Titta

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Om UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Föreläsningar från konferensen Forum Värmland 2019. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Forum Värmland 2019 : Hälsofrämjande diabetesvårdDela
 1. Vården har skyldighet
  att ge information-

 2. -och se till att personen
  ska kunna förstå informationen.

 3. Vår utgångspunkt är-

 4. -WHO:s definition
  av hälsofrämjande arbete.

 5. "Att ge människor förmåga
  att öka sin kontroll"-

 6. -"över, och förbättra, sin hälsa."
  Det är en vedertagen definition.

 7. Vi har grundläggande element
  i hälsofrämjande arbete.

 8. I dag pratar vi om
  att vi ska ha jämlik vård.

 9. Vi ska ge patienten egen styrka
  - empowerment.

 10. Vi ska också ha en samverkan.

 11. Det gäller också att ha
  en delaktighet i samhället.

 12. Det är viktigt
  att man får vara självbestämmande.

 13. Det ska vara ett ömsesidigt hjälpande
  och ett delat ansvar-

 14. -en definition som utgår ifrån
  WHO:s hälsofrämjande arbete.

 15. Hälsofrämjande arbete
  handlar också om-

 16. -att ha ett helhetsperspektiv
  på människan.

 17. Vi har en holistisk syn på hälsa.

 18. Det är inte bara-

 19. -en frånvaro av sjukdom.

 20. När det gäller det
  holistiska hälsobegreppet-

 21. -så betonar man att människan
  har möjlighet och förmåga-

 22. -att avgöra vad hälsa innebär
  för just den personen-

 23. -och att det berör hens situation
  och mål i egna livet.

 24. När vi har helhetssynen
  tittar vi på många olika delar.

 25. Vi tittar dels på
  hur olika organsystem samspelar.

 26. Vi har inte bara fokus
  på en kroppsdel.

 27. Vi kan också titta på en individs
  samtliga funktionsförmågor-

 28. -och få det här både biologiskt,
  psykiskt och socialt.

 29. Och inkludera individen
  i omgivningen...

 30. ...både den fysiska,
  kemiska och biologiska.

 31. Men också få in
  den existentiella dimensionen.

 32. Jag var på ett föredrag-

 33. -där man pratade om det
  biopsykosociala perspektivet.

 34. Vad det gäller en utvecklad
  god och jämlik hälsa-

 35. -så var det så att i april 2018-

 36. -överlämnade regeringen
  en proposition till riksdagen.

 37. "God och jämlik hälsa
  - en utvecklad folkhälsopolitik."

 38. Den innehåller åtta målområden.

 39. Nummer sex handlar om levnadsvanor
  som främjar god och jämlik hälsa.

 40. Målområde sju innehåller kontroll,
  inflytande och delaktighet-

 41. -som främjar god och jämlik hälsa.

 42. Målområde åtta handlar om
  en hälsofrämjande hälsosjukvård.

 43. Så...
  - Jenny, vad är då fysisk aktivitet?

 44. Fysisk aktivitet är hälsofrämjande.

 45. Det är ett bra sätt att ta kontroll
  över sin egen hälsa-

 46. -utifrån sina egna förutsättningar.

 47. Fysisk aktivitet förebygger sjukdom
  och sjukdomsprogression-

 48. -och påskyndar återhämtning.

 49. I dag kan vi påstå att det finns
  starka positiva samband-

 50. -mellan fysisk aktivitet och många
  sjukdomar, tillstånd och funktioner-

 51. -både biologiska,
  psykologiska och sociala.

 52. I Sverige har Socialstyrelsen gett ut
  nationella riktlinjer vid diabetes-

 53. -i många år.

 54. Sen 90-talet har man i riktlinjerna-

 55. -rekommenderat hälso- och sjukvården
  att ge stöd till fysisk aktivitet.

 56. I de sista versionerna rekommenderar
  man stöd till fysisk aktivitet-

 57. -vid typ 2-diabetes
  och nu även prediabetes.

 58. Stöd till fysisk aktivitet i form av
  rådgivande samtal kan kompletteras-

 59. -med fysisk aktivitet på recept
  eller en aktivitetsmätare.

 60. I Sverige har vi också FYSS,
  en handbok för fysisk aktivitet-

 61. -som är avsedd att användas
  inom vården.

 62. I FYSS finns det kapitel
  för olika sjukdomstillstånd-

 63. -där man sammanfattar
  den vetenskapliga evidensen-

 64. -och ger sjukdomsspecifika
  rekommendationer.

 65. När det gäller typ 2-diabetes...

 66. ...är det samma rekommendationer
  som för den generella befolkningen.

 67. Vi bör vara aktiva minst 150 minuter
  i veckan på måttlig nivå-

 68. -eller 75 timmar i veckan
  på hög intensitetsnivå.

 69. Jag gick in
  i det svenska diabetesregistret NDR-

 70. -och tog ut data från förra året.

 71. Vi har en fråga om fysisk aktivitet
  i NDR. Det såg ut så här.

 72. På frågan om man över huvud taget
  har nån fysisk aktivitet-

 73. -eller är aktiv i minst 30 minuter,
  mindre än en gång i veckan-

 74. -svarade i genomsnitt 28,2 % "ja".

 75. De är alltså inaktiva i dag.

 76. Det är ganska stor skillnad
  mellan olika regioner.

 77. Skåne och Norrbotten toppar ligan
  över fysiskt inaktiva.

 78. Det ser lite bättre ut i Värmland
  än i riket som helhet.

 79. I Stockholm och Gävleborg
  ser det ganska bra ut.

 80. Vi har en kohort-

 81. -med 130 stockholmare
  och 30 smålänningar.

 82. Vi har mätt deras fysiska aktivitet
  objektivt med en accelerometer.

 83. Vi skärpte kraven och tittade på
  hur många som når rekommendationen-

 84. -på 150 minuter per vecka.

 85. Då är det 44 %
  som inte når rekommendationen.

 86. Fysisk aktivitet är en underutnyttjad
  resurs i vården i dag.

 87. Primärvården behöver stärka stödet
  för fysisk aktivitet-

 88. -för personer med prediabetes
  och typ 2-diabetes.

 89. Stödet bör vara evidensbaserat
  och effektivt på lång sikt.

 90. De flesta studier som har gjorts
  i dag tar slut vid sex månader.

 91. Det bör bygga på teorier för det
  vi vet är hjälpsamt för individer-

 92. -när det gäller
  att förändra beteenden.

 93. Sen bör det vara accepterat
  hos de individer vi jobbar med.

 94. Sen ska det vara pragmatiskt att
  implementera i stor skala i vården.

 95. När det gäller att implementera
  interventioner eller nya arbetssätt-

 96. -ska många pusselbitar
  vara på sin plats-

 97. -framför allt om det är många som är
  inblandade i själva interventionen-

 98. -om den innehåller många delar
  eller pågår under lång tid.

 99. Beteendeförändringar är lite svårare
  att mäta och följa upp-

 100. -än farmakologiska studier.

 101. Det finns i dag många välgjorda
  interventioner för fysisk aktivitet-

 102. -och en hel del systematiska
  översikter och metaanalyser.

 103. Man har fokuserat på att möta
  effekten av interventionen efteråt.

 104. Det finns inte
  lika mycket publikationer-

 105. -kring designen av interventionerna-

 106. -den teoretiska grunden och vilka
  mekanismer man använder sig av.

 107. Det finns inte heller
  så mycket publicerat-

 108. -kring hur man har anpassat metoderna
  till den kontext man arbetar i-

 109. -och vilken kompetens
  de som utför interventionerna har.

 110. Inte heller implementeringsfasen
  finns det så mycket evidens för.

 111. Om alla har gjort det de skulle
  och hur följsamheten har varit...

 112. Interventionsdosen
  för dem som har deltagit...

 113. Vi behöver stärka evidensen för
  implementeringen av interventioner.

 114. Mot bakgrund av det här, har vi
  planerat en randomiserad studie-

 115. -Sophia step study-

 116. -som ska ge stöd till fysisk
  aktivitet inom primärvården-

 117. -för dem med prediabetes
  och typ 2-diabetes.

 118. Det här är ett studieprotokoll
  vi publicerade 2015-

 119. -som beskriver interventionen
  och den teoretiska bakgrunden-

 120. -och även de metoder vi avser använda
  för att utvärdera studien.

 121. I Sophia step study utvärderar vi
  om stegräknare kan användas-

 122. -som stöd för fysisk aktivitet
  inom primärvården.

 123. Vi har implementerat studien
  i tre primärvårdskontexter.

 124. En primärvårdscentral och en
  försäkringsmottagning i Stockholm-

 125. -och en hälsocentral i Småland
  i ett samhälle utanför Kalmar.

 126. Interventionen pågår i två år.

 127. Det här är min avhandling.
  Jag disputerade i oktober i fjol-

 128. -på Sophia step study.

 129. I studien
  har vi tre interventionskomponenter.

 130. Vi har stegräknare och en hemsida
  där deltagarna registrerar sina steg.

 131. Där kan de följa sina steg över tid.

 132. Vi har ett individuellt samtal
  med diabetessköterskan.

 133. De är alla utbildade i
  att ge motiverat samtal.

 134. De har fått en introduktion i-

 135. -att skriva ut fysisk aktivitet
  på recept enligt FaR.

 136. Vi har också gruppträffar i studien.

 137. Gruppträffarna inleds
  med en stavgångspromenad.

 138. Sen har man teori och diskussioner
  kring fysisk aktivitet-

 139. -och beteendeförändring. Det här
  pågår alltså under två års tid.

 140. Vi randomiserar deltagarna
  till tre grupper.

 141. Grupp A får hela paketet.
  De får lite mer stöd från vården.

 142. Grupp B
  får stegräknaren och hemsidan.

 143. Grupp C fungerar som kontrollgrupp
  och får sedvanlig vård.

 144. Vi har en grupp som är kvar i studien
  i ett år till.

 145. Jag har tyvärr inga slutliga resultat
  att presentera.

 146. Men vi gjorde
  en processutvärdering förra året-

 147. -för att utvärdera implementeringen
  under de första sex månaderna.

 148. Av 345 patienter som tillfrågades
  och informerades om studien-

 149. -var det 159 som samtyckte
  som vi kunde randomisera.

 150. Hemsidan fungerade väl.

 151. De som inte har registrerat sina steg
  har fått påminnelser var 6:e vecka-

 152. -så att de gick in och gjorde det.

 153. Det här var en gammal variant
  av stegräknare.

 154. Vi började 2013-

 155. -och då hade man dem på byxlinningen.
  Det känns länge sen.

 156. Stegräknarna är enkla att använda
  och de har fungerat väl.

 157. När de har tappats bort
  eller batteriet har tagit slut-

 158. -har deltagarna fått en ny.

 159. En del tyckte
  att de inte var så pålitliga.

 160. De har använt andra aktivitetsmätare.
  Det är vanligt med telefonen.

 161. Vi använde stegräknaren
  som motivationshöjare.

 162. De motiverade samtalen
  har funkat bra.

 163. Det är lite svårt att veta
  om man ger ett motiverat samtal.

 164. Sköterskorna
  var generösa med att omboka.

 165. Många fick boka om tider och det var
  de generösa med under studien.

 166. FaR har inte förskrivits
  i nån större omfattning.

 167. Där uppgav sköterskorna
  att det blev lite tårta på tårta.

 168. Gruppträffarna följde programmet
  som det var tänkt.

 169. Men det var lite få deltagare
  i en del grupper.

 170. Vi skulle ha startat
  med lite fler än åtta i varje grupp.

 171. I Grupp B gick det ungefär som i
  Grupp A med stegräknare och hemsida.

 172. Grupp C fick sköta sig själva.

 173. Vi hade hälsokontroller
  efter två, tre, fyra och sex månader.

 174. Vid sex månader
  hade vi inga avhopp i Grupp A.

 175. Vi hade två avhopp i Grupp B-

 176. -och tre avhopp och en som
  exkluderades i kontrollgruppen.

 177. Den här tabellen
  visar interventionsdosen-

 178. -alltså hur väl deltagarna
  efterföljde interventionen.

 179. Vi kan se att efterlevnaden var hög.

 180. 70-96 % av deltagarna
  gjorde som de skulle-

 181. -och uppfyllde de kriterier vi
  hade satt upp för högt deltagande.

 182. Vi kan inte skylla på dålig
  efterföljsamhet-

 183. -om vi inte ser nåt resultat
  av studien.

 184. Det har fungerat
  som det har varit tänkt.

 185. När det gäller beteendeförändring
  och den fysiska aktiviteten-

 186. -såg vi att interventionsgrupperna
  hade ökat antalet steg i genomsnitt-

 187. -medan kontrollgruppen
  hade minskat antalet steg.

 188. Efter sex månader...

 189. Vi gjorde intervjuer med deltagare
  som hade fullföljt två år av studien.

 190. Det var individuella intervjuer
  med 18 deltagare.

 191. Vi intervjuade deltagare
  från alla tre grupperna.

 192. Vi insåg snabbt att kontrollgruppen
  som skulle få sedvanlig vård-

 193. -kan anses ha fått
  en lätt intervention-

 194. -eftersom de så ofta hade
  hälsokontroller, så vi tog med dem.

 195. De representerar deltagarna
  i det stora materialet väldigt väl-

 196. -med avseende på diagnos,
  kön, ålder och BMI.

 197. Intervjumaterialet analyserades
  med kvalitativ innehållsanalys.

 198. Analysen
  resulterade i två huvudkategorier.

 199. Professionell styrning
  och en inre resa.

 200. Deltagarna värdesatte
  de regelbundna hälsokontrollerna-

 201. -och den återkoppling de fick
  på sina hälsoutfall.

 202. De kände sig väl omhändertagna
  under studien.

 203. Stegräknaren och gruppträffarna
  ansågs vara yttre faciliteter-

 204. -som hade ökat motivationen
  för fysisk aktivitet.

 205. Många deltagare uppgav en saknad
  när studien var slut efter två år.

 206. Under studien hade deltagarna
  ett emotionellt stöd-

 207. -genom de vänskapliga relationer
  de hade byggt upp-

 208. -med diabetessköterskan
  och de andra deltagarna.

 209. Under studien uppgav deltagare
  i alla tre grupper-

 210. -ett nytt förhållningssätt
  till fysisk aktivitet.

 211. De har förstått hur viktigt det är
  för hälsan-

 212. -och att det är de själva som
  har ansvaret för sin egen hälsa.

 213. Under studien uppstod en del hinder
  som behövde övervinnas-

 214. -som hälsobesvär, dåligt väder
  eller annat i livet-

 215. -som brist på motivation.

 216. Men under studien
  hittade man lösningar på problemen-

 217. -för att få in fysisk aktivitet
  i vardagen, som en rutin.

 218. Jag tänkte illustrera deltagarnas
  erfarenheter med en film.

 219. När jag kom med i Sophia step study
  var det som en Lidnersk knäpp.

 220. Jag fick en förändrad inställning
  till motion.

 221. På de inledande gruppträffarna
  lärde vi känna varandra.

 222. Vi pratade om vikten av att motionera
  och inte sitta så länge.

 223. Vi pratade om att sätta mål
  och vilka hinder man har.

 224. Vi pratade om tidigare vanor
  och erfarenheter.

 225. Vi pratade om målbilder
  och varför man gör det här.

 226. Diabetes ökar i samhället.

 227. Vi ser också
  att vi i dag är mer stillasittande.

 228. Våra levnadsvanor ger en ökad risk
  för att drabbas av diabetes.

 229. Jag tog till mig att jag
  måste röra mig mer varje dag.

 230. Jag räknade steg och rapporterade in
  på stegräkningssajten.

 231. Under projektets gång promenerade jag
  från Bromma till Paris-

 232. -och från Paris till Barcelona.

 233. På väg till Rom hann jag förbi
  Marseilles men då var projektet slut.

 234. I rekommendationerna har vi, utöver
  pulshöjande aktivitet i 150 min-

 235. -även muskelstärkande aktiviteter.

 236. Det är det inte så många
  som känner till.

 237. I gruppen blev jag mer medveten
  om vad jag skulle äta och inte äta.

 238. Jag blev mer medveten om
  att jag måste röra mig.

 239. Jag hade inget val längre.
  Jag var i ett sånt läge i livet-

 240. -att om jag inte tar tag i det nu
  blir det inte av.

 241. Det var en skön känsla
  att Jenny och Christina pushade.

 242. Jag kände att nu gäller det.

 243. Bra. Tack.

 244. För att switcha
  från fysisk aktivitet-

 245. -till att koppla ihop det här
  med helhetssynen i diabetesvården-

 246. -så vet vi att vi har patientlagen.

 247. Som person med diabetes
  har man mycket rättigheter-

 248. -och vården har skyldighet
  att ge information-

 249. -och se till att personen
  ska kunna förstå informationen.

 250. Det här med enkäter...

 251. I dag
  brukar man i litteraturen benämna...

 252. ...patientupplevda hälsoutfall...

 253. ...som PROM
  - Patient Reported Outcome Measures.

 254. Där möter vi patientens upplevelse
  av sjukdom-

 255. -och sin hälsa efter behandling
  eller annan intervention.

 256. Vi tittar på symptom,
  funktionsförmåga-

 257. -hälsa och hälsorelaterad
  livskvalitet.

 258. Men vi behöver också titta
  på erfarenheterna av vården...

 259. ...som då benämns PREM - Patient
  Reported Experience Measures.

 260. Hur uppfattar personen
  bemötande, delaktighet-

 261. -Information, förtroende för
  vårdgivaren eller tillgänglighet?

 262. Vi har bl.a. intresserat oss
  för rädsla för hypoglykemi.

 263. När man har insulinbehandling är-

 264. -en av de vanligaste komplikationerna
  låga blodsockervärden.

 265. Det finns olika definitioner. Den
  traditionella är mindre än 4,0 mmol.

 266. Men det är givetvis individuellt
  vilka symptom man får, och så vidare.

 267. Man har en ökad risk
  att få hypoglykemi.

 268. Det är den vanligaste förekommande
  komplikationen-

 269. -där man tillkallar ambulans
  eller uppsöker akutmottagningen.

 270. I forskningslitteraturen
  definierar vi svår hypoglykemi-

 271. -som när man behöver
  hjälp av en annan person-

 272. -för att få i sig kolhydrater
  eller t.ex. glukagon.

 273. När man har fått det här, eller
  kanske har den här erfarenheten-

 274. -ser man behovet av att ha en dialog
  med diabetessköterska, läkare-

 275. -och diabetesteamet,
  runt den här händelsen.

 276. Man ska få en genomgång
  av behandlingen-

 277. -och vad som kan vara orsaken
  till den svåra hypoglykemin.

 278. Det här är inga nya avhandlingar men
  de är grunden för forskningsarbetet.

 279. Psykologen Therese Andebro
  belyste det-

 280. -och såg till att vi översatte
  frågeformuläret, som kom ifrån USA.

 281. Man översatte det
  till en svensk kontext-

 282. -och gjorde psykometriska
  utvärderingar.

 283. Och sen Susanne Amsberg...

 284. Vi använde instrumentet
  i en interventionsstudie-

 285. -där vi använde
  kognitiv beteendeterapi.

 286. Vi kunde se
  hos dem med höga HbA1c-värden...

 287. Det var dem vi riktade in oss på.

 288. ...att vi kunde ge en påverkan
  på rädsla för hypoglykemi.

 289. Det instrumentet
  finns ju tillgängligt.

 290. Genom vår forskning, när vi gjorde
  dessa psykometriska utvärderingar-

 291. -så förde vi en dialog
  med Linda Gonder-Frederick.

 292. Cox har ursprungligen
  utvecklat instrumentet.

 293. Linda Gonder-Frederick har varit med
  och utvecklat instrumentet.

 294. Ganska nyligen
  har det kommit en kortversion.

 295. Men man måste med forskningsstudier
  se att det fungerar.

 296. Man gör då utvärderingar.

 297. Under en forskningsstudie kan
  ett instrument förändras under resan.

 298. Det är viktigt att man har en dialog
  med ursprungsförfattaren.

 299. Har man gjort förändringar i frågor,
  utifrån kunskapen?

 300. Det vi vet utifrån litteraturen
  och forskningsstudier i dag-

 301. -är att tidigare erfarenhet
  av svår hypoglykemi-

 302. -har ett samband
  med hög rädsla för hypoglykemi.

 303. Det förefaller vara vanligare
  hos kvinnor-

 304. -och hos dem som är över 50 år.

 305. Det har ett samband med ångest,
  rädsla för ångestsymtom-

 306. -samt social ångest,
  när vi har använt såna frågeformulär.

 307. Det här bygger på självskattning-

 308. -både hypoglykemi, men också rädslan.

 309. Vi ser också att en minskning
  av antal hypoglykemier-

 310. -inte behöver minska
  rädslan för hypoglykemi.

 311. Och närståendeperspektivet...

 312. Det finns studier där man har mätt
  det här på närstående.

 313. Där ser man att det kan vara vanligt
  bland närstående.

 314. Rädsla för hypoglykemi kan leda till
  icke-funktionellt egenvårdsbeteende-

 315. -som att hoppa över insulindoser
  och öka kaloriintaget.

 316. Det kan leda till
  att man undviker vissa saker.

 317. Det finns både en oroskomponent
  och en undvikandedimension.

 318. Det kan också påverka sömnen.

 319. Vi ser genom forskning att om man har
  erfarenhet av nattliga hypoglykemier-

 320. -så har det ett samband
  med rädsla för hypoglykemi.

 321. Om man har en oförmåga att uppfatta
  varningssignaler vid hypoglykemi-

 322. -så har det ett samband.

 323. Vi gjorde en longitudinell studie där
  vi tittade på förändring över tid.

 324. Vi hade gjort en mätning
  på fear of hypoglycemia 2010-

 325. -och gjorde om den 2014.

 326. Vi fann att det här var
  ett ganska stabilt fenomen.

 327. Den blå linjen är 2010.
  2014 är den nya mätningen.

 328. Om det påverkade-

 329. -så hade personen
  haft mindre hypoglykemier-

 330. -om man såg en sänkning
  av rädslan för hypoglykemi.

 331. Rädslan är ett fenomen som vi har
  ett ansvar att fånga upp.

 332. Man använder interventionsstudier-

 333. -när man provar nya verktyg-

 334. -vilket vi får höra om
  på eftermiddagen.

 335. Det är både en känslomässig och en
  beteendemässig komponent i det här.

 336. Det är ångest och oro
  som är kopplad till att uppleva-

 337. -låga blodsockervärden
  och dess negativa konsekvenser.

 338. Det handlar också om beteenden-

 339. -som kan leda till att man undviker
  och förebygger hypoglykemi-

 340. -för att inte få
  de negativa konsekvenserna.

 341. Nationella riktlinjerna är baserade
  på litteraturgenomgångar.

 342. Man kom fram till,
  på just det här området-

 343. -är att det behövs mer forskning.
  Vi är inte klara med ämnesområdet.

 344. Det behövs mer forskning-

 345. -på hur vi gör interventioner och
  patientcentrerade utbildningsprogram-

 346. -med ett biopsykologiskt fokus.

 347. Om vi ska ha en hälsofrämjande
  diabetesvård-

 348. -så är det viktigt att vi ger
  patienterna en röst också.

 349. Det här är ett exempel på ett projekt
  i Nationella diabetesregistret-

 350. -där vi har intervjuat personer
  med diabetes typ 1 och typ 2.

 351. Det var för att-

 352. -det tidigare instrumentet var
  utvecklat i en amerikansk kontext.

 353. Vården och behandlingen förändras.
  Vi utvecklar det här instrumentet-

 354. -baserat på de här intervjuerna
  i en svensk kontext.

 355. Maria Svedbo på den här bilden
  är doktorand-

 356. -och har i sitt avhandlingsarbete
  gjort kvalitativa studier.

 357. Det fanns ett intresse
  från Nationella diabetesregistret.

 358. Det är inte bara vi som profession
  som uttalar oss-

 359. -om vad som är viktigt
  för personer med diabetes-

 360. -utan det gör också
  de som har diabetes.

 361. Genom att göra
  den här kvalitativa intervjun-

 362. -så kom vi fram till områden-

 363. -som vi sen kunde utveckla
  enkätfrågor kring.

 364. För att utveckla enkätfrågor
  behöver man göra utveckling.

 365. Jag tänkte visa en film
  från Nationella diabetesregistret.

 366. Diabetes är en kronisk sjukdom,
  både typ 1 och typ 2-

 367. -som är en stor del av livet.

 368. Behandlingen påverkas av vad man gör,
  vad man äter och hur man mår.

 369. Det är vanligt
  med rädsla och oro kring sjukdomen-

 370. -och vilka konsekvenser den kan få
  på sikt.

 371. Insulin funkar inte riktigt
  som att ta en Alvedon.

 372. Det har effekt efter en viss tid
  men man vet inte exakt på förhand-

 373. -så man lever ofta
  med viss osäkerhet.

 374. Diabetesenkäten är framtagen
  av Nationella diabetesregistret-

 375. -för att försöka fånga andra aspekter
  än bara medicinska värden.

 376. Det är bra
  att man breddar perspektivet-

 377. -och inte bara ser på HbA1c
  och andra värden.

 378. Man ska ta in hela livet
  i ett bredare perspektiv.

 379. Patienten
  ska vara delaktig i sin vård.

 380. Det är en grundförutsättning
  i en stor del av diabetesvården-

 381. -eftersom behandlingen är beroende av
  att du klarar den själv hela tiden.

 382. Då kan diskussionen,
  enkäten och svaren-

 383. -öka patientens delaktighet.

 384. Betydelsen av att fylla i gör
  att mötet kan bli så mycket bättre.

 385. Det blir en annan dimension
  som kan öppna upp ett annat samtal-

 386. -som kanske gör att det kan kännas
  lättare att hantera diabetesen.

 387. Syftet är bra. Förr har vi bara haft-

 388. -HbA1c-värden, vikt och längd.

 389. Nu blir det lite mjukare värden.

 390. Vården skickar per brev en inbjudan
  hem till patienten-

 391. -där det står att man
  ska logga in på NDR:s hemsida.

 392. Jag tyckte inte att det var svårt
  att logga in.

 393. Det är bara att gå in på ndr.nu
  och logga in med bank-id.

 394. Jag tyckte inte det var svårt
  att fylla i enkäten.

 395. Enkäten innehåller 33 frågor som
  patienten fyller i, i formuläret-

 396. -antingen hemma
  eller här på mottagningen.

 397. Det blir sammanlagt
  tolv frågeområden-

 398. -där skalan är från 0-100
  där 100 är bäst och 0 är lägst.

 399. Det blir lättöverskådligt
  när man ser det samlat i staplar.

 400. När man ser samtliga staplar
  som resultat av enkäten-

 401. -blir det fokus på alla frågor.
  Jag ser min helhet.

 402. Hur mår jag som patient
  och hur uppfattar jag vården?

 403. Enkäten hjälper patienterna att sätta
  ord på sina tankar och funderingar.

 404. Ett exempel på
  hur man kan använda en enkät...

 405. För er som vill läsa om PROM och PREM
  finns det tre publikationer.

 406. Det här var ett exempel-

 407. -på hur vi i vården kan jobba
  med hälsofrämjande diabetesvård-

 408. -för att ge människor förmåga att öka
  sin kontroll och förbättra sin hälsa.

 409. Tack så mycket.

 410. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hälsofrämjande diabetesvård

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Jenny Rossen, forskare vid Sophiahemmet högskola, berättar om vikten av fysisk aktivitet och sin forskning kring det. Professor Unn-Britt Johansson har studerat diabetespatienters rädsla för blodsockerfall - hypoglykemi. Här finns stora behov av utbildning och stöd. Båda drar slutsatsen att det behövs en ökad helhetssyn kring människors hälsa. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Ämnesord:
Allmän medicin, Diabetes, Endokrina organ, Endokrinologi, Folkhälsa, Friskvård, Fysisk träning, Hälsofrämjande arbete, Medicin, Personer med diabetes, Preventiv medicin, Samhällsmedicin, Socialmedicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Bättre vård för barn och unga med diabetes

Hur kan svensk barndiabetesvård förbättras? Barndiabetessköterskan Lena Hanberger har tagit fram ett förslag på hur man kan driva förbättringsarbete och presenterar här sin studie. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

ACT-terapi för föräldrar till barn med kroniska diagnoser

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar eller kronisk sjukdom innebär en utmaning på många sätt. Utmattning och fysiska symptom hör till vanligheterna. Essi Sairanen, forskare vid Karlstad universitet, har studerat nyttan av ACT-terapi. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Konsekvenser av tidig psykisk ohälsa

Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, forskar om psykisk ohälsa bland unga. Den psykiska ohälsan ökar i den här gruppen, särskilt bland flickor. Vi måste ta reda på mer om orsakerna och lära oss att jobba förebyggande, menar Hagquist. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Upptäcker skolsköterskan barn som far illa?

Elevhälsan skulle tidigt kunna fånga upp signaler från barn som far illa. Men en forskningsstudie av distriktssköterskan Lisbet Engh, före detta skolsköterska, visar att det finns hinder på vägen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Att mäta hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet handlar om människors förmåga att förvärva, förstå, värdera och använda hälsoinformation. Hanne Søberg Finbråten, sjuksköterska, presenterar forskning hon gjort bland den norska befolkningen. Det visade sig bland annat att över 50% av befolkningen aldrig faktakollar hälsoinformation i media. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Från diagnos till konsekvens av sjukdom

Laura von Kobyletzki, docent och allmänläkare, föreläser om sin forskning inom epidemiologi. Hon är expert på eksem och har gjort en studie som visar att patienterna ofta saknar det stöd som de skulle behöva. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Fysisk aktivitet för mental hälsa

Allt fler ungdomar uppger att de mår psykiskt dåligt. Det yttrar sig som ångest, oro och magont. Motmedlet är fysisk aktivitet, det visar tydligt den forskning som Annette Løvheim Kleppang har gjort i Norge. I sin doktorsavhandling tog hon upp just sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Hälsofrämjande diabetesvård

Jenny Rossen, forskare vid Sophiahemmet högskola, berättar om vikten av fysisk aktivitet och sin forskning kring det. Professor Unn-Britt Johansson har studerat diabetespatienters rädsla för blodsockerfall - hypoglykemi. Här finns stora behov av utbildning och stöd. Båda drar slutsatsen att det behövs en ökad helhetssyn kring människors hälsa. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Effekterna av bra kost och fysisk aktivitet

Vilka effekter har olika typer av fysisk träning på exempelvis övervikt, blodsockernivå och muskelmassa? Hur påverkas blodkärlens funktion av vad vi äter? Och varför är det så hälsosamt att äta frukt, bär och grönsaker? Dietisten Stig Mattsson, som bland annat arbetar för svenska skidlandslaget, ger handfasta svar. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Kontinuerlig blodsockermätning

Förr i tiden smakade man på patientens urin för att mäta blodsockret. Sedan dess har utvecklingen gått långt. Johan Jendle, professor vid Örebro universitet, berättar om glukosmonitorering. Det är en teknik som kontinuerligt mäter blodsockret via en sensor som i sin tur styr insulinpumpen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Diabetes och effekterna på synen

Skador på näthinnan - diabetesretinopati - är den vanligaste komplikationen till följd av diabetes. I förlängningen kan skadorna leda till synnedsättning. Fler och fler personer drabbas av diabetes, framför allt äldre. Vi står inför stora utmaningar för att kunna optimera ögonkontrollerna. Ögonläkaren Karl-Johan Hellgren berättar om sin forskning. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Lawen Mohtadi om Ett gott hem för alla

Författaren, journalisten och regissören Lawen Mohtadi berättar om kärnan i utställningen Ett gott hem för alla. Bilderna av fotograferna Anna Riwkin och Björn Langhammer fångar sin samtid. I dem går det att se en viss förändring när svenska politiker under 1950-talet börjar inse situationen. Reformer genomförs och romerna får medborgerliga rättigheter. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - feminist och troende

I kyrkan kan jag vara riktigt revolutionär

I kölvattnet efter pedofilskandalerna inom katolska kyrkan tar sig motståndet mot kyrkans manliga dominans allt mer högljudda uttryck. Dominikansystern Madeleine Fredell är en av dem som opponerar sig. Hon visar runt i kommuniteten i Vasastan och berättar hur det går ihop att vara feminist och samtidigt inordna sig en av de mest patriarkala strukturerna i vår tid.