Titta

UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Om UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Föreläsningar och samtal från Hörselnedsättning, dövhet och kognition - en konferens om aktuell forskning. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Till första programmet

UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition : Kognitiv och språklig utvecklingDela
 1. Barn med CI läser på ett lite
  annorlunda sätt än hörande barn.

 2. Läsningen är mer visuellt betingad.
  Det är mer helordsläsning.

 3. Tack för att jag får komma hit
  och berätta om min forskning.

 4. Det handlar om kognitiv, språklig
  och kommunikativ utveckling-

 5. -hos döva och gravt hörselskadade
  barn med CI.

 6. Jag är verksam i här Linköping
  och delar min tjänst-

 7. -med institutet för specialpedagogik
  på Oslo universitet.

 8. Jag kommer att göra
  en resultatsammanfattning av arbeten-

 9. -som handlar om kognitiv, språklig
  och kommunikativ utveckling.

 10. Det här är en sammanfattning
  av runt 50 studier-

 11. -som vi har publicerat
  i olika tidskrifter.

 12. Det här arbetet har jag bedrivit
  tillsammans med Birgitta Sahlén-

 13. -med Claes Möller i Örebro,
  med Elina och med andra kollegor.

 14. Vår forskning är att studera-

 15. -hur kognitiv, språklig och kognitiv
  utveckling hos hörselskadade-

 16. -påverkas av den auditiva stimulering
  som ett cochleärt implantat ger.

 17. Det har varit vår utgångspunkt.

 18. Arbetet har ägt rum i ett nätverk-

 19. -som Birgitta och jag har drivit
  tillsammans med Claes-

 20. -med omkring 15 seniora forskare.

 21. Vi har varit 15-20 doktorander,
  totalt sett, i gruppen.

 22. Vi har nästan inga doktorander kvar
  för de flesta har nu disputerat.

 23. Cirklarna runt den stora cirkeln-

 24. -visar olika forskningsprojekt.

 25. Det har varit doktorandprojekt
  inom cirklarna runtomkring.

 26. Jag ska sammanfatta
  de resultat vi har-

 27. -gällande kognitiv och språklig
  utveckling-

 28. -utveckling av läs- och skrivförmåga-

 29. -och det som rör intervention,
  eller träning.

 30. Jag har också tittat på utveckling
  hos specifika populationer av barn.

 31. Vilka populationer har det varit?

 32. Det har varit populationer
  med olika typer av dövblindsyndrom-

 33. -framför allt Ushers syndrom

 34. Vad vet vi då om språklig och
  kognitiv utveckling hos dessa barn?

 35. När vi började visste man en del
  om det, men det var väldigt lite-

 36. -jämfört med andra populationer
  av barn med funktionsvariationer.

 37. Man visste mer om språklig utveckling
  och mindre om kognitiv utveckling.

 38. Gemensamt drag i de flesta studier
  vi tittade på var-

 39. -en hög grad av heterogenitet-

 40. -vad det gäller kognitiv och språklig
  utveckling i den här gruppen.

 41. Väldigt få hade en utveckling-

 42. -som var ens i närheten av den hos
  hörande barn med typisk utveckling.

 43. Spannet gick därifrån till dem med
  låg kognitiv och språklig utveckling.

 44. Ursäkta.

 45. Vårt kognitiva fokus
  i de studier vi har gjort är-

 46. -tre olika kognitiva komponenter
  eller kognitiva förmågor.

 47. Det är arbetsminne, lexikal förmåga
  och fonologisk förmåga.

 48. Arbetsminnet är vårt minne
  över kort tid.

 49. Kort tid är 12-17 sekunder.

 50. Lexikal förmåga
  handlar om språklig förmåga-

 51. -och snabbhet i hur man utnyttjar
  olika typer av språklig information.

 52. Att identifiera
  olika typer av språkliga stimuli.

 53. Fonologisk förmåga är
  mer en samlingsterm-

 54. -för vår förmåga att hantera
  olika typer av ljudmässiga aspekter.

 55. De här tre förmågorna är
  centrala förmågor-

 56. -som vi använder när vi kommunicerar
  på olika sätt.

 57. Det är viktiga förmågor
  för all form av kommunikation.

 58. Det är centrala frågor för mer
  sammansatta kognitiva förmågor-

 59. -t.ex. läsförmågan.
  Det är inte en enda kognitiv förmåga.

 60. Arbetsminne och lexikala och
  fonologiska färdigheter finns med.

 61. Man vet
  från andra typer av studier...

 62. ...att de här förmågorna utvecklas...

 63. ...och att auditiv stimulering är
  gynnsam för den utvecklingen.

 64. Det var lite om bakgrunden
  kring våra studier.

 65. Vi går in och ser på hur vi har gjort
  med deltagare och metod.

 66. Vi har testat
  lite mer än 200 barn med CI-

 67. -i åldrarna 6-10 år

 68. Av de barnen har 80 % bilaterala CI.

 69. Genomsnittet för när de fick sitt
  första CI-

 70. -är två år och fyra månader.

 71. Det var en variation
  mellan fem månader och sex år.

 72. Andra CI är tre år. Där varierar det
  mellan sex och nio år.

 73. Vi har tittat på barn-

 74. -som bara har en hörselnedsättning.

 75. Vi har inte tittat på barn med andra
  typer av funktionsnedsättningar.

 76. Vi har renodlat våra populationer med
  att titta bara på de här barnen.

 77. Vi har haft normalt hörande barn
  med typisk utveckling-

 78. -ungefär 200 till antalet,
  som vi har jämfört dem med.

 79. Det testbatteri vi har använt
  är datorbaserat-

 80. -och vi kan använda ljudmässig
  och bildmässig stimulering.

 81. Man mäter hur många rätt man har-

 82. -och hur lång tid det tar
  att generera ett svar.

 83. För att kunna testa ungarna på det
  här sättet måste det här vara kul-

 84. -och de flesta av ungarna tycker
  att det har är ett rätt kul test.

 85. Tittar vi då på våra övergripande
  resultat ser vi att barn med CI-

 86. -presterar generellt sett sämre
  än hörande barn, på en del test.

 87. På andra test är prestationen
  likvärdig eller marginellt sämre.

 88. I andra studier har vi sett-

 89. -att det är en stor spridning när det
  gäller prestation hos barn med CI.

 90. Vi ser oftast-

 91. -att ålder vid implantation är
  kopplad till kognitiv prestation.

 92. Ibland är det en starkare koppling,
  ibland en svagare.

 93. Ju tidigare desto bättre.
  Det är vad vi ser.

 94. Lite mer detaljerade resultat...

 95. Om vi tittar på visuellt arbetsminne-

 96. -är det ingen skillnad mellan barn
  med CI och barn med normal hörsel.

 97. Vi ser lite större skillnad-

 98. -när det gäller generellt arbetsminne
  men det är ingen stor skillnad.

 99. Men när vi tittar på fonologiskt
  arbetsminne, minne för ljud-

 100. -presterar endast en av fem inom
  normalvariationen för hörande barn.

 101. Samma sak om vi tittar på mer
  renodlad fonologisk förmåga-

 102. -att kunna hantera ljud.

 103. Där har närmare en av tio
  en prestationsnivå-

 104. -i linje med hörande barn.

 105. Resultaten jag presenterar-

 106. -är första generationens resultat när
  vi började göra de här studierna.

 107. Det var en rätt hög grad
  av heterogenitet-

 108. -med avseende på när ungarna
  blev implantatopererade.

 109. Vissa fick implantat före ett års
  ålder och andra vid sex-sju år.

 110. På senare tid har vi-

 111. -testat barn som har bilateralt CI-

 112. -som har blivit implantatopererade
  före ett års ålder.

 113. Vi har använd samma test
  som jag har pekat på tidigare.

 114. Vi har avsevärt bättre resultat.

 115. Det är en skillnad
  mellan barn med CI och hörande barn-

 116. -i framför allt fonologiska förmågor
  och fonologiskt arbetsminne.

 117. Vi ser en kraftig förbättring
  av de förmågorna hos barnen med CI-

 118. -när vi har tittat på barn som har
  fått bilateralt CI tidigt.

 119. Men det är ändå en skillnad.

 120. Det är liten eller ingen skillnad
  mellan barn-

 121. -vad gäller kognitiva uppgifter med
  låga krav på fonologisk bearbetning.

 122. Den blir större om det är högre grad
  av fonologisk bearbetning.

 123. Ålder vid implantation
  är starkare kopplat-

 124. -till uppgifter med relativt höga
  krav på fonologisk bearbetning.

 125. Pratar man om kognitiv utveckling
  kan man inte säga-

 126. -att döva barn med CI har en sämre
  kognitiv utveckling än hörande barn-

 127. -men det beror på vad man tittar på.
  Det är inte över hela linjen.

 128. Vi har tittat
  på läs- och skrivförmåga.

 129. Där har vi tittat på två aspekter.

 130. Det ena är avkodning,
  hur man tolkar olika bokstäver-

 131. -och förståelse,
  hur man förstår en text.

 132. Vi ser ibland nån skillnad mellan
  hörande barn och barn med CI-

 133. -när det gäller läsförståelse,
  som är till hörande barns fördel.

 134. Men vad vi mer och mer ser är att ju
  mer homogen population vi studerar-

 135. -desto mindre skillnad är det
  mellan grupperna.

 136. Samma sak gäller fonologisk
  och ortografisk ordavkodning.

 137. Ibland är det ingen större skillnad.
  Oftast är det ingen skillnad alls.

 138. Vad man kan säga är att den grupp
  med barn med CI som vi har testat-

 139. -har en relativt bra läsförmåga-

 140. -trots att de har en mindre bra
  fonologisk förmåga.

 141. Vi var lite förvånade
  över det resultatet.

 142. Fonologiska färdigheter
  är viktiga vid läsning.

 143. Vi börjar få fler och fler studier
  som indikerar-

 144. -att barn med CI läser på ett lite
  annorlunda sätt än hörande barn.

 145. Läsningen är mer visuellt betingad.
  Det är mer helordsläsning.

 146. Vi har publicerat en del resultat
  men är inte riktigt framme än.

 147. Det är starka indikationer på-

 148. -att vi kommer att landa
  på den här typen av slutsatser.

 149. Vi har även gjort en läsintervention.

 150. Det är en träningsstudie
  som rör läsning.

 151. Där har vi tränat
  grafem-fonem-korrespondens.

 152. Att förstå och kunna säga vilket ljud
  en bokstav representerar-

 153. -och vad det ger för ljud.

 154. Att gå från det visuella
  till det fonologiska.

 155. Vi har använt ett träningsprogram
  som heter Graphogame.

 156. Det är ett träningsprogram
  som har utvecklats-

 157. -av läsforskaren Heikki Lyytinen
  och hans kollegor i Jyväskylä.

 158. Programmet har översatts
  till flera språk.

 159. Jag tror man har använt det
  på runt 50 000 finska barn.

 160. Det är
  ett väletablerat träningsprogram.

 161. Det är en klassisk design-

 162. -där man gör
  olika typer av interventioner.

 163. Vi testar dem före,
  efter och lite mer efter.

 164. Det här är ingen klassrumsträning.

 165. Det är en intervention
  som föräldrarna har fått göra.

 166. De har gjort det i hemmet.
  Det är datorbaserat.

 167. De har fått support av logopeden
  Cecilia Nakeva von Mentzer.

 168. Hon har ställt upp som support.

 169. De kunde kontakta henne vid behov.

 170. Vi ser att fonologisk träning-

 171. -verkar ha effekt
  för alla barn som är med i studien.

 172. Magnituden - styrkan - i effekten
  varierade.

 173. Vi ser tydligt att barn med dåliga
  fonologiska färdigheter-

 174. -är den grupp som ökar mest.

 175. Effekten är mer global för barn
  med dåliga fonologiska färdigheter.

 176. De blir bättre på allt
  som har med fonologi att göra.

 177. Barn som har relativt bra
  fonologiska förutsättningar-

 178. -blir bättre
  på olika specifika aspekter i det.

 179. Ett annat
  minst lika viktigt resultat är-

 180. -är att setupen med hemmaträning
  fungerade väldigt bra.

 181. Det är en nödvändig förutsättning att
  göra hemmaträning med de här barnen.

 182. Det gäller all form av kognitiv
  intervention eller kognitiv träning.

 183. För att den ska vara effektiv,
  vad det än är man tränar kognitivt-

 184. -så bör man träna intensivt.
  Men man behöver inte träna så länge.

 185. Man kanske tränar 20 minuter per dag
  5 dagar i veckan i 5 veckor.

 186. Att göra det hemma är mycket bättre
  för det följer familjens rytm.

 187. Man behöver inte åka till nån
  specialskola eller nån klinik.

 188. Det har funkat väldigt bra.

 189. Det lovar gott
  för kognitiva interventioner-

 190. -som man kan göra hemma.

 191. Hur ser framtiden ut då?
  Vi tror att specifik träning-

 192. -utifrån barnens specifika
  förutsättningar är vägen framåt.

 193. Om vi ska summera...

 194. Barn med CI har lägre prestationsnivå
  på en del kognitiva tester.

 195. På andra är prestationsnivån
  likvärdig.

 196. Prestationen varierar med kraven
  på fonologisk bearbetning.

 197. Ålder vid implantation har
  en koppling till kognitiv utveckling.

 198. Ibland är det en stark koppling,
  ibland är den mindre stark.

 199. När vi började med det här såg vi-

 200. -en hög grad av heterogenitet
  i andra studier som hade gjorts.

 201. Vi ser i våra studier-

 202. -efter att ha gjort det här
  i 15 år eller nåt sånt-

 203. -en högre grad av heterogenitet
  tidigare.

 204. Den beror på-

 205. -att vi ser fler barn som
  har bättre prestation än tidigare.

 206. Fonologisk intervention har
  en positiv effekt hos barn med CI-

 207. -och framför allt dem som har mindre
  bra fonologiska färdigheter.

 208. Vi vet en del om barnens
  språkliga och kognitiva utveckling-

 209. -men behöver veta mer för att kunna
  individanpassa aktiviteter-

 210. -utifrån barnens möjligheter-

 211. -och individanpassa hjälpmedel
  och pedagogik och så vidare.

 212. Tittar man på den här gruppen
  så är det en understuderad grupp.

 213. Vi behöver mer forskning
  från flera olika perspektiv.

 214. Då får jag tacka för uppmärksamheten.

 215. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kognitiv och språklig utveckling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Björn Lyxell, professor i psykologi, har studerat utvecklingen hos döva och hörselskadade barn med cochleaimplantat och eller hörapparat. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Barn med hörselskada, Hörapparater, Kokleaimplantat, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Ensidig hörselnedsättning

Stefan Stenfelt, professor i teknisk audiologi, har studerat ensidig hörselnedsättning och dövhet. Här beskriver han problematiken och de hjälpmedel som finns. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Om nyttan av cochleaimplantat

Elina Mäki-Torkko, professor i audiologi, har studerat nyttan med cochleaimplantat hos vuxna med grav hörselnedsättning. Hon belyser vikten av att hjälpa den här gruppen på grund av de konsekvenser som obehandlad hörselnedsättning leder till. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Lyssningsansträngning, förståelse och lärande

Birgitta Sahlén, professor i logopedi, berättar om lyssningsansträngning, förståelse och lärande i klassrummet för barn med hörselnedsättning. Måluppfyllelsen för barn med hörselnedsättning är fortfarande låg, trots hjälpmedel. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Kognitiv och språklig utveckling

Björn Lyxell, professor i psykologi, har studerat utvecklingen hos döva och hörselskadade barn med cochleaimplantat och eller hörapparat. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Att förstå hur andra tänker och känner

Anett Sundqvist är forskare inom utvecklingspsykologi med bakgrund i logopedi och handikappvetenskap. Här berättar hon om hur inlevelseförmågan utvecklas hos barn med olika funktionsnedsättningar. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Hörselmätningar för hörselskadade barn

Heléne Hjertman, audionom och doktorand inom klinisk och experimentell medicin, berättar om sin forskning kring hörselskadade barns förmåga att höra i störande miljöer. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hörselnedsättning, dövhet och kognition

Panelsamtal om hörselnedsättning, dövhet och kognition

En panel med forskare och professorer svarar på publikfrågor om hörselnedsättning och dövhet. Medverkande: Heléne Lindström, Birgitta Sahlén, Björn Lyxell, Heléne Hjertman och Anett Sundqvist. Moderator: Marina Isaksson Blomkvist. Inspelat den 21 mars 2019 på Linköpings universitet. Arrangörer: Specialpedagogiska skolmyndigheten och Linnécentrum HEAD.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Säkerhet och ekonomisk utveckling i MENA-regionen

Hur ser befolkningen i Mellanöstern på säkerhetsläget? Vilka är riskerna och möjligheterna ur ett nordiskt perspektiv? Vad säger statistiken oss om det som kallas MENA-regionen? Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier, berättar genom siffror. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - ekonomi

Ricardo - stilbildaren

Adam Smiths ”Nationernas välstånd” fick 1799 börsmäklaren David Ricardo att byta bana. Ricardo är känd för sin teori om komparativa fördelar och för att ha fört in modelltänkandet i nationalekonomin. Men idag precis som då bygger många modeller på felaktiga antaganden.