
  om svensk natur"-

 81. -gäller fortfarande i hög grad. Vi
  vet lite om betets effekter på skog.

 82. Det man skulle behöva göra med skog
  med en nyttjandehistoria-

 83. -är att gå ut och titta
  och se om spåren är kvar.

 84. Om det är så, ska man överväga sköt-
  sel för att efterlikna nyttjandet.

 85. Om det inte är så, då kan naturligt-
  vis fri utveckling vara en möjlighet.

 86. Man bör inte släppa igenom skötsel-
  planer med mindre än en sån analys.

 87. Om man uppmärksammar hävdhistoriken i
  skogslandskapet-

 88. -både i skydds- och skötselarbetet,
  och även anpassar miljöersättningen-

 89. -tror jag man får betydligt bättre
  natur- och kulturminnesvård.

 90. Man löser många knutar med arter
  som försvinner trots skogsskyddet.

 91. Man gör bättre förutsättningar
  för natur- och kulturminnesvård.

 92. Och många reservat skulle kunna bli
  en resurs för brukare-

 93. -i stället för att vara en oönskad
  död hand över skogen-

 94. -som många markägare uppfattar det.
  Tack så mycket.

 95. Text: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Odlingslandskapet i skogen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

I stora delar av Sverige var skogen en del av odlingslandskapet till långt in på 1900-talet, vilket har format den biologiska mångfalden. Tommy Lennartsson, forskare vid Centrum för biologisk mångfald och naturvårdare vid Upplandsstiftelsen, berättar om vad vi kan lära oss av det historiska nyttjandet av skogen för att skydda biotopen i framtiden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Biologisk mångfald, Miljöfrågor, Naturskydd, Naturvetenskap, Naturvård, Odlingslandskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Hotad mångfald i odlingslandskapet

Jordbrukslandskapet är den landskapstyp där det står sämst till när det gäller andelen rödlistade arter. Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiologi och tillförordnad chef för Artdatabanken vid SLU, berättar om vad som har lett till att flera arter som är beroende av jordbrukslandskapet har minskat i antal och om vad som behöver göras för att främja en större biologisk mångfald. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Situationen för fjärilar i odlingslandskapet

Många av de arter av fjärilar som ska bevaras enligt EU:s art- och habitatdirektiv har blivit alltmer lokala, och på flera ställen har de försvunnit helt. Lars Pettersson, forskare vid Lunds universitet och koordinator Svensk dagfjärilsövervakning, ger här en lägesbeskrivning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Han lyfter också fram insatser som kan främja områden som gynnar fjärilar. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

En larmrapport om hotade vildbin

De senaste hundra åren har Sverige förlorat flera arter av vildbin. En tredjedel är i dagsläget starkt hotade, vilket är problematiskt då färre arter innebär att ekosystemet får sämre motståndskraft mot förändringar. Niklas Johansson, entomolog vid Artdatabanken, SLU, berättar om svenska pollinatörers status och minskning och hur man kan motverka effekten av naturtypernas förändring. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Levande fäbodkultur i Schweiz

Hur kan staten göra för att säkra god landskapsskötsel och biologisk mångfald? I Schweiz har man en blomstrande fäbodkultur med ett lönsamt lantbruk. Fabian Mebus, landskapsvårdsutredare på Riksantikvarieämbetet, berättar om hur fäbodkulturen fungerar i Schweiz och vad Sverige kan lära av det. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Strategi för ett rikt odlingslandskap

Många av odlingslandskapets arter är numera hotade och har därmed inte gynnsam bevarandestatus. Johan Wallander, miljömålssamordnare på Jordbruksverket, berättar om vad som behöver göras för att vända de negativa trenderna och hur statligt stöd kan användas för att främja ett hållbart brukande av åkermark. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Vad gör regeringen för den biologiska mångfalden?

Sveriges jordbrukslandskap måste bli en mer variationsrik livsmiljö för att bryta den negativa trenden för den biologiska mångfalden. Stefan Berggren, departementsråd på naturmiljöenheten vid miljö- och energidepartementet, berättar om regeringens livsmedelsstrategi för att främja odlingslandskapets biologiska mångfald, våtmarker och gröna infrastruktur. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Värdetrakter i odlingslandskapet

Utan ett rikt odlingslandskap kan vi inte ha ett rikt växt- och djurliv. Nuvarande stöd till jordbruket räcker inte till för att bevara och hantera de värdefullaste markerna och landskapsavsnitten. Det konstaterar Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket. Han berättar om vilka styrmedel som behövs för att främja biologisk mångfald i odlingslandskapet. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Grön infrastruktur

En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är att förbättra förutsättningarna för arter i gräsmarker. Helena Rygne och Ida Lilja från länsstyrelsen i Örebro län berättar om hur de har samordnat det regionala arbetet för att bibehålla och stärka de biologiska värdena. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Bonden och den levande landsbygden

Betesdjuren spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden, men av Sveriges 290 kommuner har 127 för få betande djur för att betesmarkerna ska hållas öppna. Emilia Astrenius Widerström, djurskötare och ordförande i LRF Ungdomen, berättar om vilka de största hoten mot den biologiska mångfalden är, varför jordbruket ser ut som det gör idag samt vad som behöver göras för att gynna mångfalden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Odlingslandskapet i skogen

I stora delar av Sverige var skogen en del av odlingslandskapet till långt in på 1900-talet, vilket har format den biologiska mångfalden. Tommy Lennartsson, forskare vid Centrum för biologisk mångfald och naturvårdare vid Upplandsstiftelsen, berättar om vad vi kan lära oss av det historiska nyttjandet av skogen för att skydda biotopen i framtiden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Skogen i odlingslandskapet

Många biologiska arter är beroende av miljön som finns mellan odlingslandskapet och skogslandskapet. Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, anser att gränsen mellan landskapstyperna är för skarp, vilket försvårar arbetet med att skydda dem. Han berättar om skogsägarens ansvar för odlingslandskapets arter i skogen och om var utmaningarna och kunskapsluckorna finns. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Landskapsperspektiv för ett hållbart jordbruk

Hur ska vi restaurera och bevara den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i odlingslandskapet? Emelie Waldén, forskare vid institutet för naturgeografi vid Stockholms universitet, berättar om vikten av landskapsperspektiv, långsiktighet och kommunikation. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2018

Make mångfalden great again

Sju sorters blommor borde vara allas rättighet. Det anser Tina-Marie Qwiberg, berättare, filmskapare och jordvän, som värnar om den biologiska mångfalden. Hon berättar bland annat om vikten av att nå ut och beröra för att skydda och främja den biologiska mångfalden. Inspelat den 25 april 2018 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, SLU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.