Titta

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Om UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Föreläsningar inspelade under Rektorsprogrammets forskningskonferens 2018 om arbetet med att utveckla elevhälsan så att den uppfyller sitt syfte; att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Pedagogikforskare ger olika perspektiv på vad som krävs av såväl huvudmän som rektorer och professionella för att skapa goda förutsättningar för elevers hälsa och lärande. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens : Förebyggande och hälsofrämjande arbetssättDela
 1. Det handlar om att lyfta
  den samlade elevhälsans kompetens-

 2. -och om att organisera
  och utveckla samverkan-

 3. -mellan elevhälsan,
  lärare och övrig skolpersonal.

 4. Det här är min kollega Erica Sjöberg,
  och jag heter Sarah Neuman.

 5. Vi har varit ute på några skolor
  och träffat rektorer, elevhälsoteam-

 6. -lärare, fritidspedagoger
  och elever i alla åldrar.

 7. Bland annat
  den här flickan på bilden.

 8. Vi kan kalla henne Janina.

 9. Janina trivs
  och känner sig trygg på sin skola.

 10. Hon har många kompisar
  och en bästa kompis.

 11. Precis innan den här bilden togs
  hade de haft rast och dansat-

 12. -eller shufflat, som de säger.

 13. Personalen runt Janina tar sig tid-

 14. -för att stanna och lyssna på
  vad hon har att säga.

 15. Skolan satsar på språkutveckling-

 16. -då många elever
  har svenska som andraspråk.

 17. Det blir många samtal, och det blir
  mycket att läsa och skriva.

 18. Janina kom fram till oss och frågade:
  "Vilka är ni, och vad gör ni här?"

 19. Så vi svarade att vi var rådgivare-

 20. -från
  Specialpedagogiska skolmyndigheten-

 21. -och att vi skulle ta lite foton-

 22. -som vi behövde ha till våra kurser,
  filmer och föreläsningar-

 23. -i de sammanhang där vi möter skolor
  som önskar utveckla sin elevhälsa.

 24. Janina förstod precis vad vi menade
  och sa att det var bra att vi kom-

 25. -för de behövde verkligen
  utveckla hennes skolas "elevhäls".

 26. Det Janina inte förstod
  är hur väl hon satte fingret på nåt-

 27. -som verkligen tycks vara
  riktigt otydligt.

 28. Ja, om vi tänker att elevhälsa
  är nåt som vi vill uppnå-

 29. -blir elevhälsan som samlad funktion
  och ett tvärprofessionellt team-

 30. -en viktig resurs
  i skolans elevhälsoarbete-

 31. -som då behöver involvera
  alla som arbetar i skolan.

 32. Begrepp blir viktiga
  att vända och vrida på och definiera.

 33. För de har stor betydelse
  när vi ställer frågor som-

 34. -hur man kan utveckla
  skolans elevhälsoarbete-

 35. -vad hälsofrämjande skolutveckling
  innebär-

 36. -eller vad elevhälsokompetens
  kan vara.

 37. Vi har samverkat med Petter Iwarsson.

 38. Han är skolkurator
  och även sakkunnig på BRIS.

 39. Vi lämnar över ordet till honom-

 40. -så får ni höra hans reflektioner
  kring vad elevhälskompetens kan vara-

 41. -utifrån ett psykosocialt perspektiv.

 42. Filmen finns på vår webb och är
  fri att användas i andra sammanhang.

 43. Kanske som ett inslag
  på en uppstartsdag i augusti.

 44. Petter säger-

 45. -att när arbetet blir för svårt
  i relation till en skola-

 46. -behöver problemet befolkas-

 47. -och det är här
  som elevhälsan kommer in.

 48. En rektor som länge har bedrivit-

 49. -ett framgångsrikt elevhälsoarbete
  med hög måluppfyllelse-

 50. -det är Johan Hallberg som är rektor
  på Malmaskolan i Kolsva.

 51. Och han menar
  att utveckla elevhälsans arbete-

 52. -blir ett projekt för hela skolan.

 53. Elevhälsan kan bli rektors viktigaste
  arena för pedagogiskt ledarskap.

 54. I Socialstyrelsens och Skolverkets
  Vägledning för elevhälsan står det-

 55. -att elevhälsan ska vara en resurs
  för hälsofrämjande skolutveckling.

 56. Och tillsammans med lärare och övrig
  personal ska elevhälsan bidra till-

 57. -att utveckla en miljö som främjar
  lärande, utveckling och hälsa.

 58. Man kan också läsa
  i de reviderade läroplanerna-

 59. -att rektor har ett särskilt ansvar-

 60. -för att undervisningen
  och elevhälsans verksamhet-

 61. -ska utformas så att eleverna
  får den ledning och stimulans-

 62. -de extra anpassningar, det särskilda
  stöd samt den hjälp de behöver.

 63. Det nya i den reviderade läroplanen
  är det som finns markerat i texten.

 64. Revideringen förstärker ytterligare-

 65. -att elevhälsan behöver vara en del
  av den pedagogiska verksamheten-

 66. -och vara med
  redan i planeringsstadiet-

 67. -för att just kunna säkerställa
  elevers rätt till stöd.

 68. Tillgången till elevhälsans
  olika professioner är viktig.

 69. Samverkan ska användas som medel
  för att lösa sammansatt problematik.

 70. Därför blir samverkan med lärare
  och övrig skolpersonal nödvändig-

 71. -för att få en bredare analys och en
  djupare förståelse för verksamheten-

 72. -så att man kan möta
  elevers olika och specifika behov.

 73. För elever med funktionsnedsättning
  eller psykisk ohälsa-

 74. -är det av särskilt stor betydelse
  att den här samverkan fungerar.

 75. Specialpedagogiska skolmyndigheten
  erbjuder den nätbaserade kursen-

 76. -Att höja skolans elevhälsokompetens-

 77. -ett processarbete
  för likvärdig utbildning.

 78. Och den här kursen vänder sig till
  rektor tillsammans med elevhälsan.

 79. Den ska utveckla ett mer förebyggande
  och hälsofrämjande arbete i skolan.

 80. Den sträcker sig över ett helt läsår
  och innehåller sju olika moment-

 81. -som erbjuder en struktur
  för utveckling av elevhälsoarbetet.

 82. Det är också den här kursen
  som forskare har följt-

 83. -och som vi kommer att få höra dem
  berätta mer om här om senare i dag.

 84. Hittills har drygt fyrahundra skolor
  runtom i landet-

 85. -tagit del av kursens innehåll.

 86. Det är mer än tvåtusen deltagare
  med olika yrkesprofessioner.

 87. Just nu håller ytterligare 230 skolor
  på att förbereda sig-

 88. -för att ta sig an kursen
  till hösten.

 89. Skolorna som har deltagit-

 90. -representerar
  både stora och små verksamheter.

 91. Grundskolor, grundsärskolor,
  gymnasieskolor och gymnasiesärskolor.

 92. Och också olika huvudmän
  - kommunala, fristående och statliga.

 93. Det som har blivit tydligt
  i det här arbetet-

 94. -är att det ser väldigt olika ut.

 95. Skolor har olika förutsättningar,
  skolor har olika utmaningar-

 96. -och eleverna har olika behov.

 97. Varje skolas specifika kontext
  påverkar, så klart-

 98. -det inre arbetet.

 99. En del skolor har kommit rätt långt
  i sitt elevhälsoarbete-

 100. -medan många säger
  att elevhälsans arbetstid-

 101. -framför allt går åt till
  "brandkårsutryckningar"-

 102. -och akuta individärenden-

 103. -och att det förebyggande arbetet
  inte hinns med.

 104. Samtidigt har det blivit tydligt att
  det finns en stor vilja och ambition-

 105. -att skapa ett förändrat arbetssätt-

 106. -men att det inte är nåt som kan
  göras från en dag till en annan.

 107. Vad blir då viktigt för att komma åt
  det här förändrade arbetssättet?

 108. Att komma åt ett mer förebyggande
  och hälsofrämjande arbete.

 109. Utifrån de erfarenheter vi har fått-

 110. -av att följa
  de här skolornas utvecklingsarbeten-

 111. -är att oavsett var de befinner sig
  i den här processen-

 112. -så är det vissa faktorer som
  lyfts fram som extra betydelsefulla.

 113. Det är tid.

 114. Att prioritera och att avsätta tid-

 115. -för gemensamma diskussioner
  på skolan.

 116. Det är rektors roll som ledare-

 117. -både för elevhälsans arbete och för
  hela skolans elevhälsoarbete.

 118. Det handlar om att lyfta
  den samlade elevhälsans kompetens-

 119. -och om att organisera
  och utveckla samverkan-

 120. -mellan elevhälsan,
  lärare och övrig skolpersonal.

 121. Det handlar om att lyfta
  det salutogena förhållningssättet-

 122. -och om att få eleverna att bli mer
  delaktiga i skolans elevhälsoarbete.

 123. Det handlar om att se över rutiner
  för samverkan med andra aktörer-

 124. -föräldrar och andra-

 125. -och om att dokumentera och följa upp
  det systematiska elevhälsoarbetet.

 126. Kursen vänder sig
  till rektor och elevhälsan-

 127. -och innehållet
  utgår från elevhälsans uppdrag.

 128. Och i en portalparagraf i skollagen
  står det-

 129. -att elevhälsan främst ska vara
  förebyggande och hälsofrämjande-

 130. -och att elevernas utveckling
  mot utbildningens mål ska stödjas.

 131. Vi har följt de deltagande skolorna.

 132. Våra kursledare har tagit personlig
  kontakt med alla ansvariga rektorer.

 133. Både innan, under och efter kurs.

 134. Vi har också
  tagit del av all dokumentation.

 135. Individuell dokumentation
  i form av loggböcker-

 136. -och den gemensam dokumentationen
  utifrån gemensamma arbetsuppgifter.

 137. Och utifrån vår samlade erfarenhet
  har det blivit tydligt-

 138. -att det lilla ordet "främst" i
  lagtexten behöver uppmärksammas mer.

 139. Elevhälsan ska i huvudsak
  vara förebyggande och hälsofrämjande.

 140. Det får konsekvenser
  för den samlade elevhälsans arbete-

 141. -och för hela skolans
  arbetssätt och organisation.

 142. Det här lyckas inte elevhälsan med
  på egen hand.

 143. Alla i skolan behöver involveras.

 144. Deltagande skolor har fått arbeta med
  att definiera elevhälsans uppdrag-

 145. -att vara
  förebyggande och hälsofrämjande-

 146. -och vad det innebär i förhållande
  till hela skolans elevhälsoarbete-

 147. -vad det innebär
  för skolans samtalskultur-

 148. -vad det innebär i förhållande till
  de strukturer som bygger upp skolan-

 149. -men också vad det innebär för
  skolans systematiska elevhälsoarbete.

 150. Genom kursen och utvecklingsarbetet
  har skolorna skapat förutsättningar-

 151. -för ett mer förebyggande
  och hälsofrämjande arbetssätt.

 152. En deltagare i kursen
  uttrycker sig så här:

 153. "Vi arbetar lite för ofta
  med brandkårsutryckningar."

 154. "Vi behöver synliggöra
  elevhälsans kompetens"-

 155. -"och diskutera hur vi kan arbeta mer
  tillsammans med pedagogerna."

 156. Vi ska göra några nedslag i
  vad skolorna har fått arbeta med.

 157. En uppgift är att synliggöra
  skolans elevhälsoarbete.

 158. Hur ser det ut?
  Hur pratar vi om elevhälsoarbetet?

 159. De får använda reflektionsunderlaget
  Pyramiden som stöd-

 160. -för att sätta ord på
  hur verksamheten ser ut och fungerar.

 161. Den upp-och-nedvända pyramiden står
  för det arbetssätt som beskrivs som-

 162. -akuta individärenden, hastiga
  lösningar och brandkårsutryckningar.

 163. Här är elevhälsans uppdrag
  inte förankrat i skolans verksamhet.

 164. Personal inom elevhälsan,
  men också lärare-

 165. -känner sig ensamma i sitt arbete.

 166. Det förebyggande och hälsofrämjande
  arbetet hinner man inte med.

 167. Den rättvända pyramiden
  står för ett elevhälsoarbete-

 168. -som är
  förebyggande och hälsofrämjande.

 169. Här vilar arbetet på det gemensamma
  uppdraget kring hälsa och lärande.

 170. Elevhälsan samverkar
  med lärare och övrig skolpersonal-

 171. -och man utvecklar ett förebyggande
  och hälsofrämjande arbetssätt ihop.

 172. Genom att reflektera
  utifrån pyramiden-

 173. -kan elevhälsans uppdrag
  definieras och förstås-

 174. -som en integrerad del
  av skolans pedagogiska verksamhet-

 175. -och inget man har vid sidan av.

 176. En annan deltagare
  uttrycker sig så här:

 177. "Det viktiga är att påminna varandra"
  om att undersöka vad som fungerar"-

 178. -"för eleven, klassen, skolan
  och/eller organisationen"-

 179. -"för att hitta bra lösningar
  eller tillvägagångssätt."

 180. Elevhälsoarbete är, på många sätt,
  en språklig verksamhet.

 181. En samtalskultur står för
  vad vi pratar om med varandra-

 182. -men också för
  hur vi pratar med varandra.

 183. Deltagarna måste påminna varandra
  om det salutogena förhållningssättet.

 184. Det innebär inte att man ska
  bortse från problem och svårigheter-

 185. -utan snarare att man kan hantera
  svårigheter på ett annat sätt.

 186. Det salutogena förhållningssättet
  är viktigt-

 187. -för att skapa
  ett mer hälsofrämjande arbetssätt.

 188. Ibland upplevs det som provocerande-

 189. -då det är vanligare att man
  diskuterar svårigheter och problem-

 190. -än att man diskuterar
  vad som främjar hälsa och lärande.

 191. I de samtal som förs behöver man
  hjälpas åt för att flytta fokus-

 192. -från att problematisera
  tillkortakommanden hos eleverna-

 193. -till läromiljön och andra aspekter
  som kan möjliggöra förändring.

 194. I kursen har deltagarna fått använda
  reflektionsunderlaget Spelet-

 195. -som stöd för att förstå elevhälsans
  uppdrag och vad det kan innebära-

 196. -för skolans samtalskultur.

 197. Flera skolor
  har lagt spelet på bordet-

 198. -när elevhälsan har möte, eller
  när elevhälsan samtalar med andra.

 199. Uppgiften är att tillsammans hitta
  fler eller nya frågor att ställa-

 200. -utifrån
  uppkomna situationer eller ärenden.

 201. I samtalet blir det också viktigt-

 202. -att få tillgång till
  alla olika professioners kompetenser.

 203. Det möjliggör den bredare analysen
  och den djupare förståelsen.

 204. Genom att utforska fler perspektiv-

 205. -kan man också upptäcka nya,
  eller fler, insatser eller åtgärder-

 206. -både på individ-,
  grupp- och organisationsnivå.

 207. I ett annat moment i kursen
  skriver en deltagare så här:

 208. "Jag tänker att vi har
  många möten, planer och rutiner"-

 209. -"men vi borde
  se på helhetsperspektivet."

 210. "Skriver vi planer för att vi måste?
  Har vi möten utan egentligt syfte?"

 211. "Används planerna verkligen, eller är
  de bara papper som blir hyllvärmare?"

 212. Det finns många möten, planer,
  rutiner eller andra strukturer-

 213. -som stagar upp arbetet i skolan.

 214. De strukturer som finns påverkar
  hur det konkreta arbetet utförs-

 215. -men också vilka konsekvenser det får
  för eleverna.

 216. För att utveckla skolans strukturer
  kan det vara ett stöd-

 217. -att lyfta in ett systemtänkande.

 218. Skolan bygger, av tradition,
  ofta på ett rationellt tänkande.

 219. Vi pratar ofta i termer av individer,
  enstaka händelser, mål och åtgärder.

 220. Systemtänkandet
  kan vara ett komplement-

 221. -för att också prata om helheter,
  relationer, sammanhang och mönster.

 222. Där blir skolans strukturer
  nåt som knyter samman verksamheten.

 223. I den nätbaserade kursen
  har deltagarna fått arbeta med-

 224. -reflektionsunderlaget Rummet-

 225. -som ska utveckla skolans strukturer-

 226. -så att de ger stöd och vägledning
  i det vardagliga arbetet.

 227. Hur syns det i skolans planer att
  elevhälsan är med i ett tidigt skede?

 228. Vilka möten behöver vi
  för att göra samverkan möjlig?

 229. De har fått börja med att inventera:

 230. Vilka möten har vi, vilka planer
  finns, vilka strukturer har vi?

 231. Sen lyfter de in det förebyggande
  och hälsofrämjande arbetet-

 232. -i de strukturerna.

 233. Ett konkret exempel
  är en skola som reviderade sin plan-

 234. -som till en början hette
  Åtgärder vid skolfrånvaro-

 235. -till att bli en plan som fick namnet
  Att främja skolnärvaro.

 236. Genom att utveckla skolans strukturer
  och kontinuerligt se över dem-

 237. -skapar man också förutsättningar
  för att ligga steget före.

 238. Under momentet som handlar om
  skolans systematiska elevhälsoarbete-

 239. -är det en rektor som skriver så här:

 240. "Vi måste ifrågasätta vårt sätt att
  göra saker och låta saker ta tid"-

 241. -"för att det ska bli bra.
  Tydligast blir att vi GÖR en massa."

 242. "Men vi har inte alltid kartlagt och
  utvärderat det vi har gjort."

 243. Om elevhälsan ska vara en resurs
  för hälsofrämjande skolutveckling-

 244. -behöver elevhälsans insatser-

 245. -systematiskt kopplas till skolans
  utmaningar och elevernas behov."

 246. Elevhälsan
  kan inte verka vid sidan av.

 247. Elevhälsoarbete behöver vara
  hela skolans angelägenhet.

 248. I det här arbetet
  har rektor en viktig roll-

 249. -som ledare för elevhälsoarbetet.

 250. Rektor måste ta vara på den kompetens
  som finns inom elevhälsan-

 251. -för att
  driva skolutvecklingen framåt.

 252. Rektor måste möjliggöra samverkan
  mellan de olika yrkesprofessionerna.

 253. Flera skolor beskriver att det sällan
  finns mål för elevhälsans arbete-

 254. -och att det ofta inte heller finns
  nån plan för skolans elevhälsoarbete.

 255. Då blir det svårt att följa upp
  och se vilka effekter arbetet får.

 256. En plan kan vara ett stöd
  för ett systematiskt arbete.

 257. Den här planen blir nåt att hålla sig
  till när förutsättningar förändras.

 258. Personalomsättning
  är en stor utmaning.

 259. Men i stället för att börja om
  har man nåt att utgå ifrån.

 260. Underlaget Hjärtat är ett stöd
  för att förstå elevhälsans uppdrag-

 261. -i förhållande till skolans
  systematiska elevhälsoarbete.

 262. Det här är
  ett ständigt pågående processarbete-

 263. Det är de återkommande diskussionerna
  som gör skillnad.

 264. De möjliggör ett gemensamt lärande-

 265. -som kan ligga till grund för
  hur verksamheten kan utvecklas.

 266. Petter Iwarsson
  nämnde i inledningsfilmen-

 267. -att arbetet med
  att närma sig en skola för alla barn-

 268. -inte kan bedrivas utan eftertanke.

 269. Vi måste hitta sätt
  att få in eftertanke före.

 270. De deltagande skolorna har,
  under ett läsår-

 271. -skapat reflektionsutrymme,
  i både tid och rum-

 272. -för att
  utveckla elevhälsans uppdrag-

 273. -att främst
  vara förebyggande och hälsofrämjande.

 274. Vi menar, sammanfattningsvis-

 275. -att höjandet av elevhälsokompetensen
  står för en lärande process-

 276. -där rektor, den samlade elevhälsan,
  lärare och andra på skolan-

 277. -tillsammans och kontinuerligt
  utvecklar verksamhetens förmåga-

 278. -så att man kan möta både elevers
  olika, men också specifika, behov.

 279. Ja, elevhälsoarbete är komplext.

 280. Det innehåller flera olika delar-

 281. -som man både kan se och förstå
  ur flera olika perspektiv.

 282. Det var av den anledningen
  vi ville samverka med forskare.

 283. Just för att förstå elevhälsoarbete
  utifrån fyra forskarperspektiv.

 284. Det är det pedagogiska
  och specialpedagogiska perspektivet-

 285. -det tvärprofessionella perspektivet-

 286. -rektors roll och ledarperspektivet-

 287. -och organiseringsperspektivet.

 288. Jag håller upp de här också.

 289. I "Elevhälsoarbete under utveckling"-

 290. -står det om
  de fyra forskarperspektiven.

 291. Och som stöd i det mer praktiska
  arbetet finns det en handledning-

 292. -med de reflektionsunderlag
  som vi har pratat lite grann om.

 293. Handledningen heter
  "Det lilla ordet främst".

 294. Böckerna kompletterar varandra och är
  en del av Stödmaterial elevhälsa-

 295. -som man kan hitta i sin helhet
  på vår webb.

 296. Ja, efter att vi nu har
  vänt och vridit på olika begrepp-

 297. -hoppas vi att vi har lyckats lyfta
  elevhälsans uppdrag-

 298. -i processen
  att utveckla skolans elevhälsoarbete.

 299. Och målet är ju
  att uppnå en god elevhälsa-

 300. -där elever får förutsättningar
  att trivas och må bra-

 301. -att lära sig
  och att utvecklas i skolan.

 302. Och där tackar vi för oss.
  Tack så mycket.

 303. Textning: Elin Dahlqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Elevhälsan syftar till att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Men många lärare vittnar om att de har svårt att hinna med det arbetet. Erica Sjöberg och Sarah Neuman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om vad som behöver göras för att höja skolans elevhälsokompetens. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Elevvård, Skolan, Skolpersonal, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt

Elevhälsan syftar till att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Men många lärare vittnar om att de har svårt att hinna med det arbetet. Erica Sjöberg och Sarah Neuman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om vad som behöver göras för att höja skolans elevhälsokompetens. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

Den svenska skolan har en historia av att fokusera på individen och att göra skolproblem till elevproblem. Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav på att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och främjande? Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskningsledare för PRIS, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. För att uppnå det målet måste elevhälsoarbetet omfatta hela skolan och alla yrkesgrupper som arbetar där. Ingrid Hylander, legitimerad psykolog och docent i pedagogik, berättar om vad som försvårar samarbetet mellan de olika professionerna i elevhälsan och om hur ett flerprofessionellt team kan utvecklas till ett interprofessionellt team. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolan

Elevhälsan är en del av det pedagogiska arbetet i skolan och varje lärare är delaktig i det. Varför är då organisering och samordning av skolans elevhälsoarbete så svårt? Och hur får man skolans personal att arbeta tillsammans för att uppnå de krav på elevhälsan som står i skollagen? Pia Skott, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, föreläser. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsoarbete under utveckling

Rektorerna har en viktig roll att spela för att samordna och utveckla elevhälsan så att den fungerar förebyggande och främjande. I en paneldiskussion berättar fyra rektorer från olika skolor om hur de arbetar med det uppdraget. Medverkande: Anette Buhlér, Achilles French, Emelia Gardemar och Eva Lindvall. Moderator: Pia Skott. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Rektorns roll i elevhälsoarbetet

För att uppfylla elevhälsans syfte - att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan - behöver elevhälsoarbetet samordnas så att det omfattar hela organisationen och all personal där. Tre pedagogikforskare berättar om vilka de största utmaningarna är, samt vilken roll rektorn spelar i utvecklingsarbetet. Medverkande: Pia Skott, Eva Hjörne och Ingrid Hylander. Moderator: Cecilia Löfberg. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Skolan som skyddsfaktor

Tema: elevhälsa. Att stödja barn som upplever olika slags utsatthet är viktigt för att de ska klara skolans utbildningsmål. Men hur hittar man de utsatta barnen? I Fröslundaskolan i Eskilstuna, där cirka 95 procent av eleverna har bott i Sverige kortare än sex år, finns rutiner och strukturer för hjälpen. Men det räcker inte, säger rektor Jannice Kloibhofer. Det gäller att odla ett klimat där alla som jobbar på skolan tillsammans bryr sig.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Processen

Hur får man lärare att dela med sig av sin kunskap till andra lärare? Och att jobba med skolutveckling så att den blir bestående och ständigt pågående? Det är processer som måste få ta tid och plats, enligt Lena Göthe, före detta lärare och rektor som numera helt ägnar sig åt skolutveckling. Det viktiga är att fokusera på lärandet snarare än läraren, för att nå de mål som satts upp.