Titta

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Om UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Föreläsningar från konferensen Forum Värmland 2019. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Forum Värmland 2019 : Upptäcker skolsköterskan barn som far illa?Dela
 1. Man undvek att se
  bakom barnets symtom.

 2. Man såg hellre somatiska besvär
  än ett övergrepp i bakgrunden.

 3. Jag disputerar
  i folkhälsovetenskap i maj.

 4. Innan dess arbetade jag i Karlstad.
  Jag började som skolsköterska 1994-

 5. -och jobbade där i 24 år.

 6. Jag har varit verksamhetschef-

 7. -och länssamordnare i Värmland
  för medicinsk elevhälsa.

 8. När jag läste folkhälsovetenskap
  hade jag fokus på barns hälsa.

 9. När jag fick börja forska var det
  naturligt att forska om utsatta barn-

 10. -eftersom jag som skolsköterska
  har sett att det finns ett mörkertal.

 11. Man vet att 14-15 % av alla barn
  har utsatts för fysisk misshandel.

 12. Av dem har 5 % utsatts för
  allvarlig fysisk misshandel.

 13. Mörkertalet är stort.

 14. Syftet med avhandlingen
  var att öka kunskapen-

 15. -om skolsköterskans möjlighet
  att upptäcka barn som far illa-

 16. -samt initiering av insatser.

 17. För studie 1 var syftet att utforska-

 18. -hur skolsköterskor
  upptäcker barn som far illa.

 19. För studie 2 var syftet att utforska
  hur de hanterar sexuella övergrepp-

 20. -och deras förmåga
  att stödja barn som utsatts.

 21. I studie 3 undersökte jag
  om barn i familjehem-

 22. -har en ökad risk för hälsoproblem
  och en mer negativ livsstil-

 23. -jämfört med barn
  som inte bor i familjehem.

 24. I studie 4 var syftet
  att undersöka förhållandet mellan-

 25. -skolanknytning och skolprestation
  bland barn i familjehem.

 26. De fyra studierna är alla publicerade
  i vetenskapliga tidskrifter.

 27. Det är fyra stycken.

 28. Den studiedesign som jag hade...
  Här är en liten metodöversikt.

 29. Studie 1 var en explorativ studie
  som väckte nya frågeställningar.

 30. De undersöktes då
  i studie 2, 3 och 4.

 31. Studie 1 grundar sig på
  fokusgruppsintervjuer-

 32. -med 23 erfarna skolsköterskor
  som delades in i fyra grupper.

 33. Grupperna intervjuades två gånger,
  med två månaders mellanrum.

 34. Det var för att möjliggöra
  uppföljning och fördjupning.

 35. Data analyserades i studien
  med "grounded theory".

 36. Den första frågan som väcktes-

 37. -var hur skolsköterskor hanterar
  sexuella övergrepp och stödjer barn.

 38. Det gjordes en sekundäranalys
  av materialet i studie 1.

 39. Den andra frågan som väcktes
  var att placerade barn-

 40. -hade ökad risk för hälsoproblem
  och en mer negativ livsstil-

 41. -jämfört med ej placerade barn.

 42. I den fjärde studien
  kom den tredje frågeställningen-

 43. -som väcktes i både studie 1 och 3
  om placerade barns skolsituation.

 44. Frågan som undersöktes
  var förhållandet mellan-

 45. -skolanknytning, prestation
  och familjehem.

 46. Data till studie 3 och 4 hämtades
  från elevhälsodatabasen Elsa.

 47. Det är data som skolsköterskor
  i Värmland sammanställer.

 48. Resultaten i studie 1
  visade att huvudangelägenheten-

 49. -var att barn som far illa
  ska få stöd.

 50. Det kräver en anmälan
  till socialtjänsten.

 51. Men det görs inte alltid,
  och varför görs inte det?

 52. Studien visar att tillit måste skapas
  för att anmälan ska göras-

 53. -och att barnen ska få stöd.

 54. Kärnkategorin som trädde fram
  var den tillitsskapande processen-

 55. -som byggs upp
  av fyra huvudkategorier.

 56. De är kunskap och erfarenhet,
  bygga relationer-

 57. -prata om känsliga frågor
  och förebyggande åtgärder.

 58. Om tilliten brister där-

 59. -görs inte anmälan
  till socialtjänsten.

 60. Därmed går barnen miste om det stöd
  som de har rätt till.

 61. Studien har visat att tillit
  handlar om tillit till sig själv-

 62. -och även till systemet,
  och barnens tillit till vuxenvärlden.

 63. De här kategorierna
  byggs upp av underkategorier.

 64. Och i studie 2...
  I fokusgrupperna framkom det-

 65. -att sköterskorna inte lyfte
  sexuella övergrepp som misshandel.

 66. Jag ville undersöka varför de inte
  gjorde det, för det var märkligt.

 67. Syftet var att utforska
  hur de hanterar övergrepp-

 68. -och stödjer barn som utsatts.

 69. Utifrån den här frågeställningen-

 70. -valdes tematisk analys
  som en lämplig metod.

 71. Det visar att skolsköterskor undvek
  att ta itu med sexuella övergrepp.

 72. Det blev huvudtemat.

 73. Det påverkar deras förmåga
  att upptäcka övergrepp och agera.

 74. Undvikandet berodde på att sexuella
  övergrepp väcker starka känslor-

 75. -då det är en känslig, privat sfär.
  Undvikandet märktes i språket.

 76. Man pratade inte i klartext.

 77. Det är ett komplicerat avslöjande,
  och sköterskan måste våga se-

 78. -hur barn berättar om övergrepp,
  samt öppna upp och inte ge upp.

 79. Skolsköterskans ambivalens bottnade i
  en professionell utsatthet.

 80. Man kunde ha
  alldeles för många elever.

 81. Det kunde också vara att föräldrar
  blev upprörda vid en anmälan.

 82. Man undvek också
  att se bakom barnets symtom.

 83. Man såg hellre somatiska besvär
  än att det var ett övergrepp.

 84. I studie 3 lyftes det fram,
  som i den explorativa studien-

 85. -att familjehemsplacerade barn
  är särskilt sårbara.

 86. Det är en grupp
  som far illa många gånger.

 87. Tack vare elevhälsodatabasen Elsa
  kunde de göra-

 88. -en populationsbaserad studie
  om familjehemsplacerade barns liv.

 89. I den här studien ingick det 171 barn
  som var familjehemsplacerade.

 90. Det var 1,2 %.
  Det stämmer med nationella siffror.

 91. 4 % av alla svenska barn
  har nån gång varit placerade.

 92. 1 %, eller en fjärdedel av dem,
  har en långvarig placering.

 93. Det var 13 568
  som inte var placerade.

 94. Tidigt i analysen
  såg vi väldiga könsskillnader.

 95. Det har man även sett
  i tidigare studier.

 96. Vi gjorde en ny särskiljning.

 97. Vi jämförde placerade flickor
  med icke placerade flickor-

 98. -och jämförde placerade pojkar
  med icke placerade pojkar.

 99. Det är en överrepresentation av
  utrikes födda barn som är placerade.

 100. Och också äldre barn.

 101. Den här bilden visar
  att det är betydligt vanligare-

 102. -att familjehemsplacerade barn har
  ökad risk för funktionsnedsättningar.

 103. Adhd, add, autism, Asperger och
  intellektuell funktionsnedsättning.

 104. Det överraskande var
  att få familjehemsplacerade barn-

 105. -endast 5 av 171 barn,
  hade diagnosticerad dyslexi.

 106. Det kan man se som
  att de är försummade.

 107. Det fanns däremot inga skillnader
  gällande allergi, astma och övervikt-

 108. -mellan placerade och inte placerade.

 109. Resultatet visar att placerade barn
  hade ökad risk för hälsoproblem-

 110. -psykisk ohälsa och negativ livsstil.

 111. Flickor i familjehem
  hade högre risk för psykisk ohälsa.

 112. Den skillnaden sågs inte
  bland pojkar, vilket överraskade oss.

 113. Barn i familjehem hade ökad risk
  för dagligrökning och droger.

 114. De uttryckte också
  en mer negativ syn på livet.

 115. Vi såg också att de hade
  sämre studieresultat.

 116. Det är också känt sen tidigare.

 117. Studiepopulationen i studie 4
  är ytterligare ett läsår.

 118. Där var det 252 elever som var
  familjehemsplacerade, också 1,2 %.

 119. Den övriga referensgruppen
  var 20 088 elever.

 120. Resultaten i den här studien,
  där vi tittar på samband mellan-

 121. -familjehemsplacering
  och skolanknytning...

 122. "Skolanknytning" är ett begrepp som
  bygger på validerade mätinstrument.

 123. Det handlar om relationer
  till lärare och kamrater-

 124. -trivsel, trygghet och stöd i skolan.

 125. Vi hade dessa variabler: "personalen
  är snäll", "lärarna lyssnar"-

 126. -"jag får den hjälp jag behöver",
  "jag trivs", "jag känner mig lugn"-

 127. -"jag känner mig delaktig"
  och "jag har vänner i skolan".

 128. De här gjordes det ett index av
  som sen stratifierades-

 129. -så att det blev en hög
  och en låg skolanknytning.

 130. Sen mätte vi prestation med variabeln
  "jag är nöjd med mitt skolarbete".

 131. Resultatet i den här studien
  visar på...

 132. I vänsterstapeln där det
  handlar om hög skolanknytning-

 133. -finns ingen skillnad mellan
  placerade och ej placerade barn.

 134. Ju lägre värde med missnöjdhet
  med skolprestation, desto bättre.

 135. Men man kunde se att
  om eleverna hade låg skolanknytning-

 136. -blev det skillnad mellan
  placerade och icke placerade barn.

 137. Det finns många förklaringar för det,
  men de här variablerna-

 138. -ingår i skolans
  kompensatoriska uppdrag.

 139. Det är såna faktorer
  som man kan jobba med i skolan.

 140. Familjehemsplacerade barn
  har andra riskfaktorer-

 141. -som kan göra
  att det slår ut mer på den gruppen.

 142. Sammanfattningsvis: Sköterskan
  kan upptäcka barn som far illa-

 143. -men arbetet går att utveckla.

 144. Hinder var tillitsbrist, undvikande,
  känslor och bristande dokumentation.

 145. Placerade barn
  hade ökad risk för hälsoproblem-

 146. -negativ livsstil
  och skolmisslyckande.

 147. Familjehemsplacerade flickor uppvisar
  fler symtom på psykisk ohälsa.

 148. Skolanknytning kan ändra sambandet
  mellan familjehem och skolprestation.

 149. Behov av stödinsatser
  behöver uppmärksammas-

 150. -visar samtliga studier.

 151. Tack för uppmärksamheten.

 152. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Upptäcker skolsköterskan barn som far illa?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Elevhälsan skulle tidigt kunna fånga upp signaler från barn som far illa. Men en forskningsstudie av distriktssköterskan Lisbet Engh, före detta skolsköterska, visar att det finns hinder på vägen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Samhällskunskap > Barns rättigheter
Ämnesord:
Barn som far illa, Barn- och ungdomsvård, Barnmisshandel, Medicin, Samhällsmedicin, Samhällsvetenskap, Skolhälsovård, Social omsorg, Sociala frågor, Socialmedicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Bättre vård för barn och unga med diabetes

Hur kan svensk barndiabetesvård förbättras? Barndiabetessköterskan Lena Hanberger har tagit fram ett förslag på hur man kan driva förbättringsarbete och presenterar här sin studie. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

ACT-terapi för föräldrar till barn med kroniska diagnoser

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar eller kronisk sjukdom innebär en utmaning på många sätt. Utmattning och fysiska symptom hör till vanligheterna. Essi Sairanen, forskare vid Karlstad universitet, har studerat nyttan av ACT-terapi. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Konsekvenser av tidig psykisk ohälsa

Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, forskar om psykisk ohälsa bland unga. Den psykiska ohälsan ökar i den här gruppen, särskilt bland flickor. Vi måste ta reda på mer om orsakerna och lära oss att jobba förebyggande, menar Hagquist. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Upptäcker skolsköterskan barn som far illa?

Elevhälsan skulle tidigt kunna fånga upp signaler från barn som far illa. Men en forskningsstudie av distriktssköterskan Lisbet Engh, före detta skolsköterska, visar att det finns hinder på vägen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Att mäta hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet handlar om människors förmåga att förvärva, förstå, värdera och använda hälsoinformation. Hanne Søberg Finbråten, sjuksköterska, presenterar forskning hon gjort bland den norska befolkningen. Det visade sig bland annat att över 50% av befolkningen aldrig faktakollar hälsoinformation i media. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Från diagnos till konsekvens av sjukdom

Laura von Kobyletzki, docent och allmänläkare, föreläser om sin forskning inom epidemiologi. Hon är expert på eksem och har gjort en studie som visar att patienterna ofta saknar det stöd som de skulle behöva. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Fysisk aktivitet för mental hälsa

Allt fler ungdomar uppger att de mår psykiskt dåligt. Det yttrar sig som ångest, oro och magont. Motmedlet är fysisk aktivitet, det visar tydligt den forskning som Annette Løvheim Kleppang har gjort i Norge. I sin doktorsavhandling tog hon upp just sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Hälsofrämjande diabetesvård

Jenny Rossen, forskare vid Sophiahemmet högskola, berättar om vikten av fysisk aktivitet och sin forskning kring det. Professor Unn-Britt Johansson har studerat diabetespatienters rädsla för blodsockerfall - hypoglykemi. Här finns stora behov av utbildning och stöd. Båda drar slutsatsen att det behövs en ökad helhetssyn kring människors hälsa. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Effekterna av bra kost och fysisk aktivitet

Vilka effekter har olika typer av fysisk träning på exempelvis övervikt, blodsockernivå och muskelmassa? Hur påverkas blodkärlens funktion av vad vi äter? Och varför är det så hälsosamt att äta frukt, bär och grönsaker? Dietisten Stig Mattsson, som bland annat arbetar för svenska skidlandslaget, ger handfasta svar. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Kontinuerlig blodsockermätning

Förr i tiden smakade man på patientens urin för att mäta blodsockret. Sedan dess har utvecklingen gått långt. Johan Jendle, professor vid Örebro universitet, berättar om glukosmonitorering. Det är en teknik som kontinuerligt mäter blodsockret via en sensor som i sin tur styr insulinpumpen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Diabetes och effekterna på synen

Skador på näthinnan - diabetesretinopati - är den vanligaste komplikationen till följd av diabetes. I förlängningen kan skadorna leda till synnedsättning. Fler och fler personer drabbas av diabetes, framför allt äldre. Vi står inför stora utmaningar för att kunna optimera ögonkontrollerna. Ögonläkaren Karl-Johan Hellgren berättar om sin forskning. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Omdefiniera intelligens

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik 2001, berättar om sin syn på intelligens och varför traditionella mätningar är missvisande. Han menar att intelligens snarare skapas än är något medfött, och talar bland annat om vilka möjligheter det finns att förbättra intelligensen. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.