Titta

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Om UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagens 20-årsjubileum, som bland annat tar upp brottsoffers rättigheter, våld mot kvinnor och barn samt vikten av ett gott bemötande. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019 : Hur ser det rättsliga skyddet ut för brottsoffer?Dela
 1. Nu senast har vi
  en omdanad sexualbrottslagstiftning-

 2. -som trädde i kraft i fjol i juli,
  och som lägger tonvikten på-

 3. -att sex som inte är frivilligt
  är ett brott.

 4. Ni är alla varmt välkomna hit
  till Norra latin-

 5. -där Brottsoffermyndigheten
  med nio ideella organisationer-

 6. -högtidlighåller den Internationella
  brottsofferdagen här i dag.

 7. Det här är för Brottsoffermyndigheten
  ett väldigt speciellt år.

 8. Under det här året
  så ser vi fram emot-

 9. -vårt 25-årsjubileum som myndighet.

 10. Myndigheten bildades alltså
  den första juli 1994.

 11. Dessutom är det i dag
  det tjugonde året i rad-

 12. -som vi på det här sättet
  högtidlighåller-

 13. -den Internationella
  brottsofferdagen.

 14. Samtidigt
  som Brottsoffermyndigheten bildades-

 15. -så etablerades också
  Brottsofferfonden:

 16. En fond som skulle stimulera
  brottsofferarbetet i Sverige.

 17. Den här fonden-

 18. -är uppbyggd av pengar
  från dömda gärningspersoner.

 19. Döms man för ett brott i Sverige
  med fängelse i straffskalan-

 20. -så förpliktas man att betala
  en avgift till Brottsofferfonden.

 21. Dessutom är det på det sättet att de
  som får avtjäna ett fängelsestraff-

 22. -i form av intensivövervakning,
  alltså med fotboja-

 23. -betalar även de en daglig avgift
  som också bygger på vår fond.

 24. Ur fonden lämnar vi bidrag till
  forskning, utbildning, information-

 25. -och utvecklingsverksamhet
  inom brottsofferområdet.

 26. Genom åren
  så har denna fond kommit att bli-

 27. -en mycket viktig finansiär
  för viktimologisk forskning-

 28. -men också
  för brottsofferinriktad verksamhet-

 29. -som bedrivs
  av ideella organisationer.

 30. Under föregående år fördelade vi
  drygt 42 miljoner från fonden.

 31. Det var till projekt
  som inriktade sig på brott mot äldre-

 32. -och brott mot barn och unga-

 33. -men också projekt inriktade på
  den nya sexualbrottslagstiftningen-

 34. -och projekt som inriktades på
  att nå sina målgrupper-

 35. -på olika språk och i olika kanaler.

 36. Forskningen som finansierades
  föregående år-

 37. -kopplade an
  till aktuella samhällsfrågor-

 38. -vad gäller vilken respons samhället
  och rätten ger på me too-uppropen-

 39. -och forskning som inriktade sig på
  hur kvinnor som utsatts för våldtäkt-

 40. -blir bemötta
  såväl av sjukvård som av polis.

 41. Ett område var också brottsoffer
  utsatta för massövergrepp och flykt.

 42. Och ett högaktuellt ämne: forskning
  om hot och hat mot journalister.

 43. Det är bara ett litet axplock av
  hur föregående år såg ut.

 44. Det som är viktigt för att
  föra brottsofferfrågorna framåt-

 45. -är forskning
  och praktisk och ideell verksamhet.

 46. Alla behövs
  för att driva frågorna framåt.

 47. Brottsoffermyndigheten
  har genom åren arbetat-

 48. -med riktade utbildningar
  till rättsväsendet-

 49. -med temadagar, konferenser
  och informationsinsatser.

 50. Det är en utbildningsverksamhet som
  bygger mycket på forskningsresultat.

 51. För att på ett nytt sätt bidra till-

 52. -att sprida forskning
  ut till praktisk verksamhet-

 53. -så har vi nu under 2018
  börjat med att spela in-

 54. -populärvetenskapliga filmer
  på intressanta forskningsområden.

 55. De här filmerna kommer att spridas
  nu under detta år.

 56. De kommer att publiceras
  på vår webbplats-

 57. -och spridas via vårt nyhetsbrev.

 58. Där kommer ni att kunna ta del av
  intressant forskning-

 59. -från intressanta forskare.

 60. En dag som den här hade jag tänkt
  göra några korta reflektioner på-

 61. -vad som har hänt under 20 år som
  kan vara av intresse för brottsoffer.

 62. På det internationella planet
  har väldigt många olika steg tagits-

 63. -för brottsoffer generellt
  och för kvinnor och barn speciellt.

 64. I fokus just nu för oss
  ligger barnkonventionen-

 65. -som ska inkorporeras som lag
  från den 1 januari 2020.

 66. Det är naturligtvis ett faktum som
  medför behov av ändringar av lagar-

 67. -och anpassningar
  till konventionens bestämmelser.

 68. Nåt som också är tongivande är
  innehållet i brottsofferdirektivet.

 69. Även terrorismdirektivets brotts-
  offerbestämmelser har hamnat i fokus.

 70. Det man kan säga är att mycket
  fortfarande behöver och kan göras-

 71. -för brottsoffer och när det gäller
  bemötandet av brottsoffer.

 72. Mycket har ändå hänt i Sverige
  de senaste åren.

 73. Mycket av det här
  är i dag självklarheter-

 74. -men det är ändå så
  att socialtjänstens ansvar-

 75. -för dem som utsatts för brott och
  deras närstående förtydligades 2001.

 76. Sen har det fastslagits
  att socialtjänsten-

 77. -särskilt ska beakta
  det behov av skydd och stöd-

 78. -som våldsutsatta kvinnor
  och barn som bevittnar våld kan ha.

 79. Anmälningsskyldigheten för
  myndigheter har successivt utvidgats-

 80. -och har kommit att omfatta
  fler myndigheter.

 81. För att underlätta för dem
  som funderar på att göra en anmälan-

 82. -har det förtydligats
  att anmälningsskyldigheten gäller-

 83. -redan när man får kännedom om eller
  misstänker att ett barn far illa.

 84. Vi har fått barnahus.
  Det startades 2005.

 85. I dag finns ett 30-tal barnahus
  i Sverige.

 86. De flesta, men inte alla, kommuner
  är knutna till ett barnahus.

 87. I barnahus samverkar socialtjänst med
  polis, åklagare, hälso- och sjukvård.

 88. Här genomförs brottsutredningar
  i en för barnen trygg miljö.

 89. Just nu pågår också en utvärdering
  av barnahusverksamheterna i Sverige.

 90. Det görs av det nationella
  kunskapscentrumet Barnafrid.

 91. Det är en utredning
  som vi snart kan ta del av.

 92. Uppdraget ska redovisas
  till regeringen i slutet av mars.

 93. Socialtjänstlagen fick även
  en annan betydelsefull lagstiftning-

 94. -när man 2006 skrev in
  i socialtjänstlagen-

 95. -att barn som bevittnat våld eller
  övergrepp av eller mot en närstående-

 96. -är offer för brott.

 97. Det är alltså i socialtjänstlagen
  som detta är klart utsagt.

 98. Den skrivningen återfinns även
  i brottsskadelagen.

 99. För samma år
  öppnades möjligheten för oss-

 100. -att via den brottsskadeersättningen
  som vi hanterar betala ut ersättning-

 101. -till bevittnande barn.

 102. Genom åren har de här barnen
  som har ansökt hos oss-

 103. -handlat om 220-350 barn per år.

 104. Det är en viktig ersättning
  för dessa barn-

 105. -då det är deras enda möjlighet
  till ersättning.

 106. Eftersom de inte betraktas
  som brottsoffer i rättsprocessen-

 107. -har de inte rätt till skadestånd och
  de saknar täckning via försäkringar.

 108. Så det är en viktig ersättning för
  gruppen, och jag är övertygad om-

 109. -att många fler barn skulle kunna
  ha rätt till brottsskadeersättning.

 110. Ansökningarna till oss
  skulle kunna vara långt fler.

 111. Brottsoffermyndigheten
  har under många år-

 112. -tillsammans med många andra aktörer-

 113. -bland dem Rädda Barnen, BO, Unicef
  och Stiftelsen Allmänna Barnhuset-

 114. -lyft just frågan
  om barnets rättsliga ställning.

 115. Och just nu utreds möjligheten till
  ett utvidgat straffrättsligt skydd-

 116. -för barn som bevittnar brott
  av och mot närstående.

 117. Den här utredningen kommer
  att redovisa sina förslag i juni-

 118. -och naturligtvis ser vi mycket fram
  emot vad den kommer att innehålla.

 119. Brottsofferfrågorna har återfunnits
  i olika myndigheters regleringsbrev-

 120. -där regeringen gett
  återrapporteringskrav-

 121. -gällande myndigheternas mål och
  strategier för att tillgodose behov-

 122. -av utbildning, utvecklingsarbete
  och information inom sina områden.

 123. Vi har sett polisens skyldighet-

 124. -att ge information och stöd
  till brottsoffer öka.

 125. I dag finns brottsoffer- och
  personsäkerhetsverksamhet-

 126. -i alla polisområden.

 127. Behovet av skydd och stöd ska också
  bedömas i det enskilda fallet.

 128. Vi har specialiserade enheter
  för brott i nära relation-

 129. -och vi har en särskild kompetens som
  krävs för utredare av sexualbrott.

 130. Motsvarande specialisering finns
  inom Åklagarmyndigheten.

 131. Särskilda utvecklingscentrum
  arbetar för att säkerställa kvalitet-

 132. -i utredningarna.

 133. När det gäller övrigt stöd skulle jag
  särskilt också vilja peka på-

 134. -att vi fick en lagstiftning år 2000.

 135. Det var lagen
  om särskild företrädare för barn.

 136. Den stärkte barnens rätt
  till egen företrädare-

 137. -i fall där en vårdnadshavare eller
  nån närstående till vårdnadshavaren-

 138. -misstänks för ett brott mot barnet.

 139. Rätten till målsägandebiträde
  stärktes också tidigt på 2000-talet-

 140. -då möjligheten till stöd utvidgades
  till att omfatta alla brott-

 141. -med fängelse i straffskalan.

 142. När det gäller målsägandebiträde
  så är ju det ett behov av stöd-

 143. -som ska anmälas av
  förundersökningsledaren till domstol.

 144. Föregående år fick vi en skärpning
  i kravet på förundersökningsledaren.

 145. Nu utsägs det tydligt
  att när det gäller sexualbrott-

 146. -så ska en anmälan om behovet
  göras omedelbart-

 147. -när en förundersökning inleds
  eller återupptas.

 148. Samtidigt med den lagstiftning
  som kom i fjol-

 149. -skärptes kompetenskraven för dem som
  kan förordnas som målsägandebiträde.

 150. Vidare införde man ett krav
  på rättens tillstånd-

 151. -för att den som har åtagit sig
  uppdrag som biträde-

 152. -ska få sätta annan i sitt ställe.

 153. Det här är också en viktig
  lagstiftning för brottsoffren-

 154. -och det är en av de punkter
  där vi har exakt samma krav-

 155. -på företrädarna, oavsett om vi
  pratar om försvarare eller målsägare.

 156. Det krävs rättens tillstånd nu
  för att sätta annan i sitt ställe.

 157. Vi har ju haft en lag om besöksförbud
  som genom åren har förändrats-

 158. -i många olika omgångar-

 159. -men det finns några viktiga punkter
  för brottsoffer-

 160. -som ändå är särskilt värda
  att nämnas.

 161. Det kom regler som sa
  att socialnämnden skulle underrättas-

 162. -i fall där besöksförbud meddelas
  och parterna har gemensamma barn.

 163. Nya varianter av besöksförbud
  har också tillkommit-

 164. -till exempel möjligheten
  till besöksförbud i gemensam bostad.

 165. Nu heter ju denna lag i dag
  lagen om kontaktförbud.

 166. Den har ett likartat innehåll
  men med förtydligande om-

 167. -vad som ska beaktas
  vid den riskbedömning-

 168. -som åklagaren alltid ska göra
  inför ett beslut om kontaktförbud.

 169. När den lagen kom 2011-

 170. -utökades möjligheten
  till övervakning med fotboja-

 171. -vid vissa former av kontaktförbud.

 172. När det gäller stöd så är det ju
  svårt att prata om 20 år-

 173. -utan att peka på vittnesstöds-
  verksamheten som har vuxit fram.

 174. Sen 2006 har Brottsoffermyndigheten
  och domstolsverken i uppdrag-

 175. -att verka för
  vittnesstödsverksamhet-

 176. -vid samtliga tingsrätter
  och hovrätter.

 177. Den här verksamheten är så viktig
  för dem som bevistar en rättegång.

 178. Och den betyder mycket
  för upplevelsen och bemötandet av-

 179. -målsägande - alltså brottsoffret -
  vittnen och anhöriga.

 180. Verksamheten finansieras till stor
  del av medel från Brottsofferfonden-

 181. -men när det gäller
  det praktiska, faktiska arbetet-

 182. -så utförs det huvudsakligen
  av lokala brottsofferjourer.

 183. Genom fonden har även andra
  verksamhetsformer fått finansiering-

 184. -under den här tiden.

 185. Vi har gått in
  främst under själva projekttiden-

 186. -för att kunna stödja.

 187. Vissa provverksamheter, som
  stödcentrum för unga brottsoffer-

 188. -som i dag är
  en fast och etablerad verksamhet-

 189. -i stödcentrum
  i Stockholm, Malmö och Göteborg.

 190. Straffskalan har skärpts för
  allvarliga vålds- och sexualbrott-

 191. -och nya brott har kommit på plats.

 192. Vi har fått människohandelsbrottet.

 193. Vi har fått olaga förföljelse,
  eller stalkningsbrottet-

 194. -som kom 2011
  för att förbättra skyddet för dem-

 195. -som utsatts för upprepade händelser
  av hot, hat och trakasserier.

 196. Äktenskapstvång, vilseledande
  till tvångsäktenskapsresa-

 197. -och nu senast 2018
  människoexploatering.

 198. Vi har också under senare tid fått-

 199. -ett efterlängtat starkare skydd
  för den personliga integriteten:

 200. Lagar mot kränkande fotografering-

 201. -olovlig identitetsanvändning
  och olaga integritetsintrång.

 202. Olaga integritetsintrång
  handlar om intrång som görs-

 203. -genom att sprida bilder eller
  uppgifter om nåns sexualliv, hälsa-

 204. -utsatthet för brott
  eller annan utsatt situation.

 205. Parallellt med att
  den här lagstiftningen kom på plats-

 206. -så infördes också i brottsskadelagen
  en möjlighet för oss-

 207. -att lämna ersättning
  för grovt förtal.

 208. Tidigare har ersättning aldrig
  kunnat lämnas just för brott mot ära.

 209. Men nu har vi möjlighet att lämna
  ersättning för grovt förtal-

 210. -och när vi tittar tillbaka
  mot föregående år-

 211. -så har det lett till fjorton bifall.

 212. Hälften av dem handlar om spridning
  av integritetskänsliga bilder-

 213. -som är tagna av en tidigare partner.

 214. Så här har vi fått en möjlighet till
  ersättning som tidigare varit stängd.

 215. Det rör sig om
  förhållandevis stora belopp-

 216. -som utgår i just de här fallen.

 217. Vi har också fått modernisering
  av "enkla brott" som ofredande.

 218. Och nu 2019
  så har även skrivningarna-

 219. -gällande förolämpning och olaga hot
  moderniserats.

 220. Det sker också en utvidgning av-

 221. -vad som är att betrakta
  som ett olaga hot.

 222. Förut så var det ju begränsat till...

 223. "Allvarlig rädsla" heter det nu,
  inte "allvarlig fruktan".

 224. Allvarlig rädsla för egen
  eller annans säkerhet till person.

 225. Med den nya lagstiftningen utvidgades
  det till att också omfatta-

 226. -en allvarlig rädsla för egen
  eller annans frihet eller frid.

 227. Det innebär alltså
  att det också blir straffbart-

 228. -att till exempel hota nån med-

 229. -att utsätta den
  för ett olaga integritetsintrång-

 230. -alltså hota att skicka
  integritetskänsliga bilder.

 231. Det känns som att vi också där får
  ett hål som vi nu kan täppa igen.

 232. Vidare är det på det sättet-

 233. -att vi i år får en lagstiftning med
  ett utvidgat skydd för transpersoner.

 234. Hets mot folkgrupp
  omfattar nu hets mot grupp-

 235. -med anspelning på könsöverskridande
  identitet och uttryck.

 236. Mycket av den lagstiftning
  som kommit på plats-

 237. -är en spegling av aktuella frågor-

 238. -och det jag tänkte avsluta med
  beträffande lagstiftningen-

 239. -är sexualbrottslagen.
  Den har ju genom åren varit föremål-

 240. -för många olika omtag och översyner.

 241. Jag tänkte bara peka på-

 242. -att köp av sexuell tjänst
  fördes från speciallagstiftningen-

 243. -och fördes in
  i sexualbrottskapitlet.

 244. En tidigare utvärdering-

 245. -av tillämpningen
  av köp av sexuell tjänst-

 246. -visade att gatuprostitutionen
  halverats efter kriminaliseringen-

 247. -men att man hade svårt
  att nå högre än böter som påföljd.

 248. Och 2011 fick vi en lagändring
  som innebar att straffmaximum höjdes.

 249. Köp av sexuell handling av barn
  har tillkommit-

 250. -och straffbestämmelser
  angående grooming-

 251. -alltså kontakt med barn
  i sexuellt syfte.

 252. Och nu senast har vi
  en omdanad sexualbrottslagstiftning-

 253. -som trädde i kraft i fjol i juli,
  och som lägger tonvikten på-

 254. -att sex som inte är frivilligt
  är ett brott.

 255. Den för också in två nya brott
  för oss att hantera:

 256. Oaktsam våldtäkt
  och oaktsamt sexuellt övergrepp.

 257. Vi på Brottsoffermyndigheten
  följer utvecklingen-

 258. -som kan komma att påverka vår
  praxis gällande ersättningsnivåer.

 259. Brottsoffermyndigheten fick förra
  året ett treårigt regeringsuppdrag-

 260. -att ta fram information och material
  om lagstiftningen-

 261. -riktat till unga och till lärare.

 262. I november och december
  drev vi kampanjen Av fri vilja-

 263. -som riktade sig till unga
  mellan 18 och 25 år.

 264. Vi använde oss främst
  av sociala medier-

 265. -men kampanjen kunde också ses på
  tåg, i tunnelbana och på köpcentrum.

 266. Vi fick ett fantastiskt genomslag
  för kampanjen, kan vi nu konstatera.

 267. Vi har på mindre än två månader
  fått 760 000 besök-

 268. -på vår nya webb frivilligtsex.se.

 269. Vill ni veta mer om kampanjen-

 270. -så får ni gärna titta förbi
  vid vårt bord här i nån paus-

 271. -för jag har inte möjligheten
  att berätta mer här och nu.

 272. Den strängare synen
  på vålds- och sexualbrott-

 273. -som man ändå kan se
  genom lagstiftningen-

 274. -har fått genomslag i höjda nivåer-

 275. -vad gäller utbetald
  kränkningsersättning.

 276. Vi samlar också ett urval
  av våra vägledande avgöranden-

 277. -i en referatsamling som används
  av professionella och ideella-

 278. -som stöd
  i deras kontakter med brottsoffer.

 279. Referatsamlingen finns också
  i en digital version på vår hemsida.

 280. Den går att ladda ner
  så att ni har den lättillgänglig-

 281. -ni som direkt arbetar
  med ersättningsfrågorna.

 282. När det gäller ansökningar
  om brottsskadeersättning-

 283. -så ligger de alltjämt nånstans
  mellan 9 700 och 10 500 per år.

 284. I dag finns det enkla blanketter
  för ansökan-

 285. -och nivån av ansökningar
  skulle kunna vara högre.

 286. Vi arbetar hela tiden-

 287. -för att nå ut med information
  om möjligheten till ersättning-

 288. -i de fall
  där brottsoffer saknar möjlighet-

 289. -att få betalning
  via en känd gärningsperson-

 290. -eller att få full täckning
  via försäkring.

 291. Det kan handla om att gärnings-
  personen saknar betalningsförmåga.

 292. Det kan också handla om
  att nån gärningsperson-

 293. -aldrig kan identifieras
  eller lagföras.

 294. Vad som behövs är information
  i alla led av rättskedjan-

 295. -så att informationen om möjlighet
  till ersättning kommer fram-

 296. -vid nedlagda förundersökningar,
  där man meddelas nedläggningsbeslut-

 297. -eller efter att dom meddelas.

 298. Det är den enda möjligheten
  att nå ut med konkret information-

 299. -direkt till ett brottsoffer-

 300. -om hur man ska få möjlighet
  till ersättning i olika led.

 301. Det är viktigt att det inte bara blir
  en inledande uppgift för polisen-

 302. -och kanske en kontakt med en jour.

 303. Det här måste fungera hela vägen för
  att vi ska kunna se en rejäl ökning.

 304. Ett faktum är ju att det är många mer
  som utsätts för brott-

 305. -och det är långt ifrån alla
  som anmäler. Mörkertalen är stora.

 306. När det dessutom väl har anmälts
  till polis så är det väldigt få-

 307. -om vi får uttrycka 10 500
  som få i det sammanhanget-

 308. -som ändå hittar fram till oss.
  Det skulle kunna vara betydligt fler.

 309. Vi jobbar mycket med information.

 310. Vi driver i dag
  fyra olika webbplatser.

 311. Förutom brottsoffermyndigheten.se
  så har vi Rättegångsskolan-

 312. -Jag vill veta, som vänder sig
  till barn och unga-

 313. -och frivilligtsex.se, som kopplas
  till sexualbrottsuppdraget-

 314. -och som kommer att fyllas
  med ytterligare material.

 315. Faktum är
  att innan 2019 går till sitt slut-

 316. -så kommer vi att ha en webbaserad
  grundutbildning för nya vittnesstöd-

 317. -och en webbplats med utbildning
  och informationsmaterial-

 318. -för dem som deltar
  i det demokratiska samtalet-

 319. -och som riskerar att utsättas
  för hot eller hat.

 320. Det kommer ytterligare en webbplats.

 321. Den ska vara ett stöd
  för det enskilda brottsoffret-

 322. -och möjliggöra
  behovsanpassad information.

 323. Webbplatsen tas fram
  med hjälp av projektbidrag-

 324. -från EU:s fond för inre säkerhet.

 325. Så det är mycket
  som händer och pågår-

 326. -men det finns fortfarande
  utvecklingspotential-

 327. -för förbättrat stöd och bemötande.

 328. Det leder mig vidare
  till dagens program.

 329. Det är alltså tjugonde året i rad-

 330. -men tanken och IBD
  är faktiskt äldre än så.

 331. IBD - Internationella
  brottsofferdagen - är äldre.

 332. Redan för 30 år sen
  instiftades den här dagen-

 333. -av Brottsofferjourernas Riksförbunds
  dåvarande ordförande Björn Lagerbäck.

 334. Sen spreds idén ganska snabbt vidare
  över Europa.

 335. Året därpå uppmärksammade England,
  Frankrike och Tyskland dagen-

 336. -och sen har det vuxit över Europa
  och även utanför Europa.

 337. Att man valde den 22 februari
  beror på-

 338. -att man på olika sätt kombinerar den
  här dagen med en ljusmanifestation.

 339. Syftet med dagen
  här i dag på Norra latin är ju-

 340. -att på olika sätt belysa
  brottsoffers situation-

 341. -och sprida kunskap
  om ideella organisationer-

 342. -som arbetar med och för brottsoffer.

 343. Och här ser ni ju väl presenterat
  vilka ideella organisationer-

 344. -som vi har glädjen
  att samarbeta med.

 345. Det är Brottsofferjouren, Bris,
  Ecpat, RFSL:s brottsofferjour-

 346. -Roks, Rädda Barnen,
  Unizon, Unicef och RAV-

 347. -som är Riksorganisationen
  för anhöriga till våldsdödade.

 348. Vi vill också i plenarföreläsningarna
  som vi kommer att hålla här i dag-

 349. -just se närmare
  på brottsofferfrågornas utveckling-

 350. -och blicka framåt
  och hitta inspiration till-

 351. -vad som behöver utvecklas
  vad gäller stöd och bemötande.

 352. Föreläsarna representerar tillsammans
  en gedigen och bred erfarenhet.

 353. Först får ni lyssna på professor
  emeritus i viktimologi, Jan van Dijk-

 354. -som speglar brottsofferfrågornas
  utveckling på ett mer generellt plan.

 355. Professor Margareta Hydén
  inriktar sig sen mer specifikt-

 356. -på våld mot kvinnor och barn
  i nära relation.

 357. Anneli Svensson, som är socionom
  och legitimerad psykoterapeut-

 358. -talar om det avgörande bemötandet.

 359. Mellan de här plenarföreläsningarna
  har vi seminarier-

 360. -som arrangeras
  av våra samverkande organisationer-

 361. -och som berör
  många aktuella områden.

 362. Så med det är det också dags för mig
  att tända upp ljuset-

 363. -som är vårt sätt
  att sätta brottsoffer-

 364. -och den Internationella
  brottsofferdagen i fokus.

 365. Med det vill jag än en gång
  hälsa er välkomna-

 366. -till en inspirerande utbildningsdag.

 367. Textning: Johanna Lidberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hur ser det rättsliga skyddet ut för brottsoffer?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka samhällsförändringar är av vikt för brottsoffer? Annika Öster från Brottsoffermyndigheten berättar om samtyckeslagen och andra aktualiteter. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Lag och rätt > Rättsväsen
Ämnesord:
Brottsoffer, Juridik, Kriminologi, Lagar, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Hur ser det rättsliga skyddet ut för brottsoffer?

Vilka samhällsförändringar är av vikt för brottsoffer? Annika Öster från Brottsoffermyndigheten berättar om samtyckeslagen och andra aktualiteter. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Offer - ett ord med tung historia

Vad är själva innebörden av ordet offer? Professor Jan van Dijk analyserar historiken och symbolismen kring ett ord med tungt bagage. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Våldsutsatta barns rättigheter - och samhällets brister

Varje barn som utsätts för våld hemma har rätt till skydd, stöd och behandling. Idag är svensk lagstiftning långt ifrån heltäckande vad gäller den rättigheten. Möjligheten att få hjälp ser olika ut, bland annat beroende på var barnet bor. Barnrättsjuristen Camilla Orefjärd socionomen Marie Angsell från Bris berättar. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Kan framtidens forskning påverka barns uppväxtmiljö? Det är en av många frågor som lyfts av genusforskaren Margareta Hydén. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Brott mot barn - när förundersökningen drar ut på tiden

Hur kan myndigheterna som arbetar kring ett brott mot ett barn arbeta snabbare och bättre? Tre experter från Rädda Barnen diskuterar. Medverkande: Hanna Thermaenius, psykolog, Frida Fröberg, tematisk rådgivare, och Charlotte Nordström, advokat. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Det avgörande bemötandet

Avgörande för ett trauma är brottets grovhet, men också bemötandet. Om detta berättar psykoterapeuten Anneli Svensson. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Att vara barn

Under 1800-talet föddes idén om barnens rättigheter, men samtidigt arbetade mängder av barn på livsfarliga fabriker. Vi betraktar 1800-talet ur arbetarbarnets perspektiv.