Titta

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Om UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Inspelningar från föreläsningsserien "Politisk förändring i en orolig värld". Inspelat den 9 oktober, 23 oktober samt 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld : Lokal attraktionskraftDela
 1. De tyckte att kommunerna
  var väldigt mycket det här.

 2. De jobbar alldeles för enskilt
  och har inga tydliga målbilder.

 3. Jag tänkte att vi skulle dyka ner
  i kommunerna.

 4. Vad gör de egentligen
  på det här området?

 5. Vilket område då,
  kan man ju fråga sig.

 6. Det här utvecklingspolitiska området
  är ett svårfångat politikområde-

 7. -som jag försöker skriva
  min avhandling om-

 8. -och därigenom göra begripligt
  på nåt sätt.

 9. Det finns ju
  ett nationellt politikområde-

 10. -som heter
  "regional tillväxtpolitik".

 11. Tidigare har det hetat
  "regional utjämningspolitik".

 12. Utgiftsområde nitton i statsbudgeten.

 13. Det är alltså statens politik
  för att hantera-

 14. -och utjämna de här olikartade-

 15. -skillnaderna som kommunerna har.

 16. Det finns ju en lokal politik
  här också.

 17. Kommunerna gör en massa saker
  som har att göra-

 18. -med den statliga,
  nationella regionalpolitiken-

 19. -men som ändå är lokal
  och fristående-

 20. -från den statliga,
  nationella politiken.

 21. Jag kallar det här för lokal,
  strategisk utvecklingspolitik.

 22. De här punkterna tänkte jag prata om.

 23. Gammalt och nytt
  i utvecklingspolitiken.

 24. Hur har det sett ut tidigare
  och vad är det vi ser i dag?

 25. Nånting om styrfilosofierna här.

 26. Det kopplar till gammalt och nytt,
  hur det förändrats över tid.

 27. Sen kommer vi in på de utvecklings-
  professionella tjänstemännen.

 28. Personer som jobbar med utvecklings-
  frågorna i svenska kommuner.

 29. Vad är de för personer, egentligen?

 30. Men vi börjar från början,
  tänkte jag säga.

 31. Om vi ska spåra det vi ser i dag:

 32. Var kommer den strategiska
  utvecklingspolitiken ifrån?

 33. Det här springer från
  nån form av näringspolitik-

 34. -som man lite diffust
  kan säga började växa fram-

 35. -i de svenska kommunerna
  under 80-talet.

 36. Den första forskningen om det här
  kom på sent 80-tal, 90-tal-

 37. -när man började prata om
  en kommunal näringslivspolitik-

 38. -och industripolitik.

 39. Möjligen uppstod
  den här lokala politiken-

 40. -till följd av strukturomvandlingar
  i kommuner-

 41. -och industrinedläggningar
  som drabbade många kommuner hårt.

 42. Det skapades en idé om att det fanns
  en stark konkurrenssituation-

 43. -mellan kommuner
  där man konkurrerade-

 44. -om näringslivsetableringar
  och så vidare.

 45. Näringspolitiken syftade tydligt
  till att behålla-

 46. -eller skapa nya arbetstillfällen-

 47. -i kommuner.

 48. Det var då, det. Sen tycker jag mig
  se nåt annorlunda i dag.

 49. Den här snävare näringspolitiken
  finns fortfarande kvar-

 50. -men det är nåt mer vi ser i dag.

 51. Det jag kallar för
  en strategisk utvecklingspolitik-

 52. -är en breddning av den tidigare-

 53. -lite snäva näringspolitiken.

 54. Det kan förklaras med
  att man börjat bejaka-

 55. -fler dimensioner av hållbarhet.

 56. Hållbarhetsbegreppet
  har ju verkligen kommit in-

 57. -i den här utvecklingspolitiken
  med full kraft.

 58. Vi pratar inte längre bara om
  den ekonomiska hållbarheten-

 59. -eller tillväxt mätt i BNP
  eller befolkningssiffror-

 60. -utan också social
  och ekologisk hållbarhet.

 61. Nåt annat som kännetecknar
  strategisk utvecklingspolitik-

 62. -är att den ofta är tvärsektoriell
  till sin natur.

 63. Den spänner över flera traditionella
  kommunala sektorer.

 64. Tidigare kunde näringspolitiken
  oftast organiseras och styras-

 65. -genom ett näringslivskontor
  eller en näringslivsavdelning.

 66. Utvecklingspolitiken tar sig ut
  i flera kommunala förvaltningar.

 67. Den kan komma in i utbildnings-
  politiken, socialpolitiken-

 68. -i den fysiska bebyggelsen
  och så vidare.

 69. Den har
  en tydligare lokal förankring.

 70. Man försöker definiera de lokala
  problemen och utmaningarna-

 71. -och hitta lokala lösningar
  på dem också.

 72. Det gör att det blir ganska svårt
  att faktiskt definiera-

 73. -vad det rent konkret går ut på.
  Vad gör man?

 74. Det ser helt enkelt väldigt olika ut-

 75. -men det har gemensamt att
  det syftar till att utveckla platsen.

 76. Kommunen som plats
  att leva och bo på.

 77. Var kommer den ifrån,
  den strategiska utvecklingspolitiken?

 78. Är det ett resultat av att kommunerna
  hittat på det själva?

 79. Att de måste jobba med platsens
  utveckling på ett annat sätt.

 80. Ja, kanske.

 81. Kommunerna har starka incitament,
  så klart-

 82. -för att arbeta med
  att utveckla kommunen-

 83. -till en bättre plats att bo på.
  Det är givet att det är så.

 84. Jag tycker mig också kunna se ganska
  subtila signaler av statlig styrning.

 85. Staten försöker uppmuntra kommunerna
  att arbeta mer strategiskt.

 86. Inom den statliga regionalpolitiken-

 87. -ser vi, Josefina och jag,
  lite signaler-

 88. -på att kommunerna har fått
  en viktigare roll.

 89. Det är ju regionerna, eller
  länsstyrelsen i några fall-

 90. -som har det regionala
  utvecklingsansvaret...

 91. ...så att säga rent juridiskt,
  att jobba med de här frågorna.

 92. Men mer och mer av projektmedel
  från Tillväxtverket-

 93. -verkar gå rakt ner i kommunerna.

 94. Det finns starka indikationer på att
  kommunerna fått en viktigare roll-

 95. -i det här politikområdet.

 96. Läser man regeringens
  regionalpolitiska strategi-

 97. -så pratar man mycket
  om att var och en av kommunerna-

 98. -ska bidra till Sveriges utveckling.

 99. Alla ska bidra på sina villkor,
  och så vidare.

 100. Det här kan tolkas som-

 101. -att kommunerna har fått
  en ökad betydelse-

 102. -och staten vill se att kommunerna
  gör ett större arbete på det området.

 103. Den kanske tydligaste signalen
  vi har på det här-

 104. -är en statlig utredning
  som pågår just nu:

 105. "Stärkt kapacitet i kommunerna
  för att möta samhällsutvecklingen."

 106. Den stärkta kapaciteten...
  När man läser direktiven-

 107. -och hör när huvudsekreterare
  Sverker Lindblad pratar om det här-

 108. -handlar det om
  en strategisk kapacitet-

 109. -att hantera de lokala problemen-

 110. -med lokalt anpassade lösningar.

 111. Så.

 112. Om vi ska försöka närma oss vad den
  här strategiska utvecklingspolitiken-

 113. -faktiskt går ut på och vilka
  styrningsidéer som ligger bakom den-

 114. -så skulle vi kunna göra
  den här uppdelningen:

 115. Angående den generella frågan
  "hur styr staten samhället?"-

 116. -så pratar man om government-
  och governancestyrning-

 117. -där governmentstyrning står för
  en traditionell form av styrfilosofi-

 118. -där staten genom hårda styrmedel-

 119. -som lagar, skatter och förordningar-

 120. -styr på distans, kan man säga-

 121. -och upprätthåller en tydlig distans-

 122. -till det samhälle
  man avser att styra.

 123. Governance är nåt man börjat prata
  om... Ja, det är inte nytt längre.

 124. Det har man pratat om i forskningen
  i minst tjugo år.

 125. Det pekar på mer mjuka styrformer-

 126. -där staten har närmat sig
  och luckrat upp-

 127. -gränserna mellan offentligt
  och privat.

 128. Det handlar om mjukare form
  av styrning genom partnerskap-

 129. -nätverk,
  man försöker skapa gemensamma mål-

 130. -inom det område man försöker styra.

 131. I slutet av 90-talet presenterades
  den här governancestyrningen-

 132. -som nånting väldigt nytt-

 133. -men har man
  lite historisk förståelse-

 134. -av hur den svenska staten har jobbat
  så ser man-

 135. -att mycket av det här är likt
  gamla korporativa styrmodeller-

 136. -där staten gör gemensam sak
  med de man vill påverka.

 137. Det har också påpekats
  att governancestyrningen-

 138. -är det enda sättet att styra när
  det gäller komplexa samhällsproblem.

 139. Det som i litteraturen kallas
  "wicked problems"-

 140. -som är svåra för staten att komma åt
  när man styr på distans.

 141. Man måste närma sig problemet.

 142. Det handlar om socialt utanförskap
  och saker-

 143. -som inte med lätthet kan styras
  genom lagar, skatter eller så.

 144. Government och governance i den
  lokala utvecklingspolitiken, då.

 145. Governmentstyrningen,
  om vi pratar i kommunernas fall-

 146. -skulle till exempel vara sånt-

 147. -som snabb och effektiv handläggning-

 148. -av olika ärenden från företag
  och sånt där.

 149. Bygglovsärenden, livsmedels-
  tillståndsärenden och så vidare.

 150. Alla såna servicetjänster-

 151. -som kommunerna har gentemot
  det lokala näringslivet.

 152. Saker som rättssäkerhet
  i den prövningen och opartiskhet-

 153. -är naturligtvis viktigt också.

 154. Så den här governmentstyrningen
  - det är ganska mycket i den-

 155. -som den här snävare näringspolitiken
  egentligen handlar om.

 156. Att skapa schysta förutsättningar för
  företag att bedriva verksamhet på.

 157. Governancestyrningen
  inom det här området-

 158. -är det man pratat väldigt mycket om
  i forskningslitteraturen-

 159. -och även i policysammanhang
  i kommuner och regioner-

 160. -och på olika typer av
  forskningsinstitut och så vidare-

 161. -som håller på med mer praktiskt
  inriktad forskning om det här.

 162. Där har man fokuserat väldigt mycket
  på partnerskap och nätverk.

 163. Man får intryck av att hela den
  lokala och regionala utvecklingen-

 164. -styrs genom governancestyrformer-

 165. -men det är inte riktigt sant.

 166. Governmentstyrningen finns kvar
  och är viktig-

 167. -inom den del av det här som är
  den snävare näringspolitiken.

 168. Ett annat sätt att skapa lite
  tankestruktur kring det här-

 169. -är med den här modellen-

 170. -som var ett resultat
  av en forskningsrapport-

 171. -som Josefina och jag
  skrev för nåt år sen.

 172. Vi intervjuade folk som jobbade med
  de här frågorna och såg ganska snart-

 173. -att de pratade mycket
  om målbildsformuleringen-

 174. -och genomförandet av
  den strategiska utvecklingspolitiken.

 175. Jag ska snabbt förklara modellen.

 176. Om vi tänker fritt kring
  målbildformuleringen kan vi tänka-

 177. -att den kan ske enhetligt, att vi
  formulerar en enhetlig målbild-

 178. -för hur den lokala utvecklingen
  ska se ut.

 179. Eller så kan vi ha en pluralistisk
  målbild, med en mer liberal hållning.

 180. Det kan finnas parallella målbilder-

 181. -och det är inte kommunens jobb
  att skarpt formulera målbilden.

 182. Genomförandet från kommunens sida
  kan ske väldigt enskilt-

 183. -att kommunen jobbar själv
  på distans-

 184. -med att försöka genomföra målbilden-

 185. -eller mer interaktivt, i
  governanceformer som vi såg tidigare.

 186. Det pratas mycket i litteraturen
  och i alla policysammanhangen-

 187. -om att det är governance
  som gäller här.

 188. Det vi såg när vi tolkade vad
  de här personerna egentligen sa-

 189. -var att de tycker att kommunerna
  var väldigt mycket det här.

 190. De jobbar alldeles för enskilt-

 191. -och de har inga tydliga målbilder.

 192. Vi kallade det "kommunen som genom-
  förande organisation utan kompass".

 193. Man gör saker utan ett övergripande
  mål kring vad det ska leda till.

 194. Det som var ännu tydligare är
  att det är den här tänkta kommunen-

 195. -uppe i det andra hörnet...

 196. En kommun med en enhetlig målbild som
  jobbar interaktivt för att nå den.

 197. "Kommunen som en nätverksaktör
  och arena för samförståndsbyggande."

 198. Det är dit man vill. Det är idealet.

 199. Men i praktiken tycker man inte
  att man är där.

 200. Jag ska återkomma lite till det också
  i mina slutsatser.

 201. Vi hoppar i stället vidare till
  tjänstemännen inom det här området.

 202. En säker indikation på att det har
  hänt nåt inom det här politikområdet-

 203. -är att det dykt upp
  en massa nya titlar på personer-

 204. -som jobbar
  i den kommunala förvaltningen.

 205. Det är inget som har skett i år-

 206. -men om vi går tillbaka
  femton år i kommunerna-

 207. -så hade vi
  inte alls så många personer-

 208. -som kallade sig för det här.

 209. Det finns en väldig massa
  utvecklingsstrateger-

 210. -som jobbar utifrån
  ett geografiskt perspektiv-

 211. -och ska utveckla kommunen som plats.

 212. Då kan man kalla sig
  "utvecklingsstrateg"-

 213. -"landsbygdsutvecklare"
  eller nåt i den stilen.

 214. Det finns också mer sektorsinriktade
  utvecklingsstrateger-

 215. -som jobbar med nån särskild fråga.
  Det kan vara jämställdhetsstrateg-

 216. -folkhälsostrateger
  eller integrationsstrateger.

 217. Det här tänker vi säger nånting.

 218. Det har hänt nåt
  inom det här området.

 219. Man jobbar med frågorna
  på ett lite annat sätt...

 220. ...än man har gjort innan-

 221. -när man har börjat anställa
  de där strategerna-

 222. -som ett resultat av att man
  identifierat jämställdhets-

 223. -folkhälso- eller
  integrationsproblem-

 224. -och helt enkelt tillsatt personer
  för att arbeta strategiskt-

 225. -med de här problemen.

 226. Vad kan vi säga mer,
  och karakterisera de här personerna?

 227. De jobbar ju
  inom svårstyrda politikområden.

 228. Vi konstaterade tidigare att det ofta
  är tvärsektoriella politikområden.

 229. Det är svårstyrt. Det är frågor som
  berör flera kommunala förvaltningar-

 230. -och det gör ju deras jobb
  lite knepigt.

 231. När vi intervjuar de här personerna
  ger flera uttryck för-

 232. -att en stor del av deras arbete
  går ut på-

 233. -att tjata på att folk
  i de olika kommunala förvaltningarna-

 234. -ska jobba med de här frågorna.

 235. Om du är folkhälsostrateg:

 236. Det finns ingen folkhälsoförvaltning
  i kommunerna.

 237. Det spänner över flera förvaltningar.

 238. Det är deras uppdrag att se till att
  det här görs i olika förvaltningar-

 239. -på politikområden
  som till sin natur-

 240. -är tvärsektoriella
  och kräver samverkan.

 241. Mycket av deras arbetstid
  går ut på att syssla med samverkan.

 242. Både intern samverkan i kommunen
  med olika förvaltningar-

 243. -och andra aktörer,
  som den lokala företagarföreningen-

 244. -och föreningslivet,
  men även vanliga enskilda medborgare.

 245. Där ser vi
  att det här politikområdet också...

 246. ...kännetecknas
  i ganska stor utsträckning-

 247. -av direktdemokratiska inslag.

 248. För att identifiera problemen
  och lösningarna-

 249. -använder man sig ofta av
  direktdemokratiska inslag-

 250. -som medborgardialog, referens-
  grupper, referensråd och så vidare.

 251. Det kan vara byalagsråd och så.

 252. Man får politisk input den vägen.

 253. De har en hög grad av autonomi,
  de här tjänstemännen-

 254. -som jobbar som utvecklare
  och strateger.

 255. Det verkar inte som om politiken
  styr deras arbete så väldigt mycket.

 256. De formar sina arbetsuppgifter
  mycket på egen hand-

 257. -utifrån de övergripande mål
  som finns med deras arbete.

 258. Det kan tolkas att de sysslar med
  nån sorts lobbying från insidan.

 259. Man lobbar för frågorna,
  men själva är de ganska begränsade.

 260. De kan inte göra praktiskt arbete
  själva utan är beroende-

 261. -av att andra
  vill jobba med de här frågorna.

 262. Både andra kommunala tjänstemän
  i de olika förvaltningarna-

 263. -och andra samhällsaktörer,
  helt enkelt.

 264. Vi gjorde en liten pilotenkät-

 265. -som redovisas i en kommande rapport.

 266. Det vi intresserade oss för var:
  Var i policyprocessen-

 267. -befinner sig de här utvecklings-
  professionella tjänstemännen?

 268. Ett vanligt sätt att se på policy-
  processen - hur skapas politik? -

 269. -är att det börjar
  med ett agendasättande.

 270. Frågan måste helt enkelt upp
  på den politiska dagordningen.

 271. Sen formulerar politiken
  nån policy utifrån det.

 272. Sen implementeras
  och utvärderas det här.

 273. En traditionell byråkratroll-

 274. -skulle vara att man sysslar
  med implementering.

 275. Agendasättande
  och formulering av policy-

 276. -är nåt vi traditionellt sett
  ser som politiska arbetsuppgifter.

 277. Utvärderingar är det i ganska hög
  grad tjänstemän som sysslar med.

 278. Det här är svårt att mäta.
  Vi har funderat på det bästa sättet.

 279. När vi ställer frågor
  i den här pilotenkäten-

 280. -så får vi ändå svar som indikerar-

 281. -att tjänstemännen tycker att de
  är mest aktiva i den första fasen-

 282. -när man ska resa frågorna.

 283. När man ska sätta frågorna
  på den politiska dagordningen.

 284. De måste upp på agendan.

 285. Och sen är det egentligen
  andra personer-

 286. -som sysslar med att formulera
  och framför allt implementera-

 287. -den här politiken.

 288. Det här ger stöd till påståendet-

 289. -att det de sysslar med i stor ut-
  sträckning är lobbying från insidan.

 290. Men en sanktionerad lobbying. Nån har
  anställt dem för att jobba så här.

 291. Då kommer vi in på politiken
  i utvecklingspolitiken.

 292. Var finns den, egentligen?

 293. Hur och var skapas den här politiken?

 294. Jag har varit inne lite på det.

 295. Men för att förenkla det här lite-

 296. -så skulle jag vilja påstå...

 297. Från början är ju utveckling
  och tillväxt-

 298. -och andra utvecklingsfrågor
  som jämställdhet-

 299. -och folkhälsa som kan vara
  lokala problem som måste hanteras-

 300. -för att vi ska utveckla samhället
  ganska högt flygande mål.

 301. De är ganska okontroversiella,
  de här målen.

 302. De är varken unika
  för våra svenska kommuner-

 303. -eller för Sverige som nation,
  utan de kommer nån annanstans ifrån.

 304. Där görs politiken i nån mån,
  och sen görs också politiken...

 305. Det görs en lokal anpassning
  på tjänstemannanivån...

 306. ...där tjänstemännen
  i de direktdemokratiska forumen-

 307. -som i medborgardialogerna
  och näringslivsnätverken-

 308. -gör en lokal anpassning
  av de ganska högtflygande målen.

 309. Vad jag tror saknas
  är den lokala politiska styrningen.

 310. Var befinner sig
  de kommunala folkvalda i det här?

 311. Jag ska återkomma lite
  till det senare.

 312. Det finns starka indikationer på
  att de blir lite sidesteppade...

 313. ...i formuleringen av-

 314. -den strategiska utvecklings-
  politiken. Det kan ha vissa problem.

 315. Om jag ska göra några
  sammanfattande observationer här, då.

 316. Vi har pratat om det här
  som nåt relativt nytt-

 317. -och vi tycker oss kunna se...

 318. ...att svenska kommuner,
  framför allt små kommuner-

 319. -är omogna organisationer-

 320. -inom den här nya
  strategiska utvecklingspolitiken.

 321. Man vill jobba på det här sättet, men
  har inte formerna för att göra det.

 322. Tjänstemännen finns på plats,
  alla de här utvecklingsstrategerna-

 323. -men vi ser att kommunerna och
  de som jobbar med de här frågorna-

 324. -söker fortfarande efter
  hur man ska organisera sig.

 325. Vilka strukturer och metoder
  ska man jobba inom?

 326. Det här gör
  att det här politikområdet-

 327. -som egentligen är utåtriktat...

 328. Det är nätverk, medborgardialoger
  och allt det här.

 329. Men på grund av att man möter problem
  i den egna organisationen-

 330. -med hur man ska jobba, så blir
  det ett ganska introvert arbete.

 331. Man kämpar för att hitta formerna-

 332. -för hur man egentligen
  ska arbeta med frågorna.

 333. Till ganska stor del
  handlar det här egentligen om-

 334. -klassiska, generiska
  samordningsproblem.

 335. Vi har organiserat oss i förvaltning-
  ar och traditionella sektorer-

 336. -i den offentliga förvaltningen.
  Det finns en anledning till det.

 337. Det är en utmaning vi har dragits med
  hur länge som helst.

 338. Hur ska vi få till samordningen
  mellan förvaltningarna-

 339. -för att kunna arbeta
  tvärsektoriellt-

 340. -med problem som kräver
  tvärsektoriella lösningar.

 341. En liten, avslutande reflektion,
  bara.

 342. Det är närmast en ryggmärgsreaktion
  för en statsvetare-

 343. -när man ser ett problem:

 344. Vad är lösningen på det här?
  Det är "Bring the politics back in."

 345. En nationalekonom hade sagt:
  "Mer marknad är lösningen."

 346. Statsvetare säger:
  "Mer politik är lösningen."

 347. Den representativa demokratins roll-

 348. -blir ganska otydlig och lite rundad-

 349. -i den nya strategiska
  utvecklingspolitiken.

 350. Det finns potentiella
  demokratiproblem med det.

 351. Med de direktdemokratiska inslagen
  som vi pratat om-

 352. -i nätverken och medborgardialogerna-

 353. -blir det
  en parallell politisk input-

 354. -som inte alltid stämmer
  med den input vi ger-

 355. -när vi röstar i de allmänna valen.

 356. Ett annat demokratiproblem är den
  relativt stora tjänstemannamakt-

 357. -som vi tycker oss se
  inom det här politikområdet.

 358. Det finns långsiktighetsproblem-

 359. -när den representativa demokratin
  inte får en aktiv roll.

 360. Det är representativ demokrati-

 361. -och folkvalda politiker som sitter
  på toppen och har överblick-

 362. -över de kommunala organisationerna
  och vad de sysslar med.

 363. Om politiken formas
  för långt ner i organisationerna-

 364. -finns det risk att det saknas lång-
  siktigt och övergripande perspektiv.

 365. Det kan i sin tur leda till
  ännu mer samordningsproblem.

 366. Samordningsproblemen
  som vi trots allt ser tänker jag-

 367. -måste lösas genom att nån tar tag-

 368. -i den politiska styrningen
  från ett helikopterperspektiv-

 369. -i de kommunala organisationerna.

 370. Utan politik riskerar det
  att leda till lokal visionslöshet.

 371. Om vi inte har politiker som på
  allvar sätter sig och formulerar...

 372. Ja, till att börja med ser problemen-

 373. -och identifierar problemen,
  och sen i andra steget-

 374. -formulerar
  de strategiska lösningarna-

 375. -på de lokala problemen.

 376. Det var allt jag hade att säga.
  Tack för mig.

 377. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Lokal attraktionskraft

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Idag är EU, staten, regionerna och kommunerna involverade i att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Albin Olausson Algotson, doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Ekonomisk tillväxt, Kommunal planering, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Statsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den politiska geografin under omförhandling

Hur stora ska kommuner och regioner vara och vilka uppgifter ska de ha? Bo Persson, docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar om drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar och regionreformer. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Borde vi ha färre kommuner?

Borde kommuner och regioner slås samman för att bli mer effektiva och slagkraftiga? Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, diskuterar drivkrafter och effekter av kommunsammanslagningar utifrån aktuell forskning. Inspelat den 9 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Den lokala politikens digitala utmaningar

Under valrörelsen 2018 användes digitala medier på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, berättar. Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Digitaliseringens omvandling

Mariana S Gustavsson, forskare i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser om digitalisering inom offentlig sektor. Vad ser man för utmaningar och möjligheter? Och hur arbetar man för att skapa utveckling? Inspelat den 23 oktober 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Utveckling och välfärd i krympande kommuner

Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet, berättar om aktuell forskning. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Politisk förändring i en orolig värld

Lokal attraktionskraft

Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Idag är EU, staten, regionerna och kommunerna involverade i att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Albin Olausson Algotson, doktorand i statsvetenskap vid Linköpings universitet, föreläser. Inspelat den 6 november 2018 på Linköpings universitet. Arrangör: Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Sverige och rasismen

Författaren och journalisten Per Wirtén berättar hur han ser på Sverige och majoritetssamhällets okunskap om romernas situation. Han anser dock att diskussionen i Sverige är på väg att förändras till det bättre. Sedan några år benämns i den svenska debatten olika typer av rasismer och det bidrar till synliggörande. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.