Titta

UR Samtiden - Wikimania 2019

UR Samtiden - Wikimania 2019

Om UR Samtiden - Wikimania 2019

Årlig konferens anordnad av Wikimedia foundation. Temat för dagen var fri kunskap och de globala hållbarhetsmålen. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Wikimania 2019 : Tillgång till vetenskap ger en mer hållbar livsstilDela
 1. Behovet av att producera och bevara
  är ingen lätt ekvation.

 2. Vi vet vad vi måste göra
  för att bidra till hållbar utveckling-

 3. -men det är inte lätt.

 4. Tack, Ulrika. - Hej, alla ni här...

 5. ...och alla ni som kanske lyssnar
  ute i världen.

 6. Mänskligheten-

 7. -står inför sociala, ekonomiska
  och miljömässiga utmaningar-

 8. -så komplexa att vi behöver
  nya angreppssätt för att tackla dem.

 9. Ingen kan ensam lösa problemen.
  Vi måste söka lösningar tillsammans.

 10. I en globaliserad värld
  måste vi samarbeta.

 11. En utveckling som är hållbar
  för alla människor, djur och växter-

 12. -kräver övergång från ett fossilbaserat
  samhälle med en linjär ekonomi-

 13. -till ett biobaserat samhälle
  med cirkulär ekonomi.

 14. Vi måste uppfylla Parisavtalet
  och minska växthusgasutsläppen-

 15. -för att stoppa
  den globala uppvärmningen.

 16. Vi måste uppfylla FN:s
  17 hållbara utvecklingsmål-

 17. -för att få en värld
  med en mer hållbar utveckling.

 18. Klimatförändringar skapade av
  människan och en ökande befolkning-

 19. -ställer stora krav
  på hur vi sköter land och vatten.

 20. Belastningen på våra naturresurser
  är större än nånsin.

 21. Klimatförändringen får följder
  genom ökad eller minskad nederbörd-

 22. -mer extremt väder
  och högre havsnivåer.

 23. Detta kräver beslagtagande av mark
  för ny användning-

 24. -vilket kommer att gynna vissa
  men öka sårbarheten hos andra.

 25. Produktionen av biobränslen
  tävlar med livsmedelsproduktionen-

 26. -och kan påverka motståndskraften
  hos värdefulla ekosystem.

 27. Behovet av att producera och bevara
  är ingen lätt ekvation.

 28. Vi vet vad vi måste göra
  för att bidra till hållbar utveckling-

 29. -men det är inte lätt.
  Vi måste göra många och svåra val.

 30. De drivande faktorerna
  är många och sammankopplade.

 31. Effekterna för sociala, ekologiska
  och kulturella system-

 32. -är komplexa och ofta oväntade.

 33. Förändring är varken bra eller dåligt.

 34. Den måste vägas mot sociala behov-

 35. -och där måste man även räkna
  med den ekologiska hållbarheten.

 36. Konflikter kommer att uppstå, vilket
  kommer att kräva kompromisser.

 37. Dessa komplexa frågor-

 38. -blir allt fler
  och kräver snabb handling-

 39. -eftersom efterfrågan på mark till
  energi, livsmedel och annat ökar.

 40. Jag representerar
  Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

 41. Vår forskning är centrerad
  kring våra biologiska resurser-

 42. -och hur vi kan använda dem
  på ett hållbart sätt.

 43. Alla de globala målen
  är viktiga för oss.

 44. Vi måste utveckla hållbara
  och biobaserade produkter-

 45. -för att ersätta produkter
  baserade på kol och olja.

 46. Skog och jordbruksmark,
  betesmarker och naturmark-

 47. -parker och stadsnära miljöer,
  sjöar och hav-

 48. -måste ge hållbart producerade
  livsmedel och varor.

 49. Vi måste skapa produktionssystem och
  hitta lösningar som binder koldioxid.

 50. Vi måste bevara både den biologiska
  och kulturella mångfalden.

 51. Tack, Liv,
  för att du påminde oss om det.

 52. Vi måste främja utvecklingen av friska
  städer för människor, djur och växter.

 53. Vetenskapligt grundad kunskap,
  analys, kritiskt tänkande-

 54. -och ett öppet kreativt sinne behövs-

 55. -för att vända framtida utmaningar
  till möjligheter.

 56. Vikten av delad kunskap
  för att uppfylla de globala målen-

 57. -kan inte underskattas,
  vilket Ryan så tydligt lade fram.

 58. Universiteten ska vara platser dit
  människor söker sig för att få kunskap-

 59. -på sociala medier, Wikimedia
  och så vidare.

 60. Frågan om öppen vetenskap
  har diskuterats mycket på sistone.

 61. Det innebär öppen tillgång
  till artiklar och forskningsdata.

 62. Om forskningsresultat
  publiceras mer öppet-

 63. -blir de mer användbara för samhället.

 64. Jag ska ge några exempel
  på värdet i delad kunskap.

 65. SLU har ett unikt uppdrag-

 66. -att bevaka miljön och utvärdera
  våra gröna- och blå ekosystem-

 67. -och publicera arbetet som öppen data.

 68. Datan ger färsk kunskap om frågor
  kopplade till hållbar utveckling-

 69. -som är tillgänglig för beslutsfattarna
  och allmänheten.

 70. Det inkluderar även
  frivillig miljöbevakning-

 71. -s.k. "medborgarforskning".

 72. Ett av våra flaggskepp är Artportalen.

 73. Det är ett öppet system för sökning
  och rapportering av växter och djur.

 74. När en observation registreras blir den
  fullt tillgänglig för alla användare.

 75. Tanken är att stimulera ett intresse
  för mångfald hos allmänheten-

 76. -och öka allmänhetens kunskap
  om naturvård.

 77. Den effektiviserar även
  vårdandet av våra biologiska resurser.

 78. Databasen innehåller i dag
  rapporter om över 50 miljoner arter-

 79. -och har fått in över 20 000
  observationer på en enda dag.

 80. Siffrorna innebär-

 81. -att materialet, ihop med omfattande
  miljöbevakningar och bedömningar-

 82. -är ett bra användningsområde
  för statistisk analys-

 83. -en viktig informationskälla för beslut
  om viktiga naturvårdsåtgärder-

 84. -och en service till allmänheten-

 85. -där den kan delta i att ta fram kunskap
  och även få kunskap-

 86. -om hur vi ska använda naturresurser
  med minsta negativa miljöpåverkan.

 87. Ett annat exempel
  handlar om utbildning.

 88. Jag ska prata om Mooc
  - Massive Online Open Courses.

 89. Det är gratiskurser online
  öppna för alla.

 90. Allt fler universitet erbjuder dem.

 91. Mitt universitet var sent igång med det.

 92. När jag fick höra om konceptet
  såg jag inte poängen med det.

 93. Såna kurser
  skulle inte ge oss någon inkomst.

 94. Men efter att ha följt upp resultaten
  efter vår första kurs-

 95. -om effektiv boskapsproduktion
  med minskad antibiotikaanvändning-

 96. -insåg jag vilket bra koncept det är.

 97. En digital och gratis universitetskurs
  är ett utmärkt sätt att sprida-

 98. -vetenskapligt baserad kunskap
  och bidra till det livslånga lärandet.

 99. Det jag särskilt uppskattar
  med vår mooc är att den fokuserar på-

 100. -antibiotikaproblem
  kopplade till låginkomstländer-

 101. -där veterinärer och djurägare har svårt
  att betala för kurser och fortbildning.

 102. För SLU:s egen del
  så bidrar en mooc förstås till-

 103. -att bredda kännedomen
  om vårt viktiga lärosäte.

 104. Det tredje exemplet handlar
  om internationella forskningsnätverk.

 105. Jordbruk är viktigt
  för livsmedelssäkerhet-

 106. -fattigdomsminskning
  och hållbar utveckling.

 107. Jordbrukssektorn är särskilt känslig
  för klimatförändringar.

 108. Den står inför stora utmaningar med att
  möta en ökad efterfrågan på livsmedel-

 109. -och behovet av att minska
  sin andel utsläpp av växthusgaser-

 110. -vilket lyftes fram i IPCC:s senaste
  rapport, som kom för några dagar sen.

 111. Forskningsnätverk är viktiga
  för delad kunskap-

 112. -och SLU deltar i många sådana
  initiativ, varav jag ska nämna ett.

 113. Agriculture for Food Security
  är ett nätverk-

 114. -som arbetar för hållbar intensifiering
  av jordbruk-

 115. -för ökad livsmedelsproduktion
  på befintlig jordbruksmark.

 116. Där har forskare från målländerna
  och Sverige samarbetat-

 117. -för att skapa kapacitet att syntetisera
  och skapa vetenskapliga data-

 118. -i samtal med berörda intressenter.

 119. Jag ska nämna
  ett internationellt samarbete-

 120. -startat av min förra arbetsgivare,
  Stockholms Universitet-

 121. -som jag var involverad i
  under många år.

 122. Samarbetet,
  Navarino Environmental Observatory-

 123. -är ett samarbete mellan Stockholm
  University, Academy of Athens-

 124. -och den privata sektorn-

 125. -via ekoturism-företaget Temes
  i Messinia i Grekland.

 126. NEO:s uppdrag är
  att vara en inspirationskälla-

 127. -en ledare
  inom forskning och utbildning-

 128. -och en referenspunkt för politik,
  strategier och ledarskap-

 129. -för klimatet och miljön
  i Medelhavsområdet.

 130. NEO är ett internationellt nav
  för bred forskning och utbildning-

 131. -och ett forum för vetenskaplig dialog-

 132. -och utbyte av erfarenheter,
  idéer, kunskap-

 133. -genom att man engagerar intressenter.

 134. Det är några exempel på hur,
  med en strategi för öppenhet-

 135. -forskarna, den privata sektorn
  och samhället kan samarbeta-

 136. -för att uppmuntra hållbarhet
  och lösningar på miljöutmaningar-

 137. -och därmed främja en övergång till
  en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

 138. Att skapa kapacitet och dela kunskap
  mellan länder och organisationer-

 139. -är viktigt för att öka internationella
  samarbeten mellan företag.

 140. En övergång mot öppnare forskning,
  öppen data och öppen utbildning-

 141. -behövs som stöd.

 142. Det finns hinder att klara av.

 143. Enligt initiativet Open Access 2020
  som ska främja öppen tillgång-

 144. -är det mesta av världens akademiska
  arbete låst bakom betalväggar-

 145. -vilket hindrar forskningen
  från att nå fullt genomslag.

 146. Ett hinder är meritsystemet som ofta
  bygger på en publikations prestige-

 147. -och där finns ännu inga
  öppna publikationer inkluderade-

 148. -och samarbeten med samhällen som
  ännu har låg status inom forskningen.

 149. Dessa hinder måste,
  och kan, klaras av.

 150. Kunskap produceras, skickas ut
  och införskaffas på nya sätt.

 151. Världen blir allt mer digitaliserad.
  Det innebär nya utmaningar-

 152. -i fråga om innehåll, design och
  kommunikation av våra program.

 153. Utöver de nödvändiga teoretiska
  och praktiska ämneskunskaperna-

 154. -ska man även forska på och lära ut
  tvärvetenskapliga metoder-

 155. -och inte minst höja våra studenters
  förmåga till kritiskt tänkande-

 156. -kreativitet och hanterande
  av komplexa frågor.

 157. Som den svenska forskaren Lars Dencik
  så vackert uttrycker det:

 158. "Bildning och kunskap behövs
  för att skapa nyans och reflektion"-

 159. -"och utifrån det
  gå in på nya områden"-

 160. -"för att leva med ambivalensen
  och ha motsatta perspektiv"-

 161. -"och konfrontera komplexitet"-

 162. -"och för att se saker
  från flera sidor"-

 163. -"och hitta argument
  både för och emot."

 164. Vetenskapligt grundad kunskap,
  analytiska färdigheter och kreativitet-

 165. -behövs för att förstå
  oroväckande frågor världen över-

 166. -som radikala politiska kursändringar
  och växande populism-

 167. -ett ökande antal terrorattacker
  i världen-

 168. -en ibland problematisk samtalston och
  spridandet av s.k. "alternativa fakta".

 169. Universiteten kan bryta dessa trender-

 170. -genom att delta i dialoger
  i öppna media och vara där folket är-

 171. -och lyfta fram
  viktig vetenskaplig kunskap.

 172. Men vi behöver också visa tolerans
  och respekt för det faktum-

 173. -att det inte alltid finns några
  absoluta fakta som grund för våra val.

 174. Men genom ett ökat deltagande
  från forskare i öppna media-

 175. -kan vi förhoppningsvis riva barriären
  mellan akademin och samhället-

 176. -och stärka vår förmåga att diskutera,
  utvärdera och förstå komplexa frågor-

 177. -utifrån kunskap
  och demokratiska värden-

 178. -som objektivitet, fakticitet
  likabehandlade, yttrandefrihet-

 179. -och respekt.

 180. I stället för att hindras
  av olika barriärer-

 181. -borde vi utnyttja
  den mångfald av expertis vi har-

 182. -från inom akademin, mellan
  intressenterna och allmänheten-

 183. -för att undersöka hur vi
  tillsammans kan skapa ny kunskap.

 184. Tvärvetenskaplig forskning,
  öppna diskussioner och dialog behövs-

 185. -för att öka vår förståelse för den
  ekologiska och sociala dynamiken.

 186. En sådan förståelse
  kan utgöra en viktig länk-

 187. -för att skapa hållbar utveckling
  på lokal, regional och global nivå.

 188. Tack.

 189. Översättning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tillgång till vetenskap ger en mer hållbar livsstil

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många utmaningar måste lösas för att nå FN:s hållbarhetsmål till 2030. Vi behöver både producera mer, samtidigt som vi ska bevara och ta bättre hand om jordens resurser. Här berättar Karin Holmgren, rektor på SLU, om hur kunskapsdelande och kommunikation blir en viktig del av framtidens lösningar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Ämnen:
Information och media, Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Hållbar livsstil, Hållbar utveckling, Informationsfrihet, Klimatförändringar, Kommunikation, Kunskapsöverföring, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Open access-publicering, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Wikimania 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Wikimania Stockholm 2019

Tusentals människor bidrar dagligen med att skriva artiklar, fotografera och dokumentera världen. Här berättar Wikipedias Sverigechef, John Andersson, om hur organisationen jobbar med FN:s hållbarhetsmål. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Dela din berättelse om Agenda 2030

Det pratas mycket om FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men det är lätt att diskussionen blir för abstrakt. Här berättar Michael Edson, medgrundare till ett nytt FN-museum i Köpenhamn, om hur Agenda 2030 kan bli mer personlig och hur du kan bidra. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Vikten av att bevara minoritetsspråk

En förutsättning för att bevara minoritetsspråk i världen är att information finns tillgänglig på de språken. Här har Wikipedia, och andra plattformar där kunskaps delas, en viktig roll att spela säger professor Liv-Inger Somby. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Mötet mellan öppenhet och Agenda 2030

En föreläsning med Ryan Merkley, vd på Creative Commons, om hur fri tillgång till kunskap och möjligheter att dela kunskap kan leda till innovation och mer jämlika resultat. Ett effektivare kunskapsdelande kan också hjälpa till att driva arbetet med Agenda 2030 framåt. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Tillgång till vetenskap ger en mer hållbar livsstil

Många utmaningar måste lösas för att nå FN:s hållbarhetsmål till 2030. Vi behöver både producera mer, samtidigt som vi ska bevara och ta bättre hand om jordens resurser. Här berättar Karin Holmgren, rektor på SLU, om hur kunskapsdelande och kommunikation blir en viktig del av framtidens lösningar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kartlägg världen

Miljontals människor har i dag ingen adress och bor i områden som på kartan bara är ett tomt fält. Projektet Humanitarian openstreetmap tar hjälp av volontärer för att kartlägga världens bortglömda områden. Här berättar vd Tyler Radford om varför det är så viktigt att synas på en karta. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Skydda våra kulturarv

John Cummings; Wikimedia, jobbar med FN-organet Unesco för att lokalisera och kartlägga världens kulturarv. Tanken är att det ska bli lättare att skydda dem i framtiden. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Journalistikens död och uppståndelse

Journalisten Emanuel Karlsten berättar om sin rapportering om en kontroversiell copyrightlagstiftning på EU-nivå. Han ser det som ett exempel på hur journalistiken kan överleva, även om gamla affärsmodeller inte fungerar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Att skapa universell tillgång till kunskap

All jordens kunskap ska vara tillgänglig för alla med bara några klick. Det är visionen för de som jobbar med Wayback machine och The internet archives. Här berättar vd Mark Graham om hur de jobbar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kunskapens roll i en demokrati

Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, talar om betydelsen av öppen och fri tillgång till kunskap och information för att bygga stabila demokratier. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Globala utmaningar för Wikipedia

Wikipedia samlar människor från hela världen, men utmaningarna de står inför skiljer sig från land till land. Här berättar fyra wikimedianer vilka utmaningar de står inför: Anna Torres, Wikimedia Argentina, Felix Nartey, Open foundation West Africa, Thomas Schallhart, Wikimedia LGBT group, och Li-Yun Lin, Wikimedia Taiwan. Moderatorer är Ulrika Eklund och Jenny Lindblad. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Framtidens Wikipedia

Majoriteten av dem som skriver artiklar till Wikipedia är vita män och trots att rörelsen vuxit explosionsartat de senaste åren har långt ifrån alla tillgång till fri kunskap. Här berättar stiftelsen Wikimedias vd Katherine Maher om rörelsens utmaningar och mål fram till 2030. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Konsten att hantera en föränderlig framtid

Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss reder ut fenomenen post-sanning och faktaresistens ur ett filosofiskt och ett psykologiskt perspektiv. Hon förklarar vad det innebär att ha kunskap och varför kunskapen är så värdefull. Hon beskriver också de psykologiska mekanismer som gör att vi i vissa situationer inte förmår ta till oss fakta. Inspelat den 5 december 2017 på Moderna Museet i Stockholm. Arrangör: Stiftelsen Ekskäret och Centrum för social hållbarhet (CSS).

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

E-sportaren Aaron

Kommer 17-årige Aaron Sandgren att vara en av Sveriges största idrottsstjärnor i framtiden? Kanske inte om vuxenvärlden får bestämma. Där har många fortfarande svårt att acceptera att våldsamma datorspel kan ses som idrott. Men det bryr sig inte Aaron om. Han och hans lagkompisar satsar hundraprocentigt på att bli proffs inom Counter-Strike. Aaron går i e-sportklass på Arlandagymnasiet och får spela och träna datorspel på skoltid.