Titta

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Om UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagens 20-årsjubileum, som bland annat tar upp brottsoffers rättigheter, våld mot kvinnor och barn samt vikten av ett gott bemötande. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019 : Våldsutsatta barns rättigheter - och samhällets bristerDela
 1. Inget våld mot barn är motiverat,
  och våld mot barn kan förebyggas.

 2. Så har FN:s barnrättskommitté
  uttalat sig.

 3. Vi som ska prata är jag, Marie
  Angsell, sakkunnig socionom på Bris.

 4. Jag har jobbat med stöd till barn
  och familjer i över tjugo år-

 5. -på Bris och andra ställen.

 6. Jag har också skrivit en rapport
  som ligger på Bris bord här borta.

 7. Den handlar om hur barn berättar
  om sin våldsutsatthet för Bris.

 8. Mitt namn är Camilla Orefjärd,
  nu barnrättsjurist på Bris.

 9. Tidigare verksam som
  processande advokat på advokatbyrå-

 10. -med särskilt fokus på att företräda
  barn och unga i humanjuridiska mål-

 11. -såsom brottmål, familjemål,
  socialmål och migrationsmål.

 12. Jag börjar med att berätta om Bris.

 13. Bris är en barnrättsorganisation
  som funnits i 48 år.

 14. Den startades av Gunnel Linde
  och Berit Hedeby 1971-

 15. -som en förening
  för att stoppa vuxnas våld mot barn-

 16. -efter att ett barn misshandlats
  till döds av sin styvfar.

 17. Många hade känt till barnets
  utsatthet utan att kunna agera.

 18. Det Bris pionjärer gjorde
  var att skapa opinion-

 19. -och synliggöra det våld
  som barn utsattes för.

 20. Man ville påverka allmänhet,
  beslutsfattare och politiker.

 21. Bris tidiga arbete bidrog till-

 22. -att Sverige, som första land
  i världen, fick en anti-agalag 1979.

 23. Det är en lagreform
  som fyller 40 år i år.

 24. En annan sak man gjorde
  var att underlätta för vuxna-

 25. -att anmäla sin oro
  för att ett barn inte hade det bra.

 26. Då kunde man inte anmäla anonymt-

 27. -till socialtjänst
  eller barnavårdsbyrån, som det hette.

 28. Det kan man i dag.

 29. Då ordnade Bris en telefon
  dit vuxna kunde ringa.

 30. Sen stod Bris för anmälan.

 31. Vi finns fortfarande som stöd
  för vuxna som känner oro för barn.

 32. Vuxna har ett eget telefonnummer.

 33. Vi försöker påverka makthavare-

 34. -att fatta beslut
  som blir bra för barn.

 35. Målet för Bris är ett samhälle där
  alla barns rättigheter tillgodoses.

 36. En stor förändring
  som vi var med och drev fram-

 37. -är att barnkonventionen
  blir lag nästa år.

 38. Och så har vi vår kända,
  stora stödverksamhet.

 39. Barn fick ett eget telefonnummer
  till Bris.

 40. I dag har vi 26 000 stödjande
  kontakter med barn och unga-

 41. -i telefon, chatt och mejl,
  och cirka 3 000 kontakter med vuxna.

 42. Alla kontakter som vi har ger oss
  en unik kunskap om barns situation.

 43. Vi kan luta oss mot den när vi ska
  prata om det som vi ska göra i dag.

 44. Ni hörde alldeles nu,
  och kommer att få se-

 45. -några exempel på sånt
  som barn berättar för Bris.

 46. Barnen som kontaktar oss är anonyma-

 47. -så vi har förstås formulerat om dem,
  så att inget barn kan kännas igen.

 48. Vi ska prata om barnets rätt
  till stöd, skydd och behandling-

 49. -och var det brister.

 50. Barn har rätt
  till skydd mot alla former av våld-

 51. -men svensk lagstiftning
  är inte heltäckande.

 52. Vad är vuxnas våld mot barn?

 53. Inget våld mot barn är motiverat,
  och våld mot barn kan förebyggas.

 54. Så har FN:s barnrättskommitté
  uttalat sig.

 55. Det är en internationell kommitté
  som har till uppgift att övervaka-

 56. -att barnkonventionen efterlevs
  i de länder som lovat att följa den.

 57. I nuläget är det
  alla länder i världen, förutom USA.

 58. Det finns olika definitioner på
  vad vuxnas våld mot barn är.

 59. Beroende på vem man frågar
  kan man få vitt skilda svar.

 60. Bris utgår från och står bakom
  FN:s barnrättskommittés-

 61. -definition av våld mot barn.

 62. Det är också den definitionen
  som barnkonventionen ger uttryck för.

 63. Barn har rätt att skyddas mot
  alla former av våld.

 64. Det är en vid våldsdefinition
  som omfattar fysiskt våld.

 65. Riva, nypa,
  men även slag, sparkar och knuffar.

 66. Att kväva eller strypa ett barn-

 67. -faller in under denna definition.

 68. Även psykiskt våld.

 69. Att utsätta ett barn för verbala
  kränkningar. Att kalla det värdelöst.

 70. Att hota eller håna ett barn.
  Att isolera eller frysa ut ett barn.

 71. Det är olika former
  av psykisk misshandel.

 72. Därtill även att låta ett barn
  bevittna våld i hemmet.

 73. Sexuella övergrepp.
  Vi talar om fullbordade samlag-

 74. -men även om sexuella inviter.
  Blottning inför barnet.

 75. Att utnyttja barnet i prostitution,
  med mera.

 76. Att en vuxen, ofta under lång tid,
  skadar eller äventyrar barnets hälsa-

 77. -såväl fysisk som psykisk hälsa,
  genom att inte ge det omsorg-

 78. -räknas också som våld.

 79. Omsorgsbristen kan bestå i
  att barnet inte får utbildning.

 80. Att barnet inte får mat
  eller tak över huvudet-

 81. -men även när barnet inte får
  kärlek och stimulans.

 82. Det finns skäl att dela upp våldet
  i kategorier, men man ska tänka på-

 83. -att samma barn oftast drabbas av
  olika former av våld-

 84. -och att de olika kategorierna
  ofta överlappar varandra.

 85. Ett barn som växer upp med
  en våldsam förälder kan utsättas för-

 86. -fysiskt våld, kränkningar, hot-

 87. -och tvingas bevittna våld
  mot andra familjemedlemmar.

 88. Ett barn som utsätts för våld
  i hemmet-

 89. -löper större risk att utsättas
  för våld även utanför sitt hem.

 90. Men hur vanligt
  är vuxnas våld mot barn?

 91. Allmänna Barnhuset har gjort
  en nationell kartläggning.

 92. Den visar att merparten av barnen
  inte har varit utsatta för våld.

 93. Men resultaten visar att alltför
  många barn fortfarande är utsatta.

 94. Alltför få av dem
  får det stöd och den rehabilitering-

 95. -som de har rätt till och behöver.

 96. Man har räknat in alla former av våld
  när man ställt frågor till barnen.

 97. Kartläggningen visar att 44 %
  har utsatts för nån form av våld.

 98. 36 % har utsatts av våld
  från nån närstående.

 99. En nordisk studie från SBU
  visar att 3-9 % har varit utsatta-

 100. -för allvarligt fysiskt våld hemma.
  7-12 % har bevittnat våld i hemmet.

 101. Man ska ha med sig
  att det är ett högt mörkertal.

 102. Många fall polisanmäls aldrig-

 103. -framför allt när det gäller
  yngre barn och vissa utsatta grupper.

 104. Vilka barn är mest utsatta?

 105. Våld förekommer i alla miljöer.

 106. Men det finns grupper av barn
  som är mer utsatta.

 107. Då handlar det om
  en ökad risk på gruppnivå.

 108. Att en grupp är särskilt utsatt
  säger inte mycket om orsakssamband.

 109. Oavsett så kan det vara bra att veta
  vilka grupper som är mest utsatta-

 110. -för att kunna ge de utsatta barnen
  det stöd som de har rätt till.

 111. Ni ser här bakom mig.
  Kön, till exempel, för att nämna nåt.

 112. De som identifierar sig som flickor
  uppger att de oftare utsatts för-

 113. -psykiskt våld och sexuellt våld-

 114. -än de som identifierar sig
  som pojkar.

 115. Barn födda utanför Norden är oftare
  utsatta för alla former av våld.

 116. Ofta är de utsatta
  för flera former av våld-

 117. -i betydligt större utsträckning
  än barn födda i Norden.

 118. Mobbning är också starkt kopplat
  till alla former av våld.

 119. De barn som är placerade
  i HVB-hem eller familjehem-

 120. -är i mycket större utsträckning
  utsatta för våld.

 121. 83 % av dessa barn har utsatts
  för minst en form av våld.

 122. Jag vill nämna barn
  med en missbrukande förälder.

 123. Där ser vi en särskilt utsatt grupp.

 124. Över 70 % där har varit utsatta
  för nån form av våld.

 125. Bris har, som ni vet,
  dagligen kontakt med barn.

 126. Vi tar del av många berättelser
  där barn beskriver våld.

 127. Vad får vi höra, Marie?

 128. Varje år har Bris 3 000 kontakter
  med barn, och 400 med vuxna-

 129. -som handlar om våld mot barn.

 130. Kontakterna till Bris om våld
  ökar, tyvärr.

 131. Främst om sexuella övergrepp,
  fysiskt och psykiskt våld.

 132. Är ni intresserade kan ni läsa om det
  i vår årsrapport som kommer i mars.

 133. Det våld som barnen berättar om
  för oss kan se olika ut.

 134. Föräldrarna kan göra barnen
  fysiskt illa.

 135. Hot och kränkningar. Att straffa,
  skrämma och skada barnet eller andra.

 136. Det handlar om sexuellt våld,
  försummelse och omsorgsbrist.

 137. Ibland har våldet ägt rum
  vid enstaka tillfällen.

 138. I andra fall har det pågått länge,
  kanske under hela barnets uppväxt.

 139. Utsatta barn söker ofta förklaringen
  hos sig själva.

 140. De beskriver sig som jobbiga.
  "Jag har en dålig attityd", sa en.

 141. Eller att våldet är en konsekvens
  av nåt.

 142. De har tagit nåt utan lov, eller så
  var det de själva som började bråket.

 143. Andra barn kan se att orsaken
  är förälderns problem-

 144. -som stress, psykisk ohälsa
  eller missbruk.

 145. Allt våld har gemensamt att det
  skadar, både på kort och lång sikt.

 146. Det finns det forskning
  som entydigt visar.

 147. Vi på Bris ser en koppling mellan
  våld hemma och barns psykiska ohälsa.

 148. Alla barn beskriver våldet-

 149. -som en skrämmande upplevelse
  som försatte barnet i vanmakt.

 150. Vilka konsekvenser våldet får för
  barnet påverkas av olika faktorer.

 151. Det kan handla om typen av våld,
  omfattningen-

 152. -om det hände en eller flera gånger
  eller vem som utövade våldet.

 153. Det påverkas av barnets person
  och relation till andra-

 154. -och hur tillvaron i övrigt
  ser ut runt barnet.

 155. Det är försvårande
  när barn utsätts för våld hemma.

 156. Den som utsätter barnet
  ska ju vara barnets trygghet.

 157. Den mest återkommande känslan
  som vi möter är ensamhet-

 158. -i relation till familjen och andra.

 159. Många känner att de måste
  hantera tillvaron själva.

 160. En annan känsla är rädslan,
  att ständigt vara på helspänn.

 161. Andra reaktioner är stress,
  stark oro och rädsla, mardrömmar.

 162. Barnet kan ta till
  skadliga strategier-

 163. -till exempel ätstörningar,
  eller skada sig på andra sätt.

 164. En del barn vi pratar med ser
  ingen annan utväg än att sluta leva.

 165. En del barn, till exempel de som
  utsätts för våld under lång tid-

 166. -kan få så allvarliga skador att de
  inte kan hämta sig av egen kraft-

 167. -utan behöver professionell hjälp.

 168. Oavsett hur barnet påverkas av våldet
  har barnet rätt till hjälp.

 169. Till skydd, stöd och behandling.

 170. Alla behöver hjälp, och vilket stöd
  och skydd ett utsatt barn behöver-

 171. -ser olika ut
  för barn i olika situationer.

 172. Men gemensamt för alla
  är att våldet måste upphöra-

 173. -och tillvaron måste bli trygg.

 174. Barnet kan behöva samtalsstöd och
  hjälp att bearbeta sina upplevelser.

 175. Föräldrarna kan behöva hjälp att
  hitta sätt att utöva föräldraskap på.

 176. De kan behöva hjälp
  med de påfrestningar som gör-

 177. -att de blir sämre på
  att vara föräldrar.

 178. För att barnet ska få hjälp
  måste våldet upptäckas.

 179. Nån som vill hjälpa barnet vidare
  måste få veta.

 180. Vi vet att det finns ett mörkertal.

 181. Många barn upptäcks
  eller anmäls aldrig.

 182. Det gäller våld mot väldigt unga barn
  och särskilt utsatta grupper-

 183. -till exempel barn med intellektuell
  eller fysisk funktionsnedsättning.

 184. Enligt kartläggningen
  som Camilla nämnde-

 185. -har 45 % av de våldsutsatta barnen
  pratat om våldet med nån.

 186. Oftast med en jämnårig,
  som ett syskon.

 187. Bara 5 % av de utsatta
  hade pratat med en polis.

 188. När barn berättar om våld för Bris
  är det ofta första gången.

 189. Att barn berättar för Bris
  tror vi beror på-

 190. -att barnen kan känna kontroll
  över samtalet.

 191. De är anonyma
  och berättar det de vill.

 192. De kan när som helst lägga på luren
  eller avsluta chatten.

 193. Om barnet behöver akut hjälp försöker
  vi få det att säga vem hen är-

 194. -och hjälper till
  att kontakta socialtjänst.

 195. Annars uppmanar vi ofta barnet att
  prata med en vuxen som hen litar på.

 196. Det här med att berätta
  pratar vi ofta om.

 197. Några av de hinder som finns
  för att berätta för en vuxen är:

 198. Man känner osäkerhet kring gränser.
  Barnet är inte säkert på-

 199. -om det är nåt man kan få hjälp med,
  var och hur man kan få hjälp.

 200. Och som jag sa tidigare: Barn letar
  ofta förklaringen hos sig själva.

 201. Rädsla att förlora kontrollen
  om nån annan får veta.

 202. Många beskriver att det finns risker
  med att avslöja brister i familjen.

 203. Hur går det till hos polisen?

 204. Kommer de att berätta
  för föräldrarna? Tror nån på barnet?

 205. Okunskap om var hjälpen finns.

 206. Vuxna kan tycka att det är svårt
  att veta var hjälp finns.

 207. För barn är det ännu svårare.

 208. Oro för vad som kan hända
  med familjen.

 209. Om nån får veta, vad händer då?
  Hamnar en förälder i fängelse?

 210. Rädsla för repressalier. Många är
  rädda att föräldrarna blir arga.

 211. En del har hotats med
  att familjen kommer att splittras-

 212. -om de berättar,
  och att det blir deras fel.

 213. Barn har berättat om konsekvenser-

 214. -som att föräldrarna har straffat dem
  genom att frysa ut dem.

 215. Skam är ett hinder.
  Ingen vill ha en dålig familj-

 216. -som inte tar hand om en,
  eller som gör en illa.

 217. Det kan vara ett skäl till att barnen
  hellre lägger skuld på sig själva.

 218. Ett hinder kan vara att man inte har
  nån vuxen att prata med.

 219. Det händer att barn har försökt
  prata med vuxna och visa hur de mår.

 220. En del barn vet att det finns vuxna
  som vet, men som ändå inte gör nåt.

 221. På Bris uppmuntrar vi barn
  att prata med vuxna som de litar på.

 222. Men alla barn har inte såna vuxna.

 223. Barn som har erfarenhet av vuxna
  som gör dem illa-

 224. -har såklart svårare att tro
  att nån vuxen kan hjälpa dem.

 225. Camilla, hur ser skyddet ut
  för våldsutsatta barn?

 226. Som jag nämnde tidigare:
  Barnkonventionen slår fast-

 227. -att alla barn har rätt att skyddas
  mot alla former av våld.

 228. Den här artikeln, artikel 19,
  lämnar inte nåt utrymme-

 229. -för nån form av legaliserat våld
  mot barn.

 230. Barnkonventionen är tydlig med att
  våld mot barn aldrig är motiverat.

 231. Artikeln handlar om
  de former av våld-

 232. -där barnet har utsatts
  av nån omsorgsperson.

 233. En förälder, adoptivförälder,
  familjehemsförälder, skolpersonal.

 234. Det är viktigt att betona att-

 235. -frekvens, skadans svårighetsgrad
  och uppsåt att skada-

 236. -aldrig är nödvändiga förutsättningar
  för definitionen av våld.

 237. Artikel 19 är kopplad till andra
  bestämmelser i barnkonventionen.

 238. Jag ska inte nämna alla,
  men jag vill nämna ett par stycken.

 239. Alla barn har samma rättigheter.
  Ingen får diskrimineras.

 240. Med andra ord: Alla barn
  har rätt till skydd mot våld.

 241. Det gäller alla barn.

 242. Varje barn har rätt till utveckling
  och skydd mot sexuella övergrepp-

 243. -och mot att utnyttjas
  i prostitution eller pornografi.

 244. Det barn som blivit offer för
  vanvård, utnyttjande eller tortyr-

 245. -har rätt till stöd
  och rehabilitering.

 246. Och barnet som inte kan bo kvar
  i sin hemmiljö-

 247. -har rätt att hitta en annan familj.

 248. Som Marie sa så ska barnkonventionen
  bli svensk lag.

 249. Men i nuläget är den inte intagen
  i vår nationella lagstiftning.

 250. Om vi ser till vår nuvarande
  nationella lagstiftning...

 251. Förbudet mot aga,
  som vi tidigare nämnt-

 252. -finner vi i föräldrabalken.
  Det infördes 1979.

 253. Då var vi första landet i världen.
  Det tåls att säga igen.

 254. Barn får inte utsättas för-

 255. -kroppslig bestraffning
  eller annan kränkande behandling.

 256. Förbudet avser inte bara
  fysiskt våld.

 257. Det gäller även
  annan kränkande behandling.

 258. Förbudet markerar att föräldrar inte
  får använda våld i barnets fostran.

 259. Men detta innehåller inte
  nån straffrättslig sanktion-

 260. -mot den som bryter mot bestämmelsen.
  Det är viktigt att ha med sig.

 261. Lagbestämmelsen syftar främst till
  att förändra attityder.

 262. Och rätt tidigt såg man effekt
  av det. Positiv effekt.

 263. Men den syftar inte till
  att fler föräldrar ska straffas.

 264. Det är alltså inte möjligt.

 265. Det är olagligt att aga barn,
  men det är inte straffbart.

 266. Förbudet medför inte straffbarhet.

 267. Det tror många,
  både i vårt land och utomlands.

 268. Den myten vill vi
  väldigt gärna slå hål på.

 269. Vilket våld mot barn är då straffbart
  enligt svensk lagstiftning?

 270. Det finns inga särskilda bestämmelser
  vad gäller våld mot barn.

 271. Vid fysiskt våld är det brottsbalkens
  bestämmelser om misshandel-

 272. -som kan bli aktuella. Det är samma
  bestämmelser som gäller för en vuxen.

 273. För att dömas till misshandel
  krävs det att barnet har tillfogats-

 274. -nån kroppsskada, sjukdom
  eller åsamkats smärta.

 275. Bestämmelsen tar inte sikte på
  alla former av våld.

 276. Jämfört med övriga Europa är Sverige
  dåligt på att klara upp dessa brott-

 277. -som rör våld mot barn.

 278. Att våld mot barn är lågt prioriterat
  hos polis och åklagare-

 279. -visar sig i andelen
  nedlagda förundersökningar.

 280. Och i de få fall som leder till åtal
  är det anmärkningsvärt få som döms.

 281. Innan det ens kan bli tal om åtal
  krävs det en misstanke om våld.

 282. Hur inleds den juridiska processen?
  Jag ska ta det lite kort.

 283. Det inleds ofta med en misstanke
  om våld, om att barnet far illa.

 284. Vuxna som vet att ett barn far illa
  bör anmäla det till socialtjänsten.

 285. Då är det tal om en orosanmälan.

 286. För detta krävs
  ingen särskild bevisning.

 287. Det räcker med att man känner en oro
  eller misstänker att barnet far illa.

 288. Socialtjänsten är skyldiga
  att utreda en sån anmälan.

 289. Det kan då bli tal om
  olika former av insatser.

 290. Vid misstanke om allvarliga brott
  måste socialtjänsten polisanmäla det.

 291. En polisanmälan
  är ett väldigt viktigt led-

 292. -i att ta tillvara på
  barnets rättigheter och skydda det.

 293. Med en anmälan
  kan polis eller åklagare besluta-

 294. -om att en förundersökning
  ska inledas.

 295. När de har anledning att tro att
  ett brott begåtts, ska de göra det.

 296. Då finns tillfälle att höra
  misstänkta, vittne och barnet.

 297. Barnet har rätt till ett juridiskt
  ombud, ett målsägandebiträde.

 298. Eller en särskild företrädare, om det
  är vårdnadshavaren som är misstänkt.

 299. Då träder den särskilda företrädaren
  in i vårdnadshavarens ställning.

 300. Om åklagaren bedömer
  att bevisningen räcker-

 301. -för att kunna fälla den misstänkte-

 302. -vid en rättslig prövning,
  så väcks åtal.

 303. I praktiken betyder det att rätten
  kallar till rättegång och prövar det.

 304. Om åklagaren bedömer att barnet
  är för ungt eller inte moget nog-

 305. -så hör man barnet innan rättegång
  och spelar in förhöret.

 306. Detta sker ofta i ett barnahus,
  en barnvänlig plats-

 307. -där man samlar yrken
  såsom socialtjänst, polis, åklagare-

 308. -och läkare... Vad har jag nu missat?

 309. Meningen är att alla yrken
  ska samlas under samma tak-

 310. -så att barnet slipper slussas runt
  och upprepa sin historia.

 311. Men det ser olika ut
  i olika delar av landet-

 312. -vad gäller tillgång till barnahus
  och till alla yrken.

 313. När vi har talat om gällande
  lagstiftning och dess luckor-

 314. -så är en relevant fråga hur vi kan
  stärka barnets rättsliga ställning.

 315. Vad kan man dra för slutsats
  av det som vi har lyft?

 316. Svensk lagstiftning
  är inte heltäckande-

 317. -vad gäller barnets rätt till skydd
  mot alla former av våld.

 318. Anti-agalagen skapades med syfte
  att vara normgivande-

 319. -vilket har skett. Det har visat sig.

 320. Trots lagstiftningen,
  och en allmän uppfattning om att-

 321. -våld mot barn aldrig ska accepteras,
  förekommer det i hög grad.

 322. Barn utsätts för våld i hemmet.

 323. Agaförbudet omfattar
  fler former av våld-

 324. -än vad de straffrättsliga
  bestämmelserna i brottsbalken gör.

 325. Det innebär att vissa sorters barnaga
  som finns med i agaförbudet-

 326. -inte räknas som brott
  enligt brottsbalken.

 327. Våldet är alltså olagligt,
  men inte straffbart.

 328. Man kan fråga sig
  vad det sänder för signal.

 329. Våld mot barn är bara straffbart
  enligt brottsbalken-

 330. -om barnet har utsatts
  för fysiskt våld.

 331. Om barnet har åsamkats
  nån kroppsskada-

 332. -eller om det uppstått smärta
  eller sjukdom till följd av våldet.

 333. Genomslaget för barnets bästa
  i brottmål är begränsat.

 334. Jag ser brister i lagstiftningen,
  men även i rättstillämpningen.

 335. Många åtal ogillas,
  trots det faktum att den tilltalade-

 336. -vidgått att hen
  utövat våld mot barnet.

 337. Man har bedömt att den vuxne
  inte haft uppsåt att skada barnet-

 338. -att det hör till tillsynsansvaret
  eller att situationen var pressad.

 339. Men ett annat vanligt skäl
  är att barnet inte har-

 340. -åsamkats nån smärta
  till följd av våldet.

 341. I dag råder ett tydligt
  vuxenperspektiv i brottmål.

 342. Barn ges inte samma
  straffrättsliga skydd som vuxna.

 343. Barn och vuxna har samma krav på sig
  vad gäller att beskriva smärta.

 344. Men vad kan göras för att stärka
  barnets rättsliga ställning?

 345. Alla former av våld mot barn
  bör vara straffbara.

 346. Det behövs en särskild bestämmelse
  om barnmisshandel i brottsbalken.

 347. Man behöver särskilja våld mot barn
  från andra former av våld.

 348. Psykiskt våld som hot, trakasserier
  eller att uppleva våld i hemmet-

 349. -måste erkännas som våld mot barn
  och göras straffbart.

 350. Psykiskt våld och att bevittna våld-

 351. -är minst lika skadligt
  som fysiskt våld.

 352. Trots det har barn som bevittnat våld
  i hemmet en svag, rättslig ställning.

 353. Jag vill lyfta vikten
  av en barnvänlig process.

 354. Den juridiska processen
  måste göras mer barnvänlig.

 355. Gör barnet delaktig
  i sin egen process.

 356. Bedöm och dokumentera vad som är
  barnets bästa i varje enskilt fall.

 357. Säkerställ att det språk som används
  under processen förstås av barnet.

 358. Ställ högre krav på juridiska ombud
  i den här typen av mål.

 359. Det här är enbart några exempel.

 360. Bort med smärtrekvisitet.
  Våld mot barn ska aldrig accepteras-

 361. -oaktat om våldet
  medfört fysisk smärta eller inte.

 362. Barn ska inte ha samma krav på sig-

 363. -vad gäller
  förmåga att beskriva smärta.

 364. Bort med krav på
  fysisk, bevisad smärta.

 365. Jag vill framhålla vikten av ett
  sammanhållet, socialt skyddssystem.

 366. Man måste se till
  att stöd och hjälp till barn-

 367. -är likvärdigt runtom i landet.
  Så ser det inte ut i dag.

 368. Det måste vara tydligt
  vem som bär ansvar för barnet-

 369. -från början till slut.

 370. Hela processen
  måste vara lättförståelig-

 371. -både för barn och vuxna.

 372. Som ett led i det förebyggande
  arbetet mot våld mot barn-

 373. -är det viktigt att arbeta med
  kunskapshöjande insatser.

 374. Barns medvetenhet om sina rättigheter
  måste stärkas.

 375. Dels för att påverka attityder
  som verkar förebyggande-

 376. -men också för att barn ska veta
  hur de ska agera när de utsatts.

 377. Det är viktigt att uppmärksamma
  särskilda riskgrupper.

 378. Anpassa informationen till barnets
  individuella förutsättningar.

 379. Kunskapen bland vuxna
  måste också höjas.

 380. Alla som befinner sig i Sverige
  behöver information om rättssystemet-

 381. -om barnets rättigheter, föräldrars
  skyldigheter och om agaförbudet.

 382. Men för att ett våldsutsatt barn-

 383. -ska bli föremål
  för en juridisk process-

 384. -krävs det att nån vuxen förstår
  och vill hjälpa barnet.

 385. För barn som far illa hemma-

 386. -är den viktigaste skyddsfaktorn
  vuxna utanför hemmet.

 387. Som Camilla sa: Alla vuxna
  som möter barn i sitt yrke-

 388. -är skyldiga att göra en orosanmälan-

 389. -om man misstänker
  att ett barn far illa.

 390. Trots att alla vuxna bör anmäla
  sin oro enligt socialtjänstlagen-

 391. -är Bris erfarenhet att det finns
  en stor osäkerhet hos vuxna-

 392. -kring hur de ska agera
  när ett barn far illa.

 393. Vi ser ett behov
  av kunskapshöjande insatser-

 394. -och om barns rättigheter.

 395. Vi ser behov av ökad samverkan
  mellan verksamheter som möter barn.

 396. Vi tror att de flesta vuxna,
  kanske alla, vill kunna hjälpa barn.

 397. Men det är inte alltid lätt.

 398. Vi möter i vår vuxentelefon
  privatpersoner och professionella-

 399. -som ringer med frågor
  om hur de ska göra när de oroliga.

 400. På Mänskliga rättighetsdagarna
  i höstas-

 401. -där Bris är medarrangörer
  precis som här, var temat våld.

 402. Vi hade bland annat en workshop
  där vi bjöd in barn och ungdomar-

 403. -för att samla råd
  kring hur vuxna ska göra-

 404. -för att vara ett bra skydd
  för barn som utsätts för våld hemma.

 405. Deltagarna i vår workshop
  var i högstadieåldern-

 406. -några med egna erfarenheter
  av våld hemma.

 407. Vi tänkte avsluta seminariet
  med att låta er lyssna på deras råd.

 408. De formulerades av högstadieelever-

 409. -och den som läser upp råden
  är Olivia som är tio år.

 410. Här får ni en chans att göra nåt
  som alla vuxna behöver göra mer-

 411. -nämligen att lyssna på barn.

 412. Och ni får viktiga råd från
  de verkliga experterna. Lyssna noga.

 413. Om du misstänker att ett barn inte
  har det bra hemma, våga fråga om det.

 414. Visa att du förstår.
  Om ett barn berättar om nåt svårt-

 415. -är det bra om den vuxna
  inte bara säger att hen förstår.

 416. Det är bättre med ett samtal där den
  vuxna säger att hen känner igen sig-

 417. -och att hen har varit
  i en liknande situation nån gång.

 418. Ge barnet tid.
  Om en vuxen vill hjälpa-

 419. -måste den vuxna förstå att det
  kan kännas läskigt för barnet först.

 420. Det kan kännas ovant när nån frågar-

 421. -och det kan vara svårt att veta
  hur man ska berätta.

 422. Den vuxna måste låta det få ta tid.

 423. Om det behövs, backa ett tag
  och fråga mer lite senare.

 424. Agera inte för snabbt. Vuxna
  måste visa att de går att lita på-

 425. -och kan lyssna utan att göra nåt.

 426. Gör inte en anmälan direkt. Om det
  går för fort kan barnet bli otryggt-

 427. -och tappa kontroll. Det viktigaste
  kan vara att bara få prata med nån-

 428. -som barnet kan lita på
  när hen känner sig otrygg.

 429. Om du måste agera,
  prata med barnet först.

 430. Om den vuxna måste göra en anmälan
  måste hen säga till barnet innan-

 431. -och förklara
  vad som kommer att hända.

 432. Förresten vore det bra om alla barn
  kunde lite om socialtjänsten.

 433. Till exempel vad en orosanmälan är,
  och vad de gör.

 434. Man borde ta upp det i skolan.

 435. Var uppmärksam på tecken.
  Det är inte alltid lätt för vuxna-

 436. -att se och förstå. Barn är bra på
  att dölja hur de har det.

 437. Därför måste vuxna
  vara extra uppmärksamma.

 438. De måste försöka se tecken som kan
  betyda att ett barn inte har det bra.

 439. Barnet kanske har blåmärken,
  vill inte gå hem eller hamnar i bråk.

 440. Barnet kanske slåss,
  eller bara sitter tyst för sig själv.

 441. Barnet kan också förändras, eller
  börja skämta om allvarliga saker.

 442. Erbjud din hjälp,
  kanske med att kontakta Bris.

 443. Om en vuxen inte känner barnet väl
  kan hen börja med att fråga:

 444. "Har du nån att prata med?" Sen kan
  hen erbjuda: "Du kan prata med mig."

 445. Man kan också berätta om andra vuxna
  som finns att prata med.

 446. Om man tycker att det är svårt kan
  man hjälpa barnet att kontakta Bris-

 447. -så får de
  prata med barnet i stället.

 448. Prata mer med barn i alla åldrar
  om våld och var man kan få hjälp.

 449. Vuxna borde prata mer
  om våld och var man kan få hjälp.

 450. Små barn vet inget annat
  än att det ska vara som det är.

 451. Vuxna borde prata mer
  om vad våld är, och att det är fel.

 452. Och om ett barn visar eller berättar
  att hen far illa, lita på det.

 453. Lita alltid på det barn säger
  och visar.

 454. -Så är det. Tack, Olivia.
  -Tack, Olivia.

 455. Och tack till...till er,
  tänkte jag säga.

 456. Nu kan vi lyssna på Olivia igen.

 457. Tack till er för att ni tog er tid
  att lyssna på oss, och på barnen.

 458. Ta med er det.
  Lyssna, våga fråga och våga agera.

 459. Varje vuxen kan göra stor skillnad.

 460. Bris har ett nätverk
  som vänder sig till er-

 461. -som vill att barnets rättigheter
  ska tillvaratas och tillgodoses.

 462. Ni är välkomna
  att gå med i vårt nätverk.

 463. Då blir ni också inbjudna till våra
  nätverksträffar två gånger per år.

 464. Det är en mötesplats för barnets
  rättigheter. Det möjliggör möten-

 465. -och samverkan mellan alla
  som aktivt jobbar med och för barn.

 466. Gå gärna in på vår hemsida,
  eller besök vårt bord.

 467. Eller haffa nån av oss under dagen.

 468. -Tack för oss.
  -Tack.

 469. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Våldsutsatta barns rättigheter - och samhällets brister

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Varje barn som utsätts för våld hemma har rätt till skydd, stöd och behandling. Idag är svensk lagstiftning långt ifrån heltäckande vad gäller den rättigheten. Möjligheten att få hjälp ser olika ut, bland annat beroende på var barnet bor. Barnrättsjuristen Camilla Orefjärd socionomen Marie Angsell från Bris berättar. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Lag och rätt > Rättsväsen
Ämnesord:
Barns rättigheter, Brottsoffer, Juridik, Kriminologi, Rättsvetenskap, Våld mot barn
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Hur ser det rättsliga skyddet ut för brottsoffer?

Vilka samhällsförändringar är av vikt för brottsoffer? Annika Öster från Brottsoffermyndigheten berättar om samtyckeslagen och andra aktualiteter. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Offer - ett ord med tung historia

Vad är själva innebörden av ordet offer? Professor Jan van Dijk analyserar historiken och symbolismen kring ett ord med tungt bagage. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Våldsutsatta barns rättigheter - och samhällets brister

Varje barn som utsätts för våld hemma har rätt till skydd, stöd och behandling. Idag är svensk lagstiftning långt ifrån heltäckande vad gäller den rättigheten. Möjligheten att få hjälp ser olika ut, bland annat beroende på var barnet bor. Barnrättsjuristen Camilla Orefjärd socionomen Marie Angsell från Bris berättar. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Kan framtidens forskning påverka barns uppväxtmiljö? Det är en av många frågor som lyfts av genusforskaren Margareta Hydén. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Brott mot barn - när förundersökningen drar ut på tiden

Hur kan myndigheterna som arbetar kring ett brott mot ett barn arbeta snabbare och bättre? Tre experter från Rädda Barnen diskuterar. Medverkande: Hanna Thermaenius, psykolog, Frida Fröberg, tematisk rådgivare, och Charlotte Nordström, advokat. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2019

Det avgörande bemötandet

Avgörande för ett trauma är brottets grovhet, men också bemötandet. Om detta berättar psykoterapeuten Anneli Svensson. Inspelat den 22 februari 2019 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Lustjakten

Numera konsumerar även kvinnorna pornografi. Varför tittar så många på porr? Vad är det som lockar och vad gör porren med oss? Forskaren Maria Larsson säger att tillgängligheten ökat. Nu kan vem som helst titta på porr, när som helst. Samtal med porrskådespelerskan Johanna Jussinniemi. Samt med Carl Michael Edenborg, förläggare och författare av pornografisk litteratur.