Titta

UR Samtiden - Svenska historikermötet

UR Samtiden - Svenska historikermötet

Om UR Samtiden - Svenska historikermötet

Föreläsningar från Svenska historikermötet 2019. Fokus riktas på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 och 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Svenska historikermötet : Om finlandssvensk minoritetsnationalismDela
 1. Man funderade på
  hur man kunde förhindra att-

 2. -den finlandssvenska mannens kärlek
  till den finska kvinnan-

 3. -kunde bli svenskhetens död.

 4. Mitt namn är Mats Wickström.
  Jag är en finländsk historiker-

 5. -som arbetar som forskardoktor
  i minoritetsstudier vid Åbo Akademi.

 6. Jag är tacksam för att ha fått
  möjligheten att komma hit i dag-

 7. -och prata om min forskning.

 8. Jag ska främst diskutera
  mitt pågående forskningsprojekt-

 9. -"Bevara Svenskfinland svenskt",
  som är ett projekt som studerar-

 10. -den finlandssvenska
  minoritetsnationalismen.

 11. Minoritetsnationalismen är central
  i min, Matias Kaihovirtas-

 12. -och Jonas Ahlskogs artikel
  i temanumret.

 13. Men i dag alltså mer allmänt om
  finlandssvensk minoritetsnationalism-

 14. -och några tidiga rön
  från mitt pågående forskningsprojekt.

 15. Gällande minoritetsnationalism
  kan man säga-

 16. -att jag i min forskning,
  och även för vår artikel-

 17. -har haft
  tre teoretiska utgångspunkter.

 18. För det första:
  nationalismens universalism.

 19. Politisering av en etnisk grupp
  som en nation och/eller ett folk-

 20. -eller vad nu gruppen eventuellt
  kallades i en given situation-

 21. -var inte enbart
  ett majoritets- eller statsfenomen.

 22. Man kan titta på nationalism
  även underifrån, som vi kommer till.

 23. Och jag vill gärna-

 24. -problematisera förhållandet
  mellan stat och nation.

 25. Man kan definiera nation
  som en politiserad, etnisk grupp.

 26. Det gör vissa nationalismforskare.

 27. Det kan skapa problem, eftersom
  nation, stat och nationalstat-

 28. -ofta används synonymt
  i offentligheten och i forskning.

 29. Men en nation som en politiserad,
  etnisk grupp, och frågan om-

 30. -vilken nationalism staten
  representerar och reproducerar.

 31. Vems nationalism är det
  som staten bedriver?

 32. Det är en fråga
  som uppstår tämligen naturligt-

 33. -i en mångnationell kontext,
  som exempelvis Finland.

 34. Och återigen:

 35. För funderingar i den här frågan
  kan ni vända er till-

 36. -min, Matias och Jonas uppsats
  i temanumret.

 37. Från dessa tre utgångspunkter-

 38. -till ett fall från Finland.

 39. Minoritetsnationalism,
  det finlandssvenska fallet i korthet.

 40. Till vänster ser ni...

 41. ...en utsaga
  som inom finlandssvensk mytbildning-

 42. -och inom finlandssvensk
  historiografi ofta har lyfts fram-

 43. -som en avgörande
  intellektuell vändpunkt.

 44. Eller, av
  minoritetsnationalistiska skäl-

 45. -som en uppenbarelse.

 46. Det var när Axel Olof Freudenthal-

 47. -på de majoritetsnationalistiska,
  de finska, kraven på förfinskning-

 48. -av alla svenskspråkiga i Finland
  svarade:

 49. "Vi böra motarbeta densamma."

 50. Alltså assimilationen in i
  den etniskt finska folkgemenskapen.

 51. "Det bör motarbetas genom den svenska
  befolkningens höjande i bildning."

 52. "Genom att den inser att den, fastän
  politiskt ett folk med det finska"-

 53. -"likväl nationellt vore en gren
  av den skandinaviska stammen."

 54. Detta utvecklades sedan
  till en grundsats-

 55. -för den finlandssvenska
  minoritetsnationalismen, såtillvida-

 56. -att man definierade Finland
  binationellt.

 57. Som bestående av två nationer
  som ändå kunde gå samman politiskt-

 58. -som ett politiskt folk,
  förhoppningsvis inom ramen för-

 59. -ett självständigt Finland.

 60. I det här citerade stycket
  lade Freudenthal grunden för-

 61. -ett element i den finlandssvenska
  minoritetsnationalismen:

 62. De svenskspråkiga i Finlands roll
  som brobyggare till det nordiska.

 63. Garanten för det nordiska. Det är
  ett argument som fortfarande används-

 64. -när finlandssvenskar
  kräver sina rättigheter i Finland.

 65. Freudenthal
  såg utopistiskt fram emot-

 66. -ett Norden i samarbete.

 67. Och till höger ser ni-

 68. -en illustration över det som skulle
  komma att kallas Svenskfinland.

 69. Det vill säga
  finlandssvenskarnas land i Finland.

 70. Finlandssvenskarnas eget territorium.

 71. Det var av högsta vikt-

 72. -att försvara det
  som ett svenskt territorium.

 73. Det här är, oss veterligen,
  den första visualiseringen-

 74. -av detta land i landet.

 75. Detta territorium...

 76. Territorialitet är ju en viktig
  aspekt i de flesta nationalismer.

 77. Detta territorium-

 78. -sades bestå av
  så kallad "svensk jord".

 79. Det var en del av vad man kan kalla
  en "blod och jord"-diskurs-

 80. -som uppkom inom finlandssvenskheten
  från början av 1900-talet.

 81. "Den svenska jorden", vilken ska
  försvaras från förfinskning.

 82. Den minoritetsnationella
  mobiliseringen fortsatte-

 83. -eller fick mer styrka-

 84. -i och med Finlands demokratisering
  och självständighet.

 85. Bland annat grundade finlandssvenska
  minoritetsnationalister-

 86. -ett eget parlament 1919.

 87. Det kallades
  Finlands svenska folkting.

 88. Det sammankallades efter att-

 89. -de svenskspråkiga i Finland-

 90. -röstat fram folktingets ledamöter.

 91. I en reklambild för folktinget
  kan vi läsa:

 92. "Finlands svenska folkting
  ska behandla frågor"-

 93. -"med den största bärvidd
  för den svenska stammen i Finland."

 94. Folktinget skulle visa
  för statsmakten-

 95. -och den finska
  majoritetsbefolkningen-

 96. -att finlandssvenskarna
  menade allvar med sina krav-

 97. -om suveränitet,
  inom ramen för staten Finland.

 98. Det finns ett talande exempel på-

 99. -den nationsidé som då florerade-

 100. -bland dessa svenskspråkiga
  aktivister i Finland:

 101. Folktingets talman Eric von Rettigs
  öppningstal-

 102. -vid det första folktinget i maj
  1919. Han öppnade med följande ord:

 103. "I de senaste årtiondena har mellan
  svenskt och finskt förts en kamp."

 104. "En strid som ej allenast
  berott på skillnad i språk."

 105. "Det har varit en kamp
  mellan två nationer, två raser."

 106. Rastänkande var också starkt
  bland många ledande-

 107. -minoritetsaktivistiska män
  i Finland vid den här tidpunkten.

 108. Sen fortsatte Rettig och folktinget
  att påpeka-

 109. -folktingets mandat från
  hela den svenska nationaliteten.

 110. De påpekade
  för landets finska majoritet-

 111. -att den måtte förstå
  ställningens allvar.

 112. "Svenskfolket samlas ej utan orsak.
  Det skulle strida emot dess natur."

 113. På denna väg...

 114. ...fortsatte den finlandssvenska
  minoritetsnationalismen-

 115. -att rama in villkoren
  för politik på svenska i Finland.

 116. Exempelvis kan man nämna
  Svenska Folkpartiet.

 117. Svenska Folkpartiet är fortfarande-

 118. -de svenskspråkiga finländarnas
  intresseparti i Finland.

 119. Vid den här tidpunkten var Svenska
  Folkpartiet ett entydigt etnoparti.

 120. Det här är ett utdrag ur Svenska
  Folkpartiets partiprogram 1937.

 121. Jag citerar: "Såsom ett svenskt parti
  vill Svenska Folkpartiet"-

 122. -"bevara svenska bosättningsområden"-

 123. -"skydda de svenska minoriteterna
  och svenskt inflytande"-

 124. "vid handhavandet av rikets
  och kommunernas angelägenheter."

 125. Partiet ville också skärpa
  förpliktelserna-

 126. -mot svenskt språks och kulturs
  framtid i Finland.

 127. Särskilt att svensk ungdom uppfostras
  och utbildas i svenska läroanstalter.

 128. "Svensk" är nyckelordet här.

 129. Enligt den tidigare
  finländska forskningen-

 130. -dog i princip den finlandssvenska
  minoritetsnationalismen ut-

 131. -i och med andra världskriget
  och den tvåspråkiga samling-

 132. -som då inträffade i Finland
  för att möta det gemensamma hotet:

 133. Sovjetunionen.

 134. En så kallad "språkfred" instiftades
  mellan svensk- och finskspråkiga.

 135. Men i mitt projekt
  "Bevara Svenskfinland svenskt"-

 136. -har jag undersökt uttryck för
  finlandssvensk minoritetsnationalism-

 137. -efter 1944.

 138. Här är några exempel ur den
  finlandssvenska, borgerliga pressen.

 139. De visar på vilken central betydelse
  idén om-

 140. -en finlandssvensk nationalitet
  som bör skyddas från assimilation-

 141. -fortfarande hade
  under den tidiga efterkrigstiden.

 142. Här kan ni se
  frågor om en döende folkstam-

 143. -eller: "Ska vi låta oss dö ut nu?"

 144. Demografiska farhågor
  som fortfarande-

 145. -är vanliga frågeställningar
  i svenskspråkig debatt i Finland.

 146. De var särskilt aktuella
  under den här tiden.

 147. Dessa nationalistiska problem
  återaktualiserades-

 148. -i och med
  dystra befolkningsprognoser.

 149. Även blandäktenskap
  problematiserades.

 150. Man funderade på hur man kunde
  förhindra att kärleken-

 151. -oftast den finlandssvenska mannens
  kärlek till den finska kvinnan-

 152. -kunde bli svenskhetens död.

 153. "Den svenska jorden"
  var fortfarande ett begrepp-

 154. -som användes aktivt
  fram till mitten av 1960-talet.

 155. Den borgerliga pressen...

 156. ...var också orolig över
  vår svenska arbetarstam-

 157. -och dess förfinskning.

 158. Det var inte enbart borgarna-

 159. -som oroade sig över
  den finlandssvenska nationaliteten.

 160. Även den finlandssvenska
  arbetarrörelsen tog-

 161. -minoritetsnationalismens
  nutid och framtid på stort allvar.

 162. Det ska ni få höra om härnäst.

 163. Tack för mig.

 164. Textning: Jonna Tinnervall
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Om finlandssvensk minoritetsnationalism

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den finlandssvenska minoriteten i Finland utgör ungefär 5 procent av befolkningen. Här berättar historikern Mats Wickström om hur tankar om nationalism och svenskhet har betraktats inom gruppen under 1900-talet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Etnologi, Europa, Finlandssvenskar , Nationalism, Norden, Socialantropologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Svenska historikermötet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Vikten av historisk forskning

En historikers roll är inte bara att forska i det förflutna utan även att lägga fram vetenskapligt korrekt forskning som är relevant för det som sker i dag. Historikern och Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson berättar om vad som behövs i framtidens historieforskning. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Kan djuphistorisk forskning utmana historien?

Historikern Ann McGrath har forskat på Australiens ursprungsbefolkning, aboriginerna, som tros ha funnits på kontinenten redan för 80 000 år sedan. Det är långt tidigare än den tid som mycket historisk forskning fokuserar på. Här berättar hon om vad djuphistorisk forskning kan göra för att utmana den historia vi tror att vi redan känner till. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

När blev Sverige evigt?

Nationalism har funnits länge, men det råder vissa oenigheter inom historieforskning om när nationen och nationalismen uppstod och på vilka grunder den bygger. Här berättar historikerna Anne Berg, Wojtek Jezierski och Sari Nauman om den senaste forskningen. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Om finlandssvensk minoritetsnationalism

Den finlandssvenska minoriteten i Finland utgör ungefär 5 procent av befolkningen. Här berättar historikern Mats Wickström om hur tankar om nationalism och svenskhet har betraktats inom gruppen under 1900-talet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Svensk minoritetsnationalistisk socialism i Finland

Matias Kaihovirta, historiker vid Åbo akademi, berättar om Finlands svenskspråkiga arbetarklasshistoria och socialistpartiet som aldrig blev verklighet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nationella minoriteters symboliska nationsbygge

Lars Elenius, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur historia, myter, symboler och kollektiva minnen använts för att skapa nya minoritetsidentiteter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Feministiska omskrivningar av folksagor

Den lilla sjöjungfrun inser att loppet är kört och bildar ett gäng som drar ner män i havets djup och hämnas på dem. Prinsen inser att Snövit både är lättare att hantera och vackrare att titta på när hon ligger där i glaskistan så han förgiftar henne igen, medan hennes styvmor desperat försöker rädda Snövit från hennes öde. Här berättar historikern Maria Nilson om den nya vågen av feministiska omskrivningar på populära folksagor som gör upp med patriarkatet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Fantastik i interkulturellt perspektiv

Historikern och forskaren Hans Hägerdal beskriver hur drakar och andra inslag av fantastik används i olika kulturer. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Hypnotisörens makt under sent 1800-tal

Förr i tiden ansågs hypnos både lockande och skrämmande. Samtidigt som man experimenterade med att hypnotisera varandra för underhållning blev hypnos viktigt som en medicinsk behandlingsmetod. Här berättar historikern Cecilia Riving om hypnosens makt under sent 1800-tal. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Teori och praktik i 1700-talets mumievetenskap

Förr i tiden åt svenskar mumier för att man trodde att de hade medicinska egenskaper. Hade man inte tillgång till en äkta mumie kunde man ta ett stycke kött från en "rödlätt svensk man" som dött en våldsam död och bland annat utsätta det för månens strålar. Historikern Joachim Östlund berättar om mumiernas funktion i 1700-talets Sverige. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Rättigheter, slaveri och nya former av ofrihet

När man pratar om slaveri är det lätt att bara diskutera den transatlantiska slavhandeln där afrikanska slavar fraktades till i första hand USA och plantage i Karibien. Men slavhandel och slaveri har funnits på många fler platser och under många andra omständigheter. Här berättar historikern och experten Richard Allen om slaveri, rättigheter och moderna former av ofrihet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Gestaltning av nationella minoriteter i våra kulturarv

Historikern Lars Elenius berättar om hur Sveriges nationella minoriteter speglas i tavlor och andra kulturarv. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nedslag i museernas identitetsskapande funktioner

Med fokus på friluftsmuseet Skansen i Stockholm berättar historikern Carola Nordbäck om hur museer bidrar till identitetsskapande när de gestaltar, värderar och kommunicerar historien. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Att stämma allmänheten till det goda levernet

Historikern Mattias Bäckström berättar om hur museer använder stämning och animering för att göra historien mer levande för sina besökare. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Det nya fosterlandet

Cirka 80 000 finska flyktingbarn kom till Sverige under andra världskriget. Vi träffar bland annat Sinikka Ortmark-Stymne, som kom ensam till Sverige som åttaåring och återvände hem ett år senare, när allting hade förändrats. På 1960- och 1970-talen var det finländarna som utgjorde den största gruppen invandrare till Sverige. I Finland fanns inte jobb åt alla och lönerna var sämre än i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Om film

Varför ser man nästan aldrig personer med funktionsnedsättning på film? Och när man gör det så brukar inte skådespelaren ha någon funktionsnedsättning. Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.