Titta

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Om UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Forskare berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Inspelat på Linköpings universitet den 23-24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan : Varför uppstår mobbning?Dela
 1. När man frågar tonåringar
  är de överens om att mobbning är fel.

 2. Det är nåt som inte borde förekomma.
  Och ändå förekommer mobbning.

 3. Jag heter Robert Thornberg
  och är professor här.

 4. Jag ägnar mig åt forskning
  kring mobbning i skolan.

 5. Jag har gjort det i flera år.

 6. Det är många i världen som försöker
  förstå mekanismerna bakom.

 7. En första viktig fråga att ställa
  är följande:

 8. Vad är mobbning?
  Vad menar man med det?

 9. Vi kan säga att mobbning,
  i en svensk skolkontext-

 10. -handlar om kränkningar
  eller trakasserier.

 11. Det är också nåt
  som upprepar sig över tid.

 12. Den utsatte är i ett maktunderläge-

 13. -och har svårt
  att värja och försvara sig.

 14. Därför är det här viktigt.

 15. Man pratar också om doseringseffekt:

 16. Ju mer man utsätts för det i skolan,
  desto större är risken-

 17. -att man drabbas av psykisk ohälsa.

 18. Man behöver inte göra det,
  men det är en riskfaktor.

 19. Därför är det viktigt
  att försöka minska risken för det.

 20. Mobbning kan ske direkt och indirekt.
  Direkt mobbning är mer öppet.

 21. Man retar nån, kallar nån för öknamn
  eller använder fysiskt våld.

 22. Indirekt mobbning är mer sublimt.

 23. Det kan vara att man snackar skit
  eller fryser ut en person-

 24. -och behandlar den som luft.
  Blickar, och så vidare.

 25. Det är svårare att upptäcka,
  inte minst för lärare och vuxna.

 26. Vi ser att direkt mobbning
  är vanligare bland yngre elever.

 27. Men i tonåren
  är den indirekta formen vanligare.

 28. Vi ser också att mobbning i skolan
  och mobbning på nätet hänger ihop.

 29. Elever som blir mobbade på skolan
  blir det också på nätet.

 30. Mobbarna på skolan
  brukar vara förövare på nätet.

 31. Nätet blir en arena
  där mobbningen kan fortsätta.

 32. Det sker både under
  och efter skoltid.

 33. Dessutom finns det olika roller
  som man kan ta eller få i mobbning.

 34. Oftast tänker vi på två roller:

 35. Rollen att vara utsatt,
  eller rollen som den som mobbar.

 36. Här menar man den som leder
  och initierar mobbningen.

 37. Men därtill finns det andra roller
  som elever kan hamna i.

 38. Antingen tar man dem aktivt,
  eller så hamnar man i dem.

 39. En sån är rollen
  som den som hänger på.

 40. Man ser mobbningen
  och hjälper den som mobbar.

 41. Man kanske lurpassar vid dörren,
  eller aktivt hjälper till och mobbar.

 42. Vi har också rollen som hejarklack.
  Man blir publik åt dem som mobbar.

 43. Man skrattar, hejar på dem
  och uppmuntrar mobbningen.

 44. En annan roll är den passiva.
  Man blir vittne, men säger inget.

 45. Man håller sig undan, går därifrån
  eller står kvar, men förblir passiv.

 46. Och slutligen: den som ingriper.

 47. Det kan vara direkt, att man
  säger ifrån eller går emellan.

 48. Eller mer indirekt, att man berättar
  för en lärare eller en vuxen.

 49. Eller att man tröstar och inkluderar
  personen i den egna gemenskapen.

 50. Varför mobbar man?

 51. Varför sker mobbning
  över huvud taget?

 52. Vi vet att när man frågar
  barn och tonåringar-

 53. -är de flesta rörande överens om
  att mobbning är fel.

 54. Det borde inte få förekomma.
  Och ändå förekommer det.

 55. Det finns inte en enkel förklaring
  till mobbning-

 56. -utan det är olika faktorer
  som påverkar förekomsten.

 57. Jag ska peka på
  ett antal typiska förklaringar-

 58. -som vi ofta finner tillsammans
  i mobbningsfall.

 59. Ett sånt är det sociala klimatet
  i klassen och på skolan.

 60. Vi ser i studier
  att vissa klasser och skolor har-

 61. -ett negativt, hårt klimat
  och bristande respekt.

 62. I såna klasser och på såna skolor-

 63. -förekommer mobbning i högre grad.

 64. Ett negativt socialt klimat-

 65. -utgör en grogrund som ökar risken
  för mobbning bland eleverna.

 66. En annan faktor är social status.

 67. Det är ledsamt att behöva berätta
  att forskningen pekar på-

 68. -att elever som mobbar andra
  tenderar att ha hög social status.

 69. Inte alla, men det finns ett samband.

 70. Det är vanligare
  att de har en hög social status.

 71. Elever som däremot blir mobbade
  under lång tid-

 72. -tenderar att vara i botten
  i den sociala hierarkin.

 73. Mobbning är ett målstyrt beteende.
  Nåt driver dem som mobbar.

 74. Ofta handlar det om social status.

 75. Att få uppmärksamhet.
  Att antingen höja sin status-

 76. -eller att befästa sin sociala status
  och markera den.

 77. Mobbning blir ett medel
  för social status.

 78. En annan faktor är andras reaktioner.

 79. Andra elever och deras reaktioner
  har betydelse för förekomsten.

 80. Det har gjorts studier i Finland
  där man har tittat på flera skolor.

 81. Och i de studierna
  kan man visa skolklasser-

 82. -där det är vanligt
  att nån blir utsatt för mobbning.

 83. Flertalet av eleverna reagerar då
  som en hejarklack.

 84. Man tar aktivt förövarnas parti.

 85. I de klasserna förekommer mobbning
  i högre grad.

 86. I andra klasser reagerar man inte så.

 87. Det vanliga är
  att uttrycka ett socialt ogillande-

 88. -och försvarar den utsatte.
  Där är mobbning inte lika vanligt.

 89. Hur andra reagerar
  påverkar förekomsten av mobbning.

 90. Elever kan uppleva
  att mobbning är lönsamt-

 91. -och ger status och popularitet.

 92. Då kan det bli ett incitament
  att fortsätta.

 93. Och det kan motivera andra
  att hänga på mobbningen.

 94. Normer är en annan viktig aspekt
  inblandad i mobbning.

 95. En mängd normer påverkar
  våra attityder och beteenden.

 96. Det finns normer på samhällsnivå
  och på den lokala nivån där vi bor.

 97. Det finns normer för vår skola,
  vår skolklass och vår kompisgrupp.

 98. De här normerna påverkar oss,
  som vi ser i studier.

 99. Elever kan ha funktionsnedsättningar:
  inlärningssvårigheter-

 100. -olika neuropsykiatriska diagnoser
  och talrubbningar.

 101. De eleverna löper ökad risk
  för att bli mobbade i skolan.

 102. Det handlar om normer.
  I andra studier ser vi att elever-

 103. -som uttrycker en icke-heterosexuell
  livsstil eller läggning-

 104. -löper också ökad risk
  för att utsättas för mobbning.

 105. Det handlar om normer
  och hur de påverkar våra beteenden.

 106. Det jag ska prata om i dag
  är moraliskt disengagemang.

 107. Och vad är det?
  Jag ska ge er en definition.

 108. Jo, det är en uppsättning
  psykologiska och sociala processer-

 109. -som hjälper en att tro
  att en aktuell inhuman handling-

 110. -är okej att göra.

 111. Processerna kan vara psykologiska
  och finnas hos individen.

 112. De kan även vara kollektiva
  och prägla en grupp.

 113. En hel skolklass, en hel skola.
  En hel kultur, till och med.

 114. Det finns olika nivåer
  där processerna äger rum.

 115. Vi kan se att när de är aktiva
  och får löpa fritt-

 116. -så slipper vi känna skuld
  när vi beter oss kränkande.

 117. Då upplever vi att det vi gör
  inte är så farligt.

 118. De här processerna är framträdande
  i brott mot mänskligheten.

 119. Till exempel i Nazityskland,
  under Förintelsen.

 120. Under folkförföljelse eller folkmord
  är de här processerna framträdande.

 121. I terrorism likaså, eller vid tortyr
  och andra brott mot mänskligheten.

 122. Vad är det för processer?
  Det ska jag försöka beskriva.

 123. En process, "göra handlingen okej"-

 124. -är att man skapar föreställningar
  som gör handlingen mindre omoralisk.

 125. Den här huvudprocessen
  inrymmer tre olika mekanismer.

 126. Den första är moraliskt
  rättfärdigande. En inhuman handling-

 127. -rättfärdigas genom att man pekar på
  ett högre gott ändamål.

 128. Det är en framträdande mekanism
  i exempelvis terrorism.

 129. Men den kan också finnas
  vid mobbning.

 130. Till exempel: "Det är okej
  att frysa ut en klasskompis"-

 131. -"om man gör det
  för sammanhållningen."

 132. Målet helgar medlen.

 133. Genom att göra så här uppnår vi
  det som är eftersträvansvärt.

 134. Samma mekanism hittar vi
  i andra brott mot mänskligheten.

 135. En andra mekanism
  är förskönande omskrivning.

 136. Man kallar den negativa handlingen
  för nåt bättre.

 137. Därmed upplever man
  att den inte är så farlig.

 138. Till exempel: "Jag stal inte cykeln.
  Jag lånade den bara."

 139. Eller i mobbningssammanhang:

 140. "Vi mobbar honom inte.
  Vi bara skämtar lite."

 141. Om man upplever att det är på skoj-

 142. -och att hen är med på det-

 143. -så finns det ingen anledning
  att känna skuld och ändra beteendet.

 144. Med fördelaktig jämförelse
  jämför man en negativ handling-

 145. -med en värre handling.
  Då framstår det inte som så farligt.

 146. "Att reta nån ett par gånger i veckan
  är inte farligt"-

 147. -"om man jämför med dem där borta
  som bråkar och kränker flera andra."

 148. När man jämför så blir den egna
  inhumana handlingen mindre farlig.

 149. En annan huvudprocess
  inom moraliskt disengagemang-

 150. -går ut på att bortse
  från det egna ansvaret.

 151. Man förminskar eller frånsäger sig
  det egna ansvaret för handlingen.

 152. Det inrymmer två mekanismer.
  Den ena, ansvarsförskjutning-

 153. -betyder att jag placerar ansvaret
  på nån annan.

 154. Det är inte jag som har gjort fel.

 155. Vi går tillbaka till Förintelsen.

 156. Efter andra världskriget
  skedde Nürnbergrättegångarna.

 157. Högt uppsatta officerare
  blev åtalade.

 158. En vanlig förklaring från de åtalade
  var att de bara lydde order.

 159. Det är ansvarsförskjutning.
  Man bryr sig inte om konsekvenserna-

 160. -utan är mer upptagen
  med att göra som personen har sagt.

 161. I skolans värld kan det uttryckas
  på följande sätt vid mobbning.

 162. "Han sa ju att jag skulle slå henne."
  Då är det hans ansvar.

 163. Eller: "Vi kan inte hjälpa
  att inte lärarna säger till oss."

 164. Då är det inte mitt ansvar,
  utan lärarnas.

 165. En tredje process
  är att inte se konsekvenserna.

 166. Att man minimerar, ignorerar
  eller förvränger-

 167. -handlingens negativa
  eller skadande effekter.

 168. Ett exempel skulle kunna vara...
  Nu var jag för snabb.

 169. Vi backar till ansvarsdiffusion
  som handlar om-

 170. -att när flera är närvarande
  kan ansvaret spädas ut i gruppen.

 171. Man upplever inte
  att man har ansvar själv.

 172. Exempelvis: "Om mina kompisar börjar
  mobba så är det inte mitt fel"-

 173. -"att jag är med dem och mobbar."

 174. Det uttrycker ansvarsdiffusion.

 175. Nu tar vi nummer tre:
  att inte se konsekvenserna.

 176. Exempel på hur det kan uttryckas
  i samband med mobbning är:

 177. "Ingen tar väl skada av att bli
  lite retad. Det är bara ord."

 178. Den här processen
  är mycket vanligare vid nätmobbning.

 179. Det har att göra med
  att vid nätmobbning-

 180. -ser man inte
  den utsattes reaktioner.

 181. Ansiktsmimik, känsloreaktioner.
  Man ser bara en skärm.

 182. Därför är det svårare
  att se konsekvenserna.

 183. Då hamnar man i denna process
  som underlättar att man kränker.

 184. Den fjärde processen är att lägga
  förklaringen på den utsatte.

 185. Förklaringar till varför
  den inhumana handlingen sker-

 186. -läggs på den som utsätts
  för handlingen.

 187. Här finns två mekanismer.
  Den ena är avhumanisering.

 188. Man betraktar inte personen
  som en människa som oss andra.

 189. I stället ser man personen
  som mindre värd och lägre stående.

 190. Personen har inte samma tankar,
  känslor och drömmar som vi andra.

 191. Man reducerar personen
  till en negativ stämpel.

 192. Det är den stämpeln som man ser
  i mobbning.

 193. "Vem bryr sig om töntar?"
  "Hon är så jävla äcklig."

 194. Det är avhumanisering.

 195. När man avhumaniserar en person
  är man mindre benägen-

 196. -att identifiera sig
  med den personen.

 197. Slutligen: att skylla på offret.

 198. Det går ut på att man menar
  att personen är utsatt-

 199. -på grund av personen själv.
  Personen får skylla sig själv.

 200. Båda de här mekanismerna
  är framträdande-

 201. -vid folkförföljelse, folkmord
  och rasism.

 202. Vid olika typer av förtryck
  mot andra grupper.

 203. I mobbningssammanhang
  kan det uttryckas så här:

 204. "Om hon kommer till skolan med de där
  kläderna får hon skylla sig själv."

 205. Så skyller man på offret.
  Det är som att vi inte har ansvar.

 206. Ansvaret ligger på den utsatte.

 207. Det har gjorts många studier där man
  tittar på skillnader bland elever-

 208. -när det gäller benägenheten
  att resonera så här.

 209. Det skiljer sig åt mellan människor.

 210. Det man ser i den samlade forskningen
  är att-

 211. -moraliskt disengagemang är högre-

 212. -hos elever som mobbar andra.

 213. De eleverna är mer benägna
  att resonera så här.

 214. Elever som hänger på mobbningen
  eller hejar på mobbaren-

 215. -har också större benägenhet
  till moraliskt disengagemang.

 216. Processerna som används i brott
  mot mänskligheten florerar även här.

 217. Moraliskt disengagemang är lägre
  hos elever som hjälper den utsatte.

 218. De tror inte
  på processerna lika lätt.

 219. De har en större motståndskraftighet
  i processerna.

 220. Det är också lägre hos passiva elever
  som känner skuld.

 221. Man känner att man borde ingripa,
  men vågar inte.

 222. Och det är inte så konstigt,
  för mobbarna har ofta hög status.

 223. De är inte så lätta att ge sig på
  om man själv inte har hög status.

 224. En sak till. Det här är individnivå.
  I ny forskning från Linköping-

 225. -ser vi att klasser skiljer sig åt
  i moraliskt disengagemang.

 226. I vissa klasser är det mer utbrett,
  i andra mindre.

 227. Vi ser att i skolklasser
  med utbrett moraliskt disengagemang-

 228. -förekommer mobbning i högre grad.

 229. Där rapporterar fler elever
  att de utsätts för mobbning.

 230. I de klasserna är det också vanligare
  att ta rollen som hejarklack.

 231. Eller att hänga på. I klasser
  med lägre moraliskt disengagemang-

 232. -får processerna
  inte samma utbredning.

 233. Där förekommer mobbning i lägre grad-

 234. -och det är vanligare
  att man i stället säger ifrån.

 235. Det är vanligare.
  Så! Några slutsatser.

 236. Var medveten om olika roller.

 237. Det är inte bara den som är utsatt
  och den som utsätter.

 238. Fundera på vilken roll du tar
  och hur det påverkar mobbningen.

 239. Och till varje klass: Se till
  att inte göra mobbning lönsam.

 240. Det är svårt för en enskild elev,
  men klassen kan bestämma:

 241. I vår klass
  ska vi ha en schysst stämning.

 242. Vi vill inte ha ett dåligt klimat.

 243. Och om vi ser mobbning
  säger vi ifrån tillsammans.

 244. Vi uttrycker ett socialt ogillande.
  Då minskar vi risken för mobbning.

 245. Bli medveten om
  hur normer kan påverka-

 246. -våra attityder och beteenden
  mot andra.

 247. Upptäck och säg nej till
  psykologiska och sociala processer-

 248. -som öppnar dörren
  för inhumana handlingar.

 249. Låter vi processerna florera hos oss,
  i klassen eller gruppen-

 250. -så ökar risken
  för att människor drabbas.

 251. Det skapar lidande
  och långtgående konsekvenser.

 252. Men inte nog med det.
  Vi vänjer oss också vid processer-

 253. -som är verksamma vid kriminalitet
  och olika brott mot mänskligheten.

 254. Vi behöver vara medvetna
  och motverka dem tillsammans.

 255. Tack.

 256. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Varför uppstår mobbning?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sociala och psykologiska processer som rättfärdigar och förminskar betydelsen av inhumana handlingar spelar en roll i bland annat tortyr och folkmord. Samma processer finner vi även i skolan och på nätet i samband med mobbning. Robert Thornberg, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, berättar om processerna bakom mobbningen. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Mobbning, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Kan vi bekämpa allergiepidemin?

Allergiepidemin anses bero på en minskad mikrobiell exponering. Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet, berättar om hur den gravida moderns mikrobiella miljö påverkar programmeringen av barnets immunsystem. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Nanomaterial för behandling av cancer

Skräddarsydda nanomaterial som kan interagera med cancerceller kan ge sjukvården nya kraftfulla verktyg för att upptäcka, studera och behandla cancer. Daniel Aili, biträdande professor i fysik vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Ett gym för celler

Anna Fahlgren, biträdande professor i regenerativ medicin vid Linköpings universitet, berättar om hur ett gym för celler kan användas för att utsätta cellerna för olika typer av mekanisk aktivitet som triggar dem att bygga upp eller bryta ned benvävnad. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Dygnsrytmens roll vid sjukdomar som cancer

Dygnsrytmstörningar är en vanlig orsak till sjukdom i Sverige. Lasse Dahl Jensen, universitetslektor i kardiovaskulär medicin vid Linköpings universitet, berättar om hur dygnsrytmen spelar in vid cancer. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Proteiner på liv och död

Proteiner är grundstommen i celler och organ. Men ibland händer något med proteinerna, de kan ändra form och inte längre utföra sin uppgift. Sofie Nyström, förste forskningsingenjör i kemi vid Linköpings universitet, berättar om vilka konsekvenser det kan få. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Hur 17 ska vi nå hållbarhetsmålen?

Det finns en stor tilltro till FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen och vad de kommer att leda till, men frågan är vem som ska göra vad, hur och när? Sara Gustafsson, biträdande professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet, berättar om hur man kan tänka kring dessa mål på regional och lokal nivå. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Kemin för Moores lag

Vi förväntar oss att hemelektronik fortsätter att bli kraftfullare, mindre och mer energisnål. Den utvecklingen möjliggörs av kemister. Henrik Pedersen, biträdande professor i oorganisk kemi vid Linköpings universitet, berättar om den enkla men samtidigt mycket komplexa kemin som krävs för att göra dagens elektronik. Inspelat på Linköpings universitet den 23 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Släckte Trump vårt sista klimathopp?

Klimatförändringar är ett globalt problem och vi behöver samarbeta för att lösa det. Maria Jernnäs, doktorand vid Linköpings universitet, berättar om de utmaningar som finns då länder som är olika rika, olika stora, har olika geografiska lägen och som styrs av olika traditioner ska samarbeta. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Ett smart uppkopplat samhälle

Idag är digitalisering ett faktum och vi ser olika spår av hur den påverkar vårt samhälle. Malin Granath, universitetslektor i informatik vid Linköpings universitet, berättar om digitaliseringens roll i utvecklingen av staden och samhället. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Stå upp för orten

I fokus för den politiska debatt som förs står förorten som problem, medan de processer som skapar ojämlikhet hamnar i skymundan. Det anser Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Här berättar han om hur dessa processer kan motverkas och om hur förortens drömmar kan realiseras. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Varför uppstår mobbning?

Sociala och psykologiska processer som rättfärdigar och förminskar betydelsen av inhumana handlingar spelar en roll i bland annat tortyr och folkmord. Samma processer finner vi även i skolan och på nätet i samband med mobbning. Robert Thornberg, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, berättar om processerna bakom mobbningen. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Gud, Trump och hatkärleken till USA

I USA har religion en helt annan ställning i samhälle och partipolitik än i Sverige. Varför är det så? Kjell O Lejon, professor i religionsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om landet där tro är det normala och icke-tron det udda. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Internationell makt i förändring

På senare år har betydelsen av så kallad "mjuk" makt inom den internationella politiken diskuterats allt mer. Men hur är det? Är verkligen förutsättningarna för internationell maktutövning radikalt förändrade? Per Jansson, universitetslektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan

Att växa upp i en digital värld

Utvecklingen av digitala medier har gått närmast explosionsartat snabbt och har nu även nått de yngsta åldrarna. I förskoleålder använder de flesta barn i Sverige digitala medier. Anett Sundqvist, docent i psykologi vid Linköpings universitet, berättar om hur det påverkar barnets språk och dess kognitiva förmågor. Inspelat på Linköpings universitet den 24 oktober 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Tänk till - Valet 2018

Yttrandefrihet till varje pris?

Yttrandefrihet och demokrati är en fråga som engagerar många inför riksdagsvalet 2018. Vad händer när demokratin används för odemokratiska syften? Ska nazister förbjudas att demonstrera eller ska yttrandefriheten försvaras till varje pris? Programledaren Liban Abshir Mohamed pratar om detta med sin panel bestående av förstagångsväljare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Kjellsorterat

Klimatkris och klimatångest

Nu ska det ska pratas kris och klimatångest. Klimatforskaren Beatrice Crona talar om situationens allvar och vilka förändringar vi står inför. Författaren och journalisten Anna-Maria Stawreberg berättar vad som krävs för att klara en katastrof utan hjälp från samhället. Och Paula Richter, legitimerad psykolog, har koll på vår ångest. Ida Texell från Agenda 2030-delegationen förklarar hållbarhetsmål elva och tolv: "Hållbara städer och samhällen" och "Hållbar konsumtion och produktion"..