Titta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

UR Samtiden - Värna våra yngsta

Om UR Samtiden - Värna våra yngsta

Föreläsningar om späda barns rätt till hälsa och utveckling. Inspelat den 16-17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Till första programmet

UR Samtiden - Värna våra yngsta : Trygg före, under och efter graviditetenDela
 1. Det är en väldigt
  reglerad och fyrkantig verksamhet-

 2. -med basprogram och riktlinjer
  för nästan allt.

 3. Att i det sammanhanget också
  vara flexibel och individanpassad-

 4. -kan bli lite besvärligare.

 5. Tanken är
  att man som blivande förälder-

 6. -ska känna sig trygg
  under hela vårdkedjan.

 7. Man kan också tänka att det handlar
  om verksamheter och personal-

 8. -att man ska känna tillit
  till sina vårdgrannar-

 9. -att man känner förtroende för dem
  före eller dem man lämnar över till.

 10. Att man har en samsyn i arbetet
  och har förtroende för vad andra gör.

 11. Trygghet handlar om det också och
  förmedlas till blivande föräldrar.

 12. Det här är en överenskommelse
  mellan SKL och regeringen-

 13. -om en förbättrad förlossningsvård
  och insatser för kvinnors hälsa.

 14. Överenskommelsen slöts 2015.

 15. Jag vet inte om ni kommer ihåg,
  men under 2015, 2014 och kanske 2016-

 16. -var det mycket diskussioner
  om förlossningsvården.

 17. Man såg brister.
  Barnmorskor sa upp sig.

 18. Föräldrar kände sig otrygga med att
  inte veta var man skulle föda barn.

 19. Det gäller främst
  storstadsregionerna.

 20. Det var uppmärksamhet
  på förlossningsskador och eftervård.

 21. Det är bakgrunden
  till den här överenskommelsen.

 22. Från början var fokus på insatser
  just inom förlossningsvården-

 23. -men efter hand har det förändrats
  och man ser till hela vårdkedjan nu.

 24. Jag har med en bild som visar
  hur medelstilldelningen ser ut.

 25. Det är svårt med långsiktiga mål
  med kortsiktiga pengar.

 26. Vi vill gärna ha
  en stadig finansiering av sjukvården.

 27. Här tycker jag nästan
  att det går hand i hand.

 28. Det är långsiktigt. Det är över
  åtta år som överenskommelsen följer.

 29. Som ni ser är det mycket pengar
  det rör sig om.

 30. I år är det 1,8 miljarder
  som går till den här vårdkedjan.

 31. Det är... Överenskommelsen
  sträcker sig till 2019-

 32. -men vi hoppas
  och känner oss positiva till-

 33. -att den kommer att fortsätta
  till 2022.

 34. De här medlen fördelas
  mellan landstingen-

 35. -beroende på befolkningsmängd
  i respektive region eller landsting.

 36. Tya kommer att ha en bild
  över satsningen på barnhälsovård.

 37. De här överenskommelserna
  skrivs ofta ganska övergripande.

 38. Målet är att främja förutsättningarna
  att förbättra förlossningsvården-

 39. -och stärka insatserna
  för kvinnors hälsa-

 40. -att utveckla så att det finns
  en tydlig vårdkedja-

 41. -och att eftervården
  utvecklas och stärks.

 42. Medlen kan också användas till
  att förbättra bemanningssituationen.

 43. Det kan ske genom att man anställer
  personal eller förändrar arbetssätt.

 44. Det gäller också att stärka primär-
  vårdens insatser för kvinnors hälsa.

 45. Det är ju ett väldigt vitt begrepp.

 46. I det här arbetet har man särskilt
  fokus på cervixcancerscreening-

 47. -och arbete
  med endometriosbehandling.

 48. Det rör den här delen av vårdkedjan.

 49. Väldigt övergripande kan man säga
  att insatsen syftar till-

 50. -att vi ska få en tillgänglig, säker,
  kunskapsbaserad och jämlik vård-

 51. -som bidrar till att främja
  kvinnors hälsa.

 52. När man tilldelar medel är det ingen
  som detaljstyr vad man gör.

 53. Man förhåller sig till
  de övergripande målsättningarna.

 54. Det är respektive landsting
  och region som identifierar behov.

 55. "Hur ser det ut i vårt landsting?
  Vad har vi för problem?"

 56. Man använder pengarna på det sätt
  man finner bäst i respektive region.

 57. Sen redovisas det årligen,
  först till SKL.

 58. Alltså hur man har använt medlen-

 59. -till bemanning, projekt
  eller förbättringsarbeten.

 60. Hur ser projekten ut? Det är
  en omfattande redovisning man gör.

 61. Den sammanställs sen
  och skickas till regeringen.

 62. Man följer upp en sådan här satsning.

 63. SKL har tagit fram flera
  olika rapporter som rör det här.

 64. En är en kartläggning som gjordes
  förra vintern och förra hösten-

 65. -som publicerades i våras.

 66. I kartläggningen intervjuades-

 67. -verksamhets- och patientföreträdare
  från norr till söder.

 68. Man fick berätta ganska fritt
  vad man såg som fungerade bra-

 69. -vad man ser som problem och hur
  man tycker att det ska fungera.

 70. I kartläggningen identifierades
  fem förbättringsområden.

 71. Ni blir säkert inte förvånade
  över områdena som har identifierats.

 72. Det är sådant
  som diskuteras i verksamheterna.

 73. Det första gäller information
  till patienter.

 74. Att vi ska ge rätt information i rätt
  tid och samstämmig information-

 75. -att man inte får olika information
  från olika personer-

 76. -eller att informationen ser olika ut
  i olika verksamheter.

 77. Det handlar också om
  hur informationen är utformad.

 78. Det är sådana som jag som kommer
  med ett papper till en presentation.

 79. Den mesta informationen är digital,
  och man arbetar på olika sätt.

 80. Det drivs projekt
  inom ramen för överenskommelsen-

 81. -som handlar om att förbättra
  och utveckla informationen.

 82. Appar är nåt annat
  som man använder mycket i dag.

 83. Det handlar om
  samordning och kontinuitet-

 84. -både inom ett led i vårdkedjan
  och inom en verksamhet-

 85. -och mellan olika led
  eller verksamheter.

 86. Kontinuitet... Det pågår projekt med
  det man kallar "case load midwifery"-

 87. -att man träffar samma barnmorska
  under hela graviditeten-

 88. -som är med under förlossningen.

 89. Kontinuitet kan också
  handla om information.

 90. Både att man som patient vet-

 91. -att det man har berättat för
  en person vet den andra personen om.

 92. Ofta tror man...

 93. Patienter tar ofta för givet att man
  kan ta del av journalhandlingar-

 94. -och så ser det inte riktigt ut.

 95. Att jag vet om att jag inte behöver
  upprepa min berättelse för flera-

 96. -och att informationen man får
  är samstämmig.

 97. Det handlar om individanpassad
  och behovsstyrd vård.

 98. Vi kan bli bättre på det-

 99. -att individualisera
  vårt bemötande och våra insatser.

 100. Jag har tidigare arbetat
  inom mödrahälsovård-

 101. -och en sådan verksamhet
  som är förebyggande folkhälsoarbete-

 102. -som erbjuds alla gravida
  avgiftsfritt-

 103. -är liknande det
  som barnhälsovården erbjuder.

 104. Där finns det en särskild svårighet.

 105. Kanske inte i sättet att tänka
  men för den enskilda barnmorskan.

 106. Det är en väldigt
  reglerad och fyrkantig verksamhet-

 107. -med basprogram och riktlinjer
  för nästan allt.

 108. Att i det sammanhanget också
  vara flexibel och individanpassad-

 109. -kan bli lite besvärligare.

 110. I dag pratar man om
  person- och patientcentrerad vård.

 111. Det behöver vi utveckla
  även i den här vårdkedjan.

 112. Sen kan vi bli bättre på att se
  till de icke-medicinska behoven.

 113. Och att involvera partner eller
  närstående i högre grad än i dag.

 114. Det är sådant man diskuterar mycket
  i verksamheterna.

 115. Det pågår väldigt många projekt
  runtom i landet.

 116. Jag kan inte säga exakt hur många,
  men det är många projekt som pågår.

 117. De rör både mödrahälsovård,
  förlossningsvården och eftervården.

 118. Jag tänkte visa tre olika projekt
  från olika delar av landet.

 119. Det är från Halland, Västerbotten
  och Uppsala.

 120. Alla tre projekten rör-

 121. -både de blivande föräldrarna
  och barnen.

 122. Det är olika organisation på
  projekten, och de har olika innehåll.

 123. Jag har valt dem av den anledningen.

 124. Jag börjar med Halland. Där arbetar
  man med strukturerat omhändertagande-

 125. -av gravida med övervikt och fetma.

 126. Det involverar all verksamhet
  i vårdkedjan i hela Region Halland.

 127. Det är Kvinnohälsovården, så kallar
  man barnmorskemottagningar i Halland.

 128. Det gäller Kvinnokliniken
  och också ungdomsmottagningarna.

 129. Man har ordnat workshops
  eller utbildningstillfällen.

 130. Det gäller all personal i vårdkedjan-

 131. -läkare, barnmorskor, sekreterare,
  undersköterskor och dietister.

 132. All berörd personal har deltagit
  i utbildningsinsatserna.

 133. Man arbetar för att man i högre grad-

 134. -ska förskriva
  Fysisk aktivitet på recept.

 135. Det är en möjlighet vi har haft
  i många år-

 136. -men man arbetar för att man
  i högre grad ska göra det.

 137. Man har haft möjlighet att remittera
  till sjukgymnast på vårdcentral-

 138. -om kvinnan har behövt rådgivning om
  fysisk aktivitet eller andra besvär.

 139. Det har man pushat för
  i det här projektet.

 140. Man har arbetat med
  att utveckla nya arbetssätt.

 141. Det kan handla om
  informationsmaterial-

 142. -eller om hur man samtalar
  om de här frågorna.

 143. Om man har tillgängligt...

 144. Det kan vara filmer eller annat
  material man kan använda sig av.

 145. Man har ökad tillgång till dietister.

 146. Man har heltidsanställda dietister
  som arbetar enbart med gravida.

 147. Det tror jag inte är så vanligt
  i landet.

 148. Inom projektet har man också tillgång
  till psykolog med KBT-inriktning.

 149. Man har utvecklat strukturerade
  hälsosamtal på ungdomsmottagningarna-

 150. -som man tänker blir
  de framtida patienterna.

 151. Man kommer att följa upp det med
  att titta på antal komplikationer-

 152. -och också i viktökning under
  graviditet för att kunna utvärdera-

 153. -om man får en minskad viktökning
  och minskat antal komplikationer.

 154. Jag vet inte om det är nån från
  Halland här som känner igen sig.

 155. Det här är ett projekt
  som från början har inbegripit-

 156. -hela regionen och alla verksamheter
  som är relevanta.

 157. Nästa exempel är från Västerbotten-

 158. -med förbättrat omhändertagande av
  gravida kvinnor med psykisk ohälsa.

 159. Man har gått till väga
  på ett annat sätt.

 160. Man har börjat med pilotprojekt
  på några mottagningar-

 161. -för att sen implementera arbetet
  i hela Västerbotten.

 162. Det är barnhälsovårdspsykologer
  som leder det-

 163. -i samarbete med mödrahälsovården
  och barnhälsovården-

 164. -eftersom det är där
  psykologerna hör hemma.

 165. Det man har gjort
  är att börja screena med EDS.

 166. -Edinburgh Depression Scale-

 167. -som vi kallar det när man
  använder det under graviditet.

 168. Man använder det som screening-
  instrument till alla gravida.

 169. Jag tror
  att det har diskuterats sedan 20 år-

 170. -om man ska använda EDS
  under graviditet eller inte.

 171. Det har varit en väldigt lång
  startsträcka att börja arbeta så.

 172. Det pågår fortfarande diskussioner
  om man ska göra det.

 173. Nu är det så att flera landsting
  screenar alla gravida.

 174. Jag tror att det är tre regioner.

 175. I det här projektet ordnar man en
  fortbildningsdag för distriktsläkare.

 176. Det är inte självklart att man vet-

 177. -hur man förskriver SSRI-preparat
  till gravida eller om man kan det.

 178. Det är en viktig grupp,
  och det är där många kvinnor hamnar.

 179. Man har arbetat med att ta fram-

 180. -en enhetlig och strukturerad
  informationsöverföring-

 181. -mellan mödrahälsovården
  och barnhälsovården.

 182. Och att man ska ha ett strukturerat
  arbetssätt i hela Västerbotten-

 183. -som gäller alla mottagningar.

 184. Sen har man låtit sju psykologer inom
  barnhälsovården gå en IPT-utbildning.

 185. Nu får ni rätta mig. Visst står det
  för "interpersonell terapi"?

 186. Ja. Ni nickar. Det är bra.

 187. Vad jag förstår är det en form som är
  särskilt väl lämpad i denna fas.

 188. Däremot vet jag inte vad B står för.
  Det kanske inte spelar någon roll.

 189. Aha! Okej.

 190. Det är olika nivåer på terapin-

 191. -och jag antar
  olika nivåer på utbildningen. Ja.

 192. De är graderade A, B, C, D.

 193. Psykologerna har, förutom det här
  som är ett projekt-

 194. -ett projekt som handlar om samspels-
  behandling för nyblivna föräldrar.

 195. Det är en verksamhet som pågår
  på två olika ställen i Västerbotten.

 196. De här insatserna tänker man följa
  upp, eller har börjat följa upp-

 197. -med intervjuer med barnmorskor.
  Hur upplever man att screeningen är?

 198. Hur tycker man att samtalet är?
  Hur är det som verktyg?

 199. Det är inför att man implementerar
  det på alla mottagningar.

 200. Man utvärderar hur informations-
  överföringen ser ut och fungerar-

 201. -att det är en bra
  informationsöverföring.

 202. Det sista exemplet är från Uppsala
  och är ett lite mindre projekt.

 203. I Uppsala är rutinen att man går hem
  väldigt tidigt från BB.

 204. Jag tror att många går hem
  inom sex timmar.

 205. Där har man ett etablerat arbetssätt.

 206. Man har det man kallar "BB på väg".

 207. Man gör hembesök hos kvinnor-

 208. -eller kvinnor kommer till mödra-
  hälsovård i stället för kvinnoklinik-

 209. -när man gör återbesök
  efter förlossningen.

 210. Det här har man fördjupat
  på en mottagning.

 211. Det är ett projekt som rör kvinno-
  kliniken och en barnmorskemottagning.

 212. Den mottagningen verkar
  i ett socioekonomiskt utsatt område.

 213. Man riktar sig främst
  till de kvinnor som behöver tolk.

 214. Målet för det här besöket är-

 215. -att prata om förlossnings-
  upplevelsen, amning, psykisk hälsa-

 216. -och eventuellt göra medicinska
  kontroller på mor och barn.

 217. Det här besöket görs inom en till två
  veckor efter att man har gått hem.

 218. Det är ett lite mindre
  och väldigt riktat projekt.

 219. Jag tänker också säga några ord
  om graviditetsenkäten.

 220. Det är ett projekt som drivs av SKL-

 221. -med Svenska barnmorskeföreningen-

 222. -Svensk förening
  för obstetrik och gynekologi-

 223. -Graviditetsregistret
  som är ett kvalitetsregister-

 224. -Bristningsregistret
  och Nationell patientenkät.

 225. Det är tänkt att bli en webbenkät
  som ska erbjudas-

 226. -alla gravida kvinnor
  och nyblivna mammor.

 227. Man kommer att få den
  skickad till sig via webben-

 228. -runt graviditetsvecka 25-

 229. -sex veckor efter förlossningen
  och ett år efter.

 230. I enkäten finns
  PROM- och PREM-frågor med-

 231. -alltså patientens erfarenhet
  av vården och utfall av vården.

 232. Det ska pilottestas i januari
  och sen pågå i en till två månader.

 233. Det ska göras
  i Region Halland och Skåne.

 234. Sen hoppas vi att det blir
  en nationell lansering under 2019.

 235. Ja, det var vad jag hade att säga
  om den här satsningen-

 236. -som ju är det första ledet
  när man väntar barn.

 237. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Trygg före, under och efter graviditeten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kerstin Petersson från Sveriges kommuner och landsting berättar om satsningar för att vårdgivare över hela landet ska kunna ge en tryggare vård före, under och efter graviditet. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Förlossningslära, Medicin, Mödrahälsovård, Obstetrik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Värna våra yngsta

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Lärdomar från Norge

I Norge har satsningen inom späd- och småbarnspsykologi gjorts nationell genom R-BUP. Här berättar psykologen Heidi Jacobsen om vilka lärdomar man gjort sedan satsningen inleddes för några år sedan. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

De 1001 viktiga dagarna

Psykologen Catarina Furmark berättar om vilka initiativ som finns runtom i världen för att arbeta med små barns psykiska hälsa. Hon följs av socionomen Kerstin Neander som berättar om hur det ser ut i Sverige. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Uppmärksamma den andre föräldern

Även nyblivna pappor kan drabbas av depression och vara i behov av stöd. Här berättar psykologen Pamela Massoudi om pappadepression - förekomst, upptäckt och stöd. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Pappasamtal på BVC

Psykologerna Malin Bergström och Lars Olsson berättar om fördelarna med att hålla enskilda samtal med båda föräldrarna under barnets första tid. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Depression bland nyblivna pappor

Även pappor kan drabbas av föräldraångest, stress och depression under spädbarnstiden. Här berättar psykologen Elia Psouni om symptom, känslor och beteenden som kan tyda på en pappadepression. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Små barn och trauma

Anna Norlén, psykolog från Ericastiftelsen, berättar om små barn och trauma - risker, konsekvenser, stöd och behandling. Inspelat den 16 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Trygg före, under och efter graviditeten

Kerstin Petersson från Sveriges kommuner och landsting berättar om satsningar för att vårdgivare över hela landet ska kunna ge en tryggare vård före, under och efter graviditet. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem

Forskning visar på att föräldrars samordning under uppväxten och barnens interaktion med sina föräldrar kan påverka barnet på lång sikt. Här berättar psykoterapeuten Monica Hedenbro om barnets möjligheter och svårigheter i sitt familjesystem. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammors sårbarhet under barndomen

Barnmorskan Wibke Jonas berättar om hur mammans traumatiska erfarenheter från barndomen kan påverka hennes föräldraskap, och hur det i sin tur påverkar hennes barns socioemotionella utveckling under de första två åren efter födseln. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Mammor och spädbarn med problem - hur gick det sen?

Forskaren Majlis Winberg har följt upp mammor och spädbarn som sökt hjälp för problem som ångest och depression. Hon har tittat på skillnaderna mellan de mammor som fått en intensiv psykoterapeutisk behandling efter spädbarnstiden och de mammor som fått en mer vanlig behandling. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Tryggare kan flera vara

Katarina Kornaros, socionom och doktorand på Karolinska institutet, berättar om ett projekt där psykologer placerades på flera barnhälsovårdscentraler för att direkt kunna erbjuda stöd och hjälp till både personal och föräldrar. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Värna våra yngsta

Barnhälsovårdens nationella program

En presentation av barnhälsovårdens uppdrag och tidiga insatser där målsättningen är jämlik och rättvis vård över hela landet. Medverkande: Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län, Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare landstinget Dalarna, Linda Håkansson, barnhälsovårdsamordnare Blekinge, och Kerstin Johannesson, psykolog Central barnhälsovård i Södra Älvsborg. Inspelat den 17 oktober 2018 på Stockholms universitet. Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobelföreläsningar 2015

Satoshi Omura, medicin

Professor Satoshi Omura är en av tre Nobelpristagare i medicin 2015. När han lyckades isolera speciella bakterier från jordprover la han grunden till läkemedlet Avermectin som är en effektiv parasitdödare. Medicinen kan användas mot parasitsjukdomarna flodblindhet och elefantiasis. Inspelat den 7 december 2015 i Aula Medica, Karolinska institutet i Solna. Arrangör: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den magiska handen

Oxytocin kallas ibland för kärlekshormonet. Det frisätts vid mjuk beröring och får oss att njuta. Anna Jönsson, sexibilitycoach, berättar om frigörande tantramassage och professor Kerstin Uvnäs Moberg om oxytocinets betydelse för sexlusten.