Titta

UR Samtiden - Drogfokus 2018

UR Samtiden - Drogfokus 2018

Om UR Samtiden - Drogfokus 2018

Föreläsningar och samtal från konferensen Drogfokus (tidigare Sverige mot narkotika) 2018. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Till första programmet

UR Samtiden - Drogfokus 2018 : Den nya nationella strategin för föräldraskapsstödDela
 1. Barn har rätt till att föräldrarna
  får stöd i sitt föräldraskap.

 2. Vi har föräldraskapsstöd för att
  barnets rättigheter ska tillvaratas.

 3. Välkomna hit.
  Kristina Svartz heter jag-

 4. -generaldirektör för Myndigheten för
  familjerätt och föräldraskapsstöd.

 5. Det är jag som representerar
  den nationella nivån.

 6. Myndigheten för familjerätt
  och föräldraskapsstöd.

 7. Vi ska bedriva och främja
  ett kunskapsbaserat arbete-

 8. -med internationella adoptioner,
  familjerätt och föräldraskapsstöd.

 9. Det är det sistnämnda
  vi ska tala om i dag.

 10. Föräldraskapsstöd är ett stöd
  till föräldrar i föräldraskapet-

 11. -för att främja
  barnets utveckling och hälsa.

 12. Och i all vår verksamhet
  ska MFoF beakta barnkonventionen-

 13. -och barnets rättigheter med
  utgångspunkt i barnkonventionen.

 14. Vi har ju namnet och
  pratar också om föräldraskapsstöd.

 15. I barnkonventionen sägs
  att barn har rätt-

 16. -till att föräldrarna
  får stöd i sitt föräldraskap.

 17. Vi har föräldraskapsstöd för att
  barnets rättigheter ska tillvaratas.

 18. Jag tänker att det är
  en viktig utgångspunkt här.

 19. Sista augusti kom en ny nationell
  strategi från regeringen-

 20. -om just föräldraskapsstöd.

 21. Jag kommer inte att tala så mycket
  i detalj om själva strategin.

 22. Den kan ni hitta på vår hemsida,
  bland annat, på www.mfof.se

 23. Enligt den ska, liksom den tidigare
  strategin, som fanns ett tiotal år-

 24. -alla föräldrar erbjudas stöd
  under barnets hela uppväxt.

 25. Och jämfört
  med den tidigare strategin-

 26. -så innefattar denna strategin
  både universellt och riktat stöd.

 27. Den tidigare hade mer inriktning mot
  att stimulera till nya verksamheter-

 28. -som beforskades och tog sikte
  på universellt stöd.

 29. Alltså föräldraskapsstöd
  som riktar sig till alla föräldrar-

 30. -medan vi nu har en strategi som
  också omfattar det riktade stödet-

 31. -vilket vi tycker är väldigt bra
  eftersom gränserna inte är tydliga.

 32. Det man också fångar
  med det universella stödet-

 33. -kan man behöva gå vidare med
  med det riktade.

 34. Därför tycker vi det är bra att det
  riktade stödet är med i strategin.

 35. Nytt är också
  en nationell stödstruktur-

 36. -för att genomföra
  och följa upp strategin.

 37. Vi är då en myndighet som ska arbeta
  för det kunskapsbaserade arbetet-

 38. -och sprida och främja kunskap
  på området.

 39. Länsstyrelserna är mer direkt
  kopplade till kommuner-

 40. -och andra aktörer
  som har den mer direkta kontakten.

 41. Men vi två nationella enheter
  samarbetar tätt-

 42. -i uppdraget med strategin och
  föräldraskapsstödet överhuvudtaget.

 43. Sen har också begreppet
  "föräldraskapsstöd" breddats.

 44. Stödet ska även
  kunna erbjudas närstående-

 45. -och andra viktiga vuxna
  i barnets närhet.

 46. Så det är ett bredare
  föräldraskapsstöd än tidigare.

 47. Som jag sa har man arbetat med
  att stimulera till nya verksamheter-

 48. -som man har beforskat för att få
  nya kunskaper till föräldraskapsstöd.

 49. Vi har inte det uppdraget och
  inte heller den typen av medel-

 50. -att sätta igång nya verksamheter och
  det är inte heller vår inriktning.

 51. Utan vi ska stärka de ordinarie
  strukturer som finns i samhället-

 52. -och i alla verksamheter
  som arbetar med föräldraskapsstöd.

 53. I kommuner, i landsting,
  i organisationer.

 54. Oavsett i vilken form det sker
  ska vi stötta det som redan finns.

 55. Både med kunskap och hur
  man kan följa upp och samverka.

 56. Därför, som det har annonserats,
  det här seminariepasset-

 57. -om vi ska ha en strategi eller satsa
  på de ordinarie strukturerna-

 58. -det ser inte jag som
  nån motsättning, utan tvärtom.

 59. Strategin ska stötta
  det ordinarie arbetet-

 60. -som utförs i verksamheterna.

 61. Det är de ordinarie verksamheterna
  som vi ska koncentrera oss på.

 62. Vi vill också in i kärnan, det som vi
  ser som kärnan i föräldraskapsstödet.

 63. Och vi vet att det finns...

 64. ...olika strategier
  för olika områden.

 65. Här har vi då kanske ANDT, men det
  finns för brottförebyggande arbete-

 66. -skola, psykisk ohälsa och så vidare.
  Eller psykisk hälsa.

 67. Och vi ser också att i alla de
  nationella strategier som tas fram-

 68. -talar man om att man behöver arbeta
  med föräldraskapsstödet.

 69. Vi vänder på det här
  och det gör man i strategin-

 70. -och utgår från preventionsstjärnan.

 71. Vi sätter stödet till föräldraskapet
  i mitten.

 72. Vi talar om risk och skyddsfaktorer
  och vad vi kan arbeta med.

 73. Vi ser att stöd till föräldrar-

 74. -inte bara ger ett positivt resultat
  i förhållande till ett område-

 75. -som ANDT eller brott, utan får
  effekter på flera olika utfall.

 76. Därför ser vi att vi bör arbeta mer
  mot risk- och skyddsfaktorer-

 77. -och stötta föräldrar i det som
  vi vet kan vara ett bra stöd för dem-

 78. -och för barnen.

 79. Det tar vi också som utgångspunkt
  i den här strategin.

 80. Det som vi nu kallar
  preventionsstjärnan.

 81. Strategin genomsyras också
  av tre viktiga perspektiv.

 82. Ett är då barnets rättigheter,
  som jag har varit inne på-

 83. -och att beakta barnets perspektiv
  på föräldraskapsstödet.

 84. Men sen också
  ett jämställt föräldraskap.

 85. Också ett av de viktiga perspektiven
  med föräldraskapsstödet.

 86. Och slutligen
  ett jämlikt föräldraskapsstöd.

 87. Alltså utifrån ett perspektiv
  av jämlikhet i hälsa.

 88. Så. Jag sa att vi ska ha mer fokus
  på de ordinarie strukturerna.

 89. Det finns ju skäl till att man
  har kommit med en ny strategi.

 90. Ett är att barnkonventionen blev lag,
  att vi stärker barnens rättigheter.

 91. Men vi ser också en samhälls-.
  utveckling under de här tio åren.

 92. Vi har nya familjekonstellationer,
  barns och ungas psykiska hälsa-

 93. -det finns nya utmaningar
  i föräldraskapet.

 94. Det behövs en fortsatt utveckling
  på området med föräldraskapsstöd.

 95. Tanken är att föräldraskapsstöd ska
  erbjudas under hela barnets uppväxt.

 96. Då finns det tre nya målområden
  i den här nya strategin.

 97. Det första
  är ett kunskapsbaserat arbetssätt-

 98. -där vi då som myndighet
  har som uppgift-

 99. -att samla och sprida ny kunskap,
  som forskning eller goda exempel.

 100. Vi håller på att ta fram
  en ny webbplats i vår myndighet.

 101. Vi ska också stimulera forskning.
  Vi kommer att ta fram indikatorer-

 102. -i ett särskilt regeringsuppdrag
  för att kunna mäta utvecklingen.

 103. Vi tittar också
  på olika samverkansmodeller.

 104. Hur samverkar man på ett bra sätt
  kring de här frågorna?

 105. Ett tillgängligt stöd. Hur når vi ut
  med föräldraskapsstödet?

 106. Och hur når vi ut jämlikt
  till föräldrar?

 107. Men också att man kan ta del
  av den kunskapen som finns.

 108. Sen har jag redan talat
  om den stödjande organisationen.

 109. Den 30 november ska vi lämna en plan
  om hur vi ska genomföra strategin-

 110. -som sträcker sig några år framåt.

 111. Och nu är vi ute
  på den här typen av konferenser-

 112. -regionala konferenser och träffar de
  som arbetar med föräldraskapsstöd-

 113. -men också andra aktörer
  för att samla in synpunkter-

 114. -på vad man tycker att det är viktigt
  att vi ägnar oss åt under strategin.

 115. Vi finns här
  under de här två dagarna.

 116. Tony Boman och Margareta Bolmgren
  som sitter längst fram.

 117. Ni får gärna komma och berätta vad ni
  tycker är viktigt att vi tar med oss-

 118. -eller mejla till oss.

 119. Det var lite kort om strategin.
  Nu till den regionala strukturen.

 120. Ja. Tack, Kristina.

 121. Hej. Jag heter Madelene Larsson
  och är nationell samordnare-

 122. -för länsstyrelsernas uppdrag
  inom föräldraskapsstöd.

 123. Jag ska berätta om länsstyrelsernas
  uppdrag och det arbete vi utför-

 124. -och om föräldraskapsstöd som insats
  för ökad jämlikhet i hälsa.

 125. Ja. Länsstyrelserna är en aktör.
  Vi finns på regional nivå-

 126. -men verkar på nationell,
  regional och lokal nivå.

 127. Vi har haft uppdrag
  inom föräldraskapsstöd sen 2014.

 128. Men 2018 och fyra år framåt
  har vi fått ett nytt uppdrag.

 129. Det handlar om att stödja aktörer
  på regional och lokal nivå.

 130. Vi ska framförallt utveckla stödet
  på den universella arenan-

 131. -för att ge alla föräldrar stöd
  under barnets hela uppväxt.

 132. Vi har flera perspektiv att beakta.

 133. De överensstämmer med den strategi
  som Kristina berättade om.

 134. Ja.
  Det finns 21 länsstyrelser i landet.

 135. I och med
  att vi har en nationell samordnare-

 136. -så försöker vi få till
  ett likvärdigt arbete i landet.

 137. Men vi har ju 290 kommuner
  och 20 olika landsting och regioner-

 138. -att förhålla oss till,
  som arbetar på olika sätt.

 139. Men strävan är ändå
  att vi jobbar på ett likartat sätt.

 140. Och hur kan vi då
  som länsstyrelser stödja aktörerna?

 141. Vi har inga verksamhetsmedel
  att dela ut-

 142. -men vi ser att vi kan stödja
  på många olika sätt.

 143. Framförallt handlar det om
  att främja samordning och samverkan.

 144. Det genomförs många insatser
  riktade till föräldrar.

 145. Men vi vet samtidigt
  att det finns brister-

 146. -i kunskap om vad som genomförs
  på lokal nivå bland aktörerna.

 147. Och den här bristen i vetskapen
  om utbudet av stöd till föräldrar-

 148. -leder ju också till att föräldrar i
  mindre omfattning tar del av stödet.

 149. Om aktörerna känner till varandra-

 150. -är det lättare att hänvisa
  föräldrarna till rätt insats.

 151. För att främja samordningen kan vi
  samla aktörerna i regionala nätverk-

 152. -där man kan utbyta erfarenheter och
  få vetskap om varandras verksamheter.

 153. Vi kan också samla till konferenser
  eller andra kunskapshöjande insatser.

 154. Vi informerar också om vikten av ett
  kunskapsbaserat, långsiktigt arbete.

 155. Som Kristina sa arrangerar vi just nu
  regionala konferenser-

 156. -för att informera
  om den nationella strategin.

 157. Men vi samlar också in information
  om behov på regional och lokal nivå-

 158. -för att utveckla arbetet och vi för
  vidare det till den nationella nivån.

 159. Sen främjar vi att föräldraskapsstöd
  förankras i styrning och ledning.

 160. Förankringen är viktig
  för det långsiktiga arbetet.

 161. Med det menar vi inte att man ska
  satsa en mandatperiod, fyra år.

 162. Det är viktigt att man satsar
  hela barnets uppväxt, 0-18 år.

 163. Från magen
  till att barnet är myndigt.

 164. Men hur bör vi arbeta
  med föräldraskapsstöd-

 165. -för att uppnå jämlikhet i hälsa?

 166. Frågan är då
  om det föräldraskapsstöd som erbjuds-

 167. -är lika tillgängligt och relevant
  för alla föräldrar.

 168. Har vi kännedom om vilka insatser som
  erbjuds och vilka föräldrar vi når-

 169. -eller snarare
  vilka föräldrar vi inte når?

 170. Om vi ska uppnå jämlikhet i hälsa-

 171. -måste alla ha samma förutsättningar
  att ta del av stödet.

 172. I diskussionen använder vi begreppet
  proportionell universialism.

 173. Det här betyder inte
  att alla har rätt till samma stöd.

 174. Det handlar snarare om att göra
  jämlikt, att göra olika.

 175. Vi måste bland annat anpassa stödet
  till geografiska förhållanden-

 176. -och prioriterade gruppers behov-

 177. -bland annat utsatta grupper i
  socioekonomiskt utsatta områden.

 178. Vi har svårare att nå dem.

 179. Vi behöver också ta hänsyn till kön.
  Vi har svårare att nå pappor.

 180. Etnicitet, funktionsnedsättning,
  sexuell läggning-

 181. -och ålder är också en aspekt
  att väga in i det här.

 182. Som länsstyrelse har vi möjlighet
  att ta fram olika verktyg-

 183. - i strävan efter jämlikhet i hälsa.
  Det här är tre olika exempel.

 184. "Delapådet" är en sida på webben
  där man som förälder kan ta del av...

 185. ...fördelar med att dela lika på
  föräldraförsäkringen.

 186. Vi har också tagit fram en sida,
  informationsverige-

 187. -med information om hur det är
  att utöva föräldraskap i Sverige.

 188. Den informationen kan man få
  på tio olika språk.

 189. Nu senast lanserade vi i våras
  infogeneratorn.se-

 190. -som är ett verktyg för aktörer
  att i kontakten med föräldrar-

 191. -nå ut med information om vilket
  föräldraskapsstöd man kan erbjuda.

 192. Den informationen
  går att få på 20 olika språk.

 193. Jag har lagt fram en skrift
  som vi har tagit fram tidigare.

 194. "Föräldraskap och tonårstid".
  Ni får jättegärna ta ett exemplar.

 195. Och också en informationsfolder
  om infogeneratorn.se.

 196. Universell proportionalism
  är viktigt.

 197. Men för att uppnå målet är det andra
  aspekter vi behöver ta hänsyn till.

 198. En liten bild. Vi behöver se till
  att det finns stöd för föräldrar-

 199. -under barnets hela uppväxt, 0-18 år.

 200. Det behövs många olika insatser,
  anpassade efter barnets ålder.

 201. Föräldrarna behöver inte samma stöd
  med ett spädbarn och en tonåring.

 202. De insatser vi erbjuder
  ska också vara kunskapsbaserade.

 203. Det finns brister i stödet
  till föräldrar med barn i tonåren.

 204. Det är de som efterfrågar stödet
  mest, så vi måste prioritera dem.

 205. Preventionstriangeln
  har Kristina varit inne på.

 206. Vi behöver se till att det finns stöd
  på alla preventionsnivåer.

 207. Där jobbar vi som länsstyrelse
  främst på den universella arenan.

 208. Alltså att stödet
  ska erbjudas alla föräldrar.

 209. Det kan man ju se som en vision,
  att alla föräldrar ska nås av stödet.

 210. Men om vi har det
  som riktmärke i vårt arbete-

 211. -så kan vi ju tänka att vi minskar
  stigmatiseringen kring frågan.

 212. Att de som behöver stöd har större
  möjlighet att ta del av stödet.

 213. Det blir inte lika tabubelagt.

 214. Om vi riktar oss till alla föräldrar
  når vi de som har störst behov.

 215. Vi kan då hänvisa dem vidare
  till andra, riktade insatser.

 216. Och stödet ska inte bara erbjudas
  de juridiska föräldrarna.

 217. Vi har många familjekonstellationer
  att ta hänsyn till.

 218. Stödet ska även inkludera
  andra viktiga vuxna runt barnet.

 219. Slutligen behöver vi tänka om och
  tänka nytt när det gäller arenorna...

 220. ...där vi möter föräldrar
  och kan erbjuda stöd.

 221. Vi har många hundraprocentiga arenor
  där vi möter de flesta föräldrarna.

 222. Från barnets födelse
  har vi MVC och BVC-

 223. -där vi har ett stöd
  som sträcker sig från 0 till 6 år.

 224. Men sen är det inte lika självklart
  att veta vart man ska söka sig.

 225. Vi har socialtjänsten, men det kan
  ibland vara lite stigmatiserande.

 226. Föräldrarna själva uttrycker att
  förskola/skola är en lämplig arena-

 227. -för att ta del av stöd.

 228. Därmed inte sagt att pedagogerna
  ska stå för föräldraskapsstödet-

 229. -men det kan vara en viktig arena
  för information.

 230. Man kan också, till exempel, göra
  föräldramötena mer tematiserande-

 231. -och interaktiva, så att föräldrarna
  kan diskutera föräldraskapet.

 232. Ja. Som jag ser det,
  om man har med sig den här kunskapen-

 233. -i arbetet med föräldraskapsstöd
  har man stor chans att bidra-

 234. -till att öka jämlikheten i hälsa.

 235. Vill du komma i kontakt med din
  länsstyrelse eller länssamordnare-

 236. -kan du gå in
  på www.länsstyrelsen.se.

 237. Mina kontaktuppgifter
  finns också där. Tack.

 238. Tack så mycket.

 239. Hej. Mantha Kasagianni
  från Botkyrka kommun.

 240. Jag kommer att presentera lite kort
  hur vi jobbar med föräldraskapsstöd.

 241. Botkyrka kommun, den magiska platsen-

 242. -är en plats
  med ungefär 90 000 invånare.

 243. Vi har ungefär 163 nationaliteter
  och det talas över 100 språk.

 244. Mångfalden
  och dynamiken är fantastisk.

 245. Kommunen
  består av fem lite mindre stadsdelar-

 246. -där Norra Botkyrka ofta definieras
  som ett utsatt område-

 247. -där många familjer har svårigheter.

 248. De norra stadsdelarna är det vi ofta
  hör om de resursstarka föräldrarna.

 249. Jag ska beskriva hur vi når familjer-

 250. -och hur vi jobbar med föräldraskapet
  i Botkyrka kommun.

 251. "Kraftsamling" är en samverkansform-

 252. -där utbildnings- och social-
  förvaltning träffas regelbundet-

 253. -där vi på Sektionen för
  förebyggande arbete, där jag jobbar-

 254. -går ut till alla kommunala skolor
  och träffar elevhälsan-

 255. -för att prata om trender och
  tendenser. Vi behöver samla kraft.

 256. Ofta säger vi att nåt är
  en polisiär fråga eller en skolfråga.

 257. Men vi tänker att våra barn och unga
  och medborgare är en samhällsfråga-

 258. -och att vi behöver jobba tillsammans
  för att öka...

 259. ...hälsan och välbefinnandet
  i kommunen.

 260. På den här kraftsamlingsarenan-

 261. -där socialtjänsten, både
  förebyggarsidan och myndighetssidan-

 262. -med polis besöker skolorna
  och pratar om trender och tendenser-

 263. -och vad som funkar
  och vad som behöver bli bättre.

 264. Då kommer det ofta fram
  att föräldrar önskar mer stöd.

 265. Då tittar vi på
  föräldrastödsprogrammen i kommunen.

 266. Hur kan vi sprida informationen
  om att stödet finns?

 267. Men också att vi
  behöver tematiska föräldramöten.

 268. Vilka teman behöver föräldrarna
  i det här området stöd kring?

 269. Så att vi kan möta dem
  i den fasen de befinner sig i.

 270. Kraftsamling har verkligen varit
  en bärande kraft för oss.

 271. När det gäller föräldrastöd
  har vi en ledningsgrupp-

 272. -med representanter från social-
  förvaltning, vuxenutbildning/SFI-

 273. -och utbildnings-
  och socialförvaltning-

 274. -där vi har ett samverkansavtal,
  ett styrdokument-

 275. -som visar
  att vi tillsammans äger frågan.

 276. Även om samordningen
  ligger på socialförvaltningen-

 277. -så är det här nåt
  som vi behöver göra tillsammans.

 278. Vi har ett våldsförebyggande arbete
  med Mentors in Violence Prevention-

 279. -och också arbetssättet Tåget
  för de yngre åren.

 280. Det började implementeras 2014.

 281. Föräldrastödet
  har vi haft sen 2011.

 282. Men vi bakade in det
  i det våldsförebyggande arbetet.

 283. När en skola vill jobba vålds-
  förebyggande, utifrån våra metoder-

 284. -så behöver skolpersonalen utbilda
  sig som gruppledare i ABC.

 285. Vi måste jobba med all
  skol- och förskolepersonal-

 286. -med föräldrarna och barnen
  för att nå en effekt.

 287. Vi har också hört från föräldrar
  att förskola och skola är den arena-

 288. -där man är mest bekväm
  med att prata om sitt föräldraskap.

 289. Det finns relationer
  och platsen känns bekant och trygg.

 290. Där har vi fått en bra kraft
  av att använda deras lokaler.

 291. Det är också ofta personalen själv
  som håller i föräldrastödsprogrammen.

 292. Det är också fler gruppledare
  som definierar sig som män.

 293. Då har vi också sett en markant
  ökning av pappor som deltar.

 294. Vi har även kraftsamling med personal
  från landsting, mödravård och BVC.

 295. Vi har hittat rutiner för att nå ut
  med information till alla föräldrar.

 296. Vid treårskontrollen får alla
  information om våra program-

 297. -och kan anmäla sig
  till personen som man träffar.

 298. Våra fem öppna förskolor
  är det främsta föräldrastödet.

 299. Där får vi prata anknytning
  och föräldraskapet-

 300. -och har personal som kan möta upp
  allt det positiva och svåra-

 301. -kring det vi befinner oss i
  när vi är föräldrar och familjer.

 302. Vi har också
  börjat nå betydligt fler föräldrar-

 303. -genom våra modersmålslärare. Om det
  är nåt vi har hört av våra familjer-

 304. -är att det är fantastiskt bra när vi
  översätter materialet vi arbetar med.

 305. Men inget är bättre än att få tala om
  föräldraskapet på sitt känslospråk.

 306. Modersmålslärare har ofta
  regelbunden kontakt med föräldrarna.

 307. Där har vi fått en fantastisk vinning
  i att utbilda modersmålslärarna.

 308. Vi har börjat vidga familjebegreppet.
  Vi måste bli bättre på att inkludera.

 309. Sen två år tillbaka frågar vi
  inte ens om det finns en partner-

 310. -när en förälder gör en anmälan
  till ett föräldrastödsprogram.

 311. Vi frågar om man vill ta med sig
  en familjemedlem.

 312. Alla är välkomna
  som verkar kring ett barn.

 313. I mitten ser ni en bild
  av en omfattande kampanj-

 314. -som vi kommer att släppa
  under hösten-

 315. -om vårt våldspreventiva arbete.

 316. Där har vi involverat föräldrar
  för att ta fram ett budskap-

 317. -om hur vi kan lyfta samtalet
  om våld i hemmet.

 318. Och vilka förväntningar vi ibland...

 319. När vi har förväntningar på våra barn
  kan det självklart påverka beteenden.

 320. I det här fallet
  säger den här bilden-

 321. -hur viktigt det är att alla barn
  ska få ett brett känsloregister.

 322. Det vill många föräldrar
  prata mer om.

 323. Att vi vill kunna prata
  och förebygga våldsfrågan tidigt.

 324. Så föräldraskapsstödet har blivit
  ett tema med våld i fokus-

 325. -där vi behöver hjälpa varandra
  att hitta strategier för att...

 326. ...fostra en våldsfri generation.

 327. När jag började 2014 påbörjades
  det våldsförebyggande arbetet-

 328. -där vi ville att skolorna som ingår
  ska utbilda personal.

 329. Det vi märkte då var att... Nånting
  jag fick till mig väldigt ofta-

 330. -var att det var väldigt svårt att nå
  föräldrarna i de norra stadsdelarna.

 331. Då kände jag: "The mission is on.
  Jag behöver titta på hur:et."

 332. Vad kan vi göra bättre
  för att nå just de föräldrarna-

 333. -och ge dem samma förutsättningar
  att prata om sitt föräldraskap?

 334. Här kan ni se det statistiskt.
  2014 började vi utbilda skolpersonal.

 335. Det påverkade självklart
  att fler föräldrar, oavsett område-

 336. -började komma
  till föräldrastödsgrupperna.

 337. Det handlade om relationer
  och trygghet i lokalerna.

 338. 2016 tog vi fram samverkansavtalet-

 339. -mellan social-
  och utbildningsförvaltning.

 340. Att vi tillsammans
  behöver driva föräldraskapsfrågan.

 341. Kan vi utbilda all skolpersonal
  som möter familjerna i korridorerna-

 342. -så kan vi erbjuda stöd
  om vi vet vad det finns för stöd.

 343. Så vi behöver ha kunskapen
  för att lotsa vidare på rätt sätt.

 344. Samverkansavtalet 2016, att vi
  började utbilda modersmålslärare.

 345. Men också att tjänsten som jag hade
  gick från en deltid till en heltid-

 346. -som vi delade på två
  för att inte skapa en sårbarhet-

 347. -genererade att vi kunde utveckla
  vårt arbete kring föräldraskapsstöd.

 348. Och nu når vi betydligt fler
  föräldrar än vad vi gjorde 2014.

 349. Vad menar vi med att vi ska nå alla?
  Det här diagrammet visar-

 350. -att vi ska nå lika många i de norra
  som de södra delarna av Botkyrka.

 351. Om vi jämför statistiken från 2015-

 352. -då 25 % av föräldrarna som anmälde
  sig från de norra stadsdelarna-

 353. -så är det i dag 43 %,
  så vi har absolut en ökning.

 354. Vi har bara korrigerat hur:et.

 355. Hur vi ska nå dem och hur vi ska ta
  vara på engagemanget och intresset.

 356. Sen finns det annat att titta på.

 357. Vi har 58 utbildade gruppledare i ABC
  som är ett universellt föräldrastöd.

 358. Vi behöver prata om hur vi tänker
  kring familj som begrepp.

 359. Vi behöver inkludera. Vi har många
  föräldrar med funktionsvariationer.

 360. De ska känna sig inte bara välkomna
  till föräldrastödsprogrammen-

 361. -utan också känna att de får vara som
  de behöver vara i det sammanhanget.

 362. Det handlar om att vi som håller i
  grupperna behöver öka vår kompetens-

 363. -för att nå alla.

 364. Vår sektion finns på sociala medier.

 365. Ni får jättegärna följa oss.
  Och mina kontaktuppgifter finns här.

 366. Och besök gärna Botkyrka
  när ni får möjlighet. Tack.

 367. Ja. Jag tycker att vi ger alla tre
  en stor applåd igen, som tack för...

 368. ...som tack för detta.
  Det är era frågor vi ska ta upp.

 369. Men jag tycker att det jag hör är att
  vi måste anpassa och utforma bättre-

 370. -det vi redan gör,
  för att nå olika grupper.

 371. Som Mantha från Botkyrka
  pratade...beskrev.

 372. Vi har alla olika behov, vi har olika
  förutsättningar och möjligheter.

 373. Så att jobba systematiskt
  och anpassa är ju ett sätt...

 374. ...att nå fler och vara lyckosam
  i arbetet med föräldraskapsstöd.

 375. Sen var det intressant-

 376. -varför heter det föräldraskapsstöd
  och inte föräldrastöd?

 377. För att man har breddat begreppet, om
  jag förstod rätt. Du får förtydliga.

 378. Så helt enkelt göra bättre och mer
  av det vi redan gör...

 379. ...är kanske en summering.
  Jag ska hämta frågor.

 380. Under tiden kanske ni kan reflektera
  över vad ni har hört-

 381. -från varandra?

 382. Vill du berätta om
  varför det heter föräldraskapsstöd?

 383. Det var ju så
  att enligt den tidigare strategin-

 384. -talade vi om "föräldrastöd".
  Och nu...

 385. Det var innan strategin,
  det var när vi fick uppdraget 2015-

 386. -och fick myndighetens namn,
  så heter det nu "föräldraskapsstöd".

 387. Det är för att tydligare definiera
  att det är ett stöd i föräldraskapet.

 388. Det föräldraskap man har till
  ett barn är det som ska stöttas.

 389. Inte att vara förälder i sig,
  utan föräldraskapsstödet.

 390. Alltså föräldraskapet
  i förhållande till ett barn.

 391. Så därav ändringen. Även om det blev
  längre och svårare att säga.

 392. Vi har ju inte världens
  kortaste myndighetsnamn heller.

 393. Vi kallar ju oss för MFoF
  och det är kanske det ni mest ser-

 394. -och det är så vår hemsida heter.

 395. Jag har fått in jättemycket frågor.

 396. "Vilka professioner ansvarade för
  föräldraskapsprogrammen i skolan"-

 397. -"och vad var det för program?"

 398. De våldsförebyggande är MVP,
  Mentors in Violence Prevention-

 399. -och Tåget, som vi har tagit fram-

 400. -som är väldigt inspirerat av ABC,
  Alla Barn i Centrum.

 401. När skolorna vill ingå-

 402. -behöver de ha skolpersonal som
  utbildar sig till gruppledare i ABC.

 403. De har oftast varit kuratorer,
  socialpedagoger, specialpedagoger.

 404. Mäter ni
  att föräldrar anmäler sig och går?

 405. Eller har ni andra indikatorer
  på att man når ut?

 406. Precis. Vi har statistik som alla
  gruppledare och jag fyller i.

 407. Hur många når vi? Hur många slutför?

 408. Hur många definierar sig
  som man, kvinna, annat?

 409. Sen har Karolinska Institutet
  egna mätverktyg-

 410. -som följer upp
  föräldrarna som anmäler sig.

 411. De får göra en före-enkät innan
  de påbörjar det universella stödet-

 412. -och sen efter, för att se
  vilka effekter man har nått.

 413. -Så det här beforskas hela tiden?
  -Kontinuerligt.

 414. Ett förtydligande
  kring det här "hur:et".

 415. När ni skulle nå fler familjer
  i de norra stadsdelarna-

 416. -vad var det som gjordes annorlunda?

 417. Precis.
  Jag minns att min första rekrytering-

 418. -när vi skulle nå ut till fler
  i de norra stadsdelarna var att...

 419. ...en skolkurator
  som definierade sig som man-

 420. -ställde sig i en fullsatt aula
  i en av skolorna i Norra Botkyrka-

 421. -och berättade i tio minuter om att
  han skulle bli gruppledare i ABC-

 422. -och vad det innebar och vad de
  skulle få med sig av träffarna.

 423. Vi hade också materialet översatt
  på flera olika språk.

 424. 72 föräldrar anmälde sig den kvällen.
  Vi har inte riktigt beredda på det.

 425. Vi fick ta in gruppledare externt
  och börja lösa-

 426. -så att de som anmälde sig där
  skulle få gå i grupp.

 427. Det var en kurator som hade extremt
  mycket kontakt med många familjer.

 428. De hade en relation. De visste
  att gruppen skulle vara på skolan.

 429. Så spann vi vidare, med personal
  som hade relationer till många.

 430. Vi har utbildat områdesutvecklare
  som träffar väldigt många medborgare.

 431. Men också gruppledare
  som behärskar fler språk.

 432. Har MFoF nåt uppdrag-

 433. -kring att samordna
  länsstyrelser och kommuner?

 434. Nej, vi har inget sånt uppdrag och
  inte heller nåt mandat att styra så.

 435. Däremot kan vi ju
  genom den kunskap vi kan förmedla-

 436. -och med en bra samverkansform
  ha en påverkan på hur man arbetar.

 437. Men vi har inget mandat, inte
  heller med de statliga myndigheter-

 438. -som arbetar med olika typer
  av föräldraskapsstöd.

 439. Hur kopplar ni ert arbete till ANDT,
  just?

 440. Alkohol eller narkotika...
  Finns det uttalat?

 441. Det är ju ett av de områden som
  det finns en särskild strategi kring-

 442. -där vi kan stötta med den kunskap
  som vi har kring föräldraskapsstöd.

 443. Vi är en av myndigheterna som
  Folkhälsomyndigheten samråder med-

 444. -när det gäller ANDT-strategin
  som de har ansvaret för.

 445. Vi har ju... Vi ingår
  i de olika grupperna som finns.

 446. Vi deltar i det sammanhanget.

 447. Så arbetet kring strategierna kring
  föräldrastöd eller ANDT eller...

 448. ...kring socialt utsatta områden
  samordnas på nationell nivå?

 449. Vi har inte det samordningsuppdraget.

 450. Däremot är det så i strategierna
  efter att vi kom till-

 451. -att det står
  att man ska samråda med oss.

 452. På det sättet kan vi komma in med
  våra kunskaper om föräldraskapsstöd.

 453. Madelene, du pratade
  om på den regionala nivån...

 454. ...fortsatt viktigt att arbeta
  med stöd till tonårsföräldrar.

 455. Det uppdraget har väl funnits
  under några år?

 456. Kan du berätta om nånting
  som det har lett till eller...

 457. Jag kan förtydliga. Länsstyrelserna
  fick ett uppdrag 2014-2017-

 458. -där vi främst skulle utveckla stödet
  till föräldrar med barn i tonåren.

 459. Därav skriften som vi tog fram då-

 460. -som är inriktad på föräldraskap och
  tonårstid och inte hela uppväxten.

 461. Men vi har med det fokuset
  även i nuvarande uppdrag.

 462. Vi jobbar ju 0-18 år nu.

 463. Det här är kanske en känslig fråga
  som brukar dyka upp.

 464. "Vem borde ta ansvar för att
  kvalitetssäkra och utveckla metoder?"

 465. Det finns ju ingen lösning i dag-

 466. -men ni kanske tycker nåt
  eller har några önskemål om-

 467. -eller förslag
  på var det skulle kunna ligga.

 468. Nu hör vi ju att Botkyrka kommun
  jobbar med att utveckla metoder.

 469. Du nämnde Tåget.

 470. Och på lång sikt behöver ju nån
  ta hand om och förvalta metoderna-

 471. -och kvalitetssäkra och utveckla.

 472. Det är en känslig fråga. Ni i
  publiken kanske har nåt bra förslag.

 473. Ibland har ju Karolinska Institutet
  gått in-

 474. -och till exempel förvaltat Effekt,
  har jag för mig.

 475. Jag kan... Jag svarar gärna
  på den frågan också, om det är så...

 476. Vi ser ju att föräldraskapsstöd...

 477. Metoder växer ju inte sällan fram
  utifrån de lokala förutsättningarna.

 478. Det kanske måste vara så
  att man anpassar metoder-

 479. -utifrån lokala och regionala
  förutsättningar och sen beforskas.

 480. Det är ett sätt att sprida kunskapen.
  Du pratar om att utveckla ny kunskap.

 481. När de gäller olika program har man
  diskuterat det i olika sammanhang.

 482. Och där det faktiskt inte finns
  nån... Där har vi ingen lösning.

 483. Vi kommer
  att initiera ett arbete kring det.

 484. Hur långt kan vi komma
  i det här med förvaltning?

 485. Hur ska vi se på det? Vi som
  myndighet kan inte ta ansvaret-

 486. -att förvalta olika typer av program.

 487. Men vi kanske kan samla dem som har
  nånting att bidra med i den frågan-

 488. -för att belysa varför det är en
  så viktig fråga i olika sammanhang-

 489. -och hur man bör lyfta den vidare.

 490. Det tänker vi
  att det kan vara vårt bidrag.

 491. Vart vänder man sig om använder
  metoder och behöver utbilda ledare?

 492. Det kan väl se ganska olika ut?
  Alltså, vem som...

 493. -...har ansvar kring olika metoder?
  -Du tänker föräldraskapsstödsprogram?

 494. I vår kommun
  utbildar vi regelbundet instruktörer.

 495. Vi blir på så sätt självägande.

 496. Vi blir utbildade av PLUS i Stockholm
  eller Karolinska Institutet.

 497. Just nu är vi tre instruktörer
  som kan utbilda gruppledare-

 498. -som i sin tur håller i grupper.

 499. Så sköter vi det hos oss, lokalt.

 500. Jag vet att fler gör så.

 501. Ni har en sista chans om ni
  vill skicka in en ytterligare fråga.

 502. Ni har lyckats nå ut till föräldrar
  som man inte har nått tidigare.

 503. Men här är en fråga:
  "Hur når vi ut till de föräldrar"-

 504. -"som inte kommer
  till föräldramöten?"

 505. Jag tänker att dem når vi
  genom mödravården eller BVC.

 506. Det är över 98 %
  som går till de sammanhangen.

 507. Vi utbildar den personalen
  och når dem därigenom.

 508. Det kanske är föräldrar
  som vi kan nå genom modersmålslärare.

 509. De kanske går på SFI
  eller vuxenutbildning.

 510. Eleverna har sagt att svenska språket
  lärs in och utvecklas snabbare-

 511. -om man pratar om föräldraskap
  än om man pratar om annat.

 512. Så det finns sätt
  utöver föräldramötena.

 513. Sven Bremberg
  som har jobbat med den här frågan-

 514. -både inom regeringen
  och på Folkhälsomyndigheten...

 515. Jag tror att han sa
  att om 30 % av alla föräldrar-

 516. -fick föräldraskapsstöd så skulle den
  psykiska hälsan bli mycket bättre.

 517. Är det nån som vill kommentera det?

 518. Det gäller att få genomslag
  på befolkningsnivå.

 519. Det är säkert så att ju fler man når
  med föräldraskapsstöd, givetvis...

 520. Men det finns mycket i de ordinarie
  strukturerna som vi kan...

 521. Det beror på
  hur du definierar föräldraskapsstöd.

 522. Det finns mycket arbete som pågår
  i kommuner och landsting-

 523. -och organisationer
  som vi ser som ett föräldraskapsstöd.

 524. MVC och BVC, alla
  de ordinarie strukturer som finns-

 525. -som inte är särskilt definierade
  som föräldraskapsstöd här och nu.

 526. Det är viktigt att komma ihåg. Det är
  de strukturerna som vi också stöttar-

 527. -och att olika verksamheter
  är en del av det.

 528. Det är bra, Kristina, att du
  sätter det här i en större kontext-

 529. -så att det inte bara handlar
  om metoder.

 530. Jag vill tacka er för att ni kom hit-

 531. -och tacka Madelene,
  Mantha och Kristina.

 532. Textning: Stina Hedin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Ämnesord:
Familjesociologi, Föräldrar och barn, Psykologi, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sociologi, Utvecklingspsykologi, Vuxenpsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Drogfokus 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Alkohol och hållbar framtid

Läkaren Sven Andreasson berättar om Alkoholpolitiskt forum. Med sin verksamhet vill de främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Här utgår han från FN:s globala hållbarhetsmål. Alkohol är en försvårande omständighet för att nå mål som exempelvis avskaffandet av fattigdom. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Narkotika som utvecklingshinder

På vilka sätt kan hela samhällen påverkas av narkotikaanvändningen? Erik Leijonmarck kommer från ECAD, European cities against drugs, en samarbetsorganisation för städer som arbetar mot narkotika och delar kunskap och information om förebyggande åtgärder men också behandlingsstrategier och kontroll. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

Peder Mathiasson arbetar på Riksidrottsförbundet och berättar hur samhället och idrotten måste samarbeta för att hitta lösningar på problemet med dopning inom idrotten. Ett problem som hindrar ett effektivt antidopningsarbete är att omfattningen underskattas. Det finns inte tillräckligt med forskning och inte heller någon som tar ansvar, ingen politisk strategi. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Tobak och hållbarhetsmålen

Margareta Pantzar, psykolog, psykoterapeut och verksam i Yrkesföreningar mot tobak, berättar om en positiv trend där användandet av tobak går ner. Men fortfarande får användandet förödande konsekvenser för den enskilde och samhället. Varje år dör 12 000 människor i Sverige till följd av tobaksbruk och samhällskostnaden är 35 miljarder kronor. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Skarpare reglering av tobak

En ny tobakslag väntas träda i kraft 2019. Vad kommer den att innebära? Här diskuteras lagen ur tre olika perspektiv. De medverkande är Josefin P Jonsson från enheten för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten, Helena Strömdahl som arbetar med alkohol- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen och Lars Lacke, tillståndshandläggare, Falkenbergs kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Öppna drogscener - forskning och samverkan

Narkotika hanteras öppet på flera platser i Stockholms län och på dessa platser etablerar unga personer ett drogmissbruk. Arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet kräver ett strukturerat polisarbete i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Olof Bratthall, polisinspektör, och Mia-Maria Magnusson, polisdoktorand från Polisregion Stockholm föreläser. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd

En föreläsning om den nya nationella strategin för föräldraskapsstöd. Kan strategin även vara ett stöd för det lokala och regionala hälsofrämjande och förebyggande arbetet? Medverkar gör Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro samt Mantha Kasagianni, socialsekreterare i Botkyrka kommun. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Insatser mot psykisk ohälsa och missbruk

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. Var tredje person som tvångsvårdas på LVM-hem uppger att de fått psykiatrisk vård någon gång under halvåret före inskrivningen. Läkaren Ingrid Rystedt har tillsammans med ett forskarteam prövat två olika behandlingsalternativ där insatserna samordnas runt individen. Inspelat den 17-18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Riskbruk och missbruk bland sextioplussare

Ökad välfärd har påverkat våra alkoholvanor. Dagens äldre dricker mer och oftare än tidigare generationer. Fler lever längre, även personer med ett missbruk. Hur kan vi förebygga och möta behov av stöd? Föreläser gör Annika Andreasson, projektledare för Hela människans projekt "Äldres hälsa och alkohol" samt Michaela Prochazka, utredare och samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Behövs medicinsk cannabis?

I Sverige har diskussionen kring medicinsk cannabis stundtals varit intensiv. Den har riskerat att bli en politisk fråga i stället för en fråga baserad på vetenskap. Här tas nya attityder med krav på mindre restriktioner upp. Medverkar gör Kerstin Käll, överläkare och Erik Leijonmarck, generalsekreterare för nätverket Europeiska städer mot narkotika. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i USA

Bertha Madras, professor i psykiatri på Harvard University i Boston, föreläser om utvecklingen av missbruk och beroende av opioida läkemedel. Ökningen har under de senaste åren lett till fler överdoseringar med dödsfall som följd. Detta ser man även i dagens Sverige, men där ligger vi ännu efter USA. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Fentanylanvändandets risker - situationen i Sverige

Tobias Eriksson, chefsöverläkare i beroendepsykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala, ger ett svenskt perspektiv på missbruket av Fentanyl. Enligt en rapport om narkotikarelaterade dödsfall har majoriteten av de som avlider till följd av droganvändning minst två substanser i kroppen. Fentanyl stillar smärta och effekten är ungefär hundra gånger starkare än morfin. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Drogfokus 2018

Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige

Liberaliseringsvågen gällande attityd och förhållningssätt i fråga om cannabis har intensifierats i västvärlden. Hur hanterar vi detta? Bertha Madras från Harvard University och Fred Nyberg från Uppsala universitet föreläser. Deltagare i panelen: Ing-Marie Wieselgren, Anna Bessö, Natalia Borg, Vivianne Macdisi, Tobias Eriksson, Pia Steensland, Charlotta Rehnman Wigstad och Nike Örbrink. Inspelat den 18 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

De finska romernas invandring och deras kamp

Diana Nyman är sakkunnig i romska frågor och föreläser om de finska romernas historia. Finska romer kom som socialpolitiska flyktingar till Sverige i slutet av 1950-talet och har fått kämpa hårt för sina rättigheter. Nyman ger en kronologi över viktiga händelser. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Det pirrar i kroppen

Många med intellektuell funktionsnedsättning har liten eller ingen erfarenhet av sex vilket skapar osäkerhet vid intimitet. Samtidigt är omgivningen ofta överbeskyddande. Sexologen Lotta Löfgren Mårtensson talar om problemet.