Titta

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Om UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Inspelningar från föreläsningsserien "Politisk förändring i en orolig värld". Inspelat den 9 oktober, 23 oktober samt 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld : Utveckling och välfärd i krympande kommunerDela
 1. Vi behöver ha strategier för hur
  vi hanterar en växande befolkning-

 2. -och växande städer. Men vi behöver
  också ha strategier och politik-

 3. -för att hantera motsatsen.

 4. Jag ska prata om förutsättningar
  för utveckling och välfärd.

 5. Jag skulle ha lagt till några ord.
  Jag skulle lagt till orden-

 6. -"i olika geografier"
  eller "i olika kontexter".

 7. Det är det som är min poäng.

 8. Att förutsättningarna
  för att arbeta med utvecklingsfrågor-

 9. -förutsättningarna för att uppfylla
  det kommunala välfärdsuppdraget-

 10. -ser väldigt olika ut
  i olika kommunala kontexter.

 11. Beroende på kommunens storlek,
  befolkningssammansättning osv.

 12. Det kommer jag att uppehålla mig vid.

 13. Jag kommer att prata
  utifrån tre nya böcker.

 14. Den första boken,
  "Att äga framtiden"-

 15. -är en antologi där flera forskare
  på olika universitet i Sverige-

 16. -har bidragit med kortare texter. Den
  finns på nätet och kan laddas ner.

 17. Om utmaningar i den kommunala sektorn
  i brett perspektiv.

 18. Boken "Dealing with Urban
  and Rural Shrinkage"-

 19. -handlar om utmaningar
  för krympande regioner i Sverige-

 20. -och i andra delar av Europa.
  Den har jag skrivit med kolleger-

 21. -som är intresserade av
  befolkningsminskningens konsekvenser.

 22. De finns på olika ställen i Europa.

 23. Den sista boken heter "Mindre många"
  och kom i somras.

 24. Den är framförallt resultatet
  av ett treårigt Formas-projekt.

 25. Den handlar om
  hur man kan jobba med utveckling-

 26. -och med det kommunala uppdraget
  när man blir gradvis färre-

 27. -och där befolkningen
  blir allt äldre.

 28. Jag tänkte uppehålla mig
  kring fyra punkter.

 29. Först ger jag en bakgrund
  till frågor som rör urbanisering-

 30. -ojämn befolkningsutveckling...

 31. Dra upp skillnaden mellan stad och
  land för en gemensam bild av läget.

 32. Och sen konsekvenser
  av en ojämn befolkningsutveckling.

 33. Vad innebär det? Vad har
  befolkningens utbredning och storlek-

 34. -egentligen för konsekvenser
  för kommunal utveckling och välfärd?

 35. Efter det tänkte jag prata om vilka
  åtgärder som lyfts fram i debatten.

 36. Hur har politiker och beslutsfattare-

 37. -på statlig, regional och kommunal
  nivå hanterat de här utmaningarna-

 38. -som blir av att man har
  en ojämn befolkningsutveckling?

 39. Till sist avslutar jag med att
  lyfta fyra centrala konfliktlinjer-

 40. -i den här diskussionen.
  Ibland blir diskussionen-

 41. -om kommunernas olika förutsättningar
  ganska instrumentell.

 42. Debatten handlar mycket om
  hur man med olika tekniska lösningar-

 43. -eller politiska interventioner
  kan skruva på ett politiskt system.

 44. Jag menar att man ibland i debatten-

 45. -duckar för en del helt grundläggande
  politiska värdekonflikter.

 46. Jag tar upp dem i slutet, så att
  vi går härifrån fulla av perspektiv-

 47. -och konfliktlinjer
  som är viktiga att diskutera.

 48. Lite bakgrund kring frågan.
  Jag visar två kartor.

 49. Den här har jag lånat av Nordregio,
  som har ett bra kartmaterial.

 50. Det är en karta över befolknings-
  utvecklingen i Sverige 2010-2016.

 51. Det är ingen dramatisk period
  i svensk befolkningsutveckling.

 52. Hade vi haft ett längre perspektiv
  ända bort till 70-talet-

 53. -så hade vi sett
  ännu tydligare förändringar.

 54. Det vi ser är att blå områden växer-

 55. -och de röda och orangea
  har ett vikande befolkningsunderlag.

 56. De mörkröda områdena är sådana som
  har ett vikande befolkningsunderlag-

 57. -för att det föds få barn.

 58. Det dör fler än det föds.
  Man har ett negativt flyttnetto.

 59. Det flyttar färre till platserna
  än vad det flyttar därifrån.

 60. I de orangea områdena
  har man ett positivt flyttnetto.

 61. Det flyttar människor dit-

 62. -men inte tillräckligt många för att
  kompensera för att det föds få barn.

 63. Det är viktigt att ha med sig.
  Man ser att befolkningstillväxt-

 64. -inte alls är en norm
  i det svenska samhället.

 65. Befolkningsminskning
  är precis lika mycket-

 66. -en planeringsförutsättning
  som befolkningstillväxt.

 67. Det ska man ha med sig
  apropå förväntningar på kommuner-

 68. -och när staten i olika sammanhang
  styr den kommunala sektorn.

 69. Här vänder vi på perspektivet.

 70. Den här kartan
  kommer från kolleger i Tyskland.

 71. Den visar befolkningsutvecklingen
  på lokal nivå i Europa-

 72. -mellan 2001 och 2011.

 73. Den har några år på nacken,
  men den är bra på så vis-

 74. -att den har data på lokal nivå.
  Det är en fördel i sammanhanget.

 75. Den visar inom-regional skillnad.

 76. Statistik på regional nivå
  kan ibland dölja det faktum-

 77. -att det inom en och samma region
  finns kommuner som krymper och växer.

 78. Det intressanta med kartan är att den
  visar att befolkningstillväxt är...

 79. ...en planeringsförutsättning på
  många platser, men långt ifrån alla.

 80. Tvärtom är det många platser i Europa
  som har som förutsättning-

 81. -att hantera
  ett vikande befolkningsunderlag.

 82. Stora delar av Portugal och Spanien.
  Stora delar av södra Italien.

 83. I princip hela östra Europa präglas
  av att man gradvis blir färre-

 84. -och att befolkningen
  gradvis blir äldre.

 85. Vi ser att Baltikum har genomgått
  en enorm demografisk omvandling-

 86. -efter Sovjetunionens fall.

 87. Vi ser att östra Tyskland är märkt-

 88. -av den utflyttning
  som skedde från östra Tyskland-

 89. -till västra Tyskland
  efter murens fall.

 90. Längs gränsen mellan Tyskland
  och Holland blir man gradvis färre-

 91. -och därmed också äldre.
  Det är en viktig bild att ha med sig.

 92. Ibland tror man att tillväxt
  och befolkningstillväxt-

 93. -är en planeringsförutsättning
  för alla platser. Det är inte så.

 94. Mitt argument är
  att vi behöver redskap och politik-

 95. -för att hantera befolkningstillväxt.

 96. Hur vi hanterar en växande befolkning
  och växande städer.

 97. Men vi behöver också strategier och
  verktyg för att hantera motsatsen-

 98. -nämligen att man blir färre
  på en plats.

 99. Vad spelar det för roll? Vad är
  konsekvenserna av att man blir färre-

 100. -eller fler på en plats?

 101. Vi har på CKS gjort flera studier där
  vi har ställt frågor till politiker-

 102. -om hur de upplever att samhället
  förändras när man blir gradvis färre.

 103. Andra har undersökt samma sak
  i en växande kontext.

 104. Jag kommer berätta lite grand
  om det också.

 105. Vi har frågat "vad får befolknings-
  förändringen för konsekvenser?".

 106. Då pratar våra politiker och
  tjänstepersoner på olika nivåer...

 107. De pratar om kommunen
  på många olika sätt.

 108. Om vi försöker sortera
  hur de pratar om kommunen-

 109. -så pratar de om kommunen
  som en välfärdsleverantör.

 110. Som en leverantör
  av vård, skola, omsorg.

 111. Som en samhällsbyggare.

 112. Som en aktör som utvecklar samhället
  på olika sätt.

 113. De pratar om kommunen
  som en politisk arena.

 114. Som en organisation där man
  fattar beslut och fördelar resurser.

 115. De pratar om kommunen som en
  förvaltning som hanterar de beslut-

 116. -som politiken fattar.

 117. De pratar om den som en stor arbets-
  givare. Inte minst i små kommuner-

 118. -är ofta kommunen
  en viktig arbetsgivare.

 119. I alla skepnader,
  oavsett hur man ser på en kommun-

 120. -är befolkningsunderlaget
  en viktig planeringsförutsättning.

 121. Hur många ska ha välfärd? Vilka
  är de? Hur stora är ungdomsgrupperna?

 122. Hur stora är andelen äldre?

 123. För kommunen som samhällsbyggare
  är det centralt var folk bor.

 124. Hur många som efterfrågar bostad
  och så vidare.

 125. Så att...
  Det vi kunde se i våra intervjuer-

 126. -var att befolkningens sammansättning
  och storlek-

 127. -har konsekvenser för kommunen
  på en rad olika nivåer.

 128. Vi gjorde en studie-

 129. -där forskaren Anders Lidström gjorde
  en intervjustudie med politiker-

 130. -i växande kommuner. Jag ska visa
  några av de slutsatser som han drog.

 131. I en växande geografi eller kommun-

 132. -är kommunen fortfarande
  en välfärdsleverantör.

 133. Men de frågor som hamnar på agendan
  är skolan och förskolan.

 134. Man har svårt
  att hinna med de behov som finns-

 135. -när barnen blir allt fler.

 136. Många pratar också om segregation
  som ett problem i den växande staden.

 137. Apropå kommunen som samhällsbyggare
  dyker frågor om bostadsbrist upp.

 138. De pratar om starka privata
  intressen, stora investeringar-

 139. -och stora investeringsbeslut.

 140. När de i växande kommuner pratar
  om kommuner som en politisk arena-

 141. -pratar de om konflikter
  kring expansion-

 142. -och också om att avståndet mellan
  politiker och medborgare är stort.

 143. Att det kan skapa utmaningar.

 144. De pratar om att kommunerna
  är stora organisationer-

 145. -med specialister
  som är duktiga på sin sak-

 146. -men har svårt
  att anlägga ett helhetsperspektiv-

 147. -på de utvecklingsprocesser
  som de är en del av.

 148. De pratar om att de behöver göra
  stora personalkrävande satsningar.

 149. Man har ett konstant rekryterings-
  behov i stora, växande kommuner.

 150. När vi ställer samma frågor
  i små och krympande kommuner-

 151. -är det samma tematik som dyker upp,
  men på ett annat sätt.

 152. Det är fortfarande så att skola
  och förskola är en huvudvärk för dem.

 153. Det är inte växande barnkullar
  som är problemet, utan tvärtom.

 154. Ett krympande elevunderlag, och
  svårigheter att hålla kvar skolorna.

 155. Skolnedläggningar är en vanlig
  konfliktfråga i den här kontexten.

 156. Apropå kommunen som samhällsbyggare-

 157. -så pratar man om tomma bostäder,
  men också brist på bostäder.

 158. De bostäder som finns uppfyller inte
  de krav som man har i dag.

 159. Kommunen
  blir ensam som samhällsbyggare-

 160. -när befolkningen
  blir långsamt färre och äldre.

 161. Det finns inga investerare som
  vill bygga, som i de större städerna.

 162. När de pratar om kommunen
  som demokratisk arena-

 163. -pratar de om anpassningskonflikter.
  Att anpassa organisationen-

 164. -utifrån att man blir färre.

 165. De pratar också om en närhet mellan
  de som fattar beslut och medborgarna.

 166. Att det är bra, men att det också kan
  vara svårt i det nära förhållandet-

 167. -mellan beslutsfattarna
  och de som berörs.

 168. Det kan vara svårt att fatta beslut-

 169. -som uppfattas som känsliga
  eller negativa-

 170. -eller som drabbar enskilda
  på ett svårartat sätt.

 171. De säger om sig själva
  som förvaltningsorganisationer-

 172. -att "vi är en liten organisation
  som inte har råd med specialister".

 173. "I vår organisation
  är alla generalister."

 174. Poängen är att även om kommunsektorn
  på ytan ser likadan ut-

 175. -och man förstår en kommun på samma
  sätt oavsett var man ställer sig-

 176. -har de olika utmaningar att hantera-

 177. -beroende på om de är en växande
  eller krympande kommun.

 178. Utmaningarna ser lite olika ut
  beroende på var man ställer sig.

 179. Nästa fråga som kan resas i relation
  till det, är vilka utmaningar-

 180. -som politiker och beslutsfattare-

 181. -och personer i ledande positioner
  i kommunal förvaltning...

 182. Vilka redskap
  har de att hantera de utmaningarna?

 183. Vilka förutsättningar har det
  kommunala ledarskapet att hantera-

 184. -de utmaningar som vi har pratat om?

 185. På en nivå är det så att den svenska
  kommunsektorn är väldigt homogen.

 186. Alla kommuner, oavsett om vi står
  i Sorsele eller Sundbyberg-

 187. -har samma ansvarsportfölj.
  De ska följa samma kommunallag.

 188. De har samma valprinciper,
  de lyder under samma förvaltningslag-

 189. -och samma plan- och bygglov.

 190. På ett sätt ser ledarskapets
  förutsättningar exakt likadana ut-

 191. -oavsett om vi rör oss i en
  tät geografi eller på landsbygden.

 192. Men om vi borrar i frågan
  och funderar på-

 193. -förutsättningarna i praktiken-

 194. -ser vi
  att bilden ser helt annorlunda ut.

 195. Det här är några exempel
  på ledarskapsförutsättningar-

 196. -som våra informanter har lyft
  i de intervjuer som vi har gjort.

 197. Jag kan ta några exempel.
  I en stor och växande kommun-

 198. -så kan den främsta utmaningen
  vara att hantera expansion.

 199. I en liten kommun är den främsta
  utmaningen att anpassa verksamheten-

 200. -utifrån att man blir allt färre.

 201. Frågar vi dem i en växande kommun
  om deras främsta politiska kapital-

 202. -vad det är som ger politisk poäng
  till en ledare i en växande kommun-

 203. -är det ofta tillväxt. Att visa
  att man är en attraktiv kommun-

 204. -att visa att man har en inflyttning
  som är positiv.

 205. Att visa att man har
  ett dynamiskt näringsliv.

 206. Frågar man vad som ger politiskt
  kapital till en krympande kommun-

 207. -vad som ger politiska poäng,
  kan man inte luta sig mot tillväxten-

 208. -och hämta
  sina politiska poänger där.

 209. Där är snarare den politiska ledarens
  kapital att vara folkets röst.

 210. Att stå på gemene mans sida,
  att vara en företrädare för folket.

 211. Det leder till problem
  när de valda representanterna-

 212. -måste fatta
  kännbara prioriteringsbeslut.

 213. Vilket man behöver göra
  om man blir gradvis färre och äldre.

 214. Utmaningarna ser olika ut
  i växande och krympande geografier.

 215. Och ledarskapets förutsättningar
  är olika-

 216. -beroende på om organisationen
  är stor eller liten.

 217. Det är viktigt att ha med sig
  när man funderar på kommunsektorn-

 218. -och i förlängningen funderar på-

 219. -vilka styrmedel staten har
  i relation till kommunen.

 220. Och när staten har förväntningar
  på vad kommunerna ska göra.

 221. Lite kort om åtgärder, då.

 222. Frågan om stad och land har
  diskuterats ganska mycket på sistone.

 223. Vi har haft en debatt
  om ungas flykt från landsbygden.

 224. Vi vet att många unga människor
  lämnar landsbygden i dag.

 225. Väldigt få flyttar tillbaka.

 226. Många kommuner har en förhoppning om
  att de unga som flyttar-

 227. -ska flytta tillbaka
  efter att de har utbildat sig.

 228. Flera forskare i Sverige och
  undersökande journalister har visat-

 229. -att så inte är fallet.

 230. Den absoluta merparten av Sveriges
  kommuner tappar sin yngre befolkning.

 231. Långtidsutredningen
  skrev en rapport om...

 232. ...demografins regionala utmaningar.

 233. Landsbygdskommittén
  har jobbat med frågan.

 234. Det pågår en översyn av kostnads-
  utjämningen för att balansera-

 235. -strukturella ojämlikheter mellan
  växande och krympande kommuner.

 236. Det pågår en kommunutredning
  som undersöker-

 237. -hur man kan stärka de små, krympande
  kommunernas strategiska kompetens-

 238. -strategiska förmåga och bärkraft.

 239. Debatten om stad och land och olika
  förutsättningar för kommunsektorn-

 240. -är nånting som har intensifierats
  de senaste tre, fyra åren.

 241. Om man tittar på vilka åtgärder
  som har lyfts fram i debatten-

 242. -hur vill olika politiska företrädare
  lösa den här situationen-

 243. -eller hantera
  de olika förutsättningar som finns-

 244. -så ser det ut ungefär så här.

 245. De förslag på åtgärder
  som har lyfts fram i betänkanden-

 246. -i offentliga utredningar
  och i den offentliga debatten...

 247. En typ av åtgärd
  är ökat statligt stöd på olika sätt.

 248. Vi har debatterat de statliga jobbens
  lokalisering. Var ska de finnas?

 249. Det pågår ett aktivt arbete
  för att utlokalisera statliga jobb.

 250. Det har diskuterats
  var de ska finnas nånstans.

 251. De har ofta hamnat i residensstäderna
  i andra län än i Stockholm-

 252. -men det pågår åtminstone
  en diskussion om huruvida...

 253. ...statsförvaltningens lokalisering
  kan jämna ut förutsättningarna-

 254. -i den svenska kommunsektorn.
  Det finns en diskussion-

 255. -om riktat näringslivsstöd
  till de struktursvaga regionerna.

 256. Det pågår en översyn av
  utjämningssystemen för att på så vis-

 257. -adressera
  de olika förutsättningar som finns.

 258. Ett annat förslag
  som har nämnts i debatten-

 259. -är en förändrad kommunindelning.

 260. Att större kommuner skulle kunna göra
  att de minsta och struktursvagaste-

 261. -skulle klara av sitt uppdrag bättre.

 262. Det finns ett motstånd mot det
  i den svenska debatten.

 263. Ett välgrundat motstånd, tror jag.
  Det finns få som på allvar tror-

 264. -att de riktigt ytstora
  och glesa kommunerna i norra Sverige-

 265. -på allvar skulle tjäna nåt
  på att bli ännu större.

 266. Den fråga som reses allt oftare,
  och som har ett större stöd-

 267. -är mellankommunal samverkan.

 268. Det är nog modeordet
  i kommundebatten just nu.

 269. Idén om att kommuner ska samverka
  kring vissa grundläggande saker.

 270. Att dela tjänster och service
  med varandra förs ofta fram-

 271. -som en lösning för de små kommuner,
  som är så små-

 272. -att de har svårt att hantera
  sina grundläggande uppdrag.

 273. Ett annat förslag som har dykt upp
  är det här med asymmetri.

 274. Asymmetriska lösningar.

 275. Idén om asymmetri bygger på
  att man ska frångå den här idén-

 276. -om att alla kommuner oavsett storlek
  och befolkningsunderlag-

 277. -ska ha samma uppgifter
  och ansvarsportfölj.

 278. Idén om asymmetri bygger på
  att kommuner med svag kapacitet-

 279. -ska slippa vissa uppgifter. Bli
  fråntagna eller befriade från dem-

 280. -som anses för svåra för dem. Vissa
  har också fört fram i den debatten-

 281. -att stora kommuner,
  de allra största-

 282. -skulle kunna ta över uppgifter
  som ligger på staten-

 283. -för att man tror att de kan lösa dem
  på ett bättre sätt än staten.

 284. Jag tror inte att debatten om
  asymmetri kommer leda till några...

 285. ...faktiska förslag.

 286. Det blir mest en teoretisk diskussion
  om huruvida det är möjligt att ha...

 287. ...en asymmetrisk kommunsektor.
  Motståndet mot det är stort.

 288. Dessutom finns en diskussion
  om hur man med effektiviseringar-

 289. -och innovation, kan göra att små
  kommuner klarar sitt uppdrag bättre.

 290. Det finns en diskussion som handlar
  om en tydligare anpassningspolitik.

 291. Att vi inte bara behöver politik för
  tillväxt, utan konkreta strategier-

 292. -för hur man på ett genomtänkt sätt
  kan anpassa en kommuns organisation-

 293. -och verksamhet efter
  ett minskande befolkningsunderlag.

 294. Min egen uppfattning är att många
  av de åtgärderna är ganska tekniska.

 295. De handlar om att försöka hitta
  strukturella förändringar-

 296. -som gör det lättare för kommunerna
  att hantera sin ansvarsportfölj.

 297. Många åtgärdsförslag duckar för några
  helt grundläggande konfliktlinjer-

 298. -som jag tror den svenska debatten
  skulle tjäna på att ta upp.

 299. Åtminstone skulle det bli roligare
  att titta på tv om de tog sig an det.

 300. Jag ska presentera fyra
  konfliktlinjer, som det vore roligt-

 301. -om fler politiker vågade prata om.
  Den första konflikten-

 302. -handlar om huruvida tillväxt
  ska vara ett övergripande mål.

 303. Så är det i dag. Vi har en förväntan
  om att tillväxt är ett mål överallt.

 304. Det tycker jag man kan ifrågasätta,
  på lite olika sätt.

 305. Man kan ifrågasätta
  om Dorotea ska ha tillväxt som mål-

 306. -trots att de har haft ett
  vikande befolkningsunderlag i 40 år.

 307. Eller att Dorotea är den plats
  som ska ha tillväxt som mål-

 308. -just för att de inte
  har växt på länge.

 309. Ska Sundbyberg verkligen ha som mål
  att växa eller bli fler?

 310. Det kanske är trångt nog som det är.
  Det är fråga nummer ett.

 311. Vilken position ska tillväxt ha
  som politiskt mål i vårt samhälle?

 312. Den andra konfliktlinjen är
  huruvida urbanisering ska motverkas.

 313. Vi såg att det fanns skillnader
  mellan områden som växer och krymper.

 314. Ska vi acceptera att det sker,
  eller motverka det på nåt sätt?

 315. I så fall hur
  och med vilka styrmedel?

 316. När man pratar om det, är det många
  som med styrmedel nämner insatser-

 317. -som får fart på tillväxten på lands-
  bygden och får folk att flytta dit.

 318. Men om man ska bromsa urbaniseringen-

 319. -behövs styrmedel
  som motverkar tillväxt och expansion-

 320. -på de platser som växer.

 321. Ska vi motverka urbaniseringen
  på riktigt krävs både gas och broms.

 322. Vill vi det?

 323. Det är en värderingsfråga, som
  fler politiker borde våga prata om.

 324. Den tredje frågan: Om vi nu har
  en ojämn befolkningsutveckling...

 325. Kanske svarade vi nej på frågan
  om urbaniseringen kan motverkas.

 326. Ställer då urbaniseringen och
  den ojämna befolkningsutvecklingen-

 327. -ett större krav
  på geografisk solidaritet?

 328. Ska vi förvänta oss en
  ännu större omfördelning av värden-

 329. -från de växande områdena
  till de krympande? Hur motiveras det?

 330. Hur kan vi i så fall motivera det
  ur ett nationellt perspektiv?

 331. Den fjärde konfliktlinjen, som har
  varit uppe lite grand till debatt-

 332. -handlar om huruvida samhället ska
  organiseras på samma sätt överallt.

 333. Det här med likvärdighet
  har varit en fundamental princip-

 334. -i den svenska välfärdsmodellen.
  Vi ska ha samma rätt till vård-

 335. -och till skola oavsett i
  vilken kommun i Sverige som vi bor i.

 336. Kanske ser samhället så olika ut
  att förutsättningarna-

 337. -att leverera välfärd är så olika,
  att vi ej kan ha samma förväntningar-

 338. -på skolans organisering i Sorsele
  som vi har i Sundbyberg.

 339. Det kan i praktiken leda till att
  det är omöjligt att bedriva skola-

 340. -i de glesaste geografierna. Det
  är en konflikt fler borde diskutera.

 341. Ska vi överge idén om likvärdighet?

 342. Eller ska samhället kunna organiseras
  på olika sätt beroende på geografin?

 343. Så.

 344. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utveckling och välfärd i krympande kommuner

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet, berättar om aktuell forskning. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Ekonomisk utveckling, Förvaltning, Kommunal planering, Kommunalpolitik, Kulturgeografi, Samhällsvetenskap, Sveriges förvaltning, Välfärd
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den politiska geografin under omförhandling

Hur stora ska kommuner och regioner vara och vilka uppgifter ska de ha? Bo Persson, docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Borde vi ha färre kommuner?

Borde kommuner och regioner slås samman för att bli mer effektiva och slagkraftiga? Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, diskuterar drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar utifrån aktuell forskning. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den lokala politikens digitala utmaningar

Under valrörelsen 2018 användes digitala medier på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Digitaliseringens omvandling

Mariana S Gustavsson, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser om digitalisering inom offentlig sektor. Vad ser man för utmaningar och möjligheter? Och hur arbetar man för att skapa utveckling? Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Utveckling och välfärd i krympande kommuner

Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet, berättar om aktuell forskning. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Lokal attraktionskraft

Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Idag är EU, staten, regionerna och kommunerna involverade i att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Albin Olausson Algotson, doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Karl Marx och arbetets värde

Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock inte marxismen högt i kurs, vilket vänsterpartisten Johan Lönnroth fått erfara.